Hálózat/portok menü

Active NIC (Aktív NIC) menü

Elem

Funkció

Aktív NIC

Automatikus

[az elérhető hálózati kártyák listája]

Engedélyezze a nyomtató csatlakoztatását hálózathoz.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a gép rendelkezik telepített kiegészítő hálózati adapterrel.

Szabványos hálózat vagy [x] hálózat menü

Megjegyzés: Ebben a menüben csak az aktív portok láthatók.

Elem

Funkció

Energiahatékony Ethernet

Bekapcsolás

Kikapcsolás

Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózatból.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Enable (Bekapcsolás).

PCL SmartSwitch

Be

Ki

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
 • Ha a PCL SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch

Be

Ki

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
 • Ha a PS SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
NPA Mode (NPA mód)

Ki

Automatikus

Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.
Hálózati puffer

Automatikus

3 kB-tól -ig [a maximálisan megengedhető érték]

Beállítja a hálózati bemeneti puffer méretét.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási pufferek méretétől, valamint attól függ, hogy és az Erőforrás mentése beállítás értéke Bekapcsolva vagy Kikapcsolva-e.
 • A hálózati puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, soros és USB-pufferek méretét.
 • A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.
Pufferhasználat

Ki

Be

Automatikus

A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy formázott nyomtató-merevlemez telepítve van.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac Binary PS (Mac bináris PS)

Be

Ki

Automatikus

Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.

Szabványos hálózat beállítása VAGY [x] hálózat beállítása

Jelentések

Hálózati kártya

TCP/IP

IPv6

Vezeték nélküli

AppleTalk

Megjeleníti és meghatározza a nyomtató hálózati beállításait.

Megjegyzés: A Vezeték nélküli menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva.


Jelentések menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

Elem

Funkció

Nyomtatóbeállítás oldal

Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet.


Network Card (Hálózati kártya) menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

Elem

Funkció

View Card Status (A kártyaállapot megtekintése)

Connected (Csatlakoztatva)

Disconnected (Kapcsolat megszakítva)

Megtekintheti a vezeték nélküli hálózati adapter kapcsolati állapotát.

View Card Speed (A kártyasebesség megtekintése)

Megtekintheti az aktív vezeték nélküli hálózati adapter sebességét.

Network Address (Hálózati cím)

UAA

LAA

Megtekintheti a hálózati címeket.

Feladat időtúllépése

0, 10–225 másodperc

Beállíthatja, mennyi ideig tart a nyomtatási feladat megszakítása.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték „90 másodperc”.
 • A 0 kiválasztásával az időtúllépés letiltásra kerül.
 • Ha 1 és 9 közötti értéket választ ki, akkor a kijelzőn megjelenik az Érvénytelen üzenet, és az értéket nem menti el a készülék.
Banner Page (Szalagcím-lap)

Ki

Be

Engedélyezi szalagcímlap nyomtatását a nyomtató számára.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.


TCP/IP menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem

Funkció

Gazdanév beállítása

Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet.

Megjegyzés: Ezt csak a beágyazott webes kiszolgálóról lehet módosítani.

IP-cím

Itt az aktuális TCP/IP-címet lehet megtekinteni és módosítani.

Megjegyzés: Az IP-cím manuális állítása esetén az Enable DHCP (DHCP engedélyezése) és az Enable Auto IP (AutoIP engedélyezése) lehetőség kikapcsolt (Off) állapotba kerül. A BOOTP és RARP engedélyezése opciókat szintén kikapcsolja az ezeket támogató rendszereken.

Netmask (Hálózati maszk)

Itt az aktuális TCP/IP hálózati maszkot lehet megtekinteni és módosítani.

Átjáró

Itt az aktuális TCP/IP-átjárót lehet megtekinteni és módosítani.

DHCP engedélyezése

Be

Ki

Megadja a DHCP-címet és a paraméter-hozzárendelést.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

RARP engedélyezése

Be

Ki

Megadja a RARP-cím hozzárendelés beállítását.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

BOOTP engedélyezése

Be

Ki

Megadja a BOOTP-cím hozzárendelés beállítását.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

AutoIP engedélyezése

Igen

Nem

Megadja a konfigurálás nélküli hálózatműködés beállításait.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

FTP/TFTP engedélyezése

Igen

Nem

Engedélyezi a beépített FTP-kiszolgálót, melynek segítségével a nyomtatóra az FTP-protokoll használatával lehet fájlokat küldeni.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése)

Igen

Nem

Engedélyezi a beépített webkiszolgálót (Embedded Web Server). Ha engedélyezve van, a nyomtatót webböngészőn keresztül távolról lehet kezelni és felügyelni.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

WINS Server Address (WINS-cím)

Itt az aktuális WINS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.

DDNS engedélyezése

Igen

Nem

Engedélyezi az aktuális DDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

mDNS engedélyezése

Igen

Nem

Engedélyezi az aktuális mDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

DNS Server Address (WINS-cím)

Itt az aktuális DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.

Másodlagos DNS-kiszolgáló címe

Itt a másodlagos DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.

Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 2
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 3
HTTPS engedélyezése

Igen

Nem

Engedélyezi az aktuális HTTPS-beállítás megtekintését, illetve módosítását.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.


IPv6 menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem

Funkció

IPv6 engedélyezése

Be

Ki

Engedélyezi a IPv6 protokollt a nyomtatón.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Auto Configuration (Automatikus konfiguráció)

Be

Ki

Megadja, hogy a vezeték nélküli hálózati kártya elfogadja-e az útválasztó által adott automatikus IPv6 címkonfigurációs adatokat.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

View Hostname (Gazdanév megtekintése)

Beállítja az állomásnevet.

Megjegyzés: Ezeket a beállításokat csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet módosítani.

View Address (Cím megtekintése)
View Router Address (Átjárócím megtekintése)
DHCPv6 engedélyezése

Be

Ki

Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.


Wireless (Vezeték nélküli) menü

Megjegyzés:  Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakozatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

A menü eléréséhez lépjen az alábbi helyre:

Hálózat/portok >[x] hálózat >[x] hálózat beállítása >Vezeték nélküli

Elem

Funkció

Wi-Fi Protected Setup

Gombnyomásos módszer indítása

PIN-módszer indítása

Létrehoz egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását.

Megjegyzések:

 • A Nyomógombos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatását a nyomtatón és a hozzáférési ponton (a vezeték nélküli útválasztón) gombok megadott időn belüli megnyomásával
 • A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatását a nyomtatón PIN használatával, és annak a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításaiban való megadásával
WPS automatikus érzékelés bekapcsolása/kikapcsolása

Bekapcsolás

Kikapcsolás

Automatikusan felismeri a WPS-sel (Nyomógombos módszer indítása vagy PIN-módszer indítása) ellátott hozzáférési pont által használt csatlakozási módszert

Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a Kikapcsolás.

Network Mode (Hálózati mód)

BSS típus

Infrastructure (Infrastruktúra)

Ad hoc

Megadja a hálózati módot.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Infrastruktúra. Ebben az üzemmódban a nyomtató egy hozzáférési pont használatával csatlakozhat a hálózathoz.
 • Az Ad hoc lehetőség konfigurálja a vezeték nélküli kapcsolatot közvetlenül a nyomtató és a számítógép között.
Kompatibilitás

802.11b/g

802.11b/g/n

A vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát adja meg.

Megjegyzés: 802.11b/g/n a gyári alapértelmezett érték.

Choose Network (Hálózat kiválasztása)

Segítségével kiválaszthat egy hálózatot, amelyet a nyomtató használni tud.

View Signal Quality (Jelminőség megtekintése)

A vezeték nélküli kapcsolat minőségének megtekintése.

View Security Mode (Biztonsági mód megtekintése)

Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat titkosítási módját.


AppleTalk menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

Elem

Funkció

Activate (Bekapcsol)

Igen

Nem

Be- és kikapcsolja az AppleTalk-támogatást.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.

View Name (Név megtekintése)

A hozzárendelt AppleTalk-név megjelenítése.

Megjegyzés: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.

View Address (Cím megtekintése)

A hozzárendelt AppleTalk-cím megjelenítése.

Megjegyzés: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.

Set Zone (Zóna beállítása)

[a hálózaton elérhető zónák listája]

Listázza a hálózaton elérhető AppleTalk-zónákat.

Megjegyzés: A hálózat alapértelmezett zónája a gyári alapértelmezett érték.


Szabványos USB menü

Menüpont

Funkció

PCL SmartSwitch

Be

Ki

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
 • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch Ki értékre van állítva.
PS SmartSwitch

Be

Ki

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
 • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch Ki értékre van állítva.
NPA mód

Be

Ki

Automatikus

Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást.
 • A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
USB-puffer

Letiltva

Automatikus

3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig

Beállítja a USB bemeneti puffer méretét.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a nyomtató merevlemezén korábban pufferelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna.
 • Az USB puffer mérete 1 kB-os lépésekben módosítható.
 • A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva.
 • Az USB-puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét.
 • A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat

Ki

Be

Automatikus

A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett beállítás a Ki.
 • A Be beállítás puffereli a feladatokat a nyomtató merevlemezén.
 • Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva.
 • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac bináris PS

Be

Ki

Automatikus

Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.
 • A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
ENA-cím

yyy.yyy.yyy.yyy

Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz.

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

ENA hálózati maszk

yyy.yyy.yyy.yyy

Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz.

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

ENA-átjáró

yyy.yyy.yyy.yyy

Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz.

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.


Párhuzamos [x] menü

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő párhuzamosport-kártya.

Menüpont

Funkció

PCL SmartSwitch

Be

Ki

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
 • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.
PS SmartSwitch

Be

Ki

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
 • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).
NPA mód

Be

Ki

Automatikus

Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Párhuzamos puffer

Letiltva

Automatikus

3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig

Beállítja a párhuzamos bemeneti puffer méretét.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. A nyomtató merevlemezén korábban pufferelt összes feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna.
 • A párhuzamos puffer mérete 1 kB-onként módosítható.
 • A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva.
 • A párhuzamos puffer maximális méretének növeléséhez tiltsa le vagy csökkentse az USB-, a soros és a hálózati pufferek méretét.
 • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat

Ki

Be

Automatikus

A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett beállítás a Ki.
 • A Be beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén.
 • Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva.
 • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Speciális állapot

Be

Ki

Engedélyezheti a kétirányú kommunikációt a párhuzamos porton keresztül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
 • A kikapcsolt állás letiltja a párhuzamos porttal való egyeztetést.
Protokoll

Normál

Fastbytes

Megadhatja a párhuzamosport-protokollt.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Fastbytes. Kompatibilitást biztosít a legtöbb forgalomban lévő párhuzamos porttal, és egyúttal ez az ajánlott beállítás is.
 • A Normál beállítás a párhuzamos portok közötti kommunikációs problémákat próbálja megoldani.
Inicializálás fogadása

Be

Ki

Meghatározhatja, hogy a nyomtató fogadja-e a számítógépről érkező nyomtatóhardver-inicializálási kéréseket.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett beállítás a Ki.
 • A számítógép inicializálást igényel. Ehhez aktiválni kell az INIT-jelet a párhuzamos portról. Sok személyi számítógép minden egyes bekapcsoláskor aktiválja az INIT-jelet.
2. párhuzamos mód

Be

Ki

Meghatározhatja, hogy a párhuzamos port adatai a jel felfutási vagy lefutási élénél legyenek-e beolvasva.

Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.

Mac bináris PS

Be

Ki

Automatikus

Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
 • A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.
ENA-cím

yyy.yyy.yyy.yyy

Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz.

Megjegyzés: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

ENA hálózati maszk

yyy.yyy.yyy.yyy

Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz.

Megjegyzés: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

ENA-átjáró

yyy.yyy.yyy.yyy

Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz.

Megjegyzés: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.


[x] soros menü

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő soros kártya.

Menüpont

Funkció

PCL SmartSwitch

Be

Ki

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
 • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.
PS SmartSwitch

Be

Ki

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
 • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).
NPA mód

Be

Ki

Automatikus

Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást.
 • Bekapcsolt állásban a nyomtató elvégzi az NPA-feldolgozást. Ha az adatok nem NPA formátumúak, azokat nem megfelelő adatként visszautasítja.
 • Kikapcsolt állásnál a nyomtató nem végez NPA-feldolgozást.
 • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Soros puffer

Letiltva

Automatikus

3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig

Beállítja a soros bemeneti puffer méretét.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a lemezen található, korábban pufferelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna.
 • A soros puffer mérete 1-kB-onként módosítható.
 • A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva.
 • A soros puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét.
 • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat

Ki

Be

Automatikus

A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett beállítás a Ki. A nyomtató nem puffereli a nyomtató-merevlemezen található nyomtatási feladatokat.
 • A Be beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén.
 • Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva.
 • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Protokoll

DTR

DTR/DSR

XON/XOFF

XON/XOFF/DTR

XONXOFF/DTRDSR

Segítségével kiválaszthatja a soros porthoz a hardver és szoftver közötti kommunikációs paraméterek beállításait.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett érték a DTR.
 • A DTR/DSR egy hardver kommunikációsparaméter-beállítás.
 • Az XON/XOFF egy szoftver kommunikációsparaméter-beállítás.
 • Az XON/XOFF/DTR és az XON/XOFF/DTR/DSR pedig kombinált hardver és szoftver kommunikációsparaméter-beállítás.
Robosztus XON

Be

Ki

Meghatározza, hogy a nyomtató közölje-e a számítógéppel, hogy elérhető.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett beállítás a Ki.
 • Ez a menüelem csak a soros portra vonatkozik, ha a soros protokoll beállítása XON/XOFF.
Baud

1200

2400

4800

9600

19200

38400

57600

115200

138200

172800

230400

345600

Meghatározza, hogy a soros porton keresztül milyen sebességgel lehet adatokat fogadni.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett érték a 9600.
 • A 138200, 172800, 230400 és 345600 átviteli sebesség csak a Normál soros menüben jelenik meg. Ezek a lehetőségek nem jelennek meg az 1. soros opció, a 2. soros opció vagy 3. soros opció menüben.
Adatbitek

7

8

Meghatározza az egyes adatátviteli keretben küldött bitek számát.

Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a 8.

Paritás

Páros

Páratlan

Nincs

Kihagyás

Beállítja a soros bemeneti és kimeneti adatkeretek paritását.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

DSR fogadása

Be

Ki

Meghatározza, hogy a nyomtató használja-e a DSR-jelet.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett beállítás a Ki.
 • A DSR a legtöbb soros kábel által használt kommunikációsparaméter-jel. A soros port DSR-t használ a számítógépről küldött adatok és a soros kábel elektromos zajjelei által keltett adatok megkülönböztetésére. Az elektromos zaj okozhatja kóbor karakterek nyomtatását. A kóbor karakterek nyomtatásának kiküszöböléséhez a Be értéket kell beállítani.

SMTP-beállítási menü

Elem

Funkció

Elsődleges SMTP-átjáró

Megadhatja az SMTP-kiszolgáló átjárójára és portjára vonatkozó információkat.

Megjegyzés: Az alapértelmezett SMTP-átjáró portszáma 25.

Elsődleges SMTP-átjáró port
Másodlagos SMTP-átjáró
Másodlagos SMTP-átjáró port
SMTP időtúllépés

5–30

Azt az időtartamot adja meg másodpercben, amennyit a kiszolgáló várjon, mielőtt felhagy az e-mail elküldésével.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 30.

Válaszcím

A nyomtató által küldött e-mailen megad egy maximum 128 karakterből álló válaszcímet.

SSL használata

Letiltva

Egyeztetés

Szükséges

Beállítja a nyomtatót SSL használatára a biztonság fokozása érdekében, amikor az SMTP-kiszolgálóhoz csatlakozik.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
 • Ha az Egyeztetni kell érték van beállítva, az SMTP-kiszolgáló dönt az SSL használatáról.
SMTP-kiszolgáló hitelesítése

Nincs szükség hitelesítésre

Bejelentkezés/sima

CRAM-MD5

Digest-MD5

NTLM

Kerberos 5

Megadja a nyomtatási jogosultságokhoz szükséges felhasználói hitelesítés típusát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Nincs szükség hitelesítésre".

Eszköz által kezdeményezett e-mail

Nincs

Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata

Meghatározza, hogy milyen belépési adatokat kell használni az SMTP-kiszolgálóval folytatott kommunikációhoz. Bizonyos SMTP-kiszolgálók igénylik a belépési adatokat e-mail küldéshez.

Megjegyzések:

 • Az Eszköz, illetve a Felhasználó által kezdeményezett e-mailek gyári alapértelmezett beállítása a Nincs.
 • Az Eszköz felhasználói azonosítója és az Eszköz jelszava adatokra az SMTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez van szükség, ha „Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata" opció van kiválasztva.
 • A Felhasználó által kezdeményezett e-mail, Kerberos 5 Realm és az NTLM-tartomány lehetőségek csak az érintőképernyős nyomtatómodelleken érhetők el.
Felhasználó által kezdeményezett e-mail

Nincs

Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata

A munkamenet felhasználói azonosítójának és jelszavának a használata

A munkamenet e-mail címének és jelszavának a használata

A felhasználó megkérdezése

Eszköz felhasználói azonosítója
Eszköz jelszava
Kerberos 5 tartomány
NTLM-tartomány