Security (Beveiliging), menu

Menu Overige beveiligingsinstellingen

Optie

Tot

Aanmeldbeperkingen

Mislukte aanmeldingen

Tijdsbestek voor mislukte pogingen

Vergrendelingstijd

Time-out voor aanmelding via bedieningspaneel

Time-out voor externe aanmelding

Het aantal en tijdsbestek beperken voor mislukte aanmeldingspogingen vanaf het bedieningspaneel van de printer voordat alle gebruikers worden geblokkeerd.

Opmerkingen:

 • 'Mislukte aanmeldingen' geeft het aantal mislukte aanmeldingen aan voordat gebruikers worden geblokkeerd. U kunt kiezen uit 1 tot 10 pogingen. De standaardinstelling is 3.
 • 'Tijdsbestek voor mislukte pogingen' geeft het tijdsbestek aan gedurende welke mislukte pogingen kunnen plaatsvinden voordat gebruikers worden geblokkeerd. U kunt kiezen uit 1 tot 60 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten.
 • 'Vergrendelingstijd' geeft aan hoe lang gebruikers worden geblokkeerd wanneer de limiet voor mislukte aanmeldingen is overschreden. U kunt kiezen uit 1 tot 60 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten. Als u deze functie instelt op 1 minuut, legt de printer geen vergrendelingstijd op.
 • Time-out voor aanmelding via bedieningspaneel bepaalt hoe lang het beginscherm van de printer inactief blijft voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. U kunt kiezen uit 1 tot 900 seconden. De standaardinstelling is 30 seconden.
 • Time-out voor externe aanmelding bepaalt hoe lang een externe interface inactief blijft voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. U kunt kiezen uit 1 tot 120 minuten. De standaardinstelling is 10 minuten.
Minimumlengte pin

1–16

Het aantal cijfers van de pincode beperken.

Opmerking: 4 is de standaardinstelling.


Beveiligd afdrukken, menu

Menuoptie

Beschrijving

Max. ongeldige PIN

Uit

2–10

Hiermee beperkt u het aantal keren dat een ongeldige PIN-code kan worden ingevoerd.

Opmerkingen:

 • Dit menu wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde, niet-defecte vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.
 • Wanneer de limiet is bereikt, worden de afdruktaak voor de desbetreffende gebruikersnaam en de PIN-code verwijderd.
Vervaltijd beveiligde taak

Uit

1 uur

4 uur

24 uur

1 week

Hiermee beperkt u de duur dat een beveiligde afdruktaak in de printer blijft staan voordat de taak wordt verwijderd

Opmerkingen:

 • Als de instelling voor Vervaltijd taak wordt gewijzigd terwijl er beveiligde afdruktaken op de RAM-schijf of de harde schijf van de printer staan, wordt de vervaltijd van deze afdruktaken niet aan de nieuwe standaardwaarde aangepast.
 • Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle beveiligde taken die op de RAM-schijf van de printer werden bewaard, verwijderd.
Vervaltijd herhaalde taak

Uit

1 uur

4 uur

24 uur

1 week

Een tijdslimiet instellen voor het bewaren van afdruktaken

Vervaltijd taak controleren

Uit

1 uur

4 uur

24 uur

1 week

Een tijdslimiet instellen voor het bewaren van afdruktaken met verificatie

Vervaltijd gereserveerde taak

Uit

1 uur

4 uur

24 uur

1 week

Een tijdslimiet instellen voor het bewaren van afdruktaken die op een later tijdstip worden afgedrukt


menu Tijdelijke gegevensbestanden wissen

Met Tijdelijke gegevensbestanden wissen wist u alleen afdrukgegevens op de vaste schijf van de printer die momenteel niet door het bestandssysteem worden gebruikt. Alle permanente gegevens van de vaste schijf van de scanner, zoals gedownloade lettertypen, macro's en taken in de wachtrij, blijven behouden.

Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde, werkende vaste schijf is geïnstalleerd.

Optie

Tot

Wismodus

Uit

Automatisch

Handmatig

Geef de modus op voor het wissen van tijdelijke gegevensbestanden.

Opmerking: "Automatisch" is de standaardinstelling.

Automatische methode

Eén doorgang

Meerdere doorgangen

Geef een methode voor het automatisch wissen van de schijf op.

Opmerkingen:

 • Eén doorgang is de standaardinstelling.
 • Zeer vertrouwelijke informatie kan het beste alleen met de methode Meerdere doorgangen worden gewist.
Handmatige methode

Eén doorgang

Meerdere doorgangen

Geef een methode voor het handmatig wissen van de schijf op.

Opmerking: Eén doorgang is de standaardinstelling.

Geplande methode

Eén doorgang

Meerdere doorgangen

Geef een methode voor het gepland wissen van de schijf op.

Opmerking: Eén doorgang is de standaardinstelling.


Menu Logbestand beveiligingscontrole

Menuoptie

Beschrijving

Log exporteren

Hiermee kan een bevoegde gebruiker het beveiligingslog exporteren

Opmerkingen:

 • Als u het beveiligingslog wilt exporteren vanaf het bedieningspaneel van de printer, moet een flashstation op de printer zijn aangesloten.
 • Vanaf de Embedded Web Server kunt u het beveiligingslog downloaden naar een computer.
Log verwijderen

Ja

Nee

Hiermee wordt opgegeven of controlelogbestanden worden verwijderd

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

Log configureren

Controle inschakelen

Nee

Ja

Extern systeemlog inschakelen

Nee

Ja

Externe systeemlogvoorziening

0–23

Ernst van te loggen gebeurtenissen

0–7

Hiermee wordt opgegeven of en hoe de controlelogs worden gemaakt

Opmerkingen:

 • Met Controle inschakelen wordt bepaald of gebeurtenissen worden geregistreerd in het veilige controlelog en in het externe systeemlog. Nee is de standaardinstelling.
 • Met extern systeemlog inschakelen wordt bepaald of de logbestanden worden verzonden naar een externe server. Nee is de standaardinstelling.
 • Met Externe systeemlogvoorziening wordt bepaald welke waarde wordt gebruikt om logs te verzenden naar de server met het externe systeemlog. 4 is de standaardinstelling.
 • Wanneer het beveiligingslog is geactiveerd, wordt de ernstwaarde van elke gebeurtenis bijgehouden. 4 is de standaardinstelling.

Menu Datum en tijd instellen

Menuoptie

Beschrijving

Huidige datum en tijd

Hiermee kunt u de huidige datum- en tijdinstellingen voor de printer weergeven.

Handmatig datum en tijd instellen

[datum/tijd invoeren]

Opmerkingen:

 • de datum en tijd zijn ingesteld als JJJJ-MM-DD HH:MM.
 • Handmatige instelling van de datum en tijd zet de instellingen voor NTP inschakelen op Uit.
Tijdzone

[lijst met tijdzones]

Opmerking: GMT is de standaardinstelling.

Automatisch zomertijd gebruiken

Aan

Uit

Opmerking: Aan is de standaardinstelling. Hiermee wordt de toepasselijke zomertijd gebruikt die gekoppeld is aan de tijdzone-instelling.

NTP inschakelen

Aan

Uit

Schakelt het netwerktijdprotocol in, dat de klokken van apparaten in een netwerk synchroniseert.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • De instelling wordt uitgeschakeld als u de datum en tijd handmatig instelt.