Gjøre skriveren klar til å fakse

Følgende tilkoblingsmetoder gjelder kanskje ikke i alle land eller regioner.

shock_hazard caution icon FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Du må ikke bruke faksfunksjonen når det er tordenvær. Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel faksfunksjonen, strømledningen eller telefonen, i tordenvær.
Advarsel – mulig skade: Ikke berør ledninger eller skriveren i området som vises, mens du aktivt sender eller mottar en faks.

Innledende telefaksoppsett

Mange land og regioner krever at utgående telefakser inneholder følgende informasjon på toppen eller bunnen av hver sendte side, eller på den første siden av sendingen: stasjonsnavn (identifikasjon av forretningen eller personen som sender beskjeden) og stasjonsnummer (telefonnummer til telefaksmaskinen, forretningen eller en person).

For å angi informasjon for oppsett av telefaksen, bruk skriverens kontrollpanel eller bruk internettleseren din for å koble deg til den innebygde webserverens Innstillingsmeny.

Merk: Hvis du ikke har et TCP/IP-miljø, må du bruke skriverens kontrollpanel for å angi faksinnstillingsinformasjonen.

Bruke skriverens kontrollpanel for oppsett av telefaks

Når skriveren slås på første gangen, eller dersom skriveren har vært avslått over lengre tid, vises en rekke oppstartsskjermer. Dersom skriveren kan sende telefakser, vises følgende skjerm:

Stasjonsnavn

Stasjonsnummer

 1. Når Stasjonsnavn vises, angi navnet som skal skrives på alle utgående fakser.

  1. Trykk på knappen på det numeriske tastaturet som samsvarer med det tallet eller den bokstaven du ønsker. Første gang du trykker på knappen vises knappens tall. Når du trykker en gang til, vises en av knappens bokstaver.

  2. Trykk på piltasten til høyre for å flytte til den neste tegnplassen, eller vent noen sekunder og skrivemerket vil flyttes automatisk.

 2. Etter at du har angitt Stasjonsnavnet, trykker du på .

  Displayet endres til Stasjonsnummer.

 3. Når Stasjonsnummer vises, angi skriverens telefaksnummer.

  1. Trykk på knappen på det numeriske tastaturet som samsvarer med det tallet du ønsker.

  2. Trykk på piltasten til høyre for å flytte til den neste tegnplassen, eller vent noen sekunder og skrivemerket vil flyttes automatisk.

 4. Etter at du har angitt Stasjonsnummeret, trykker du på .

Bruke den innebygde webserveren for telefaksoppsett

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner skriverens IP-adresse, skriv ut en nettverksoppsettside og finn IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.
 2. Klikk på Settings (Innstillinger).

 3. Klikk Fax Settings (Faksinnstillinger).

 4. Klikk Analog Fax Setup (Oppsett av analog faks).

 5. Klikk i boksen Stasjonsnavn, og skriv deretter inn navnet som skal skrives ut på alle utgående fakser.

 6. Klikk i boksen Stasjonsnummer, og skriv deretter inn skriverfaksnummeret.

 7. Klikk på Submit (Send).

Velge fakstilkobling

Du kan koble skriveren til utstyr som en telefon, en telefonsvarer eller et datamaskinmodem. Se tabellen nedenfor for å finne ut hvordan det er best å konfigurere skriveren.

Merk:

Utstyrs- og tjenestealternativer

Oppsett av fakstilkobling

Koble direkte til telefonlinjen

Se Koble til en analog telefonlinje

Koble til en DSL- eller ADSL-tjeneste (Digital Subscriber Line)

Se Koble til en DSL-tjeneste.

Koble til et PBX- (Private Branch eXchange) eller ISDN-system (Integrated Services Digital Network)

Se Koble til et PBX- eller ISDN-system.

Bruke en Karakteristisk ringetone-tjeneste (Distinctive Ring)

Se Koble til tjenesten Egendefinert ringelyd.

Koble til en telefonledning, telefon og telefonsvarer.

Se Koble en telefon eller en telefonsvarer til den samme telefonlinjen.

Koble til via en adapter som brukes i ditt område

Se Koble til en adapter for ditt land eller din region.

Koble til en datamaskin med et modem

Se Koble til en datamaskin med et modem.


Koble til en analog telefonlinje

Hvis det blir brukt en amerikansk telefonledning (RJ11) i telekommunikasjonsutstyret ditt, kan du følge disse trinnene for å koble til utstyret:

 1. Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med skriveren til den øverste LINE-porten på baksiden av skriveren.

 2. Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv telefonkontakt.

Koble til en DSL-tjeneste

Dersom du abonnerer på en DSL-tjeneste, må du kontakte DSL-leverandøren for å få et DSL-filter og en telefonledning. Følg disse trinnene for å koble sammen utstyret:

 1. Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med skriveren til den øverste LINE-porten på baksiden av skriveren.

 2. Koble den andre enden av kabelen til DSL-filteret.

  Merk: DSL-filterets utseende kan variere fra illustrasjonsbildet.
 3. Koble DSL-filterkabelen til en operativ telefonkontakt.

Koble til et PBX- eller ISDN-system

Hvis du bruker en PBX- eller ISDN-omformer eller terminaladapter , må du følge disse trinnene for å koble til utstyret:

 1. Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med skriveren til den øverste LINE-porten på baksiden av skriveren.

 2. Koble den andre enden av telefonledningen til porten som er beregnet for faks og telefon.

  Merk:

  • Kontroller at terminaladapteren er satt til riktig omformertype for din region.
  • Det kan være du må koble til en bestemt port, avhengig av om det er tilordnet en ISDN-port.
  • Når du bruker et PBX-system, må du kontrollere at samtale venter-signalet er deaktivert.
  • Når du bruker et PBX-system, må du slå nummeret for den eksterne linjen før du slår faksnummeret.
  • Du finner mer informasjon om hvordan du bruker faksen i et PBX-system i dokumentasjonen som fulgte med PBX-systemet.

Koble til tjenesten Egendefinert ringelyd

En egendefinert ringelyd-tjeneste kan være tilgjengelig fra teletjenesteleverandøren. Med denne tjenesten kan du ha flere telefonnumre på én telefonlinje, og la hvert telefonnummer ha sin egen ringelyd. Dette kan være nyttig for å skille mellom faks- og taleanrop. Hvis du abonnerer på en egendefinert ringelyd-tjeneste, må du følge disse trinnene for å koble til utstyret:

 1. Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med skriveren til den øverste LINE-porten på baksiden av skriveren.

 2. Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv telefonkontakt.

 3. Endre innstillingen for egendefinert ringelyd, slik at den stemmer overens med innstillingen du vil at skriveren skal svare på.

  1. Trykk på  på skriverens kontrollpanel.

  2. Trykk på piltastene til Innstillinger vises. Trykk deretter på .

  3. Trykk på pilknappene til Faksinnstillinger vises. Trykk deretter på .

  4. Trykk på pilknappene til Egendefinert ringelyd vises. Trykk deretter på .

  5. Trykk på pilknappene til ønsket ringelyd vises. Trykk deretter på .

Koble en telefon eller en telefonsvarer til den samme telefonlinjen.

 1. Fjern pluggen fra den nederste EXT-porten på baksiden av skriveren.

 2. Koble telekommunikasjonsutstyret direkte til den nederste EXT-porten på baksiden av skriveren.

Koble til en adapter for ditt land eller din region

I landene eller regionene nedenfor kan det være du må ha en spesialadapter for å koble telefonledningen til vegguttaket.

Land/region

 
 • Østerrike

 • Kypros

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Tyskland

 • Ireland (Irland)

 • Italia

 • New Zealand

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Sverige

 • Sveits

 • Storbritannia


Land eller regioner med unntak av Tyskland

I noen land og regioner følger det med en telefonlinjeadapter i esken. Bruk denne adapteren til å koble en telefonsvarer, telefon eller annet telekommunikasjonsutstyr til skriveren.

Det er installert en plugg i den nederste EXT-porten på skriveren. Denne pluggen er nødvendig for at adapteren skal fungere ordentlig.

Merk: Ikke fjern pluggen dersom du har et serielt telefonsystem eller ønsker å koble telefonen eller telefonsvareren til adapteren. Hvis du fjerner den, kan det hende at andre telekommunikasjonsenheter i hjemmet ditt (for eksempel telefoner eller telefonsvarere) ikke fungerer.
 1. Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med skriveren til den øverste LINE-porten på baksiden av skriveren.

 2. Koble den andre enden av telefonledningen til adapteren, og koble deretter adapteren til vegguttaket.

  Merk: Det kan være at telefonadapteren som leveres med skriveren din, ser annerledes ut enn på bildet. Den er tilpasset telefonkontakten i landet/regionen din.
 3. Koble telefonsvareren eller telefonen til adapteren

Tyskland

Det er installert en plugg i den nederste EXT-porten på skriveren. Denne pluggen er nødvendig for riktig drift av faksfunksjonen og tilkoblete telefoner.

Merk: Ikke fjern pluggen. Hvis du fjerner den, kan det hende at andre telekommunikasjonsenheter i hjemmet ditt (for eksempel telefoner eller telefonsvarere) ikke fungerer.
 1. Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med skriveren til den øverste LINE-porten på baksiden av skriveren.

 2. Koble den andre enden av telefonledningen til adapteren, og koble deretter adapteren til N-sporet i en aktiv analog telefonkontakt.

  Merk: Det kan være at telefonadapteren som leveres med skriveren din, ser annerledes ut enn på bildet. Den er tilpasset telefonkontakten i landet/regionen din.
 3. Hvis du vil bruke samme linje til faks- og telefonkommunikasjon, kobler du en ekstra telefonlinje (følger ikke med) mellom telefonen og F-sporet på den aktive telefonkontakten.

 4. Hvis du vil bruke samme linje til å ta opp beskjeder på telefonsvareren, kobler du en ekstra telefonlinje (følger ikke med) mellom telefonsvareren og N-sporet på den aktive telefonkontakten.

Koble til en datamaskin med et modem

Koble til skriveren til en datamaskin med et modem for å sende fakser fra programvaren.

Merk: Fremgangsmåten for dette kan variere i ulike land og områder.
 1. Kontroller at du har følgende:

  • en telefon

  • en datamaskin med et modem

  • tre telefonledninger

  • en telefonkontakt i veggen

 2. Koble en telefonledning til den øverste LINE-porten på skriveren, og koble deretter ledningen til en aktiv telefonkontakt.

 3. Fjern beskyttelsen fra den nederste EXT-porten på skriveren.

 4. Koble en annen telefonledning fra telefonen til modemet på datamaskinen.

  Merk: Se brukerhåndboken som fulgte med datamaskinen når det gjelder telefontilkoblinger.
 5. Koble en tredje telefonledning fra modemet på datamaskinen til den nederste EXT-porten på skriveren.

Angi navn og nummer for utgående faks

Slik skriver du ut det angitte faksnavnet og -nummeret på utgående fakser:

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner skriverens IP-adresse, skriv ut en nettverksoppsettside og finn IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.
 2. Klikk på Settings (Innstillinger).

 3. Klikk Fax Settings (Faksinnstillinger).

 4. Klikk Analog Fax Setup (Oppsett av analog faks).

 5. Klikk i boksen Stasjonsnavn, og skriv deretter inn navnet som skal skrives ut på alle utgående fakser.

 6. Klikk i boksen Stasjonsnummer, og skriv deretter inn skriverfaksnummeret.

 7. Klikk på Submit (Send).

Angi dato og klokkeslett

Du kan angi dato og klokkeslett slik at de skrives ut på alle fakser du sender. Hvis det oppstår strømstans, kan det hende at du må stille inn dato og klokkeslett på nytt. Slik stiller du inn dato og klokkeslett:

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner skriverens IP-adresse, skriv ut en nettverksoppsettside og finn IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.
 2. Klikk på Settings (Innstillinger).

 3. Klikk Set Date and Time (Angi dato og klokkeslett).

 4. Klikk i boksen for Angi dato og klokkeslett, og skriv deretter inn datoen og klokkeslettet.

 5. Klikk på Submit (Send).

Aktivere og deaktivere sommertid

Du kan angi at sommertid skal angis automatisk for skriveren.

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner skriverens IP-adresse, skriv ut en nettverksoppsettside og finn IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.
 2. Klikk på Settings (Innstillinger).

 3. Klikk Set Date and Time (Angi dato og klokkeslett).

 4. Klikk på ett av følgende alternativer i dialogboksen Daylight Savings (Sommertid).

  Yes (Ja) aktiverer sommertid.

  No (Nei) deaktiverer sommertid.

 5. Klikk på Submit (Send).