Δίκτυο/Θύρες

μενού Ενεργό NIC

Στοιχείο Μενού

Περιγραφή

Ενεργό NIC

Auto (Αυτόματα)

<λίστα των διαθέσιμων καρτών δικτύου>

Εμφανίζει τον διακομιστή εκτύπωσης

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα).
 • Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί μια προαιρετική κάρτα δικτύου.

μενού Δίκτυο

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

PCL SmartSwitch

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Ρυθμίζει τον εκτυπωτή ώστε να κάνει αυτόματα εναλλαγή στην προσομοίωση PCL όταν απαιτείται από εργασία εκτύπωσης, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή.

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
 • Όταν χρησιμοποιείται η ρύθμιση Απενεργοποίηση, ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα.
 • Όταν χρησιμοποιείται η ρύθμιση Απενεργοποίηση, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί την προσομοίωση PostScript αν η ρύθμιση PS SmartSwitch έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση. Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που καθορίζεται στο μενού Εγκατάσταση αν η ρύθμιση PS SmartSwitch έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.
PS SmartSwitch

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Ρυθμίζει τον εκτυπωτή ώστε να κάνει αυτόματα εναλλαγή στην προσομοίωση PostScript όταν αυτό απαιτείται από την εργασία εκτύπωσης, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
 • Όταν χρησιμοποιείται η ρύθμιση Απενεργοποίηση, ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα.
 • Όταν χρησιμοποιείται η ρύθμιση Απενεργοποίηση, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί την προσομοίωση PCL αν η ρύθμιση PCL SmartSwitch έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση. Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που καθορίζεται στο μενού Εγκατάσταση αν η ρύθμιση PCL SmartSwitch έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.
Λειτουργία NPA

Αυτόματο

Απενεργοποίηση

Ορίζει τον εκτυπωτή ώστε να εκτελεί την ειδική επεξεργασία που απαιτείται για αμφίδρομη επικοινωνία, ακολουθώντας τις συμβάσεις που καθορίζονται από το πρωτόκολλο NPA

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Αυτόματα.
 • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται.
Ενδιάμεση μνήμη δικτύου

Αυτόματο

Απενεργοποιημένο

Ορίζει το μέγεθος της ενδιάμεσης μνήμης εισόδου δικτύου

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Αυτόματα.
 • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται.
Δυαδικό αρχείο PostScript για Macintosh

Αυτόματο

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Ορίζει την επεξεργασία από τον εκτυπωτή εργασιών εκτύπωσης δυαδικών αρχείων PostScript για Macintosh

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Αυτόματα.
 • Η ρύθμιση Απενεργοποίηση φιλτράρει τις εργασίες εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το τυπικό πρωτόκολλο.
 • Η ρύθμιση Απενεργοποίηση επεξεργάζεται δυαδικές εργασίες εκτύπωσης PostScript.
Εγκατάσταση δικτύου

Αναφορές

Κάρτα δικτύου

TCP/IP

IPv6

Ασύρματη σύνδεση

AppleTalk

Καθορίζει τις ρυθμίσεις εκτυπωτή για εργασίες που αποστέλλονται μέσω θύρας δικτύου

Σημείωση: Ορισμένα πρόσθετα εξαρτήματα δεν διατίθενται σε επιλεγμένα μοντέλα εκτυπωτών.


Μενού Αναφορές

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο από το μενού Δίκτυο/Θύρες:

Δίκτυο/Θύρες >Μενού Δίκτυο >Αναφορές

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Εκτύπωση σελίδας εγκατάστασης

Εκτυπώνει μια αναφορά που περιέχει πληροφορίες για την τρέχουσα εγκατάσταση δικτύου

Σημείωση: Η σελίδα παραμέτρων περιέχει πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή δικτύου, όπως τη διεύθυνση TCP/IP.


μενού Network Card (Κάρτα δικτύου)

Το συγκεκριμένο μενού εμφανίζεται μέσω του μενού Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες):

Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες) >Network Menu (Μενού Δίκτυου)   >Network Card (Κάρτα δικτύου)

Στοιχείο Μενού

Περιγραφή

View Card Status (Προβολή κατάστασης κάρτας)

Connected (Συνδεδεμένη)

Disconnected (Αποσυνδεδεμένη)

Επιτρέπει την προβολή της κατάστασης σύνδεσης της κάρτας δικτύου

View Card Speed (Προβολή ταχύτητας κάρτας)

Επιτρέπει την προβολή της ταχύτητας της τρέχουσας ενεργής κάρτας δικτύου

Network Address (Διεύθυνση δικτύου)

UAA

LAA

Μπορείτε να δείτε τις διευθύνσεις δικτύου

Job Timeout (Χρονικό όριο εργασίας)

0-225 δευτερόλεπτα

Καθορίζεται το χρονικό διάστημα (σε δευτερόλεπτα) που μπορεί να διαρκέσει μια εργασία εκτύπωσης στο δίκτυο, πριν ακυρωθεί

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 90 δευτερόλεπτα.
 • Αν η ρύθμιση έχει τιμή 0, απενεργοποιείται το χρονικό όριο.
 • Αν επιλεγεί η τιμή 1-9, η ρύθμιση αποθηκεύεται ως 10.
Banner Page (Διαχωριστική σελίδα)

Off (Απενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει μια διαχωριστική σελίδα

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Off (Απενεργοποίηση).


μενού TCP/IP

Σημείωση: Το συγκεκριμένο μενού είναι διαθέσιμο μόνο για τα δικτυακά μοντέλα ή τους εκτυπωτές που συνδέονται με διακομιστές εκτύπωσης.

Το συγκεκριμένο μενού εμφανίζεται μέσω του μενού Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες):

Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες) >Network Menu (Μενού Δίκτυο) >TCP/IP

Στοιχείο Μενού

Περιγραφή

Activate (Ενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

Off (Απενεργοποίηση)

Ενεργοποιείται το πρωτόκολλο TCP/IP

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι On (Ενεργοποίηση).

View Hostname (Προβολή ονόματος κεντρικού υπολογιστή)

Μπορείτε να δείτε το τρέχον όνομα κεντρικού υπολογιστή του πρωτοκόλλου TCP/IP

Σημείωση: Μπορείτε να το αλλάξετε μόνο μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή Web.

IP Address (Διεύθυνση ΙΡ)

Επιτρέπει την προβολή ή την αλλαγή της τρέχουσας διεύθυνσης TCP/IP

Σημείωση: Σε περίπτωση μη αυτόματης ρύθμισης της διεύθυνσης IP, οι ρυθμίσεις Enable DHCP (Ενεργοποίηση DHCP) και Enable Auto IP (Ενεργοποίηση Auto IP) ορίζονται σε Off (Απενεργοποίηση).

Netmask (Μάσκα δικτύου)

Επιτρέπει την προβολή ή την αλλαγή της τρέχουσας μάσκας δικτύου TCP/IP

Gateway (Πύλη)

Επιτρέπει την προβολή ή την αλλαγή της τρέχουσας πύλης TCP/IP

Enable DHCP (Ενεργοποίηση DHCP)

On (Ενεργοποίηση)

Off (Απενεργοποίηση)

Ρυθμίζεται η αντιστοίχιση διεύθυνσης DHCP και παραμέτρων

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι On (Ενεργοποίηση).

Enable Auto IP (Ενεργοποίηση Auto IP)

Yes (Ναι)

No (Όχι)

Καθορίζεται η ρύθμιση Zero Configuration Networking (Μηδενική διαμόρφωση δικτύου)

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Yes (Ναι).

Enable FTP/TFTP (Ενεργοποίηση FTP/TFTP)

Yes (Ναι)

No (Όχι)

Ενεργοποιεί τον ενσωματωμένο διακομιστή FTP, ο οποίος επιτρέπει την αποστολή αρχείων στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων.

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Yes (Ναι).

Enable HTTP Server (Ενεργοποίηση διακομιστή HTTP)

Yes (Ναι)

No (Όχι)

Ενεργοποιείται ο ενσωματωμένος διακομιστής Web. Όταν ενεργοποιείται, είναι δυνατή η απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση του εκτυπωτή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Web.

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Yes (Ναι).

WINS Server Address (Διεύθυνση διακομιστή WINS)

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της τρέχουσας διεύθυνσης διακομιστή WINS

Enable DDNS/mDNS (Ενεργοποίηση DDNS/mDNS)

Yes (Ναι)

No (Όχι)

Επιτρέπει την προβολή ή την αλλαγή της τρέχουσας διεύθυνσης διακομιστή DDNS/mDNS

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Yes (Ναι).

DNS Server Address (Διεύθυνση διακομιστή DNS)

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της τρέχουσας διεύθυνσης διακομιστή DNS


μενού IPv6

Σημείωση: Το μενού του Πρωτοκόλλου Internet έκδοσης 6 (IPv6) είναι διαθέσιμο μόνο για τα δικτυακά μοντέλα ή τους εκτυπωτές που συνδέονται με διακομιστές εκτύπωσης.

Το συγκεκριμένο μενού εμφανίζεται μέσω του μενού Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες):

Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες) >Network Menu (Μενού Δίκτυο) >IPv6

Στοιχείο Μενού

Περιγραφή

Enable IPv6 (Ενεργοποίηση IPv6)

On (Ενεργοποίηση)

Off (Απενεργοποίηση)

Ενεργοποιείται το IPv6 στον εκτυπωτή

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι On (Ενεργοποίηση).

Auto Configuration (Αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων)

On (Ενεργοποίηση)

Off (Απενεργοποίηση)

Καθορίζεται αν ο προσαρμογέας δικτύου δέχεται τις καταχωρήσεις από την αυτόματη διαμόρφωση διεύθυνσης IPv6 που παρέχει ο δρομολογητής

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι On (Ενεργοποίηση).

View Hostname (Προβολή ονόματος κεντρικού υπολογιστή)
View Address (Προβολή διεύθυνσης)
View Router Address (Προβολή διεύθυνσης δρομολογητή)

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ρύθμιση

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις μόνο μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή Web.

Enable DHCPv6 (Ενεργοποίηση DHCPv6)

On (Ενεργοποίηση)

Off (Απενεργοποίηση)

Ενεργοποιείται το DHCPv6 στον εκτυπωτή

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι On (Ενεργοποίηση).


Μενού Ασύρματη σύνδεση

Χρησιμοποιήστε τα εξής στοιχεία μενού για να προβάλετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων του εσωτερικού διακομιστή εκτυπώσεων.

Σημείωση: Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο για τα δικτυακά μοντέλα ή τους εκτυπωτές που συνδέονται με διακομιστές εκτύπωσης, όταν ένας προαιρετικός, ασύρματος, εσωτερικός διακομιστής εκτυπώσεων είναι εγκατεστημένος στον εκτυπωτή.

Το συγκεκριμένο μενού εμφανίζεται μέσω του μενού Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες):

Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες) >Network Menu (Μενού Δίκτυο) >Wireless (Ασύρματη σύνδεση)

Στοιχείο Μενού

Περιγραφή

Network Mode (Κατάσταση λειτουργίας δικτύου)

Ad hoc

Υποδομή

Καθορίζει τη λειτουργία δικτύου

Σημειώσεις:

 • Η λειτουργία Ad hoc είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τις παραμέτρους του εκτυπωτή για ασύρματη διασύνδεση απευθείας μεταξύ του εκτυπωτή και ενός υπολογιστή.
 • Η λειτουργία υποδομής καθιστά δυνατή την πρόσβαση του εκτυπωτή σε δίκτυο μέσω κάποιου σημείου πρόσβασης.
Συμβατότητα

802.11b/g/n

802.11n

802.11b/g

Καθορίζει το πρότυπο ασύρματης σύνδεσης για το ασύρματο δίκτυο

Σημείωση: Προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι το 802.11b/g/n.

Επιλογή δικτύου

<λίστα διαθέσιμων δικτύων>

Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα διαθέσιμο δίκτυο για χρήση από τον εκτυπωτή

Προβολή ποιότητας σήματος

Επιτρέπει την προβολή της ποιότητας της ασύρματης σύνδεσης

Προβολή λειτουργίας ασφαλείας

Επιτρέπει την προβολή της μεθόδου κρυπτογράφησης για την ασύρματη σύνδεση


μενού AppleTalk

Το συγκεκριμένο μενού εμφανίζεται μέσω του μενού Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες):

Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες) >Network Menu (Μενού Δίκτυο) >AppleTalk

Στοιχείο Μενού

Περιγραφή

Activate (Ενεργοποίηση)

Yes (Ναι)

No (Όχι)

Ενεργοποιεί την υποστήριξη AppleTalk

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Yes (Ναι).

View Name (Προβολή ονόματος)

Εμφανίζεται το εκχωρημένο όνομα AppleTalk

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μόνο μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή Web.

View Address (Προβολή διεύθυνσης)

Εμφανίζεται η εκχωρημένη διεύθυνση AppleTalk

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση μόνο μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή Web.

Set Zone (Ορισμός ζώνης)

<λίστα με τις διαθέσιμες ζώνες του δικτύου>

Παρέχεται μια λίστα με διαθέσιμες ζώνες AppleTalk στο δίκτυο

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η προεπιλεγμένη ζώνη του δικτύου. Αν δεν υπάρχει προεπιλεγμένη ζώνη, η ζώνη με την ένδειξη * είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.


μενού USB

Στοιχείο Μενού

Περιγραφή

PCL SmartSwitch

On (Ενεργοποίηση)

Off (Απενεργοποίηση)

Ρυθμίζει τον εκτυπωτή ώστε να αλλάζει αυτόματα σε εξομοίωση PCL, όποτε αυτό απαιτείται από μια εργασία εκτύπωσης, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή.

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι On (Ενεργοποίηση).
 • Όταν χρησιμοποιείται η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση), ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα.
 • Όταν χρησιμοποιείται η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση), ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί εξομοίωση PostScript, αν το PS Smartswitch είναι On (Ενεργοποίηση). Αν το PS Smartswitch είναι Off (Απενεργοποιημένο), ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή που έχει οριστεί στο μενού Setup (Ρύθμιση).
PS SmartSwitch

On (Ενεργοποίηση)

Off (Απενεργοποίηση)

Ρυθμίζει τον εκτυπωτή έτσι ώστε να κάνει αυτόματα εναλλαγή στην προσομοίωση PostScript όταν αυτό απαιτείται από την εργασία εκτύπωσης, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι On (Ενεργοποίηση).
 • Όταν χρησιμοποιείται η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση), ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα.
 • Όταν χρησιμοποιείται η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση), ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί εξομοίωση PCL, αν το PCL Smartswitch είναι On (Ενεργοποίηση). Αν το PCL Smartswitch είναι Off (Απενεργοποίηση), ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή που έχει οριστεί στο μενού Setup (Ρύθμιση).
NPA Mode (Λειτουργία NPA)

Auto (Αυτόματα)

Off (Απενεργοποίηση)

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, ώστε να εκτελέσει την ειδική επεξεργασία που απαιτείται για αμφίδρομη επικοινωνία, ακολουθώντας τις συμβάσεις που προσδιορίζονται από το πρωτόκολλο NPA.

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα).
 • Τυχόν αλλαγή αυτής της ρύθμισης από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και έξοδος από τα μενού προκαλεί επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται.
USB Buffer (Ενδιάμεση μνήμη USB)

Auto (Αυτόματα)

Disabled (Απενεργοποιημένο)

Ρυθμίζει το μέγεθος του USB Input buffer (Ενδιάμεση μνήμη εισόδου USB)

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα).
 • Τυχόν αλλαγή αυτής της ρύθμισης από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και έξοδος από τα μενού προκαλεί επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται.
Mac binary PS (Δυαδικά αρχεία PS για MAC)

Auto (Αυτόματα)

Off (Απενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, ώστε να επεξεργάζεται εργασίες εκτύπωσης δυαδικών αρχείων PostScript για Macintosh.

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα).
 • Η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση) φιλτράρει τις εργασίες εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το βασικό πρωτόκολλο.
 • Η ρύθμιση On (Ενεργοποίηση) επεξεργάζεται ανεπεξέργαστες εργασίες εκτύπωσης δυαδικών αρχείων PostScript.
USB With ENA (USB με Εξωτερική κάρτα δικτύου)

ENA Address (Διεύθυνση εξωτ. κάρτας δικτύου)

ENA Netmask (Μάσκα εξωτ. κάρτας δικτύου)

ENA Gateway (Πύλη εξωτ. κάρτας δικτύου)

Ορίζει τη διεύθυνση δικτύου, τη μάσκα δικτύου ή την πύλη για έναν εξωτερικό διακομιστή εκτύπωσης που έχει συνδεθεί με τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.

Σημείωση: Το συγκεκριμένο στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο αν ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί σε εξωτερικό διακομιστή εκτύπωσης μέσω της θύρας USB.