פתרון בעיות

פתרון בעיות

פריט בתפריט

תיאור

Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה)

הדפסת עמודי דוגמה לזיהוי ותיקון פגמים באיכות ההדפסה.

ניקוי הסורק

הדפסת הוראות על אופן ניקוי הסורק.