Opprette snarveier

Lage en faksmottakersnarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)

I stedet for å taste hele telefonnummeret til en faksmottaker på skriverens kontrollpanel hver gang du vil sende en faks, kan du opprette en permanent faksmottaker og tilordne et hurtignummer. Du kan opprette en snarvei til et enkelt faksnummer eller til en gruppe med faksnumre.

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen.
 2. Klikk på Settings (Innstillinger).

 3. Klikk på Manage Destinations (Måladministrasjon).

  Merk: Det kan hende at du må angi et passord. Hvis du ikke har en ID eller et passord, kan du få dette fra systemansvarlig.
 4. Klikk Fax Shortcut Setup (Oppsett for fakssnarvei).

 5. Skriv inn et unikt navn på snarveien, og angi deretter faksnummeret.

  Hvis du vil opprette en snarvei for flere numre, må du angi faksnumrene for gruppen.

  Merk: Skill faksnumrene i gruppen fra hverandre med et semikolon (;).
 6. Tilordne et hurtighummer.

  Hvis du angir et nummer som allerede er i bruk, vil du bli bedt om å velge et annet nummer.

 7. Klikk på Add (Legg til).

Opprette en faksmottakersnarvei ved hjelp av skriverens kontrollpanel

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Fax (Faks) på skriverens kontrollpanel.

  To: (Til:) vises på første linje, og klokkeslett og dato vises på andre linje.

 4. Trykk på .

  Address Book Search (Søk i adresseboken) vises.

 5. Trykk på pilknappene til Add (Legg til) vises. Trykk deretter på .

 6. Trykk på pilknappene til Enter Fax Number (Angi faksnummer) vises. Trykk deretter på .

 7. Angi faksnummeret og trykk deretter på .

 8. Trykk på 1 for å angi et nytt faksnummer, eller trykk på 2 for å avslutte innskriving av faksnumre.

 9. Når du velger 2=NEI, vises Enter Name (Angi navn).

  1. Trykk på den knappen på tastaturet som svarer til bokstaven du ønsker. Første gang du trykker på knappen, vises tallet for denne knappen. Når du trykker på knappen en gang til, vises en av bokstavene som er tilordnet denne knappen.

  2. Trykk på Pil høyre-knappen for å flytte ett steg frem, eller vent noen sekunder til markøren flytter seg ett steg frem.

  3. Når faksnavnet er lagt inn, trykk på .

   Ikke lagre snarveien

  4. Angi hurtignummeret og trykk deretter på .