Παρουσίαση των μενού του εκτυπωτή

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα των μενού εκτυπώνοντας τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και εγκατάστασης δικτύου. Η πρόσβαση στα μενού παρέχεται μέσω ενός εκτυπωτή δικτύου με χρήση του Ενσωματωμένου διακομιστή Web. Από έναν εκτυπωτή με σύνδεση καλωδίου USB ή παράλληλου, προσπελάστε τα μενού χρησιμοποιώντας το Βοηθητικό πρόγραμμα ρυθμίσεων τοπικού εκτυπωτή για Windows ή τις Ρυθμίσεις εκτυπωτή για Macintosh.