Nabídka Nastavení

Nabídka obecných nastavení

Položka

Funkce

Jazyk výpisů

Angličtina

Francais

Deutsch

Italiano

Espanol

Řečtina

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Portugalština

Suomi

Ruština

Polski

Magyar

Turkce

Česky

Zjednodušená čínština

Tradiční čínština

Korejština

Japonština

Nastavení jazyka zobrazovaného textu na displeji.

Režim Eco-Mode

Vypnuto

Energie

Energie/papír

Papír

Minimalizuje spotřebu energie, papíru nebo speciálních médií.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. To zajistí obnovení výchozích továrních nastavení tiskárny.

Pípnutí při naplnění ADF

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda automatický podavač dokumentů (ADF) vyšle pípnutí při založení papíru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Neaktivní.

Tichý režim

Vypnuto

Zapnuto

Minimalizace hluku tiskárny.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. Toto nastavení podporuje specifikace výkonu pro danou tiskárnu.

Spustit první nastavení

Ano

Ne

Spustí průvodce instalací.

Klávesnice

Typ klávesnice

Angličtina

Francais

Francais Canadien

Deutsch

Italiano

Espanol

Řečtina

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Suomi

Portugalština

Ruština

Polski

Swiss German

Swiss French

Turkce

Korejština

Vlastní klávesa [x]

Karta Symboly / znaky s diakritikou

Zapnuto

Vypnuto

Karta Ruština/polština

Zapnuto

Vypnuto

Karta Korejština

Zapnuto

Vypnuto

Určuje jazyk a informace o vlastních tlačítkách pro klávesnici tiskárny. Další karty nabízejí přístup k diakritickým znaménkům a symbolům pomocí klávesnice.

Formáty papíru

USA

Metrický

Určuje měrné jednotky pro formáty papíru.

Poznámky:

 • USA tovární nastavení je USA. Mezinárodní tovární nastavení je Metrický.
 • Počáteční nastavení je určeno výběrem země nebo regionu v průvodci první instalací.
Rozsah portů funkce Skenovat do počítače

[rozsah portů]

Určuje platný rozsah portů pro tiskárny za branou firewall blokující porty.

Poznámka: 9751:Výchozí tovární nastavení je 12000.

Zobrazené informace

Levá strana

Pravá strana

Vlastní text [x]

[zadaný text]

Určuje položky zobrazované v horních rozích domovské obrazovky.

Pro položky Levá strana a Pravá strana můžete vybírat z následujících možností:

Žádný

IP adresa

Název hostitele

Jméno kontaktu

Umístění

Datum/Cas

Název služby mDNS/DDNS

Název Nulové konfigurace

Množství ink. v kazetě

Vlastní text [x]

Poznámky:

 • Výchozím nastavením pro levou stranu je adresa IP.
 • Výchozím nastavením pro pravou stranu je Datum/čas.
Zobrazené informace (pokračování)

[x] Kazeta

[x] Fotoválec

Zapékač

Přenosový modul

Umožňuje přizpůsobit zobrazené informace o spotřebním materiálu.

Můžete vybírat z těchto možností:

Kdy zobrazit

Nezobrazovat

Displej

Zobrazovaná zpráva

Výchozí nastavení

Alternativní

Výchozí nastavení

[zadaný text]

Alternativní

[zadaný text]

Poznámky:

 • Výchozím nastavením výrobce pro „Zobrazit při naplnění registrů“ je Vypnuto.
 • Výchozím nastavením položky Zobrazená zpráva je Výchozí.
Zobrazené informace (pokračování)

Nádobka na odpadní toner

Uvíznutí papíru

Založte papír

Servisní chyby

Umožňuje přizpůsobit zobrazené informace o určitých nabídkách.

Můžete vybírat z těchto možností:

Aktivovat

Ano

Ne

Typ zobrazovaného hlášení

Výchozí nastavení

Alternativní

Výchozí hlášení

[zadaný text]

Alternativní hlášení

[zadaný text]

Poznámky:

 • Pro možnost Aktivovat není k dispozici žádné výchozí nastavení.
 • Výchozím nastavením pro Typ hlášení je Výchozí.
Přizpůsobení domovské stránky

Změnit jazyk

Kopírovat

Zástupci kopírování

Faxovat

Zástupci faxu

E-mail

Zástupci e-mailu

FTP

Zástupci FTP

Hledat pozdržené úlohy

Pozdržené úlohy

Jednotka USB

Profily a řešení

Záložky

Úlohy podle uživatelů

Formuláře a oblíbené položky

Umožňuje měnit ikony zobrazené na domovské obrazovce.

Pro každou ikonu vyberte některou z následujících možností:

Displej

Nezobrazovat

Formát data

MM-DD-RRRR

DD-MM-RRRR

RRRR-MM-DD

Nastavte formát data.

Formát času

12hodinový dop./odp.

24hodinový čas

Nastavte formát času.

Jas obrazovky

20–100

Umožňuje upravit jas displeje

Jedna kopie strany

Zapnuto

Vypnuto

Slouží k nastavení počtu kopií skenovaných ze skleněné plochy skeneru na pouze jednu stránku.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Osvětlení výstupu

LED standardního zásobníku

Normální/Pohotovostní režim

Jasné

Tlumené

Vypnuto

Spořič energie

Jasné

Tlumené

Vypnuto

Slouží k nastavení množství světla pro standardní zásobník.

Poznámky:

 • V režimu Normální/pohotovostní je výchozím nastavením výrobce hodnota Jasné.
 • Výchozí tovární nastavení pro Úsporný režim je Tlumené.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je přítomno integrované výstupní osvětlení, nebo když je nainstalován přídavný výstupní zásobník s kontrolkou.
Zvuková odezva

Odezva tlačítek

Zapnuto

Vypnuto

Hlasitost

1–10

Nastavuje hlasitost zvuku pro tlačítka.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení pro položku Odezva tlačítek je Zapnuto.
 • Výchozí nastavení pro položku Hlasitost je 5.
Zobrazit záložky

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda se v oblasti Pozdržené úlohy zobrazí záložky.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Povolit odstranění pozadí

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda je povoleno odstranit pozadí obrázku.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Povolit vlastní skenování úloh

Zapnuto

Vypnuto

Skenování více úloh do jednoho souboru

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto. Je-li vybrána možnost Zapnuto, lze pro určité úlohy povolit nastavení Povolit vlastní skenování úloh.

Obnova po uvíznutí ve skeneru

Úroveň úlohy

Úroveň stránky

Určuje, jakým způsobem má být skenovaná úloha znovu vložena, pokud dojde k uvíznutí papíru v automatickém podavači papíru.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Úroveň úlohy.
 • Je-li vybrána možnost Úroveň úlohy, je nutno při uvíznutí jakékoliv strany zopakovat celé skenování.
 • Je-li vybrána možnost Úroveň strany, bude opakované skenování probíhat od uvíznuté strany dále.
Frekvence obnovy webové stránky

30–300

Udává interval v sekundách mezi aktualizacemi serveru Embedded Web Server.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 120.

Jméno kontaktu

Slouží k zadání jména kontaktu.

Poznámka: Kontaktní název bude uložen na serveru Embedded Web Server.

Umístění

Slouží k zadání umístění.

Poznámka: Umístění bude uloženo na serveru Embedded Web Server.

Alarmy

Řízení alarmů

Alarm kazety

Nastavuje upozornění, když tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

Pro každý typ upozornění vyberte z následujících možností:

Vypnuto

Jedno

Nepřetržitě

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení Řízení alarmu je Jednou. Při nastavení Jednou zazní tři rychlá pípnutí.
 • Výchozí tovární nastavení Alarmu kazety je Vypnuto. Při nastavení Vypnuto alarm nezazní.
 • Při nastavení Nepřetržitě zazní tři pípnutí každých 10 sekund.
Limity

Pohotovostní režim

Vypnuto

1–240

Určuje dobu nečinnosti v minutách, po které tiskárna přejde do úsporného režimu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 15.

Limity

Režim spánku

1–180

Nastaví dobu v sekundách, po kterou tiskárna po vytištění úlohy vyčká, než přejde do úsporného režimu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 20.
 • Při nastavení nižší hodnoty bude dosažena vyšší úspora energie, může se však prodloužit doba pro spuštění.
 • Zvolte nejnižší hodnotu, pokud tiskárna sdílí elektrický okruh s osvětlením místnosti nebo pozorujete blikání světla v místnosti.
 • Pokud tiskárnu používáte neustále, vyberte vysokou hodnotu. Ve většině případů tak zůstane tiskárna připravena k tisku s minimální dobou spuštění.
Limity

Doba hibernace

Vypnuto

20 sekund

1–3 hodiny

6 hodin

1–3 dny

1–2 týdny

1 měsíc

Nastavte dobu, jež má uplynout, než tiskárna přejde do režimu hibernace.

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce jsou 3 dny.

Limity

Časový limit obrazovky

15–300

Nastaví dobu v sekundách, po jakou tiskárna čeká předtím, než se ovládací panel přepne do režimu Připraveno.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 30.

Limity

Časový limit tisku

Vypnuto

1–255

Umožňuje nastavit dobu v sekundách, po kterou tiskárna čeká na obdržení zprávy o konci úlohy před tím, než zruší zbytek tiskové úlohy.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 90.
 • Jakmile tato doba vyprší, všechny částečně vytištěné stránky, které jsou stále v tiskárně, budou vytištěny a poté tiskárna zkontroluje, zda na zpracování čekají další nové tiskové úlohy.
 • Časový limit tisku je k dispozici pouze při použití emulace jazyka PCL. Toto nastavení nemá žádný vliv na tiskové úlohy s emulací jazyka PostScript.
Limity

Limit pro čekání

Vypnuto

15–65535

Nastaví dobu v sekundách, po kterou tiskárna čeká na další data před tím, než zruší tiskovou úlohu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 40.
 • Limit pro čekání je k dispozici pouze tehdy, pokud tiskárna používá emulaci PostScript. Toto nastavení nemá žádný vliv na tiskové úlohy s emulací jazyka PCL.
Limity

Limit čekání na pozdrženou úlohu

5–255

Určuje čas, po který tiskárna čeká na zásah uživatele před tím, než pozastaví úlohy vyžadující nedostupné zdroje, a pokračuje v tisku jiných úloh čekajících v tiskové frontě.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 30.
 • Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk tiskárny.
Obnovení tisku

Vypnuto

Automatické pokračování

5–255

Umožňuje tiskárně automaticky pokračovat v tisku po určitých situacích, kdy byla odpojena, pokud problém nebyl vyřešen v určeném časovém intervalu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Neaktivní.

Obnovení tisku

Napravit uvíznutí

Automatický režim

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda tiskárna znovu vytiskne uvíznuté stránky.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Automaticky. Tiskárna uvíznuté stránky nevytiskne znovu, pokud je paměť požadovaná pro uložení těchto stránek potřebná pro další tiskové úlohy.
Obnovení tisku

Ochrana stránky

Vypnuto

Zapnuto

Umožní tiskárně úspěšně vytisknout stránku, která by jinak nemohla být vytištěna.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. Možnost Vypnuto vytiskne částečnou stránku, pokud není dostatek paměti pro vytištění celé stránky.
 • Možnost Zapnuto nastaví tiskárnu, aby zpracovala celou stránku a byla tak vytištěna stránka celá.
Stisknutí tlačítka Spánek

Spánek

Hibernace

Žádná akce

Určuje, jak tiskárna reaguje v nečinném stavu na krátké stisknutí tlačítka Spánek.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Spánek.
 • Režim spánku nebo hibernace ukončíte stisknutím libovolného místa na displeji nebo stisknutím tlačítka na ovládacím panelu.
Stisknutí a podržení tlačítka Spánek

Žádná akce

Spánek

Hibernace

Určuje, jak tiskárna reaguje v nečinném stavu na dlouhé stisknutí tlačítka Spánek.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Žádná akce.
 • Režim spánku nebo hibernace ukončíte stisknutím libovolného místa na displeji nebo stisknutím tlačítka na ovládacím panelu.
Výchozí tovární nastavení

Neobnovovat

Obnovit nyní

Použije výchozí tovární nastavení tiskárny.

Poznámka: Možnost Neobnovovat je výchozím továrním nastavením.


Nabídka Nastavení kopírování

Položka

Funkce

Typ obsahu

Text

Grafika

Text/Fotografie

Fotografie

Určuje obsah předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Text/Fotografie.

Zdroj obsahu

Černobílá laserová

Barevná laserová

Do inkoustových tiskáren

Fotografie/Film

Časopis

Noviny

Tisk

Jiný

Určuje, jak byla vytvořena předloha.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barevná laserová.

Barevně

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda jsou kopie tištěny barevně.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Umožnit barevné kopie

Zapnuto

Vypnuto

Zapne nebo vypne barvy při kopírování.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.
 • Nastavení Vypnuto skryje všechny nabídky týkající se barvy.
 • Toto nastavení potlačí nastavení Barevně.
Aut. detekce barev

Citlivost barev

1–9

Citlivost oblasti

1–9

Nastaví intenzitu barvy, kterou tiskárna může rozpoznat z originálního dokumentu.

Poznámka: Tato položka nabídky je k dispozici pouze tehdy, pokud je možnost Barva nastavena na hodnotu Automaticky.

Strany (oboustranný tisk)

Jednostranný na jednostranný

Jednostranný na dvoustranný

Dvoustranný na jednostranný

Dvoustranný na dvoustranný

Určuje, zda je předloha oboustranná nebo jednostranná a zda má být kopie oboustranná nebo jednostranná.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Jednostranný na jednostranný. Toto nastavení se zvolí při použití jednostranné předlohy pro úlohu jednostranného kopírování.

Šetřič papíru

Vypnuto

Portrét 2 na 1

Na šířku 2 na 1

Portrét 4 na 1

Na šířku 4 na 1

Umožňuje kopírovat dvě nebo čtyři stránky dokumentu na jednu stranu papíru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Tisknout okraje stránek,

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda se bude tisknout okraj.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Skládat kopie

Vypnuto [1,1,1,2,2,2]

Zapnuto [1,2,1,2,1,2]

Vyrovnání stránek tiskové úlohy ve správném pořadí při tisku více kopií.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Formát předlohy

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Automatická detekce formátu

Kombinované formáty

A4

A5

A6

JIS B5

Vlastní formát skenování [x]

Předloha knihy

Vizitky

3 x 5

4 x 6

Identifikační karta

Zadání velikosti původního dokumentu

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA je Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Kopírovat do zdroje

Zásobník [x]

Automatické přizpůsobení rozměru

Ruční podavač

Určuje zdroj papíru pro úlohy kopírování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Oddělovací listy průsvitné fólie

Zapnuto

Vypnuto

Zajišťuje umístění listu papíru mezi průhledné fólie.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Oddělovací listy

Vypnuto

Mezi kopiemi

Mezi úlohy

Mezi listy

Zajišťuje umístění listu papíru mezi jednotlivé listy, kopie nebo úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Zdroj oddělovacích listů

Zásobník [x]

Ruční podavač

Zadejte zdroj papíru pro oddělovací list.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Tmavost

1–9

Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 5.

Počet kopií

1–999

Určuje počet kopií pro úlohu kopírování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 1.

Záhlaví/Zápatí

[Umístění]

Vypnuto

Datum/Cas

Číslo stránky

Vlastní text

Tisknout

Všechny stránky

Pouze první stránka

Všechny stránky kromě první

Vlastní text

Určuje informace v záhlaví/zápatí a jeho umístění na stránce.

Umístění vyberte z následujících možností:

 • Vlevo nahoře

 • Nahoře uprostřed

 • Vpravo nahoře

 • Vlevo dole

 • Dole uprostřed

 • Vpravo dole

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro umístění je Vypnuto.
 • Pro Vytisknout na je výchozí nastavení Všechny stránky.
Překrytí

Důvěrná

Kopírovat

Koncept

Urgentní

Vlastní

Vypnuto

Určuje text překrytí vytištěný na každé stránce dané úlohy kopírování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Vlastní maska

Určuje vlastní text překrytí.

Umožnit prioritu kopií

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje uložit vlastní nastavení kopírování jako zástupce.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Skenování vlastní úlohy

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje naskenovat dokument, který obsahuje různé formáty papíru, do jediné úlohy kopírování.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován naformátovaný funkční pevný disk tiskárny.
Umožnit Uložit jako zástupce

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje uložit vlastní nastavení kopírování jako zástupce.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Odstranění pozadí

-4 až 4

Umožňuje upravit viditelnost pozadí na kopii.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Automatické centrování

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje automaticky vyrovnat obsah na střed stránky.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Vyvážení barev

Azurová – červená

Purpurová – zelená

Žlutá – modrá

Zapíná vyvážení barev ve výstupu.

Zeslabení barvy

Zeslabení barvy

Žádný

Červená

Zelená

Modrá

Výchozí prahová hodnota červené

0–255

Výchozí prahová hodnota zelené

0–255

Výchozí prahová hodnota modré

0–255

Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.
 • Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.
Kontrast

0–5

Nejlepší pro obsah

Určuje kontrast použitý pro výstup.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah

Zrcadlový obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Negativní obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří negativní obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Detail stínu

-4 až 4

Umožňuje upravit viditelnost detailů ve stínech na kopii.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Skenování od okraje k okraji

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda se předloha skenuje od kraje ke kraji.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Ostrost

1–5

Upravuje ostrost kopie.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Teplota

-4 až 4

Určuje, zda budou výstupy teplé nebo studené. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota.

Vzorek kopie

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří vzorek kopie předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.


Nabídka Nastavení faxu

Nabídka režimu faxu (nastavení analogového faxu)

Režim Analogového nastavení faxu odešle faxovou úlohu po telefonní lince.

Obecná nastavení faxu

Položka

Funkce

Obnovit výchozí výrobní nastavení

Obnovuje výchozí výrobní nastavení všech nastavení faxu.

Optimalizovat kompatibilitu

Optimalizuje kompatibilitu faxu s dalšími faxovými přístroji.

Název stanice

Určuje název faxu v tiskárně.

Číslo stanice

Určuje telefonní číslo přiřazené faxu.

ID stanice

Název stanice

Číslo stanice

Určuje, jak je fax identifikován.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Číslo stanice.

Povolit ruční skenování

Zapnuto

Vypnuto

Slouží k nastavení tiskárny na ruční faxování, které vyžaduje rozdělovač kanálů (splitter) a telefonní přístroj.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • K přijetí příchozí faxové úlohy a volbě čísla faxu použijte běžný telefonní přístroj.
 • Funkci ručního faxování přímo vyvoláte stisknutím tlačítka # 0 na číselné klávesnici.
Využitá paměť

Všechny přijaté

Většina pro příjem

Stejné

Nejodesílanější

Všechny odeslané

Definuje přiřazení stálé paměti mezi odesláním a přijetím faxových úloh.

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Stejná.

Storno faxů

Povolit

Nepovolit

Určuje, zda je povoleno zrušit faxové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Povolit.

Maskování faxového čísla

Vypnuto

Zleva

Zprava

Určuje směr, z něhož se budou maskovat číslice v čísle odchozího faxu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Počet maskovaných znaků je určen nastavením položky „Maskované číslice“.
Maskované číslice

0–58

Určuje počet maskovaných číslic v odchozím čísle faxu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Úvodní stránka faxu

Úvodní stránka faxu

Ve výchozím stavu vypnuto

Ve vých. stavu zapnuto

Nikdy nepoužít

Vždy použít

Zahrnout pole Komu

Zapnuto

Vypnuto

Zahrnout pole Od

Zapnuto

Vypnuto

Část

Zahrnout pole Zpráva

Zapnuto

Vypnuto

Zpráva

Zahrnout logo

Zapnuto

Vypnuto

Zahrnout zápatí [x]

Zapnuto

Vypnuto

Zápatí [x]

Konfiguruje úvodní stránku faxu.

Poznámky:

 • „Ve výchozím stavu vypnuto“ je výchozí nastavení pro možnost Úvodní stránka faxu.
 • U všech ostatních položek nabídky je výchozí tovární nastavení Vypnuto.

Nastavení odesílání faxů

Položka

Funkce

Rozlišení

Standardní

Vysoké 200 dpi

Super vysoké 300 dpi

Určuje kvalitu v bodech na palec (dpi). Vyšší rozlišení zaručuje lepší kvalitu tisku, ale prodlužuje dobu přenosu odchozích faxů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Standard (Standardní).

Formát předlohy

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Kombinované formáty

A4

A5

A6

JIS B5

Vlastní formát skenování [x]

Předloha knihy

Vizitky

3 x 5 palců

4 x 6 palců

Zadání velikosti původního dokumentu

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA je Kombinované formáty. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Strany (oboustranný tisk)

Vypnuto

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Určuje orientaci předloh vložených do podavače ADF pro oboustranné skenování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Typ obsahu

Text

Grafika

Text/Fotografie

Fotografie

Určuje obsah předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Text.

Zdroj obsahu

Černobílá laserová

Barevná laserová

Do inkoustových tiskáren

Fotografie/Film

Časopis

Noviny

Tisk

Jiný

Určuje, jak byla vytvořena předloha.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barevná laserová.

Tmavost

1–9

Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 5.

Předvolba

Umožňuje zadat předvolbu, například 99. Je zde pole pro zadání číslic.

Pravidla pro předvolbu

Pravidlo pro předčíslí [x]

Umožňuje určit pravidlo pro předvolbu.

Automatická opakovaná volba

0–9

Určuje, kolikrát se tiskárna pokouší odeslat fax na určené číslo.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 5.

Četnost opakovaného vytáčení

1–200

Určuje dobu v minutách mezi opakovanými volbami.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Za ústřednou PABX

Ano

Ne

Povoluje nebo zakazuje slepou volbu ústředny bez oznamovacího tónu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ne.

Povolit ECM

Ano

Ne

Povoluje nebo zakazuje Režim opravy chyb pro faxové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ano.

Zapnout skenování faxů

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje faxovat soubory naskenované v tiskárně.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Ovladač pro fax

Ano

Ne

Umožňuje tiskovému ovladači odesílat faxové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ano.

Umožnit Uložit jako zástupce

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje uložit v tiskárně faxová čísla jako zástupce.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Režim vytáčení

Tón

Pulsní

Umožňuje zadat zvuk předčíslí.

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je tónové vytáčení.

Max. rychlost

2400

4800

9600

14400

33600

Určuje maximální rychlost odesílání faxů v baudech.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 33600.

Skenování vlastní úlohy

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje naskenovat dokument, který obsahuje kombinované formáty papíru, do jediného souboru.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk.
Náhled skenování

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda se na displeji zobrazí náhled pro úlohy skenování.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk.
Odstranění pozadí

-4 až 4

Upravuje rozsah pozadí viditelného na naskenovaném dokumentu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Vyvážení barev

Azurová – červená

Purpurová – zelená

Žlutá – modrá

Zapíná vyvážení barev v obrazu naskenovaného dokumentu.

Zeslabení barvy

Zeslabení barvy

Žádný

Červená

Zelená

Modrá

Výchozí prahová hodnota červené

0–255

Výchozí prahová hodnota zelené

0–255

Výchozí prahová hodnota modré

0–255

Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.
 • Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.
Kontrast

0–5

Nejlepší pro obsah

Určuje kontrast naskenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah

Zrcadlový obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Negativní obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří negativní obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Detail stínu

-4 až 4

Nastavuje míru viditelného stínu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Skenování od okraje k okraji

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda je předloha skenována od okraje k okraji.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Ostrost

1–5

Upravuje ostrost faxu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Teplota

-4 až 4

Určuje, zda budou výstupy teplé nebo studené. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Zapnout skenování barevných faxů

Ve výchozím stavu vypnuto

Ve vých. stavu zapnuto

Nikdy nepoužít

Vždy použít

Umožňuje barevné faxování.

Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je „Ve vých. stavu vypnuto“.

Automatický převod barevných faxů do jednobarevných

Zapnuto

Vypnuto

Převádí všechny odchozí faxy na černobílé.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.


Nastavení přijímání faxů

Položka

Funkce

Zapnout příjem faxů

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje tiskárně přijímat faxové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Povolit ID volajícího

Zapnuto

Vypnuto

Zobrazuje identifikační informace volajícího pro příchozí fax.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Čekání faxových úloh

Žádný

toner

Toner a spotřební materiál

Zajišťuje odebrání faxových úloh z tiskové fronty, pokud úloha vyžaduje specifické prostředky, které nejsou dostupné.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Žádný.

Počet zvonění před přijetím

1–25

Určuje počet zvonění před přijetím příchozí faxové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Automatická redukce

Zapnuto

Vypnuto

Zajišťuje změnu měřítka příchozí faxové úlohy tak, aby vyplnila formát papíru založeného v určeném zdroji pro faxování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Zdroj papíru

Automatický režim

Zásobník [x]

Univerzální podavač

Ruční podavač

Určuje zdroj papíru pro tisk příchozích faxových úloh.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky.

Oddělovací listy

Vypnuto

Před úlohou

Po úloze

Umožňuje tiskárně vložit oddělovací listy pro příchozí faxové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Zdroj oddělovacích listů

Zásobník [x]

Ruční podavač

Zadejte zdroj papíru pro oddělovací list.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Strany (oboustranný tisk)

Vypnuto

Zapnuto

Aktivuje oboustranný tisk pro příchozí faxové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Zápatí stránky

Zapnuto

Vypnuto

Tiskne informace o přenosu na spodní okraj každé stránky přijatého faxu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Časová značka zápatí faxu

Čas tisku

Čas přijetí

Doba času přijetí faxu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Čas přijetí.

Max. rychlost

2400

4800

9600

14400

33600

Určuje maximální rychlost přijímaných faxů v baudech.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 33600.

Přeposílání faxů

Tisk

Vytisknout a přeposlat

Přeposlat

Aktivuje přeposílání přijatých faxů dalšímu příjemci.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Tisk.

Předat

Faxovat

E-mail

FTP

LDSS

eSF

Určuje typ příjemce, kterému budou faxy přeposlány.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Fax.
 • Tato položka nabídky je dostupná pouze z vestavěného webového serveru.
Zkratka pro funkci Předat

Umožňuje zadat číslo zástupce, které bude odpovídat typu příjemce (Fax, E-mail, FTP, LDSS nebo eSF).

Blokovat fax bez názvu

Vypnuto

Zapnuto

Aktivuje blokování příchozích faxů odeslaných ze zařízení bez zadaného identifikátoru stanice nebo faxu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Seznam blokovaných faxů

Aktivuje seznam blokovaných faxových čísel uložený v tiskárně.

Pozdržení faxů

Režim pozdrženého faxu

Vypnuto

Vždy zapnuto

Ručně

Naplánováno

Rozvrh pozdržení faxů

Umožňuje tiskárně pozdržet tisk přijatých faxů, dokud nebudou uvolněny. Pozdržené faxy lze uvolnit ručně nebo v plánovaný den nebo čas.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Zapnout příjem barevných faxů

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje tiskárně přijímat barevné faxy a tisknout je ve stupních šedi.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.


Nastavení faxových protokolů

Položka

Funkce

Protokol přenosu

Tisk protokolu

Netisknout protokol

Tisknout jen kvůli chybě

Umožňuje tisk protokolu přenosu po každé faxové úloze.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Tisk protokolu.

Protokol chyb příjmu

Nikdy netisknout

Tisknout při chybě

Umožňuje tisk protokolu chyb příjmu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nikdy netisknout.

Automatický tisk protokolů

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje automatický tisk protokolů faxu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.
 • Tisk protokolů po každé 200. úloze.
Zdroj papíru pro protokol

Zásobník [x]

Ruční podavač

Určuje zdroj papíru používaný pro tisk protokolů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Zobrazení protokolů

Název vzdálené stanice

Vytočené číslo

Určuje, zda je ve vytištěných protokolech uvedeno volané číslo, vrácený název stanice nebo faxu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Název vzdálené stanice.

Umožnit protokolování úloh

Zapnuto

Vypnuto

Povoluje přístup k protokolu faxových úloh.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Povolit záznam volání

Zapnuto

Vypnuto

Povoluje přístup k protokolu faxových volání.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.


Nastavení reproduktoru

Položka

Funkce

Režim reproduktoru

Vždy vypnuto

Zapnuto do připojení

Vždy zapnuto

Určuje režim reproduktoru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto do připojení. Reproduktor reprodukuje hluk, dokud se nenaváže faxové spojení.

Hlasitost reproduktoru

Vysoký

Nízký

Nastavuje vysokou nebo nízkou hlasitost reproduktoru.

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vysoká.

Hlasitost zvonění

Vypnuto

Zapnuto

Zapíná nebo vypíná hlasitost vyzvánění.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.


Přijmout po

Položka

Funkce

Všechna zvonění

Pouze jedno zazv.

Pouze dvě zazv.

Pouze tři zazv.

Pouze po jednom nebo dvou zazvoněních

Pouze po jednom nebo třech zazvoněních

Pouze dvě nebo tři zazv.

Určuje typy vyzvánění, po kterých tiskárna přijímá volání.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Všechna zvonění.


Nabídka režimu faxu (nastavení faxového serveru)

Režim Faxový server odešle faxovou úlohu na faxový server k přenosu.

Chcete-li otevřít nabídku z domovské obrazovky, přejděte na:

The menu icon >Nastavení >Nastavení faxování >Nastavení faxového serveru

Položka

Použití

Na formát

Umožňuje zadávat informace pomocí virtuální klávesnice na ovládacím panelu tiskárny.

Adresa pro odpověď
Předmět
Zpráva
Nastavení SMTP

Určuje informace o nastavení serveru SMTP.

Primární brána SMTP

Určuje informace o portu serveru SMTP.

Sekundární brána SMTP
Formát obrazu

PDF (.pdf)

XPS (.xps)

TIFF (.tif)

Určuje typ obrazu ke skenování za účelem odeslání faxu.

Typ obsahu

Text

Text/Fotografie

Grafika

Fotografie

Určuje obsah předlohy.

Poznámka: Text je výchozí tovární nastavení.

Zdroj obsahu

Barevná laserová

Inkoustová tiskárna

Fotografie/Film

Časopis

Noviny

Tiskovina

Jiná

Určuje, jak byla vytvořena předloha.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barevná laserová.

Rozlišení faxu

Standardní

Vysoké 200 dpi

Super vysoké 300 dpi

Ultra vysoké 600 dpi

Určuje úroveň rozlišení pro skenování za účelem odeslání faxu.

Tmavost

1–9

Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.

Poznámka: Výchozí nastavení je 5.

Orientace

Na výšku

Na šířku

Určuje orientaci naskenovaného obrazu.

Původní velikost

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexiko)

Univerzální

Automatické rozpoznání formátu

Kombinované formáty

A4

A5

A6

JIS B5

Vlastní formát naskenovaného dokumentu [x]

Vizitka

3 x 5 palců

4 x 6 palců

Určuje formát papíru skenovaného dokumentu.

Poznámka: V USA je výchozím nastavením hodnota Kombinované formáty. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Použít vícestránkový formát TIFF

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje výběr mezi jednostránkovými a vícestránkovými soubory TIFF. U skenování více stránek pro úlohu faxování se vytvoří buď jeden soubor TIFF obsahující všechny stránky, nebo více souborů TIFF s jedním souborem na každé stránce.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Tato položka nabídky se týká všech funkcí skenování.
Aktivovat analogový příjem

Vypnuto

Zapnuto

Aktivuje analogové přijetí faxu.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.


Nabídka Nastavení e-mailu

Položka

Funkce

Nastavení e-mailového serveru

Předmět

Zpráva

Název souboru

Určuje informace o e-mailovém serveru.

Nastavení e-mailového serveru

Odeslat kopii sobě

Nikdy se nezobrazuje

Ve vých. stavu zapnuto

Ve výchozím stavu vypnuto

Vždy zapnuto

Odešle kopii e-mailu odesílateli.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nikdy se nezobrazuje.

Nastavení e-mailového serveru

Maximální velikost e-mailu

0–65535 kB

Určuje maximální velikost e-mailu.

Poznámka: E-maily větší než zadaná maximální velikost nejsou odeslány.

Nastavení e-mailového serveru

Zpráva o chybě velikosti

Odešle zprávu, je-li e-mail větší než nastavené maximum.

Nastavení e-mailového serveru

Omezená místa určení

Určuje název domény, například název firemní domény, a poté omezuje cíle e-mailů pouze na tuto doménu.

Poznámky:

 • E-maily lze odeslat jen do určené domény.
 • Limit je jedna doména.
Nastavení e-mailového serveru

Nastavení internetového odkazu

Server

Přihlašovací jméno

Heslo

Cesta

Název souboru

Internetový odkaz

Definuje nastavení internetového odkazu e-mailového serveru.

Poznámka: Znaky * : ? < > | nelze v cestě použít.

Formát

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Určuje formát souboru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je PDF (.pdf).

Nastavení PDF

Verze ve formátu PDF

1,2–1,7

A–1a

A–1b

Komprese PDF

Normální

Vysoký

Zabezpečené PDF

Vypnuto

Zapnuto

Prohledávatelné PDF

Vypnuto

Zapnuto

Nakonfigurujte nastavení formátu PDF.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro položku Verze PDF je 1.5.
 • Výchozí tovární nastavení pro položku Komprese PDF je Normální. Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk.
 • Výchozí tovární nastavení pro položky Zabezpečené PDF a Prohledávatelné PDF je Vypnuto. Pro zabezpečené PDF je nutné dvakrát zadat heslo.
Typ obsahu

Text

Grafika

Text/Fotografie

Fotografie

Určuje obsah předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Text/Fotografie.

Zdroj obsahu

Černobílá laserová

Barevná laserová

Do inkoustových tiskáren

Fotografie/Film

Časopis

Noviny

Tisk

Jiný

Určuje, jak byla vytvořena předloha.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barevná laserová.

Barevně

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda tiskárna snímá a přenáší obsah barevně.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Rozlišení

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Určuje rozlišení skenovaného obrazu v dpi (dots per inch).

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je 150 dpi.

Tmavost

1–9

Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 5.

Orientace

Na výšku

Na šířku

Určuje orientaci skenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Na výšku.

Formát předlohy

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Kombinované formáty

A4

A5

A6

JIS B5

Vlastní formát skenování [x]

Předloha knihy

Vizitky

3 x 5 palců

4 x 6 palců

Zadání velikosti původního dokumentu

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA je Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Strany (oboustranný tisk)

Vypnuto

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Určuje orientaci předlohy vložené do podavače ADF pro oboustranné skenování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Kvalita JPEG

Nejlepší pro obsah

5–90

Slouží k nastavení kvality obrazu fotografie ve formátu JPEG ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah

Text – výchozí

5–90

Slouží k nastavení kvality obrazu textového dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 75.

Text/fotografie – výchozí

5–90

Slouží k nastavení kvality obrazu smíšeného textového a fotografického dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 75.

Fotografie – výchozí

5–90

Slouží k nastavení kvality obrazu fotografie ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 50.

E-mail. obr. poslány jako

Příloha

Internetový odkaz

Určuje způsob odesílání obrazů.

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Příloha.

Použít vícestránkový TIFF

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje výběr mezi jednostránkovými a vícestránkovými soubory TIFF. U skenování více stránek pro odeslání e-mailem se vytvoří buď jeden soubor TIFF obsahující všechny stránky, nebo více souborů TIFF s jedním souborem na každé stránce.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Komprese TIFF

LZW

JPEG

Určuje formát použitý při kompresi souborů TIFF.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je LZW.

Protokol přenosu

Tisk protokolu

Netisknout protokol

Tisknout jen kvůli chybě

Určuje, zda se bude tisknout protokol přenosů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Tisk protokolu.

Zdroj papíru pro protokol

Zásobník [x]

Ruční podavač

Určuje zdroj papíru pro tisk protokolů e-mailů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Bitová hloubka e-mailu

1 bit

8 bitů

Umožňuje vytvářet menší soubory v režimu Text/foto díky použití jednobitových obrazů při nastavení barvy na Vypnuto.

Poznámka: Výchozí nastavení je 8 bitů.

Skenování vlastní úlohy

Zapnuto

Vypnuto

Slouží ke kopírování dokumentu, který obsahuje různé formáty papíru.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk.
Náhled skenování

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda se na displeji zobrazí náhled pro úlohy skenování.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk.
Umožnit Uložit jako zástupce

Zapnuto

Vypnuto

Ukládá e-mailové adresy jako zástupce.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.
 • Při nastavení možnosti Vypnuto se tlačítko Uložit jako zástupce na obrazovce Místo určení e-mailu nezobrazí.
Odstranění pozadí

-4 až 4

Upravuje rozsah pozadí viditelného na naskenovaném dokumentu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Vyvážení barev

Azurová – červená

Purpurová – zelená

Žlutá – modrá

Zapíná vyvážení barev ve výstupu.

Zeslabení barvy

Zeslabení barvy

Žádný

Červená

Zelená

Modrá

Výchozí prahová hodnota červené

0–255

Výchozí prahová hodnota zelené

0–255

Výchozí prahová hodnota modré

0–255

Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.
 • Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.
Kontrast

0–5

Nejlepší pro obsah

Určuje kontrast výstupu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah

Zrcadlový obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Negativní obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří negativní obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Detail stínu

-4 až 4

Upravuje množství viditelných detailů ve stínech ve skenovaném obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Skenování od okraje k okraji

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda je předloha skenována od okraje k okraji.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Ostrost

1–5

Upravuje intenzitu ostrosti skenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Teplota

-4 až 4

Určuje, zda budou výstupy teplé nebo studené. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Použít pole kopie:/slepá kopie:

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje použít pole „kopie:“ a slepá „kopie:“. .

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.


Nabídka Nastavení FTP

Položka

Funkce

Formát

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Určuje formát souboru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je PDF (.pdf).

Nastavení PDF

Verze ve formátu PDF

1,2–1,7

A–1a

A–1b

Komprese PDF

Normální

Vysoký

Zabezpečené PDF

Vypnuto

Zapnuto

Prohledávatelné PDF

Vypnuto

Zapnuto

Nakonfigurujte nastavení formátu PDF.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro položku Verze PDF je 1.5.
 • Výchozí tovární nastavení pro položku Komprese PDF je Normální. Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk.
 • Výchozí tovární nastavení pro položky Zabezpečené PDF a Prohledávatelné PDF je Vypnuto. Pro zabezpečené PDF je nutné dvakrát zadat heslo.
Typ obsahu

Text

Grafika

Text/Fotografie

Fotografie

Určuje obsah předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Text/Fotografie.

Zdroj obsahu

Černobílá laserová

Barevná laserová

Do inkoustových tiskáren

Fotografie/Film

Časopis

Noviny

Tisk

Jiný

Určuje, jak byla vytvořena předloha.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barevná laserová.

Barevně

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda tiskárna snímá a přenáší obsah barevně.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Rozlišení

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Určuje kvalitu skenovaného obrazu v dpi (dots per inch).

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 150 dpi.

Tmavost

1–9

Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 5.

Orientace

Na výšku

Na šířku

Určuje orientaci skenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Na výšku.

Formát předlohy

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Kombinované formáty

A4

A5

A6

JIS B5

Vlastní formát skenování [x]

Předloha knihy

Vizitky

3 x 5 palců

4 x 6 palců

Zadání velikosti původního dokumentu

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA je Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Strany (oboustranný tisk)

Vypnuto

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Určuje orientaci předloh vložených do podavače ADF pro oboustranné skenování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Kvalita JPEG

Nejlepší pro obsah

5–90

Slouží k nastavení kvality obrazu fotografie ve formátu JPEG ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah
 • Hodnota 5 zmenšuje soubor, ale zhoršuje kvalitu obrazu.
 • Hodnota 90 zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, ale soubor je hodně velký.
Text – výchozí

5–90

Slouží k nastavení kvality obrazu textového dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 75.

Text/fotografie – výchozí

5–90

Slouží k nastavení kvality obrazu smíšeného textového a fotografického dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 75.

Fotografie – výchozí

5–90

Slouží k nastavení kvality obrazu fotografie ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 50.

Použít vícestránkový TIFF

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje výběr mezi jednostránkovými a vícestránkovými soubory TIFF. U skenování více stránek pro FTP se vytvoří buď jeden soubor TIFF obsahující všechny stránky, nebo více souborů TIFF s jedním souborem na každé stránce.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Komprese TIFF

LZW

JPEG

Určuje formát použitý při kompresi souborů TIFF.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je LZW.

Protokol přenosu

Tisk protokolu

Netisknout protokol

Tisknout jen kvůli chybě

Určuje, zda se bude tisknout protokol přenosů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Tisk protokolu.

Zdroj papíru pro protokol

Zásobník [x]

Ruční podavač

Určuje zdroj papíru pro tisk protokolů FTP.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Bitová hloubka FTP

1 bit

8 bit

Umožňuje vytvářet menší soubory v režimu Text/foto díky použití jednobitových obrazů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 8 bitů.

Název souboru

Umožňuje zadat základní název souboru.

Skenování vlastní úlohy

Zapnuto

Vypnuto

Slouží ke kopírování dokumentu, který obsahuje různé formáty papíru, v jediné úloze skenování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Náhled skenování

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda se na displeji zobrazí náhled pro úlohy skenování.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk tiskárny.
Umožnit Uložit jako zástupce

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje vytváření zástupců adres FTP.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Odstranění pozadí

-4 až 4

Umožňuje upravit viditelnost pozadí na kopii.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Vyvážení barev

Azurová–červená

Purpurová–zelená

Žlutá–modrá

Zapíná vyvážení barev ve výstupu.

Zeslabení barvy

Zeslabení barvy

Žádný

Červená

Zelená

Modrá

Výchozí prahová hodnota červené

0–255

Výchozí prahová hodnota zelené

0–255

Výchozí prahová hodnota modré

0–255

Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.
 • Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.
Kontrast

0–5

Nejlepší pro obsah

Určuje kontrast výstupu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah

Zrcadlový obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Negativní obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří negativní obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Detail stínu

-4 až 4

Upravuje množství viditelných detailů ve stínech ve skenovaném obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Skenování od okraje k okraji

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda je předloha skenována od okraje k okraji.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Ostrost

1–5

Upravuje intenzitu ostrosti skenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Teplota

-4 až 4

Umožňuje uživateli zadat, zda budou výstupy „teplé“ nebo „chladné“. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.


nabídka Jednotka flash

Nastavení skenování

Položka

Funkce

Formát

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Určuje formát souboru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je PDF (.pdf).

Nastavení PDF

Verze ve formátu PDF

1,2–1,7

A–1a

A–1b

Komprese PDF

Normální

Vysoký

Zabezpečené PDF

Vypnuto

Zapnuto

Prohledávatelné PDF

Vypnuto

Zapnuto

Nakonfigurujte nastavení formátu PDF.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro položku Verze PDF je 1.5.
 • Výchozí tovární nastavení pro položku Komprese PDF je Normální.
 • Výchozí tovární nastavení pro položky Zabezpečené PDF a Prohledávatelné PDF je Vypnuto. Pro zabezpečené PDF je nutné dvakrát zadat heslo.
Typ obsahu

Text

Grafika

Text/Fotografie

Fotografie

Určuje obsah předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Text/Fotografie.

Zdroj obsahu

Černobílá laserová

Barevná laserová

Do inkoustových tiskáren

Fotografie/Film

Časopis

Noviny

Tisk

Jiný

Určuje, jak byla vytvořena předloha.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barevná laserová.

Barevně

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda tiskárna snímá a přenáší obsah barevně.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Rozlišení

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Určuje rozlišení naskenovaného dokumentu v dpi (dots per inch).

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 150 dpi.

Tmavost

1–9

Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 5.

Orientace

Na výšku

Na šířku

Určuje orientaci skenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Na výšku.

Formát předlohy

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Kombinované formáty

A4

A5

A6

JIS B5

Vlastní formát skenování [x]

Předloha knihy

Vizitky

3 x 5 palců

4 x 6 palců

Zadání velikosti původního dokumentu

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA je Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Strany (oboustranný tisk)

Vypnuto

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Určuje orientaci předloh vložených do podavače ADF pro oboustranné skenování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Kvalita JPEG

Nejlepší pro obsah

5–90

Slouží k nastavení kvality obrazu fotografie ve formátu JPEG ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah
 • Hodnota 5 zmenšuje soubor, ale zhoršuje kvalitu obrazu.
 • Hodnota 90 zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, ale soubor je hodně velký.
Text – výchozí

5–90

Slouží k nastavení kvality obrazu textového dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 75.

Text/fotografie – výchozí

5–90

Slouží k nastavení kvality obrazu smíšeného textového a fotografického dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 75.

Fotografie – výchozí

5–90

Slouží k nastavení kvality obrazu fotografie ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 50.

Použít vícestránkový TIFF

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje výběr mezi jednostránkovými a vícestránkovými soubory TIFF. U skenování více stránek na server FTP se vytvoří buď jeden soubor TIFF obsahující všechny stránky, nebo více souborů TIFF s jedním souborem na každé stránce.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Komprese TIFF

LZW

JPEG

Určuje formát použitý při kompresi souborů TIFF.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je LZW.

Bitová hloubka skenu

1 bit

8 bitů

Umožňuje vytvářet menší soubory v režimu Text/foto díky použití jednobitových obrazů.

Poznámka: Výchozí nastavení je 8 bitů.

Název souboru

Umožňuje zadat základní název souboru.

Skenování vlastní úlohy

Zapnuto

Vypnuto

Slouží ke kopírování dokumentu, který obsahuje různé formáty papíru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Náhled skenování

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda se na displeji zobrazí náhled pro úlohy skenování.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk.
Odstranění pozadí

-4 až 4

Umožňuje upravit viditelnost pozadí na kopii.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Vyvážení barev

Azurová – červená

Purpurová – zelená

Žlutá – modrá

Zapíná vyvážení barev ve výstupu.

Zeslabení barvy

Zeslabení barvy

Žádný

Červená

Zelená

Modrá

Výchozí prahová hodnota červené

0–255

Výchozí prahová hodnota zelené

0–255

Výchozí prahová hodnota modré

0–255

Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.
 • Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.
Kontrast

0–5

Nejlepší pro obsah

Určuje kontrast naskenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah

Zrcadlový obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Negativní obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří negativní obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Detail stínu

-4 až 4

Upravuje množství viditelných detailů ve stínech ve skenovaném obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Skenování od okraje k okraji

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda je předloha skenována od okraje k okraji.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Ostrost

1–5

Upravuje intenzitu ostrosti skenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Teplota

-4 až 4

Určuje, zda budou výstupy teplé nebo studené. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.


Nastavení tisku
Počet kopií

1–999

Určení výchozího počtu kopií u každé tiskové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 1.

Zdroj papíru

Zásobník [x]

Univerzální podavač

Ruční výběr

Ručně obálky

Nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Barevně

Barevně

Pouze černá

Určuje, zda bude dokument vytištěn barevně.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barva.

Skládat kopie

Zapnuto [1,2,1,2,1,2]

Vypnuto [1,1,1,2,2,2]

Vyrovnání stránek tiskové úlohy ve správném pořadí při tisku více kopií.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Strany (oboustranný tisk)

Jednostranné

Dvoustranný

Povoluje oboustranný tisk pro příchozí tiskové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je jednostranný tisk.

Oboustranné přeložení

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Definuje vazbu pro oboustranně potištěné listy s ohledem na orientaci stránek.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Delší strana. V tomto případě budou stránky svázány podél dlouhého okraje stránky (levý okraj u orientace na výšku, horní okraj u orientace na šířku).
 • U možnosti Krátký okraj budou stránky svázány podél krátkého okraje stránky (horní okraj u orientace na výšku, levý okraj u orientace na šířku).
Orientace papíru ve spořiči papíru

Automatický režim

Na šířku

Na výšku

Určuje orientaci vícestránkového dokumentu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky.

Šetřič papíru

Vypnuto

2 na list

3 na list

4 na list

6 na list

9 na list

12 na list

16 na list

Vytiskne vícestránkové obrazy na jednu stranu papíru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Hranice spořiče papíru

Žádný

Plné

Vytiskne okolo každého obrazu stránky rámeček.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Žádný.

Pořadí ve spořiči papíru

Horizontálně

Opačné horizontální

Opačné vertikální

Vertikálně

Určuje umístění více obrazů stránek.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Horizontální.
 • Umístění závisí na počtu stránek a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku).
Oddělovací listy

Vypnuto

Mezi kopiemi

Mezi úlohy

Mezi listy

Určuje, zda se mají vkládat prázdné oddělovací listy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Zdroj oddělovacích listů

Zásobník [x]

Ručně

Určení zdroje papíru pro oddělovací listy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Prázdné strany

Netisknout

Tisk

Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Netisknout.


Nabídka Nastavení OCR

Položka

Funkce

Aut. otočit

Zapnuto

Vypnuto

Automaticky otáčí naskenované dokumenty do správné orientace.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Odstranit skvrny

Vypnuto

Zapnuto

Odstraňuje skvrny z naskenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Inverzní detekce

Zapnuto

Vypnuto

Rozpoznává bílý text na černém pozadí a umožňuje jej upravovat.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Aut. zlepšení kontrastu

Vypnuto

Zapnuto

Automaticky upravuje kontrast, aby se zlepšila kvalita optického rozpoznávání znaků (OCR).

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Rozpoznávané jazyky

Angličtina

Francouzština

Němčina

Španělština

Italština

Portugalština

Dánština

Holandština

Norština

Švédština

Finština

Maďarština

Polština

Umožňuje nastavit jazyk nebo jazyky, které dokáže optické rozpoznávání znaků (OCR) rozpoznat.

Pro každý jazyk vyberte některou z následujících možností:

Vypnuto

Zapnuto

Poznámka: Jazyk je ve výchozím nastavení zapnutý. Pokud je nastavena hodnota, která není uvedena v seznamu rozpoznaných jazyků, zapne se ve výchozím nastavení angličtina.


Nastavení tisku

Nabídka Nastavení

Položka

Použití

Jazyk tiskárny

Emulace PS

Emulace PCL

Nastaví výchozí jazyk tiskárny.

Poznámky:

 • Výchozí tovární jazyk tiskárny je emulace PS. Emulace PS používá ke zpracování tiskových úloh překladač PS.
 • Emulace PCL používá na zpracování tiskových úloh překladač PCL.
 • Nastavení výchozího jazyka tiskárny nezabrání softwarovému programu odesílat tiskové úlohy, které používají jiný jazyk tiskárny.
Čekání úloh

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, že tiskové úlohy budou odebrány z tiskové fronty, pokud vyžadují nedostupné možnosti tiskárny nebo vlastní nastavení. Budou uloženy do samostatné tiskové fronty, aby se jiné úlohy mohly normálně tisknout. Po získání chybějících informací nebo možností se uložené úlohy vytisknou.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk tiskárny, který není určen pouze pro čtení. Cílem tohoto požadavku je zajistit, aby nedošlo k odstranění uložených úloh v případě výpadku napájení tiskárny.
Oblast tisku

Normální

Celá stránka

Nastavení logické a fyzické oblasti tisku.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Normální. Jakmile se pokoušíte vytisknout data v oblasti, která není podle nastavení Normální určena k tisku, tiskárna daný obraz na hranici ořízne.
 • Nastavení Celá stránka umožňuje přesunout obrázek do netisknutelné oblasti definované nastavením Normální, tiskárna však ořízne obrázky u okraje definovaného nastavením Normální. Nastavení Celá stránka se vztahuje pouze na stránky tištěné s využitím překladače jazyka PCL 5e. Toto nastavení nemá vliv na stránky tištěné s využitím překladače jazyka PCL XL nebo PostScript.
Použ. tiskárny

Max. výtěžnost

Max. rychlost

Nastaví tiskárnu na rychlejší tisk, nebo na vyšší výtěžnost toneru.

Poznámka: Výchozí nastavení je Max. výtěžnost.

Režim Pouze černá

Zapnuto

Vypnuto

Nastaví tiskárnu na tisk textu a grafiky pouze s použitím černé tonerové kazety.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Stahovat do

RAM

Flash

Disk

Nastaví, kam se mají uložit stažené soubory.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je RAM. Ukládání stažených souborů v paměti RAM je dočasné.
 • Při stahování souborů do paměti flash nebo na pevný disk tiskárny budou soubory umístěny do trvalého úložiště. Stažené soubory zůstanou v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny i po vypnutí tiskárny.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalována jednotka paměti flash nebo pevný disk tiskárny.
 • Vypnutím tiskárny se obnoví výchozí nastavení.
Šetření zdroji

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, jak tiskárna nakládá s dočasnými staženými soubory, například písmy a makry uloženými v paměti RAM, přijme-li tiskárna tiskovou úlohu, která vyžaduje více paměti, než je k dispozici.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto. Vypnuto nastaví tiskárnu tak, aby zachovala stažené soubory pouze do té chvíle, než je paměť třeba. Stažené soubory jsou smazány, aby bylo možné zpracovat tiskové úlohy.
 • Nastavení Zapnuto udrží v paměti stažené soubory během změn jazyka i restartů tiskárny. Když v tiskárně dojde paměť, zobrazí se hlášení 38 Plná paměť, ale stažené soubory se neodstraní.
Pořadí při tisku Vytisknout vše

Abecedně

Od nejstarších

Od nejnovějších

Určuje pořadí, v němž jsou tištěny pozdržené a důvěrné úlohy, pokud je zvolena možnost Pořadí při tisku Vytisknout vše.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Abecedně.
 • Tiskové úlohy se na ovládacím panelu tiskárny vždy objevují v abecedním pořadí.

Nabídka Dokončování

Položka

Použití

Strany (oboustranný tisk)

Jednostranný

Oboustranný

Určuje, zda je oboustranný tisk nastaven jako výchozí pro všechny tiskové úlohy.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je jednostranný tisk.
 • Když je vybrán oboustranný tisk a médium není na obou stranách stejné, musí se média do zásobníků vkládat s jinou orientací.
 • Když je vybrán oboustranný tisk a médium není na obou stranách stejné, musí se média do zásobníků vkládat s jinou orientací.
 • Oboustranný tisk lze nastavit prostřednictvím softwarového programu. V systému Windows klepněte na položku Soubor >Tisk a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení. V systému Macintosh zvolte položku Soubor >Tisk a potom upravte nastavení v dialogovém okně Tisk a místních nabídkách.
Vazba při oboustranném tisku

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Definice vazby u oboustranně potisknutých stránek podle orientace papíru

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Dlouhý okraj. U možnosti Dlouhý okraj budou stránky svázány podél dlouhého okraje stránky (levý okraj u orientace na výšku, horní okraj u orientace na šířku).
 • U možnosti Krátký okraj budou stránky svázány podél krátkého okraje stránky (horní okraj u orientace na výšku, levý okraj u orientace na šířku).
Počet kopií

1–999

Určuje výchozí počet kopií pro každou tiskovou úlohu.

Poznámka: Výchozí nastavení je 1.

Prázdné stránky

Netisknout

Tisk

Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Netisknout.

Skládání kopií

Vypnuto (1,1,1,2,2,2)

Zapnuto (1,2,1,2,1,2)

Tato volba určuje, že při tisku více kopií má tiskárna klást jednotlivé stránky na sebe.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Při nastavení Zapnuto budou tiskové úlohy skládány postupně.
Oddělovací listy

Vypnuto

Mezi kopie

Mezi úlohy

Mezi listy

Určuje, zda se vloží prázdné oddělovací listy.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy prázdný list, pokud je zapnutá funkce Skládání. Je-li funkce Skládání vypnuta, mezi každou sadu vytištěných stránek se vloží prázdná stránka, například po všech prvních stránkách, po všech druhých stránkách atd.
 • Při použití hodnoty Mezi úlohy se vkládají prázdné listy mezi jednotlivé tiskové úlohy.
 • Při použití hodnoty Mezi listy se vloží prázdný list za každou stránku tiskové úlohy. Toto nastavení je užitečné při tisku na průhledné folie nebo chcete-li do dokumentu vkládat prázdné listy.
Zdroj oddělovacích listů

Zásobník [x]

Ruční podavač

Určení zdroje papíru pro oddělovací listy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1 (standardní zásobník).

Spořič papíru

Vypnuto

2 na list

3 na list

4 na list

6 na list

9 na list

12 na list

16 na list

Určuje, že se obrazy více stránek vytisknou na jednu stranu listu papíru.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Vybrané číslo je počet obrazů stran, které se budou tisknout na jednu stranu.
Pořadí ve spořiči papíru

Horizontální

Opačné horizontální

Opačné vertikální

Vertikálně

Určuje umístění více obrazů stránek.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Horizontální.
 • Umístění závisí na počtu stránek a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku).
Orientace papíru ve spořiči papíru

Automaticky

Na šířku

Na výšku

Určuje orientaci vícestránkového dokumentu.

Poznámka: Výchozí nastavení je Automaticky. Tiskárna volí mezi orientací na výšku a na šířku.

Hranice spořiče papíru

Žádný

Plné

Vytiskne okolo každého obrazu stránky rámeček.

Poznámka: Výchozí nastavení je Žádná.


Nabídka Kvalita

Položka

Funkce

Režim tisku

Barevně

Pouze černá

Určuje, zda budou obrázky vytištěny barevně.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barva.

Korekce barev

Automatický režim

Vypnuto

Ručně

Umožňuje upravit barevný výstup na tištěné stránce.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky.

Rozlišení tisku

1200 dpi

4800 CQ

Určuje rozlišení výstupu v dpi (dots per inch) nebo barevné kvalitě (CQ).

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 4800 CQ.

Tmavost toneru

1–5

Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 4.

Zvýraznit tenké čáry

Zapnuto

Vypnuto

Zapnutí režimu tisku, který je vhodnější pro soubory jako jsou stavební výkresy, mapy, schémata elektrických obvodů a vývojové diagramy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Šetřič barev

Zapnuto

Vypnuto

Sníží množství toneru používaného pro grafiku a obrázky.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Možnost Zapnuto přepíše nastavení Sytost toneru.
Jas RGB

-6 až 6

Upravuje jas výstupu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Kontrast RGB

0–5

Určuje kontrast výstupu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Sytost RGB

0–5

Upraví sytost v barevných výstupech.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Vyvážení barev

Azurová

-5 až 5

Purpurová

-5 až 5

Žlutá

-5 až 5

Černobílá

-5 až 5

Obnovit výchozí nastavení

Zapíná vyvážení barev ve výstupu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Ukázka barev

sRGB – displej

sRGB – živě

Displej – plná čerň

Živě

Vypnuto – RGB

CMYK – USA

CMYK – Evropa

CMYK – živě

CMYK – vypnuto

Vytiskne ukázky barev pro každou z tabulek pro konverzi barev RGB a CMYK použitou v tiskárně.

Ručně vytvořená barva

Obrázek RGB

Text RGB

Grafika RGB

Umožňuje přizpůsobit konverze barev RGB.

Můžete vybírat z těchto možností:

Živě

sRGB – displej

Displej – plná čerň

sRGB – živě

Vypnuto

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro položku Obrázek RGB je sRGB – displej.
 • Výchozí tovární nastavení pro položky Text RGB a Grafika RGB je sRGB – živě.
Ruční barva (pokračování)

Obrázek CMYK

Text CMYK

Grafika CMYK

Umožňuje přizpůsobit konverze barev CMYK.

Můžete vybírat z těchto možností:

CMYK – USA

CMYK – Evropa

CMYK – živě

Vypnuto

Poznámka: Nastavení hodnot US CMYK v USA je MM-DD-RRRR. V ostatních státech je výchozí nastavení Euro CMYK.

Úprava barev

Spustí rekalibraci tabulek konverze barev a umožní tiskárně provést ve výstupu úpravy barevných odchylek.

Náhrada přímých barev

Umožňuje přiřadit hodnoty CMYK příslušným přímým barvám.

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze ve vestavěném webovém serveru.

Nahrazení RGB

Upravuje barvy výstupu, aby se shodovaly s barvami originálního dokumentu.

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze ve vestavěném webovém serveru.


Nabídka Evidence úloh

Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován naformátovaný pevný disk tiskárny, který neobsahuje vady. Pevný disk tiskárny nesmí být chráněn proti čtení či zápisu nebo proti zápisu.

Položka

Použití

Protokol evidence úloh

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda tiskárna vytváří protkol přijatých tiskových úloh.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Nástroje evidence úloh

Umožňuje tisknout a odstraňovat soubory protokolu nebo je exportovat na jednotku flash.

Četnost evidence úloh

Každý týden

Každý měsíc

Určuje a nastavuje, jak často se soubor protokolu vytváří.

Poznámka: Výchozí nastavení je Každý měsíc.

Akce protokolu na konci četnosti

Žádný

Odeslat e-mailem aktuální protokol

Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit ho

Vystavit aktuální protokol

Vystavit a odstranit aktuální protokol

Určuje a nastavuje, jak tiskárna reaguje při vypršení prahu četnosti.

Poznámka: Výchozí nastavení je Žádná.

Disk je téměř plný.

Vypnuto

1–99

Specifikuje maximální velikost souboru protokolu předtím, než tiskárna spustí Akci při téměř plném disku.

Poznámka: Výchozí nastavení je 5.

Akce při téměř pném disku

Žádný

Odeslat e-mailem aktuální protokol

Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit ho

Odeslat e-mailem nejstarší protokol a odstranit ho

Vystavit aktuální protokol

Vystavit a odstranit aktuální protokol

Vystavit a odstranit nejstarší protokol

Odstranit aktuální protokol

Odstranit nejstarší protokol

Odstranit všechny protokoly

Odstranit všechny protokoly kromě aktuálního

Určuje a nastavuje, jak tiskárna reaguje, když je téměř plný pevný disk.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Žádná.
 • Hodnota definovaná v položce Disk je téměř plný určuje, kdy bude akce spuštěna.
Akce při pném disku

Žádný

Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit ho

Odeslat e-mailem nejstarší protokol a odstranit ho

Vystavit a odstranit aktuální protokol

Vystavit a odstranit nejstarší protokol

Odstranit aktuální protokol

Odstranit nejstarší protokol

Odstranit všechny protokoly

Odstranit všechny protokoly kromě aktuálního

Určuje a nastavuje, jak tiskárna reaguje, když využití disku dosáhne maximální mezní hodnoty (100 MB).

Poznámka: Výchozí nastavení je Žádná.

Adresa URL pro vystavení protokolů

Určuje a nastavuje, kam tiskárna vystaví protokoly evidence úloh.

E-mailová adresa pro zasílání protokolů

Určuje e-mailovou adresu, na kterou bude zařízení zasílat protokoly evidence úloh.

Předpona souboru protokolu

Můžete zadat předponu názvu souboru protokolu.

Poznámka: Jako výchozí předpona souboru protokolu se používá aktuální název hostitele definovaný v nabídce TCP/IP.


Nabídka Nástroje

Položka

Použití

Odstr.pozdržené úlohy

Důvěrná

Pozdržená

Neobnovená

Vše

Odstraní důvěrné a pozdržené úlohy z pevného disku tiskárny.

Poznámky:

 • Výběr nastavení ovlivňuje pouze tiskové úlohy, které se nacházejí v tiskárně. Záložky, tiskové úlohy na jednotkách flash a další typy pozdržených úloh nejsou ovlivněny.
 • Výběrem hodnoty Neobnovená odeberete všechny tiskové a pozdržené úlohy, které nebyly obnoveny z pevného disku tiskárny nebo z paměti.
Formát Flash

Ano

Ne

Naformátujte paměť flash.

Výstraha—nebezpečí poškození: Během formátování flash paměti tiskárnu nevypínejte.

Poznámky:

 • Volbou Ano vymažete všechna data uložená v paměti flash.
 • Volba Ne zruší požadavek na formátování.
 • Pojem paměť flash označuje paměť, kterou do tiskárny přidáte nainstalováním paměťové karty flash.
 • Volitelná paměťová karta flash nesmí být chráněna proti čtení/zápisu nebo zápisu.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalována paměťová karta flash a neobsahuje žádné vady.
Odstranit položky stažené na disk

Ihned odstranit

Neodstraňovat

Odstraní z pevného disku tiskárny stažené položky, včetně všech pozdržených úloh, úloh v paměti a zaparkovaných úloh.

Poznámky:

 • Položka Odstranit nastaví tiskárnu tak, aby odstranila stažené soubory a aby se po dokončení procesu odstraňování displej vrátil na původní obrazovku.
 • Hodnota Neodstraňovat nastaví tiskárnu tak, že se displej u modelů tiskáren s dotykovým displejem vrátí do hlavní nabídky Nástroje. Když vyberete hodnotu Neodstraňovat u modelů tiskáren bez dotykového displeje, displej se po dokončení odstranění vrátí na původní obrazovku.
Aktivovat hexadecimální trasování

Pomáhá nalézt zdroj problému s tiskovou úlohou.

Poznámky:

 • Je-li aktivováno, veškerá data zasílaná na tiskárnu jsou vytištěna v hexadecimálním a znakovém vyjádření a nejsou spouštěny řídicí kódy.
 • Hexadecimální trasování ukončíte nebo deaktivujete vypnutím nebo resetováním tiskárny.
Odhad pokrytí

Vypnuto

Zapnuto

Nabízí odhad procentuálního pokrytí stránky tonerem. Odhad je vytištěn na samostatné stránce na konci každé tiskové úlohy.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.


Nabídka XPS

Položka

Použití

Stránky s chybami tisku

Vypnuto

Zapnuto

Tiskne stránku s informacemi o chybách, včetně chyb s označením XML.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.


Nabídka PDF

Položka

Použití

Na celou stránku

Ano

Ne

Přizpůsobení obsahu stránky formátu vybraného papíru

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ne.

Anotace

Netisknout

Tisk

Tisk anotací v PDF

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Netisknout.


Nabídka PostScript

Položka

Použití

Tisk PS chyb

Zapnuto

Vypnuto

Vytiskne stránku obsahující chybu PostScriptu.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Režim spuštění se zamknutým PS

Zapnuto

Vypnuto

Uživatelé mohou vypnout soubor SysStart.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Priorita písem

Rezidentní

Paměť flash/Disk

Stanovení pořadí hledání písem.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Rezidentní.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalována naformátovaná přídavná karta paměti flash nebo naformátovaný pevný disk tiskárny, které neobsahují vady.
 • Paměťová karta flash nebo pevný disk tiskárny nesmí být chráněn proti čtená a zápisu, proti zápisu a nesmí být chráněn ani heslem.
 • Vyrovnávací paměť úloh nesmí být nastavena na 100 %.
Vyhlazování obrázků

Zapnuto

Vypnuto

Vylepší kontrast a ostrost obrázků s nízkým rozlišením a vyhladí jejich barevné přechody.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Vyhlazování obrázků nemá vliv na obrázky, které mají rozlišení 300 dpi nebo vyšší.

Nabídka Emulace PCL

Položka

Použití

Zdroj písem

Rezidentní

Disk

Stáhnout

Flash

Vše

Určení sady písem použitých v nabídce Název písma.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Rezidentní. Zobrazí výchozí sadu písem staženou do paměti RAM.
 • Nastavení Flash a Disk zobrazí všechna písma rezidentní v dané možnosti. Volitelná paměť flash musí být správně naformátována a nesmí být chráněna proti čtení/zápisu, nebo chráněna heslem.
 • Stahování zobrazuje všechna písma stažená do paměti RAM.
 • Při použití možnosti Vše se zobrazí všechna písma dostupná pro jakýkoli doplněk.
Název písma

Courier 10

Označuje konkrétní písmo a doplněk, ve kterém je uloženo.

Poznámka: Výchozí nastavení je Courier 10.

Sada symbolů

10U PC-8

12U PC-850

Určení sady symbolů pro jednotlivé názvy písem.

Poznámky:

 • 10U PC-8 je americkým výchozím továrním nastavením. 12U PC-850 je mezinárodním výchozím továrním nastavením.
 • Sada symbolů je sada písmen a číselných znaků, interpunkčních znamének a speciálních symbolů. Sady symbolů podporují různé jazyky nebo specifické programy, například matematické symboly pro vědecké texty. Jsou zobrazeny pouze podporované sady symbolů.
Nastavení emulace PCL

Bodová velikost

1.00–1008.00

Změna bodové velikosti pro škálovatelná typografická písma.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 12.
 • Bodová velikost označuje výšku znaků v písmu. Jeden bod se rovná přibližně 0,36 mm. Bodové velikosti lze měnit po 0,25 bodu.
Nastavení emulace PCL

Rozteč

0.08–100.00

Určuje rozteč písma pro škálovatelná písma s konstantní roztečí.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 10.
 • Velikost rozteče se odvíjí od počtu znaků s pevnou mezerou na jeden palec (cpi). Rozteč může být navyšována po 0,01 cpi.
 • Pro neškálovatelné fonty s konstantní roztečí se rozteč zobrazí, ale nelze ji změnit.
Nastavení emulace PCL

Orientace

Na výšku

Na šířku

Určuje orientaci textu a grafiky na stránce.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Na výšku. Při orientaci na výšku se text a grafika tiskne rovnoběžně s kratším okrajem stránky.
 • Při orientaci na šířku se text a grafika tiskne rovnoběžně s delším okrajem stránky.
Nastavení emulace PCL

Počet řádků na stránku

1–255

Určuje počet řádků, které se vytisknou na každé stránce.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení v USA je 60. Mezinárodní výchozí nastavení je 64.
 • Tiskárna nastavuje velikost prostoru mezi řádky na základě nastavení počtu řádků na stránku, formátu papíru a orientace. Před změnou nastavení počtu řádků na stránku zvolte správný formát papíru a správnou orientaci.
Nastavení emulace PCL

Šířka formátu A4

198 mm

203 mm

Nastavení tiskárny pro tisk na papír formátu A4.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 198 mm.
 • Nastavení 203 mm nastaví šířku stránky tak, aby to umožňovalo tisk osmdesáti znaků s roztečí 10.
Nastavení emulace PCL

Vkládat CR za LF

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení automatického vložení znaku konce řádku (CR) po znaku LF (posun na další řádek).

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Nastavení emulace PCL

Vkládat LF za CR

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení automatického vložení znaku LF (posun na další řádek) po znaku konce řádku (CR).

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Přečíslování zásobníků

Přiřadit univ. podavač

Vypnuto

Žádný

0–199

Přiřadit zásobník [x]

Vypnuto

Žádný

0–199

Přiřadit ruč. pod. pap.

Vypnuto

Žádný

0–199

Přiřadit ruč. podavač obálek

Vypnuto

Žádný

0–199

Konfigurace tiskárny pro spolupráci se softwarem tiskárny nebo programů, které používají jiné označení zdrojů pro zásobníky a podavače.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Nastavení Žádný ignoruje příkaz Vybrat podávání papíru. Tato volba se zobrazí pouze když je vybrána překladačem PCL 5e.
 • Položka 0–199 umožňuje přiřazení vlastního nastavení.
Přečíslování zásobníků

Zobrazit výchozí nastavení

MPF Výchozí = 8

T1 Výchozí = 1

T2 Výchozí = 4

T3 Výchozí = 5

T4 Výchozí = 20

T5 Výchozí = 21

Výchozí obálka = 6

Ruční pod. výchozí = 2

Ručně ob. vých. = 3

Zobrazení výchozí hodnoty od výrobce přiřazené ke každému zásobníku nebo podavači.

Přečíslování zásobníků

Obnovit výchozí

Ano

Ne

Vrácení přiřazení všech zásobníků a podavačů na výchozí nastavení od výrobce.


Nabídka HTML

Položka

Použití

Název písma

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Graph

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

StempelGaramond

Taffy

Times

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

NewSansMTCS

NewSansMTCT

New SansMTJA

NewSansMTKO

Nastaví výchozí písmo pro dokumenty HTML.

Poznámka: V dokumentech HTML bez specifikovaného písma se použije písmo Times.


Položka

Použití

Velikost písma

1–255 bodů

Nastaví výchozí velikost písma pro dokumenty HTML.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 12 bodů.
 • Velikost písma lze zvětšovat v přírůstcích po 1 bodu.
Přizpůsobit

1–400%

Přizpůsobí výchozí písmo pro dokumenty HTML.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je 100%.
 • Přizpůsobení písma lze zvětšovat v 1% přírůstcích.
Orientace

Na výšku

Na šířku

Nastaví orientaci stránky pro dokumenty HTML.

Poznámka: Výchozí nastavení je Na výšku.

Velikost okraje

8–255 mm

Nastaví okraj stránky pro dokumenty HTML.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 19 mm.
 • Velikost okraje lze zvětšovat v přírůstcích po 1 mm.
Pozadí

Netisknout

Tisk

Určuje, zda se u dokumentů HTML má tisknout pozadí.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Tisk.


Nabídka Obrázek

Položka

Použití

Automatické přizpůsobení

Zapnuto

Vypnuto

Vybere optimální formát, měřítko a orientaci papíru.

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto. Zapnutím tohoto nastavení potlačíte nastavení měřítka a orientace u některých obrázků.

Invertovat

Zapnuto

Vypnuto

Invertuje dvoubarevné monochromatické obrázky.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Toto nastavení se nevztahuje na obrázky GIF a JPEG.
Měřítko

Ukotvit vlevo nahoře

Nejlepší

Ukotvit ve středu

Přizpůsobit výšku/šířku

Přizpůsobit výšku

Přizpůsobit šířku

Přizpůsobí obrázek vybranému formátu papíru.

Poznámky:

 • Nejlepší je výchozí tovární nastavení.
 • Když je zapnuto Automatické přizpůsobení, je měřítko automaticky nastaveno na přizpůsobení výšky/šířky.
Orientace

Na výšku

Na šířku

Převrátit na výšku

Převrátit na šířku

Nastavuje orientaci obrázku.

Poznámka: Výchozí nastavení je Na výšku.