Løse utskriftsproblemer

Flerspråklige PDF-filer skrives ikke ut

Dokumentene inneholder utilgjengelige skrifter.

 1. Åpne dokumentet du vil skrive ut, i Adobe Acrobat.

 2. Klikk på skriverikonet.

  Dialogboksen Skriv ut vises.

 3. Velg Skriv ut som bilde.

 4. Klikk på OK.

Skjermen på skriverens kontrollpanel er tom eller viser bare rutersymboler

Skriverens selvtest mislyktes. Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå skriveren på igjen.

Hvis meldingene Utfører selvtest og Klar ikke vises, må du slå av skriveren og ta kontakt med kundestøtteavdelingen.

Melding om feil lesing av USB-stasjon vises

Kontroller at USB-stasjonen støttes. Hvis du vil ha informasjon om testede og godkjente USB-flash-minneenheter, kan du gå til Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Jobbene skrives ikke ut

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende:

Kontroller at skriveren er klar til å skrive ut

Kontroller at teksten Klar eller Strømsparer vises på skjermen før jobben sendes til utskrift.Trykk på for å sette skriveren tilbake til Klar-modus.


Kontroller om standardutskuffen er full

Fjern papirbunken fra standardutskuffen, og trykk deretter på .


Undersøk om papirskuffen er tom

Legg papir i skuffen.


Kontroller at skriveren er koblet til nettverket

Skriv ut en nettverksoppsettside, og kontroller at statusen er Tilkoblet. Dersom statusen er Ikke tilkoblet, må du kontrollere nettverkskablene. Prøv deretter å skrive ut nettverksoppsettsiden på nytt. Kontakt systemansvarlig for å sjekke at nettverket fungerer som det skal.

Kopier av skriverens programvare er også tilgjengelig på Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.


Kontroller at du bruker en anbefalt USB-kabel eller nettverkskabel

Gå til Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com for mer informasjon.


Kontroller at skriverkablene er godt festet

Kontroller at skriverkabelen er godt festet i skriveren og printserveren.

Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.

Det tar lengre tid enn forventet å skrive ut jobben

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Reduser utskriftsjobbens kompleksitet

Reduserer antallet skrifter og størrelsen på skriftene, antallet bilder og bildenes kompleksitet og antallet sider i jobben.


Endre innstillingen for Sidebeskyttelse til Av

 1. Trykk på  på kontrollpanelet.

 2. Trykk på piltastene til teksten Innstillinger vises. Trykk deretter .

 3. Trykk på piltastene til Oppsettmeny vises, og trykk på .

 4. Trykk på piltastene til Utskriftsgjenoppretting vises. Trykk deretter .

 5. Trykk på piltastene til Sidebeskyttelse vises. Trykk deretter .

 6. Trykk på piltastene til Av vises. Trykk deretter .

Jobben skrives ut fra feil skuff eller på feil papir

Kontroller Papirtype-innstillingen

Kontroller at Papirtype-innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.

Uriktige eller merkelige tegn skrives ut.

Sammenkobling av skuffer fungerer ikke

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende:

Merk: Papirskuffene, den manuelle materen og flerbruksmateren registrerer ikke papirstørrelse automatisk. Du må angi størrelsen fra menyen Papirstørrelse/type.

Legg i papir av samme størrelse og type


Bruk samme innstillinger for papirtype og papirstørrelse

store jobber blir ikke sortert

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at Sorter er satt til På

I menyen Ferdiggjører, Utskriftsegenskaper eller Skriv ut-dialogboks i skrivrens kontrollpanel, setter du Sorter til På.

Merk: Hvis du angir Av for Sorter i programvaren, overstyrer det innstillingen på Ferdiggjørermeny.

Reduser utskriftsjobbens kompleksitet

Reduser utskriftsjobbens kompleksitet ved å redusere antallet og størrelsen på skriftene, antallet og kompleksiteten til bilder og antall sider i jobben.


Kontroller at skriveren har nok minne

Legg til skriverminne.

Utskriften har uventede sideskift

Øk verdien for Tidsavbrudd utskrift:

 1. Trykk på  på kontrollpanelet.

 2. Trykk på piltastene til teksten Innstillinger vises. Trykk deretter .

 3. Trykk på piltastene til teksten Generelle innstillinger vises. Trykk deretter .

 4. Trykk på piltastene til teksten Tidsavbrudd vises. Trykk deretter .

 5. Trykk på piltastene til Tidsavbrudd for utskrift vises. Trykk deretter .

 6. Trykk på piltastene til den riktige verdien vises. Trykk deretter .