Menyen Innstillinger

Menyen Generelle innstillinger

Menyelement

Beskrivelse

Kontrollpanelspråk

Engelsk

Francais

Deutsch

Italiano

Espanol

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Portugisisk

Suomi

Russisk

Polski

Magyar

Turkce

Cesky

Forenklet kinesisk

Tradisjonell kinesisk

Koreansk

Japansk

Angir språket for teksten som vises på skjermen.

Merk: Alle språk er kanskje ikke tilgjengelige for alle skrivere.

Øko-modus

Av

Energi

Energi/papir

Papir

Reduserer bruken av energi, papir eller spesialmedia

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av. Av tilbakestiller skriveren til fabrikkinnstillingene.
 • Energiinnstillingen reduserer strømforbruket til skriveren. Ytelsen kan bli påvirket, men ikke utskriftskvaliteten.
 • Papir reduserer mengden papir og spesialpapir som trengs til en utskriftsjobb. Ytelsen kan bli påvirket, men ikke utskriftskvaliteten.
 • Energi/Papir reduserer strømforbruket og forbruket av papir og spesialpapir.
Stillemodus

Av

Reduserer støyen som skriveren lager

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • På konfigurerer skriveren til å produsere så lite støy som mulig.
Kjør innledende oppsett

Ja

Nei

Instruerer skriveren til å kjøre installeringsveiviseren

Merk:

 • Standardinnstillingen er Ja.
 • Når brukeren har fullført installeringsveiviseren og velger Ferdig på skjermen for valg av land, er standardverdien Nei.
Papirstørrelser

USA

Metrisk

Angir skriverens standardinnstilte måleenheter.. Standardinnstillingen bestemmes av ditt valg av Land i den innledende installeringsveilederen.

Portrekkevidde for skanning til PC

<portrekkevidde>

Angir en gyldig portrekkevidde for skrivere som står bak en portblokkerende brannmur. Gyldige porter blir spesifisert med to tallsett atskilt av et semikolon..

Merk: Standardinnstillingen er 9751:12000.

Default Mode (Standardmodus)

Kopi

Faks

Angir hvilken modus skriveren går inn i når du trykker Kjør, Innhold, Mørkhet eller et hvilket som helst tall på skriverens kontrollpanel.

Merk: Standardinnstillingen er Copy (Kopier).

Datoformat

MM-DD-YYYY (MM-DD-ÅÅÅÅ)

DD-MM-ÅÅÅÅ

YYYY-MM-DD (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Formaterer skriverdatoen.

Merk: MM-DD-YYYY er standardinnstillingen for USA og DD-MM-YYYY er den internasjonale standardinnstillingen.

Tidsformat

12-timers A.M./P.M.

24-timersklokke

Formaterer skriverklokkeslettet.

Merk: Standardinnstillingen er 12 timer A.M../P.M.

Alarmer

Alarminnstilling

Kassettalarm

Angir at det varsles med en lydalarm når skriveren trenger brukertilsyn. Tilgjengelige valg for hver alarmtype:

Av

Enkelt

Uavbrutt

Merk:

 • Standardinnstillingen for Alarmkontroll er Enkelt. Ved innstillingen Enkelt høres tre raske pip.
 • Av betyr at det ikke varsles med en alarm.
 • Ved innstillingen Uavbrutt gjentas tre pip hvert tiende sekund.
Tidsavbrudd

Strømsparer

Deaktivert

1–240

Angir antallet minutter med inaktivitet før enkelte systemer begynner å gå over i minimumsstrømmodus.

Merk: 30 minutter er fabrikkinnstillingen.

Tidsavbrudd

Tidsavbrudd skjerm

15–300

Angir tiden i sekunder som skriveren vil vente før displayet går tilbake til Klar-tilstand

Merk: Standardinnstillingen er 30 sekunder.

Tidsavbrudd

Tidsavbrudd utskrift

Deaktivert

1–255

Angir hvor mange sekunder skriveren skal vente på å motta en melding om en avsluttet jobb, før den avbryter resten av utskriftsjobben.

Merk:

 • Standardinnstillingen er 90 sekunder.
 • Når tiden har gått ut, blir alle delvis utskrevne sider som fortsatt er i skriveren, skrevet ut, og deretter undersøker skriveren om det er noen nye utskriftsjobber som venter på å bli skrevet ut.
 • Tidsavbrudd utskrift er bare tilgjengelig når PCL- eller PPDS-emulering brukes. Denne innstillingen har ingen virkning på utskriftsjobber som bruker PostScript-emulering.
Tidsavbrudd

Tidsavbrudd venting

Deaktivert

15–65535

Angir hvor mange sekunder skriveren skal vente på tilleggsdata før en utskriftsjobb avbrytes.

Merk:

 • Standardinnstillingen er 40 sekunder.
 • Tidsavbrudd venting er bare tilgjengelig når skriveren bruker PostScript-emulering. Denne innstillingen har ingen virkning på utskriftsjobber som bruker PCL- eller PPDS-emulering.
Utskriftsgjenoppretting

Fortsett automatisk

Deaktivert

5–255

Gjør at skriveren kan fortsette automatisk fra en frakoblet situasjon når problemet ikke er løst i løpet av den angitte perioden.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Deaktivert.
 • 5–255 er en periode i sekunder.
Utskriftsgjenoppretting

Gjenopprett v/stopp

Av

Auto

Angir om skriveren skal skrive ut fastkjørte sider på nytt.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Auto. Fastkjørte sider skrives ut på nytt dersom ikke minnet som kreves for disse sidene, trengs til andre skriveroppgaver.
 • På angir at skriveren alltid skriver ut fastkjørte sider på nytt.
 • Av angir at skriveren aldri skriver ut fastkjørte sider på nytt.
Utskriftsgjenoppretting

Sidebeskyttelse

Av

Gjør at skriveren skriver ut en side som kanskje ikke kunne blitt skrevet ut på noen annen måte.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av. Av skriver ut deler av en side når det ikke er nok minne til å skrive ut hele siden.
 • På angir at skriveren skal behandle hele siden slik at hele siden skrives ut.
Fabrikkoppsett

Ikke gjenopprett

Gjenopprett nå

Tilbakestiller skriverinnstillingene til standardinnstillingene.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Ikke gjenopprett. Ikke gjenopprett beholder de brukerdefinerte innstillingene.
 • Hvis Gjenopprett er valgt, tilbakestilles alle skriverinnstillingene til standardinnstillingene, unntatt innstillingene på menyen Nettverk/porter. Alle nedlastinger som er lagret i internminnet, slettes.

Kopieringsinnstillinger, meny

Menyelement

Beskrivelse

Innhold

Tekst

Tekst/foto

Fotografi

Angir typen innhold i kopieringsjobben.

Merk:

 • Text (Tekst) uthever skarp, svart tekst med høy oppløsning mot en ren og hvit bakgrunn.
 • Standardinnstillingen er Tekst/foto. Tekst/foto brukes når originaldokumentet er en blanding av tekst og grafikk eller bilder.
 • Fotografi gir skanneren beskjed om å legge mer vekt på grafikk og bilder. Denne innstillingen øker skannetiden, men legger vekt på å reprodusere det dynamiske tonespekteret i originaldokumentet. Dette øker informasjonsmengden som lagres.
Sider (tosidig)

1-sidig til 1-sidig

1-sidig til 2-sidig

2-sidig til 1-sidig

2-sidig til 2-sidig

Angir om et originaldokument er tosidig eller ensidig, og om kopien skal være tosidig eller ensidig.

Merk:

 • Dupleks er bare tilgjengelig på enkelte modeller.
 • 1-sidig til 1-sidig – Originalsiden er trykt på én side. Den kopierte siden kommer til å være trykt på én side.
 • 1-sidig til 2-sidig – Originalsiden har trykk på én side. Den kopierte siden kommer til å ha trykk på begge sider. Hvis for eksempel originalen er på seks ark, er kopien på tre ark med trykk på begge sider.
 • 2-sidig til 1-sidig – Originalsiden har trykk på begge sider. Den kopierte siden kommer til å være trykt på bare én side. Hvis for eksempel originalen er på tre ark, alle med trykk på begge sider, blir kopien på seks ark med trykk på én side.
 • 2-sidig til 2-sidig – Originalsiden har trykk på begge sider. Kopien blir akkurat som originalen.
Papirsparer

Av

2 på 1 Stående

2 på 1 Liggende

4 på 1 stående

4 på 1 liggende

Tar to eller fire ark av et originaldokument og skriver dem ut sammen på samme side.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Skriv ut siderammer

Av

Angir om en sideramme skal skrives ut langs kantene på siden ved margene.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Sorter

Av

Legger sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det lages flere kopier av jobben.

Merk: Standardinnstillingen er På.

Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Universal

ID-kort

4 x 6 tommer

3 x 5 tommer

Visittkort

Egendefinert skannestørrelse <x>

A4

A5

Oficio (Mexico)

A6

JIS B5

Angir papirstørrelsen til originaldokumentet.

Merk:

 • Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
 • Stjernen (*) indikerer at innstillingen er gjeldende standardinnstilling.
Papirkilde

Skuff <x>

Enkeltarkmater

Multiarkmater

Angir papirkilden for kopieringsjobber.

Merk: Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.

Transparentskilleark

Av

Legger et ark mellom transparenter.

Merk: Standardinnstillingen er På.

Skilleark

Ingen

Mellom kopier

Mellom jobber

Mellom sider

Legger et ark mellom sider, kopier eller jobber basert på verdien som velges.

Merk: Standardinnstillingen er Ingen.

Skillearkkilde

Skuff <x>

Manuell mater

Angir en papirkilde

Merk: Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.

Mørkhet

-4 til +4

Angir nivået for mørkhet for kopieringsjobben.

Merk: Standardinnstillingen er 0.

Antall kopier

1–999

Angir antall kopier for kopieringsjobben.

Merk: Standardinnstillingen er 1.

Overlegg

Av

Konfidensielt

Kopi

Kladd

Viktig

Egendefinert

Angir den overliggende teksten som er skrevet ut på hver side i kopieringsjobben.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Tillat prioritetskopier

Av

Tillater avbrudd i en utskriftsjobb for å kopiere en side eller et dokument.

Merk: Standardinnstillingen er På.

Fjerning av bakgrunn

-4 til +4

Justerer mengden bakgrunn som er synlig på en kopi.

Merk: Standardinnstillingen er 0.

Fargebalanse

Cyan - rød

Magenta - grønn

Gul - blå

Angir fargemengden fra -4 til +4.

Merk: Standardinnstillingen er 0.

Kontrast

0–5

Best for content (Best for innhold)

Angi kontrasten som skal brukes i kopieringsjobben.

Merk: "Best for innhold" er standardinnstillingen.

Skyggedetaljer

-4 til +4

Justerer mengden skyggedetaljer som er synlig på en kopi.

Merk: Standardinnstillingen er 0.

Skann kant til kant

Av

Angir om originaldokumentet skannes kant til kant før kopiering

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Skarphet

1–5

Justere skarpheten til en kopi

Merk: Standardinnstillingen er 3.


Faksinnstillinger, meny

Generelle faksinnstillinger

Menyelement

Beskrivelse

Stasjonsnavn

Angir navnet til faksen i skriveren.

Stasjonsnummer

Angir et nummer tilknyttet faksen.

Stasjons-ID

Stasjonsnavn

Stasjonsnummer

Angir hvordan faksen identifiseres.

Aktiver manuell faks

Av

Angir at skriveren bare kan fakse manuelt, noe som krever en linjesplitter og et telefonhåndsett.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • Bruk en vanlig telefon til å svare på en innkommende faksjobb og til å slå et faksnummer.
 • Slå # 0 på det numeriske tastaturet for å gå direkte til funksjonen Manuell faks.
Minnebruk

Alt mottatt

Det meste mottatt

Lik

Det meste sendt

Alt sendt

Definerer mengden ikke-slettbart minne som brukes for en faksjobb

Merk:

 • All receive (Alt mottatt) angir at hele minnet skal motta faksjobber.
 • Mostly receive (Det meste mottatt) angir at det meste av minnet skal faksjobber.
 • Lik er standardinnstillingen. Equal (Lik) deler minnet for sending og mottak av faksjobber i like deler.
 • Mostly sent (Det meste sendt) angir at det meste av minnet skal sende faksjobber.
 • All send (Alt sendt) angir at hele minnet skal sende faksjobber.
Avbryt fakser

Tillat

Ikke tillat

Angir om skriveren kan avbryte faksjobber

Merk: Hvis Cancel Faxes (Avbryt fakser) ikke aktiveres, vil det ikke vises som et alternativ.

Anrops-ID

FSK

DTMF

Angir typen ringer-ID som blir brukt

Merk: Standard fabrikkinnstilling er FSK.


Innstillinger for sending av faks

Menyelement

Beskrivelse

Oppløsning

Standard

Fin

Superfin

Ultrafin

Angir kvaliteten i punkter pr. tomme (dpi). En høyere oppløsning gir større utskriftskvalitet, men det øker faksoverføringstiden for utgående fakser.

Merk: Standardinnstillingen er Standard.

Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Blandet Letter/Legal

Folio

Statement

A4

A5

A6

Oficio (Mexico)

JIS B5

4 x 6

3 x 5

ID-kort

Universal

Tilpasset skannestørrelse

Visittkort

Angir papirstørrelsen til dokumentet som skannes.

Merk: Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.

Tosidig

Av

Langside

Kortside

Angir retningen for tekst og grafikk på siden.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • Long edge (Langside) får innbinding langs langsiden av siden (venstre kant for stående og toppkanten for liggende).
 • Short edge (Kortside) får innbinding langs kortsiden av siden (toppkanten for stående og venstre kant for liggende).
Innhold

Tekst

Tekst/foto

Fotografi

Angir typen innhold som vil bli skannet til faksen

Merk:

 • Tekst brukes når dokumentet er for det meste tekst.
 • Standardinnstillingen er Tekst/foto. Tekst/foto brukes når dokumenter for det meste er tekst eller strekbilder.
 • Photograph (Fotografi) brukes når dokumentet er et fotografi eller en blekkutskrift av høy kvalitet.
Mørkhet

-4 til +4

Gjør utskriften mørkere eller lysere.

Merk: Standardinnstillingen er 0.

Foranstilt siffer

<ingen>

Et numerisk oppføringsfelt som numre skal skrives i.

Automatisk ny oppringing

0–9

Angir antallet ganger skriveren har prøvd å sende faksen til et bestemt nummer

Merk: Standardinnstillingen er 5.

Hyppighet for ny oppringing

1–200

Angir antallet minutter mellom nye oppringinger.

Merk: Standardinnstillingen er 3 minutter.

Bak en PABX

Ja

Nei

Aktiverer blindoppringing fra sentralbord uten summetone.

Merk: Standardinnstillingen er Nei.

Aktiver ECM

Ja

Nei

Aktiverer modusen Error Correction (Feiloppretting) for faksjobber.

Merk: Standardinnstillingen er Ja.

Aktiver faksskanninger

Av

Lar deg sende fakser ved å skanne på skriveren.

Merk: Standardinnstillingen er På.

Driver til faks

Ja

Nei

Lar driveren til faksjobber sendes via skriveren.

Merk: Standardinnstillingen er Ja.

Oppringingsmodus

Tone

Puls

Sette oppringingslyden til enten en tone eller en puls.

Merk: Standardinnstillingen er toneoppringing.

Maksimal hastighet

2400

4800

9600

14400

33600

Angir maksimal hastighet i baud som fakser sendes i.

Merk: Standardinnstillingen er 33600 baud.

Fjerning av bakgrunn

-4 til +4

Justerer mengden bakgrunn som er synlig på en kopi.

Merk: Standardinnstillingen er 0.

Kontrast

Best for content (Best for innhold)

0–5

Angir kontrasten for utskriften.

Merk: "Best for innhold" er standardinnstillingen.

Skyggedetaljer

-4 til +4

Justerer mengden skyggedetaljer som er synlig på en kopi.

Merk: Standardinnstillingen er 0.

Skann kant til kant

Av

Angir om originaldokumentet skannes kant til kant.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Skarphet

1–5

Justerer skarphet for faksen

Merk: Standardinnstillingen er 3.

Aktiver fargefaksskanninger

Av

Aktiverer fargefaksing

Merk: Standardinnstillingen er På.

Automatisk konverter fargefakser til sorthvittfakser

Av

Konverterer alle utgående fakser til sort-hvitt

Merk: Standardinnstillingen er På.


Innstillinger for mottak av faks

Menyelement

Beskrivelse

Aktiver mottak av faks

Av

Lar faksjobber bli mottatt av skriveren.

Merk: Standardinnstillingen er På.

Antall ring før svar

1–25

Angir antallet ring før den svarer på en innkommende faksjobb.

Merk: Standardinnstillingen er 3.

Autosvar

Ja

Nei

Gjør at skriveren kan svare på en innkommende faksjobb

Merk: Standardinnstillingen er Ja.

Manuell svarkode

1–9

Gjør det mulig for deg å legge inn en kode på telefonnummertastaturet for å begynne å motta en faks

Merk:

 • Dette menyvalget brukes når skriveren deler linjen med en telefon
 • Standardinnstillingen er 9
Automatisk reduksjon

Av

Skalerer en innkommende faksjobb slik at den passer størrelsen på papiret som er lagt i den angitte fakskilden.

Merk: Standardinnstillingen er På.

Papirkilde

Automatisk størrelsestilpasning

Skuff <x>

Enkeltarkmater

Mater for flersidig utskrift

Angir papirkilden som er valgt til å levere papir til skriveren som skal skrive ut en innkommende faks.

Merk: Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.

Sider

Av

Aktiverer dupleksutskrift (tosidig) for innkommende faksjobber.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Bunntekst på faks

Av

Skriver ut overføringsinformasjonen på bunnen av hver side fra en mottatt faks.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Maksimal hastighet

2400

4800

9600

14400

33600

Angir maksimal hastighet i baud som fakser mottas i.

Merk: Standardinnstillingen er 33600 (baud).

Block No Name Fax (Blokker faks uten navn)

Av

Aktiverer blokkering av innkommende fakser som er sendt fra enheter uten stasjons-ID.

Merk: Standardinnstillingen er Av.


Innstillinger for fakslogg

Menyelement

Beskrivelse

Overføringslogg

Skriv ut logg

Ikke skriv ut logg

Bare skriv ut for feil

Aktiverer utskrift av overføringslogg etter hver faksjobb.

Merk: Standardinnstillingen er Print Log (Skriv ut logg).

Logg for mottaksfeil

Aldri skriv ut

Skriv ut ved feil

Aktiverer utskrift av logg for mottaksfeil etter feil ved mottak.

Merk: Standardinnstillingen er Ikke skriv ut.

Skriv ut logger automatisk

Av

Aktiverer automatisk utskrift av fakslogger.

Merk: Standardinnstillingen er På.

Logg papirkilde

Skuff <x>

Velger kilden til papiret som brukes til å skrive ut logger.

Merk: Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.

Logger skjerm

Eksternt stasjonsnavn

Oppringt nummer

Angir om logger som er skrevet ut, viser det oppringte nummeret eller stasjonsnavnet.

Merk: Standardinnstillingen er "Eksternt stasjonsnavn".

Aktiver jobblogg

Av

Aktiverer tilgang til faksjobbloggen.

Merk: Standardinnstillingen er På.

Aktiver anropslogg

Av

Aktiverer tilgang til faksanropsloggen.

Merk: Standardinnstillingen er På.


Innstillinger for høyttaler

Menyelement

Beskrivelse

Høyttalermodus

Alltid av

På til den kobles til

Alltid på

Merk:

 • Always Off (Alltid av) slår høyttaleren av.
 • On until Connected (På til den kobles til) er standardinnstillingen. Høyttaleren er på og lager en lyd til fakstilkoblingen er klar.
 • Always On (Alltid på) slår høyttaleren på.
Høyttalervolum

Høy

Medium (Middels)

Lav

Kontrollerer voluminnstillingen.

Merk: Standardinnstillingen er High (Høyt).

Ringevolum

Av

Kontrollerer ringevolumet til faksens høyttaler.

Merk: Standardinnstillingen er På.


Egendefinert ringelyd

Menyelement

Beskrivelse

Ett ring

Av

Svarer på anrop med et ettringsmønster.

Merk: Standardinnstillingen er På.

Dobbelt ring

Av

Svarer på anrop med et dobbeltringsmønster.

Merk: Standardinnstillingen er På.

Tre ring

Av

Triple Ring (Tre ring) svarer på anrop med et trippelringsmønster.

Merk: Standardinnstillingen er På.


Menyen Flashstasjon

Menyen Flash-enhet

Menyelement

Beskrivelse

Aktiver stasjon

Aktiver

Deaktiver

Aktiverer eller deaktiverer USB-porten på forsiden av skriveren

Merk:

 • Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle skrivermodellene.
 • Standardinnstillingen er Aktiver
Oppdater kode

Aktiver

Deaktiver

Aktiverer eller deaktiverer skriverens evne til å oppdatere sin maskinvarekode ved hjelp av en USB-enhet

Merk: Standardinnstillingen er Aktiver


Skanneinnstillinger

Menyelement

Beskrivelse

Format

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

Angir formatet til filen.

Merk: Standardinnstillingen er PDF.

PDF-versjon

1.2–1.6

Angir versjonen av PDF-filen som skal skannes til USB.

Merk: Standardinnstillingen er 1.5.

Innhold

Tekst

Tekst/foto

Fotografi

Angir typen innhold som skal skannes til USB

Merk:

 • Tekst brukes når dokumentet er for det meste tekst.
 • Standardinnstillingen er Tekst/foto. Tekst/foto brukes når dokumenter for det meste er tekst eller strekbilder.
 • Photograph (Fotografi) brukes når dokumentet er et fotografi eller en blekkutskrift av høy kvalitet.
Farge

Grå

Farge

Angir om en jobb skrives ut i gråskala eller farger.

Merk: Standardinnstillingen er Gray (Grå).

Oppløsning

75

150

200

300

400

600

Angir hvor mange punkter pr. tomme (dpi) som skannes.

Merk: Standardinnstillingen er 150 dpi.

Mørkhet

-4 til +4

Gjør utskriften mørkere eller lysere.

Merk: Standardinnstillingen er 0.

Retning

Stående

Liggende

Angir retningen til det skannede bildet.

Merk: Standardinnstillingen er Stående.

Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Universal

4 x 6 tommer

3 x 5 tommer

Visittkort

Egendefinert skannestørrelse <x>

A4

A5

Oficio (Mexico)

A6

JIS B5

Angir papirstørrelsen til dokumentet som skannes.

Merk: Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.

Sider (tosidig)

Av

Langside

Kortside

Angir retningen for tekst og grafikk på siden.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • Long edge (Langside) får innbinding langs langsiden av siden (venstre kant for stående og toppkanten for liggende).
 • Short edge (Kortside) får innbinding langs kortsiden av siden (toppkanten for stående og venstre kant for liggende).
JPEG-kvalitet Tekst eller Tekst/foto

5–90

Angir kvaliteten til JPEG-tekst eller -tekst/foto i forhold til filstørrelse og bildekvalitet.

Merk:

 • Standardinnstillingen er 75.
 • 5 reduserer filstørrelsen, men bildekvaliteten reduseres også.
 • 90 gir best bildekvalitet, men filen blir veldig stor.
JPEG-fotokvalitet

5–90

Angir kvaliteten til et JPEG-bilde i forhold til filstørrelse og bildekvalitet

Merk:

 • Standardinnstillingen er 50.
 • 5 reduserer filstørrelsen, men bildekvaliteten reduseres også.
 • 90 gir best bildekvalitet, men filen blir veldig stor.
Bruk TIFF med flere sider

Av

Gir et valg mellom TIFF-filer med én side og TIFF-filer med flere sider. For en skann til USB-jobb med flere sider opprettes enten én TIFF-fil med alle sidene i, eller flere TIFF-filer med én fil for hver side i jobben.

Merk:

 • Standardinnstillingen er På.
 • Dette menyelementet gjelder alle skannefunksjoner.
Scan bit Depth (Bitdybde for skanning)

8 biter

1 bit

Gjør at modusen Text/Photo (Tekst/foto) kan ha mindre filstørrelser ved å bruke bilder på 1 bit når Color (Farge) er angitt som Off (Av)

Merk: Standardinnstillingen er 8 bit (8 biter).

Fjerning av bakgrunn

-4 til +4

Justerer mengden bakgrunn som er synlig på en kopi.

Merk: Standardinnstillingen er 0.

Kontrast

0–5

Best for content (Best for innhold)

Angir kontrasten for utskriften.

Merk: "Best for innhold" er standardinnstillingen.

Skyggedetaljer

-4 til +4

Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på et skannet bilde

Merk: Standardinnstillingen er 0.

Skann kant til kant

Av

Angir om originaldokumentet skannes kant til kant.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Skarphet

1–5

Justere skarpheten til et skannet bilde

Merk: Standardinnstillingen er 3.


Utskriftsinnstillinger

Menyelement

Beskrivelse

Kopier

Angi antallet kopier som skal skrives ut

Merk: Standardinnstillingen er 1.

Sider (tosidig)

2 side

Enkeltsidig

Aktiverer dupleksutskrift (tosidig).

Merk: Enkeltsidig er standard fabrikkoppsett.


Utskriftsinnstillinger

Menyen Oppsett

Menyelement

Beskrivelse

Skriverspråk

PS-emulering

PCL-emulering

PPDS-emulering

Bestemmer hvilket skriverspråk printserveren bruker til å sende data til skriveren

Merk: Standardinnstillingen er PS-emulering.

Utskriftsområde

Normal

Tilpass til siden

Hele siden

Fastsetter utskriftsområdet på papiret

Merk: Standardinnstillingen er Normal.

Last ned til

RAM (internminne)

Flash

Samler permanente ressurser som er lastet ned på skriveren og skriver dem automatisk til flash-enheten

Merk: Standardinnstillingen er RAM (internminne).

Lagre ressurser

Av

Lagrer de permanent nedlastede ressursene

Merk: Standardinnstillingen er Av.


Ferdiggjører, meny

Merk: Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle skrivermodellene.

Menyelement

Beskrivelse

Sider

tosidig

enkeltsidig

Angir om tosidig utskrift er angitt som standard for alle utskriftsjobber.

Merk: Standardinnstillingen er Enkeltsidig.

Dupleksinnbinding

Langside

Kortside

Definerer hvordan dupleksutskrifter skal heftes, og hvordan utskriften på baksiden av arket er plassert i forhold til utskriften på forsiden av arket.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Langside.
 • Langside angir at innbindingen skal være langs venstre kant ved stående papirretning og langs øverste kant ved liggende papirretning.
 • Kortside angir at innbindingen skal være langs øverste kant ved stående papirretning og langs venstre kant ved liggende papirretning.
Kopier

1–999

Angir et standard antall kopier for hver utskriftsjobb.

Merk: Standardinnstillingen er 1.

Blanke sider

Ikke skriv ut

Skriv ut

Angir om det skal settes inn blanke sider i en utskriftsjobb.

Merk: Standardinnstillingen er "Ikke skriv ut".

Sorter

Av

Legger sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det skrives ut flere kopier.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av. Ingen sider sorteres.
 • Når På er valgt, legges sidene i utskriftsjobben i riktig rekkefølge.
 • Ved begge innstillingene skrives hele jobben ut det antallet ganger som er angitt av innstillingen på menyen Kopier.
Skilleark

Ingen

Mellom kopier

Mellom jobber

Mellom sider

Angir om det settes inn blanke skilleark.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Ingen.
 • Mellom kopier setter inn en blank side mellom alle kopiene i en utskriftsjobb hvis innstillingen for Sortering er På. Hvis innstillingen for Sortering er Av, settes det inn en blank side mellom hvert sett med utskrevne sider, for eksempel etter alle side 1, alle side 2 og så videre.
 • Mellom jobber setter inn en blank side mellom utskriftsjobber.
 • Mellom sider setter inn en blank side mellom hver side i utskriftsjobben. Denne innstillingen kan være nyttig hvis du skriver ut på transparenter, eller hvis du vil sette inn blanke ark i et dokument for notater.
Skillearkkilde

Skuff <x>

Mater for flersidig utskrift

Angir papirkilden for skillearkene.

Merk: Standardinnstillingen er Skuff 1 (standardskuff).

Nedskalering

Av

2 sider/side

4 sider/side

6 sider/side

9 sider/side

16 sider/side

Angir at flersidige bilder kan skrives ut på én side av et ark.

Merk:

 • Det angitte tallet er antallet sider som skrives ut pr. side.
 • Standardinnstillingen er Av.
Nedskaleringsrekkefølge

Vannrett

Omvendt vannrett

Omvendt loddrett

Loddrett

Angir hvordan bildene vises på den utskrevne siden

Merk: Standardinnstillingen er Vannrett.

Retning

Auto

Liggende

Stående

Angir retningen på et ark med flersiders utskrift.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Auto. Skriveren velger mellom stående og liggende.
 • Langside bruker liggende.
 • Kortside bruker stående.
N-up-ramme

Ingen

Heltrukket

Lager en ramme rundt hvert sidebilde.

Merk: Standardinnstillingen er Ingen.


Menyen Kvalitet

Menyelement

Beskrivelse

Fargekorrigering

Auto

Av

Manuell

Justerer fargeresultatet på den utskrevne siden.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Auto. Auto bruker ulike fargekonverteringstabeller på hvert objekt på den utskrevne siden.
 • Av deaktiverer fargekorrigering.
 • Manuell gjør at det er mulig å tilpasse fargetabeller ved hjelp av innstillingene som er tilgjengelige på menyen Manuell farge.
 • På grunn av forskjeller mellom additive og subtraktive farger er det umulig å gjengi enkelte farger som vises på dataskjermer, på den utskrevne siden.
Utskriftsoppløsning

4800 CQ

1200 dpi

Angir oppløsningen på utskriften.

Merk: Standardinnstillingen er 4800 CQ.

Mørkhet

1–5

Gjør utskriften mørkere eller lysere.

Merk:

 • Standardinnstillingen er 4.
 • Du kan spare toner ved å velge et lavere tall.
Forbedre fine linjer

Av

Lager glatte linjer med skarpe kanter

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • Denne funksjonen forbedrer utskriften av CAD-tegninger (f. eks. sirkeldiagrammer, arkitekttegninger osv.).
Fargesparer

Av

Reduserer mengden toner som brukes til grafikk og bilder. Mengden toner som brukes til tekst, reduseres ikke.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • På overstyrer innstillingene for Mørkhet.
RGB-lysstyrke

-6 til +6

Justerer lysstyrken på fargeutskriften.

Merk:

 • Standardinnstillingen er 0.
 • Disse innstillingene har ingen innvirkning på filer der CMYK-fargespesifikasjoner brukes.
RGB-kontrast

0–5

Justerer kontrasten i fargeutskriften.

Merk:

 • Standardinnstillingen er 0.
 • Disse innstillingene har ingen innvirkning på filer der CMYK-fargespesifikasjoner brukes.
RGB-metning

0–5

Justerer metningen i fargeutskriften.

Merk:

 • Standardinnstillingen er 0.
 • Disse innstillingene har ingen innvirkning på filer der CMYK-fargespesifikasjoner brukes.
Fargebalanse

Cyan

Magenta

Gul

Sort

Bruk standarder

Ved hjelp av denne innstillingen kan du gjøre små justeringer i utskriften ved å endre mengden toner som brukes i hvert fargeplan. Angir fargemengden fra -5 til +5.

Merk: Standardinnstillingen er 0.

Fargeeksempler

sRGB-skjerm

sRGB livlig

Skjerm – ekte sort

Livlig

Av – RGB

CMYK (USA)

CMYK (Europa)

Livlig CMYK

Av – CMYK

Skriver ut eksempelsider for alle RGB- og CMYK-fargekonverteringstabellene som brukes i skriveren.

Merk:

 • Eksempelet skrives ut ved å velge en hvilken som helst innstilling.
 • Fargeeksempler består av en serie fargede bokser sammen med RGB- eller CMYK-kombinasjonen som skaper fargen du kan se. Disse sidene kan brukes til å hjelpe deg med å bestemme hvilke kombinasjoner du kan bruke for å oppnå det ønskede resultatet.
 • Skriv inn IP-adressen i et webleservindu for å få tilgang til en fullstendig liste over fargeeksempelsider fra EWS (Embedded Web Server).
Manuell farge (RGB)

RGB-bilde

RGB-tekst

RGB-grafikk

Tilpasser RGB-fargekonverteringene. Verdiene for hver innstilling er følgende:

Livlig

sRGB-skjerm

Skjerm – ekte sort

sRGB livlig

Av

Merk:

 • Livlig bruker en fargekonverteringstabell som gir klarere farger med større metning.
 • Standardinnstillingen for RGB-bilde er sRGB skjerm. Denne innstillingen bruker en fargekonverteringstabell for å produsere et resultat som samsvarer med fargene som vises på dataskjermen.
 • Skjerm – ekte sort bruker en fargekonverteringstabell som bruker bare sort toner til nøytrale gråfarger.
 • sRGB livlig er fabrikkinnstillingen for RGB-tekst og RGB-grafikk. sRGB livlig bruker en fargetabell som øker metningen. Dette foretrekkes for visittkort og tekst.
 • Av deaktiverer fargekonvertering.
Manuell farge (CMYK)

CMYK-bilde

CMYK-tekst

CMYK-grafikk

Tilpasser CMYK-fargekonverteringene. Verdiene for hver innstilling er følgende:

USCMYK (CMYK USA)

CMYK (Europa)

Livlig CMYK

Av

Merk:

 • Standardinnstillingen for USA er USCMYK (CMYK (USA)).
 • Den internasjonale standardinnstillingen er CMYK (Europa).
 • Livlig CMYK bruker en fargekonverteringstabell som gir klarere farger med større metning.
 • Av deaktiverer fargekonvertering.
Fargejustering

Starter en automatisk fargekalibrering


Verktøymenyen

Menyelement

Beskrivelse

Heksadesimale verdier

Aktiver

Hjelper til med å finne kilden til et utskriftsproblem.

Merk:

 • Når Heksadesimale verdier er aktivert, blir alle dataene som sendes til skriveren skrevet ut som heksadesimale og tegnbaserte representasjoner, og kontrollkoder utføres ikke.
 • Når du skal avslutte modus for heksadesimale verdier, må du slå av skriveren.
Dekningsberegning

Av

Gir en beregning av dekningsprosenten for cyan, magenta, gul og sort på en side. Beregningen skrives ut på en skilleside.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • Dette menyvalget er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.

Menyen PDF

Menyelement

Beskrivelse

Tilpass størrelse

No (Nei)

Yes (Ja)

Tilpasser sidens innhold slik at det passer til den valgte sidestørrelsen.

Merk: Standardinnstillingen er No (Nei).

Annotations (Kommentarer)

Do Not Print (Ikke skriv ut)

Print (Skriv ut)

Angir om kommentarene i PDF-filen skal skrives ut.

Merk: Standardinnstillingen er Do Not Print (Ikke skriv ut).


PostScript-meny

Menyelement

Beskrivelse

Skriv ut PS-feil

Av

Skriver ut en side som inneholder PostScript-feilen.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Bildeutjevning

Av

Forbedrer kontrasten og skarpheten til bilder med lav oppløsning og utjevner fargeovergangene.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • Bildeutjevning har ingen virkning på bilder med 300 dpi eller høyere oppløsning.

Meny for PCL-emul

Menyelement

Beskrivelse

Skriftkilde

Innebygget

Last ned

Alle

Angir skriftsettet som brukes av menyelementet Skriftnavn.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Innebygget. Den viser skriftsettet som er lastet ned i internminnet, i fabrikkoppsettet.
 • Last ned viser alle skriftene som er lastet ned i internminnet.
 • Alle viser alle skriftene som er tilgjengelig for alle alternativer.
Skriftnavn

RO Courier

Identifiserer en bestemt skrift og alternativet der den er lagret.

Merk:

 • Standardinnstillingen er RO Courier.
 • RO Courier viser skriftnavn, skrift-ID og hvor den er lagret på skriveren. Skriftkildeforkortelsene er R for innebygd, F for flash og D for nedlastet.
Symbolsett

10U PC-8

12U PC-850

Angir symbolsettet for hvert skriftnavn.

Merk:

 • 10U PC-8 er den amerikanske fabrikkinnstillingen.
 • 12U PC-850 er den internasjonale fabrikkinnstillingen.
 • Et symbolsett er et sett med alfabetiske og numeriske tegn, tegnsetting og spesialtegn. Symbolsett støtter de ulike språkene eller bestemte programmene, for eksempel matematiske symboler for vitenskapelig tekst. Bare symbolsettene som støttes, vises.
PCL-emuleringsinnstillinger

Punktstørrelse

1,00–1008,00

Endrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifter.

Merk:

 • Standardinnstillingen er 12.
 • Punktstørrelse refererer til høyden på tegnene i skriften. Ett punkt er lik omtrent 1/72 av en tomme.
 • Punktstørrelser kan økes eller reduseres i trinn på 0,25 punkter.
PCL-emuleringsinnstillinger

Tegnbredde

0,08–100

Angi tegnbredden for skalerbare skrifter med fast tegnbredde.

Merk:

 • Standardinnstillingen er 10.
 • Tegnavstand viser til antallet faste mellomromstegn pr. tomme (cpi - characters per inch).
 • Tegnavstand kan økes eller reduseres i trinn på 0,01 tegn pr. tomme.
 • For ikke-skalerbare skrifter med fast tegnavstand vises tegnavstanden på skjermen, men den kan ikke endres.
PCL-emuleringsinnstillinger

Retning

Stående

Liggende

Angir retningen på teksten og grafikken på siden.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Stående.
 • Hvis Stående er valgt, skrives tekst og grafikk ut parallelt med sidens kortside.
 • Hvis Liggende er valgt, skrives tekst og grafikk ut parallelt med sidens langside.
PCL-emuleringsinnstillinger

Linjer pr. side

1–255

60

64

Angir hvor mange linjer som skal skrives ut på hver side.

Merk:

 • 60 er standardinnstillingen for USA. 64 er den internasjonale standardinnstillingen.
 • Skriveren fastsetter hvor stor avstanden skal være mellom hver linje basert på innstillingene for Linjer pr. side, Papirstørrelse og Retning. Velg ønsket innstilling for Papirstørrelse og Retning før du endrer Linjer pr. side.
PCL-emuleringsinnstillinger

A4-bredde

198 mm

203 mm

Angir at skriveren skal skrive ut på papir i A4-format.

Merk:

 • Standardinnstillingen er 198 mm.
 • Innstillingen på 203 mm angir bredden på siden for å gjøre det mulig å skrive ut åtti 10-punkts tegn.
PCL-emuleringsinnstillinger

Auto CR etter LF

Av

Angir om skriveren automatisk skal utføre en vognretur (CR) etter en linjeskiftkommando (LF).

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • Endringer i innstillinger gjenspeiles på PPDS-menyen.
PCL-emuleringsinnstillinger

Auto LF etter CR

Av

Angir om skriveren automatisk skal sette inn et linjeskift (LF) etter en vognretur-kontrollkommando (CR).

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • Endringer i innstillinger gjenspeiles på PPDS-menyen.
Endre skuffnr.

Angi FB-mater

Av

Ingen

0–199

Angi skuff <x>

Av

Ingen

0–199

Angi manuell mating

Av

Ingen

0–199

Tildel til man. konvolutt

Av

Ingen

0–199

Konfigurerer skriveren slik at den kan brukes sammen med skriverprogramvare eller programmer som bruker ulike kildetilordninger for skuffer og matere.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • Ingen er ikke et tilgjengelig valg. Det vises bare når det er valgt av PCL 5-emulatoren.
 • Innstillingen Ingen ignorerer kommandoen Velg papirkilde.
 • 0–199 gjør at en egendefinert innstilling kan tilordnes.
Endre skuffnr.

Vis fabrikkstandard

Ingen

Viser standardinnstillingen som er tilordnet hver skuff eller mater.

Endre skuffnr.

Gjenopprett std.

Ja

Nei

Tilbakestiller alle tilordninger for skuffer og matere til standardinnstillingene.


Bildemeny

Menyelement

Beskrivelse

Automatisk tilpassing

Av

Velger optimal papirstørrelse, skalering og retning.

Merk:

 • Standardinnstillingen er På.
 • Innstillingen På overstyrer innstillingene for skalering og retning for noen bilder.
Inverter

Av

Inverterer bi-tonale sort/hvitt-bilder.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • Skriftstørrelsen kan økes i trinn på 1 punkt.
 • Denne innstillingen gjelder ikke for GIF- eller JPEG-bilder.
Skalere

Forankre topp venstre

Som passer best

Forankre på midten

Tilp. til høyde/bredde

Tilpass til høyde

Tilpass til bredde

Skalerer bildet så det passer til den valgte papirstørrelsen.

Merk: Standardinnstillingen er Som passer best.

Retning

Stående

Liggende

Omvendt stående

Omvendt liggende

Angir bilderetningen.

Merk: Standardinnstillingen er Stående.


PictBridge-meny

Menyelement

Beskrivelse

Fotostørrelse

Auto

L

2L

Hagaki-postkort

Kortstørrelse

100 x 150 mm

4 x 6 tommer

8 x 10 tommer

Letter

A4

A5

JIS B5

Kontrollerer den utskrevne størrelsen av hvert foto som skrives ut fra en PictBridge-aktivert enhet

Merk:

 • Standardinnstillingen er Auto.
 • Hvis både skriveren og det PictBridge-aktiverte kameraet har en verdi for denne innstillingen, vil kameraverdien gå foran skriververdien.
Oversikt

Auto

Av

2 sider/side

3 sider/side

4 sider/side

6 sider/side

9 sider/side

12 sider/side

16 sider/side

Indeksutskrift

Bestemmer det maksimale antallet bilder som kan skrives ut på én papirside

Merk:

 • Standardinnstillingen er Auto.
 • Hvis både skriveren og det PictBridge-aktiverte kameraet har en verdi for denne innstillingen, vil kameraverdien gå foran skriververdien.
Kvalitet

Normal

Kladd

Fin

Bestemmer hvilken oppløsning, tonermørkhet og fargebesparelsesverdier enheten bruker ved utskrift av bilder sendt fra en PictBridge-aktivert enhet

Merk:

 • Standardinnstillingen er Normal.
 • Hvis både skriveren og det PictBridge-aktiverte kameraet har en verdi for denne innstillingen, vil kameraverdien gå foran skriververdien.
Papirkilde

FB-mater

Skuff <x>

Manuelt papir

Identifiserer skriverens standardinngangskilde ved utskrift av bilder fra en PictBridge-aktivert enhet

Merk:

 • Standardinnstillingen er FB-mater.
 • Du kan ikke velge en fotostørrelse som er større enn utskriftsmaterialet som ligger i skriverens papirskuff.

Angi dato og klokkeslett

Menyelement

Beskrivelse

Vis Dato og klokkeslett

Formatet for dato og klokkeslett er: ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM

Merk: Dette er bare en visningsskjerm.

Angi dato/klokkeslett

Ja

Nei

Instruerer skriveren til å kjøre installeringsveiviseren

Merk:

 • Standardinnstillingen er Ja.
 • Når brukeren har fullført installeringsveiviseren og velger Ferdig på skjermen for valg av land, er standardverdien Nei.
Tidssone (Nord-, Sentral- og Sør-Amerika)

Hawaii *

Alaska

Tijuana (PST)

USA/Canada PST

USA/Canada MST

USA/Canada CST

USA/Canada EST

Canada AST

Caracas (VET)

Newfoundland (NST)

Brasilia (BRT)

Angir tidssonen for faksen

Merk: * angir at denne verdien ikke har forhåndsprogrammerte start- og sluttidspunkter for sommertid.

Tidssone (Europa og Afrika)

Azorene (AZOT)

Praia (CVT) *

GMT (*)

Dublin, Irland

London (BST)

Vest-Europa

Sentral-Europa

Eastern Europe (Øst-Europa)

Kairo (EET)

Pretoria (SAST) *

Moskva (MSK)

Angir tidssonen for faksen

Merk: * angir at denne verdien ikke har forhåndsprogrammerte start- og sluttidspunkter for sommertid.

Tidssone (Asia)

Jerusalem (IST)

Abu Dhabi GIST)*

Kabul (AFT) *

Islamabad (PKT) *

New Delhi (IST) *

Kathmandu (NPT) *

Astana (ALMT) *

Yangon (MMT) *

Bangkok (ICT) *

Beijing (CST) *

Seoul (KST) *

Tokyo (JST) *

Angir tidssonen for faksen

Merk: * angir at denne verdien ikke har forhåndsprogrammerte start- og sluttidspunkter for sommertid.

Tidssone (Australia og Stillehavsområdet)

Australia WST

Australia CST Darwin (CST) *

Australia EST

Queensland (EST) *

Tasmania (EST)

Wellington (NZST)

Ikke oppført

Angir tidssonen for faksen

Merk: * angir at denne verdien ikke har forhåndsprogrammerte start- og sluttidspunkter for sommertid.

Observer DST

Av

Tilpasser seg sommertidsendringer

Merk: Standardinnstillingen er På.

Aktiver NTP

Av

Gjør at klokken på skriveren synkroniseres med NTP-serveren (Network Time Protocol)

Merk: Standardinnstillingen er På.