מדפסות רב-שימושיות XC9225‏, XC9235‏, XC9245‏, XC9255‏, XC9265

מידע בטיחותי

מוסכמות

הצהרות בנוגע למוצר

אודות המדפסת

איתור מידע אודות המדפסת

בחירת מיקום עבור המדפסת

תצורות המדפסת

חיבור כבלים

באמצעות לוח הבקרה

הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי

שימוש במסך הבית

הדפסת דף הגדרות התפריט

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

התאמה אישית של מסך הבית

הגדרת Card Copy (העתקת תעודה)

שימוש במרכז קיצורי הדרך

הגדרת מרכז הסריקה

שימוש בתמיכה ללקוחות

הגדרת מכסות בהתקן

שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

ניהול סימניות

ניהול אנשי קשר

הגדרת תכונות הנגישות והשימוש בהן

הפעלת מצב ההגדלה

הפעלת הדרכה קולית

כוון קצב הדיבור של ההדרכה הקולית

כוונון עוצמת הקול שתיקבע כברירת מחדל לרמקול הפנימי

כוונון עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל לאוזניות

הפעלת סיסמאות קוליות או מספרי זיהוי אישיים קוליים

ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים

שימוש במקלדת בתצוגה

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת הגודל והסוג של מדיה מיוחדת

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

טעינת מגשים

טעינת מגש של 2500 גיליונות

טעינת מגש של 3000 גיליונות

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור בין מגשים

תומך נייר

הדפסה

הדפסה ממחשב

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

הגדרת משימות חסויות

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

הדפסת רשימת ספריות

ביטול משימת הדפסה

העתקה

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

יצירת עותקים

העתקת תמונות

העתקה על נייר מכתבים

העתקה על שני צידי הנייר

הקטנה או הגדלה של עותקים

Collating copies (איסוף עותקים)

הוספת גיליונות הפרדה בין העתקים

העתקת מספר עמודים על גיליון יחיד

יצירת קיצור דרך להעתקה

שליחת דואר אלקטרוני

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

הגדרת התצורה של שרת ה-SMTP לשימוש בדוא"ל

שליחת דוא"ל

יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני

שיגור וקבלת פקס

הגדרת המדפסת כפקס

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

שיגור פקס

תזמון פקס

יצירת קיצור דרך ליעד פקס

שינוי רזולוציית הפקס

כוונון כהות הפקס

הדפסת יומן פקס

חסימת פקס "זבל"

החזקת פקסים

העברת פקס

סריקה

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

סריקה לשרת FTP

יצירת קיצור דרך ל-FTP

יצירת קיצור דרך לתיקיית רשת

סריקה לכונן הבזק

שליחת מסמכים סרוקים למחשב

הבנת תפריטי המדפסת

Menu Map (מפת תפריטים)

Device (התקן)

הדפסה

נייר

Copy (העתקה)

Fax (פקס)

E-mail (דוא"ל)

FTP

USB Drive (כונן USB)

Network/Ports (רשת/יציאות)

Security (אבטחה)

Reports (דוחות)

עזרה

פתרון בעיות

אבטחת המדפסת

איתור חריץ האבטחה

מחיקת זיכרון המדפסת

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

הצפנת הדיסק הקשיח של המדפסת

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

הצהרה על נדיפות

תחזוקת המדפסת

עבודה ברשת

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

ניקוי חלקי המדפסת

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

החלפת חלקים או חומרים מתכלים

העברת המדפסת

חיסכון באנרגיה ובנייר

מיחזור

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

זיהוי מיקומי חסימות

חסימת נייר במזין המסמכים האוטומטי

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

חסימת נייר בדלת C

חסימת נייר בדלת B

חסימת נייר במגש ל-3000 גיליונות

חסימת נייר ביחידת גימור החוברות

חסימת נייר ביחידת גימור הסיכות

חסימת מהדק סיכות ביחידת גימור הסיכות

חסימת מהדק סיכות ביחידת גימור הסיכות והמחורר

חסימת מהדק סיכות ביחידת גימור החוברות

פתרון בעיות

בעיות חיבור לרשת

בעיות באפשרויות חומרה

בעיות חומרים מתכלים

בעיות הזנת נייר

בעיות הדפסה

בעיות באיכות צבע

בעיות שיגור פקס

בעיות סריקה

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

שדרוג והעברה

חומרה

תוכנה

קושחה

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעות לגבי רישיון

רמות פליטת רעש

השלכת מוצרים

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

מידע טמפרטורה

הודעה בנוגע ללייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה בדבר ציוד תקשורת קצה

הודעה בדבר הפרעות רדיו