Minimere skriverens påvirkning på miljøet

Lexmark er opptatt av en bærekraftig utvikling av miljøet og forbedrer hele tiden skriverne sine for å redusere deres innvirkning på miljøet mest mulig. Vi skaper med miljøet i tankene, konstruerer emballasjen for å redusere materialforbruket og sørger for innsamlings- og gjenvinningsprogram. Se følgende hvis du vil ha mer informasjon:

Ved å velge bestemte skriverinnstillinger og –oppgaver, kan du redusere skriverens skadelige innvirkning på miljøet enda mer. Dette kapitlet gir en oversikt over innstillingene og oppgavene som kan gi større miljømessig gevinst.

Spare papir og toner

Undersøkelser viser at så mye som 80 % av en skrivers karbonspor henger sammen med papirbruken. Du kan redusere karbonsporet betraktelig ved å bruke resirkulert papir og følge forslagene under, for eksempel skrive ut på begge sider av arket eller skrive ut flere sider på én side av et enkelt ark.

Se ”Bruke øko-modus” for å finne mer informasjon om hvordan du raskt kan spare papir og energi ved hjelp av en spesiell skriverinnstilling.

Bruke resirkulert papir og andre typer kontorpapir

Lexmark er et selskap som er opptatt av miljøet. Lexmark støtter derfor bruk av resirkulert papir produsert spesielt for bruk i laserskrivere.

Siden det ikke uten videre er mulig å hevde at skriveren vil trekke inn alle typer resirkulert papir like godt, tester vi Lexmark hele tiden det som finnes av resirkulert kopipapir på verdensmarkedet. De vitenskapelige undersøkelsene foregår på en omhyggelig og disiplinert måte. Mange faktorer er tatt i betraktning, blant annet følgende:

Resirkulert papir har aldri vært bedre enn det er nå, men mengden av resirkulert innhold i et papir har innvirkning på graden av kontroll over fremmedlegemer. Selv om det er miljøvennlig å bruke resirkulert papir til utskrifter, er det likevel ikke fullkomment. Den energien som kreves til avsverting og håndtering av tilsetningsstoffer som fargestoffer og "lim" avgir ofte mer CO2-utslipp enn det vanlig papirproduksjon gjør. Men bruk av resirkulert papir gir generelt bedre ressurshåndtering.

Lexmark er opptatt av at papir brukes på en ansvarlig måte, på grunnlag av en livssyklusvurdering av produktene. For å få en bedre forståelse av hvilken virkning skrivere har på miljøet bestilte selskapet en rekke livssyklusvurderinger. Vurderingene viste at papir var den viktigste kilden til CO2-utslipp (opptil 80 %) i løpet av levetiden til en enhet (fra utforming til slutten på levetiden). Dette skyldes de energikrevende produksjonsprosessene som er forbundet med papirproduksjon.

Derfor prøver Lexmark å opplyse kunder og partnere om hvordan de miljøskadelige virkningene av papirforbruk kan reduseres. Å bruke resirkulert papir er en måte. En annen måte er å eliminere unødvendig papirforbruk. Lexmark har det som skal til for å hjelpe kundene med å redusere utskrifts- og kopieringsavfall. I tillegg oppmuntrer selskapet til at man kjøper papir fra leverandører som viser i praksis at de støtter bærekraftig skogbruk.

Lexmark anbefaler ikke bestemte leverandører, selv om vi vedlikeholder en produktliste for spesielle bruksområder. Følgende retningslinjer angående valg av papir vil redusere de miljøskadelige virkningene av papirforbruk:

 1. Reduser papirforbruket.

 2. Vær kresen når det gjelder hvor trefiberet kommer fra. Kjøp fra leverandører som har sertifiseringer, for eksempel Forestry Stewardship Council (FSC) eller The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Disse sertifiseringene garanterer at papirprodusenten bruker tremasse fra skogbruksvirksomheter som er miljøvennlige og sosialt ansvarlige i sin skogsforvaltning og skogsforbedring.

 3. Velg det mest hensiktmessige papiret til utskrifter: normalt papir som veier 75 eller 80 g/m2, papir med lav vekt eller resirkulert papir.

Papir som ikke kan brukes

Testresultatene viser at det er risikabelt å bruke følgende papirtyper i laserskrivere:

Hvis du vil ha mer informasjon om Lexmark, kan du besøke oss på www.lexmark.com. Informasjon om bærekraft finner du ved å klikke på lenken Bærekraft.

Ta vare på rekvisita

Det er mange måter du kan redusere bruken av papir og toner på når du skriver ut. Du kan gjøre følgende:

Bruk begge sider av papiret

Hvis skrivermodellen støtter dupleksutskrift, kan du angi om et dokument skal skrives ut på én eller begge sider av papiret ved å velge 2-sidig utskrift i utskriftsdialogen eller Lexmark-verktøylinjen.

Plassere flere sider på ett ark

Du kan skrive ut opptil 16 etterfølgende sider av et flersidig dokument på den ene siden av ett ark ved å velge en innstilling under Flersidig utskrift (N-Opp) i utskriftsdialogbildet.

Kontroller at det første utkastet er nøyaktig

før du skriver ut eller lager flere kopier av et dokument:

Unngå papirstopp

Vær å være nøye ved valg og ilegging av papir kan du unngå de fleste papirstopp. Se Unngå papirstopp hvis du vil ha mer informasjon.

Spare energi

Bruke øko-modus

Ved å bruke øko-modus kan du raskt velge en eller flere innstillinger som reduserer skriverens skadelige innvirkning på miljøet.

Merk: Se tabellen over de ulike innstillingene som endres når du velger øko-modus.

Velg mappen

Hvis du vil

Energi

Redusert energibruk, særlig når skriveren er inaktiv.

 • Skrivermotoren starter ikke før en jobb er klar til utskrift. Du vil kanskje merke en kort ventetid før den første siden blir skrevet ut.

 • Skriveren går over i Strømsparingsmodus etter ett minutt uten aktivitet.

Papir

Dupleksfunksjonen er aktivert på skrivermodeller som støtter dupleks.

Energi/papir

Bruk alle innstillingene tilknyttet energi- og papirmodus.

Av

Bruk standardinnstillingene for alle innstillinger tilknyttet øko-modus. Denne innstillingen støtter skriverens spesifikasjoner for ytelse.


Slik velger du øko-modus:

 1. Trykk på  på skriverens kontrollpanel.

 2. Trykk på piltastene til Innstillinger vises. Trykk deretter på .

 3. Trykk på piltastene til Generelle innstillinger vises. Trykk deretter på .

 4. Trykk på pilknappene til Øko-modus vises. Trykk deretter på .

 5. Velg innstillingen du ønsker og trykk deretter på .

  Sender endringer vises.

Redusere skriverstøyen

Bruk Stillemodus for å redusere skriverstøyen.

Merk: Se tabellen over de ulike innstillingene som endres når du velger stillemodus.

Velg mappen

For å

Reduser skriverstøyen

 • Du vil kanskje merke en reduksjon i behandlingshastigheten.

 • Skrivermotoren starter ikke før en jobb er klar til utskrift. Du vil kanskje merke en kort ventetid før den første siden blir skrevet ut.

 • Viftene går med redusert hastighet eller slås av.

 • Hvis skriveren kan sende telefaks, blir fakslydene redusert eller koblet ut, også de som lages av fakshøyttaleren og ringeren.

Av

Bruk standardinnstillingene. Denne innstillingen støtter skriverens spesifikasjoner for ytelse.


Slik velger du stillemodus:

 1. Trykk på  på skriverens kontrollpanel.

 2. Trykk på piltastene til Innstillinger vises. Trykk deretter på .

 3. Trykk på piltastene til Generelle innstillinger vises. Trykk deretter på .

 4. Trykk på pilknappene til Stillemodus vises. Trykk deretter på .

 5. Velg innstillingen du ønsker, og trykk deretter på .

  Sender endringer vises.

Justere strømspareren

 1. Kontroller at skriveren er slått på, og at Klar vises.

 2. Trykk på  på kontrollpanelet.

 3. Trykk på piltastene til teksten Innstillinger vises. Trykk deretter .

 4. Trykk på piltastene til teksten Generelle innstillinger vises. Trykk deretter .

 5. Trykk på piltastene til teksten Tidsavbrudd vises. Trykk deretter .

 6. Trykk på piltastene til Strømsparing vises. Trykk deretter .

 7. Bruk piltastene for å øke eller redusere antall minutter før skriveren skal gå i strømsparingsmodus. Du kan velge fra 1 til 240 minutter.

 8. Trykk på .

  Sender endringer vises.

 9. Trykk på og deretter på til Klar vises.

 10. Merk: Strømsparingsinnstillingene kan også justeres ved å skrive inn skriverens IP-adresse i adressefeltet til nettleseren din.

Gjenvinning

Lexmark tilbyr returprogram og miljøvennlige løsninger for gjenvinning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende:

Resirkulering av Lexmark-produkter

Hvis du vil returnere Lexmark-produkter for resirkulering, gjør du følgende:

 1. Gå til www.lexmark.com/recycle.

 2. Finn produkttypen du vil resirkulere, og velg land eller region fra listen.

 3. Følg instruksjonene på dataskjermen.

Merk: Skriverrekvisita og maskinvare som ikke finnes i innsamlingsprogrammet fra Lexmark, kan resirkuleres ved ditt lokale resirkuleringssenter. Ta kontakt med det lokale resirkuleringssenteret for å finne ut hvilke komponenter de tar imot.

Resirkulere Lexmark-emballasje

Lexmark arbeider kontinuerlig for å bruke minst mulig emballasje. Mindre emballasje bidrar til å sikre at Lexmark-skrivere transporteres mest mulig effektivt og miljøvennlig og at det er mindre emballasje som må kastes. Disse besparelsene fører til mindre utslipp av drivhusgasser, energisparing og mindre bruk av naturressursene.

Lexmark-papp er 100 % gjenvinnbar der det finnes anlegg for gjenvinning av bølgepapp. Slike anlegg finnes kanskje ikke der du bor.

Skumplasten som brukes i Lexmark-emballasje, kan gjenvinnes der det finnes anlegg for gjenvinning av skumplast. Slike anlegg finnes kanskje ikke der du bor.

Når du sender en tonerkassett tilbake til Lexmark, kan du bruke esken kasetten lå i. Lexmark vil resirkulere esken.

Returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning

Lexmarks returprogram for tonerkassetter gjør det både enkelt og gratis for Lexmarks kunder å sende brukte kassetter tilbake til Lexmark for gjenbruk eller resirkulering. Alle de tomme kassettene som returneres til Lexmark, blir brukt på nytt eller går til gjenvinning. Eskene som brukes som emballasje for returkassettene, blir også resirkulert.

Når du skal returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning, følger du instruksjonene som fulgte med skriveren eller kassetten, og bruker den ferdig frankerte returseddelen. Du kan også gjøre følgende:

 1. Gå til www.lexmark.com/recycle.

 2. Velg land eller region på listen i delen Tonerkassetter.

 3. Følg instruksjonene på dataskjermen.