נייר

Tray Configuration (תצורת מגש)

פריט בתפריט

תיאור

Default Source (מקור ברירת מחדל)

Tray (מגש) [x] (1*)

Multipurpose Feeder (מזין רב-תכליתי)

Manual Paper (הזנת נייר ידנית)

Manual Envelope (הזנת מעטפה ידנית)

הגדרת מקור הנייר עבור כל משימות ההדפסה.

Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

Tray (מגש) [x]

Multi-Purpose Feeder (מזין רב-תכליתי)

Manual Paper (הזנת נייר ידנית)

Manual Envelope (הזנת מעטפה ידנית)

ציון גודל הנייר או סוג הנייר שנטענו בכל מקור נייר.

Substitute Size (גודל חלופי)

Off (כבוי)

Statement/A5

Letter/A4

11 x 17/A3

All Listed (כל המפורטים)*

הגדרת המדפסת להחליף גודל נייר שצוין במקרה שהגודל המבוקש אינו טעון במקור נייר כלשהו.

הערות:

  • האפשרות Off (כבוי) מנחה את המשתמש לטעון את גודל הנייר הנדרש.
  • All Listed (כל המפורטים) מאפשר את כל התחליפים הזמינים.
Configure MP (הגדרת MP)

Cassette (מחסנית)*

Manual (ידני)

ראשון

קביעת אופן הפעולה של המזין הרב-תכליתי.

הערות:

  • האפשרות Cassette (מחסנית) מגדירה את המזין הרב-תכליתי כמקור הנייר האטומטי.
  • האפשרות Manual (ידני) מגדירה את המזין הרב תכליתי רק עבור עבודות הדפסה שמוזנות ידנית.
  • האפשרות First (ראשון) מגדירה את המזין הרב-תכליתי כמקור הנייר העיקרי.

Media Configuration (תצורת מדיה)

Universal Setup (הגדרה אוניברסלית)

פריט בתפריט

תיאור

יחידות מידה

אינצ'ים

מילימטרים

הגדרת יחידת המידה של הנייר האוניברסלי.

הערה: בארה"ב, Inches (יחידות אינץ') הן הגדרת ברירת המחדל של היצרן. ההגדרה Millimeters (מילימטרים) היא הגדרת ברירת המחדל הבילאומית של היצרן.

רוחב בהדפסה לאורך

3-52 אינץ' (8.5*)

76-1321 מ"מ (216*)

קבע את אורך ההדפסה לאורך של הנייר האוניברסלי.

גובה בהדפסה לאורך

3-52 אינץ' (14*)

76.2-1321 מ"מ (356*)

קבע את גובה ההדפסה לאורך של המדיה האוניברסלית.

כיוון הזנה

Short Edge (לרוחב)*

Long Edge (לאורך)

הגדרת המדפסת לאסוף את הנייר מכיוון הצד הקצר או הארוך.

הערה: Long Edge (לאורך) מוצג רק אם הקצה הארוך ביותר קצר מהרוחב המרבי הנתמך.


Custom Scan Sizes (גודלי סריקה מותאמים אישית)

פריט בתפריט

תיאור

Custom Scan Size (גודל סריקה מותאם אישית) [x]

Scan Size Name (שם גודל סריקה)

Width (רוחב)

1-8.5 אינץ' (8.5*)

25.4-215.9 מ"מ (215.9*)

Height (גובה)

1-25 אינץ' (11*)

25.4-635 מ"מ (279.4*)

כיוון הדפסה

Portrait (לאורך)*

לרוחב

2‎ scans per side ‏(2 סריקות לכל צד)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

Assign a scan size name and configure the scan settings.


סוגי מדיה

פריט בתפריט

תיאור

Plain (רגיל)

Card Stock (כרטיסים)

ממוחזר

שקף

מבריק

מבריק כבד

מדבקות

מדבקות ויניל

Bond

Envelope (מעטפה)

מעטפה מחוספסת

Letterhead (נייר מכתבים)

Preprinted (נייר מודפס מראש)

נייר צבעוני

Light (קל)

Heavy (כבד)

Rough/Cotton (מחוספס/כותנה)

Custom Type (סוג מותאם אישית) [x]

ציון המרקם, המשקל והכיוון של הנייר.


Bin Configuration (תצורת סל)

פריט בתפריט

תיאור

Output Bin (סל פלט)

Standard Bin (סל סטנדרטי)*

סל ‏‏[x]

מציין את סל הפלט.

Configure Bins (הגדרת סלים)

Mailbox (תא דואר)*

Link (קישור)

Link Optional (קישור אופציונלי)

Type Assignment (הקצאת סוג)

הגדרת אופן הפעולה של סלי הפלט.

הערות:

  • אפשרות תא הדואר מאפשרת בחירה של הסל הסטנדרטי ושל כל סל אופציונלי אחר בנפרד.
  • אפשרות הקישור מאפשרת לקשר את כל סלי הפלט אלה לאלה, כאילו היו סל אחד גדול.
  • האפשרות קישור אופציונלי מתייחסת לכל הסלים האופציונליים כסל פלט גדול אחד.
  • הגדרת Type Assignment (הקצאת סוג) מקצה סל או ערכת סלים מקושרים לכל סוג נייר.
Custom Bin Names (שמות סל בהתאמה אישית אישית)

Standard Bin (סל סטנדרטי)

סל ‏‏[x]

הקצאת שם לסל.