בעיות חיבור לרשת

לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המובנה

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

בדוק אם המדפסת דולקת.


האם המדפסת דולקת?

עבור לשלב 2.

הדלק את המדפסת.

שלב 2

ודא שכתובת ה-IP של המדפסת נכונה.

הערות:

 • הצג את כתובת ה-IP במסך הבית.
 • כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.

האם כתובת ה-IP של המדפסת נכונה?

עבור לשלב 3.

הקלד את כתובת ה-IP הנכונה של המדפסת בשדה הכתובת.

שלב 3

בדוק אם אתה משתמש בדפדפן נתמך:

 • Internet Explorer גרסה 11 ואילך

 • Microsoft Edge

 • Safari version 6 or later

 • Google ChromeTM version 32 or later

 • Mozilla Firefox version 24 or later


האם הדפדפן שלך נתמך?

עבור לשלב 4.

התקן דפדפן נתמך.

שלב 4

בדוק אם חיבור הרשת פועל.


האם חיבור הרשת פועל?

עבור לשלב 5.

פנה למנהל המערכת.

שלב 5

ודא שהכבלים של המדפסת ושרת ההדפסה מחוברים היטב. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה למדפסת.


האם הכבלים מחוברים היטב?

עבור לשלב 6.

חזק את חיבורי הכבלים.

שלב 6

בדוק אם שרתי ה-proxy מנוטרלים.


האם שרתי ה-Proxy של האינטרנט מנוטרלים?

עבור לשלב 7.

פנה למנהל המערכת.

שלב 7

גישה אל שרת האינטרנט המוטמע


האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.


אין אפשרות לקרוא כונן הבזק

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

בדוק אם המדפסת אינה עסוקה בעיבוד משימת הדפסה, העתקה, סריקה או פקס אחרת.


האם המדפסת מוכנה?

עבור לשלב 2.

המתן עד שהמדפסת תסיים לעבד את המשימה האחרת.

שלב 2

ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק לקבלת מידע נוסף ראה כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים.


האם כונן ההבזק נתמך?

עבור לשלב 3.

הכנס כונן הבזק נתמך.

שלב 3

הוצא את כונן ההבזק ואז הכנס אותו.


האם המדפסת מזהה את כונן ההבזק?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.


אפשור פעולה של יציאת ה-USB

במסך הבית גע ב- Settings (הגדרות) > Network/Ports (רשת/יציאות) > USB > Enable USB Port (הפיכת יציאת USB לפעילה).

בדיקת קישוריות המדפסת

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Reports (דוחות) > Network (רשת) > Network Setup Page (דף הגדרת רשת).

 2. בדוק את החלק הראשון בדף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא Connected (מחובר).

  אם המצב הוא Not Connected (לא מחובר) ייתכן ששקע ה-LAN אינו פעיל או שכבל הרשת מנותק או בלתי תקין. פנה למנהל המערכת לקבלת סיוע.

שגיאת ‎900.xy

כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת.