שימוש במסך הבית

הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.
מסך הבית של המדפסת

גע ב-

כדי

1

Copy (העתקה)

ליצור עותקים.

2

E-mail (דואר אלקטרוני)

לשלוח דואר אלקטרוני.

3

Settings (הגדרות)

גש לתפריטי המדפסת.

4

Fax (פקס)

לשגר פקס.

5

Address Book (פנקס כתובות)

ניהול רשימת אנשי קשר שנגישה ליישומים אחרים במדפסת.

6

מצב/חומרים מכלים

  • הצגת אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד.

  • הצגת מידע נוסף על הודעת האזהרה של המדפסת וכיצד לנקות אותה.

הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.

7

USB Drive (כונן USB)

  • הדפסת תמונות ומסמכים מכונן הבזק.

  • סריקת תמונות ומסמכים לכונן הבזק.

8

Job Queue (תור משימות)

הצג את כל משימות ההדפסה הנוכחיות.

הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.

9

Held Jobs (משימות מוחזקות)

הצגת משימות המדפסת שמוחזקות בזיכרון המדפסת.

10

מרכז קיצורי הדרך

לארגן את כל קיצורי הדרך.

11

App Profiles (הוספת פרופילים)

לגשת לפרופילי יישומים.

12

Scan Profiles (פרופילי סריקה)

לסרוק ולשמור מסמכים ישירות במחשב.

13

FTP

לסרוק ולשמור מסמכים ישירות בשרת FTP.

14

Bookmarks (סימניות)

לארגן את כל הסימניות.

15

Change Language (החלפת שפה)

החלפת השפה בתצוגה.