באמצעות לוח הבקרה

לוח הבקרה של המדפסת וחלקיו
 

השתמש ב:

כדי

1

Display (הצג)

  • להציג את הודעות המדפסת ומצב החומרים המתכלים.

  • הגדרת והפעלת המדפסת.

2

הלחצן 'דף הבית'

לעבור אל מסך הבית.

3

לחצן הפעלה (Power)

  • להפעיל ולכבות את המדפסת.

    הערה: כדי לכבות את המדפסת, החזק את לחצן ההפעלה לחוץ למשך חמש שניות.

  • להעביר את המדפסת למצבי שינה או תרדמת.

  • להעיר את המדפסת ממצב שינה או תרדמת.

4

לוח מקשים

להזין מספרים או סמלים בשדה קלט.

5

לחצן Pause (השהיה)

לשלב השהיית חיוג במספר פקס.

6

לחצן Start (התחלה)

להתחיל משימה, בהתאם למצב שנבחר.

7

לחצני עוצמת קול

לכוונן את עוצמת הקול של האוזניות או הרמקול.

8

נורית חיווי

לבדוק את מצב המדפסת.

9

יציאת אוזניות או רמקול

לחבר אוזניות או רמקול.

10

הלחצן Stop (עצור) או Cancel (ביטול)

לעצור את המשימה הנוכחית.

11

הלחצן Clear All / Reset (נקה הכל / אפס)

לאפס את כל הגדרות ברירת המחדל של פונקציה, כגון העתקה, שליחת פקס או סריקה.

12

הלחצן Backspace (החזר לאחור)

להעביר את הסמן אחורה ולמחוק תו בשדה קלט.