logo

Forms Printer 2500 Series

Brukerhåndbok

Januar 2014

Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Med enerett.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, USA