הבנת תפריטי המדפסת

ניתן להדפיס רשימת תפריטים על ידי הדפסת דפי הגדרות התפריטים והגדרות הרשת. גש לתפריטים ממדפסת מרושתת באמצעות שרת האינטרנט המוטבע. ממדפסת המחוברת בכבל USB או מקבילי, גש לתפריטים באמצעות Local Printer Settings Utility (תוכנית העזר להגדרת המדפסת המקומית) עבור Windows או Printer Settings (הגדרות מדפסת) עבור Macintosh.