Nabídka Síť/Porty

Nabídka Aktivní síťová karta

Položka

Použití

Aktivní síťová karta

Automaticky

[seznam síťových karet]

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když je nainstalovaná volitelná síťová karta.

Nabídky Standardní síť nebo Síť [x]

Poznámka: V nabídce se zobrazí pouze aktivní porty. Všechny neaktivní porty jsou vynechány.

Položka

Použití

PCL SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastaví tiskárnu, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, bude-li si to žádat tisková úloha, a to bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Pokud je nastavena hodnota Vypnuto, tiskárna příchozí data nezkoumá. Je-li PS SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PostScriptu. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.
PS SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastaví tiskárnu, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, bude-li si to žádat tisková úloha, a to bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Pokud je nastavena hodnota Vypnuto, tiskárna příchozí data nezkoumá. Je-li PCL SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PCL. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Vypnuto.
Režim NPA

Vypnuto

Automaticky

Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecných zásad definovaných protokolem NPA.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Buffer pro síť

Automaticky

3 kB až [maximální povolená velikost]

Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti sítě.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Hodnotu lze zvyšovat po 1 kB.
 • Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.
 • Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti síťového rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť paralelního, sériového a USB rozhraní.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť úloh

Vypnuto

Zapnuto

Automaticky

Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem. Tato nabídka se zobrazuje jen tehdy, když je nainstalován formátovaný disk.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Hodnota Zapnuto ukládá tiskové úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.
 • Nastavení Automaticky znamená, že se tiskové úlohy do vyrovnávací paměti ukládají pouze tehdy, pokud je tiskárna zaneprázdněna zpracováváním dat z jiného vstupního portu.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
MAC Binary PS

Zapnuto

Vypnuto

Automaticky

Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.
 • Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.
Nastavení standardní sítě NEBO Nastavení sítě [x]

Sestavy

Síťová karta

TCP/IP

IPv6

Bezdrátová síť

AppleTalk

Umožňuje zobrazit a nastavit síťové nastavení tiskárny.

Poznámka: Nabídka bezdrátového připojení se zobrazuje, jen když je tiskárna připojená k bezdrátové síti.


Nabídka Sestavy

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

Položka

Použití

Vytisknout stránku nastavení

Vytištění sestavy obsahující informace o síťových nastaveních tiskárny, např. adresu TCP/IP.


Nabídka Síťová karta

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

Položka

Použití

Zobrazit stav karty

Připojeno

Odpojeno

Zobrazí stav připojení síťové karty.

Zobrazit rychlost karty

Zobrazí rychlost aktivní síťové karty.

Síťová adresa

UAA

LAA

Zobrazí síťové adresy.

Časový limit úlohy

0, 10–255 sekund

Umožňuje nastavit dobu, kiterá uplyne před zrušením síťové tiskové úlohy.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je 90 sekund.
 • Hodnota nastavení 0 ruší časový limit.
 • Je-li vybrána hodnota 1 až 9, pak se nastavení uloží jako 10.
Hlavičková stránka

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje tisk hlavičkové stránky.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.


Nabídka TCP/IP

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

Poznámka: Tato nabídka je dostupná jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

Položka

Činnost

Nastavit název hostitele

Nastavení aktuálního názvu hostitele protokolu TCP/IP

Adresa IP

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální adresu protokolu TCP/IP.

Poznámka: Ruční nastavení adresy IP nastavuje možnosti Povolit DHCP a Povolit Auto IP na hodnotu Vypnuto. Na hodnotu Vypnuto nastavuje také možnosti Zapnout BOOTP a Zapnout RARP v systémech, které podporují technologie BOOTP a RARP.

Síťová maska

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální masku sítě protokolu TCP/IP.

Brána

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální bránu protokolu TCP/IP.

Povolit DHCP

Zapnuto

Vypnuto

Specifikace adresy DHCP a přiřazení parametrů

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Zapnout RARP

Zapnuto

Vypnuto

Specifikace nastavení přiřazení adresy RARP

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Zapnout BOOTP

Zapnuto

Vypnuto

Specifikace nastavení přiřazení adresy BOOTP

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Povolit AutoIP

Ano

Ne

Specifikace nastavení automatické konfigurace IP sítě

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ano.

Povolit server FTP/TFTP

Ano

Ne

Odesílá soubory do tiskárny pomocí vestavěného FTP serveru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ano.

Povolit server HTTP

Ano

Ne

Zapne vestavěný webový server (Embedded Web Server), který umožňuje monitorovat a spravovat tiskárnu na dálku pomocí webového prohlížeče.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ano.

Adresa serveru WINS

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru WINS.

Povolit DDNS

Ano

Ne

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální nastavení DDNS.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ano.

Povolit mDNS

Ano

Ne

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální nastavení mDNS.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ano.

Adresa serveru DNS

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru DNS.

Záloha [x]. adresy DNS serveru

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru DNS.

Povolit protokol HTTPS

Ano

Ne

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální nastavení HTTPS.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ano.


Nabídka IPv6

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

Poznámka: Tato nabídka je dostupná jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

Položka

Použití

Povolit IPv6

Zapnuto

Vypnuto

Aktivuje protokol IPv6 v tiskárně.

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto.

Automatická konfigurace

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda síť akceptuje automatické konfigurační vstupy adres IPv6 prováděné směrovačem.

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto.

Nastavit název hostitele

Nastavení názvu hostitele

Poznámka: Tato nastavení lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.

Zobrazit adresu
Zobrazit adresu směrovače
Povolit DHCPv6

Zapnuto

Vypnuto

Aktivuje protokol DHCPv6 v tiskárně.

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto.


Nabídka Nastavení bezdrátové sítě

Poznámka: Tato nabídka je k dispozici jen u modelů tiskáren připojených k bezdrátové síti.

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

Položka

Použití

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Metoda připojení tlačítkem

Metoda připojení PIN kódem

Nastaví bezdrátovou síť a zapne zabezpečení sítě.

Poznámky:

 • Metoda připojení tlačítkem připojí tiskárnu k bezdrátové síti stisknutím tlačítka na tiskárně a na přístupovém bodu (bezdrátovém směrovači) v daném časovém intervalu.
 • Metoda připojení PIN kódem připojí tiskárnu k bezdrátové síti zadáním PIN kódu na tiskárně a do nastavení bezdrátové sítě v přístupovém bodu.
Povolit/zakázat automatickou detekci WPS

Povolit

Zakázat

Automaticky rozpozná způsob připojení, který používá přístupový bod s funkcí WPS – metodu připojení tlačítkem nebo PIN kódem.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Síťový režim

Infrastruktura

Ad hoc

Určuje režim sítě.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení výrobce je Ad hoc. Tiskárna se v tomto případě bezdrátově připojí přímo k počítači.
 • Režim Infrastruktura umožňuje tiskárně přistupovat k síti s použitím přístupového bodu.
Kompatibilita

802.11b/g

802.11b/g/n

Určuje bezdrátový standard pro bezdrátovou síť.

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je 802.11b/g/n.

Zvolte síť

Umožní vybrat dostupnou síť, kterou bude tiskárna používat.

Zobrazit kvalitu signálu

Zobrazení kvality bezdrátového připojení

Zobrazit režim zabezpečení

Zobrazení způsobu šifrování bezdrátové sítě


Nabídka AppleTalk

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze u modelů tiskáren připojených k pevné síti, nebo když je nainstalována volitelná síťová karta.

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

Položka

Použití

Aktivovat

Ano

Ne

Zapnutí nebo vypnutí podpory AppleTalk

Poznámka: Výchozí nastavení je Ano.

Zobrazit název

Zobrazí přiřazený název protokolu AppleTalk.

Poznámka: Tento název lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.

Zobrazit adresu

Zobrazí přiřazenou adresu protokolu AppleTalk.

Poznámka: Tuto adresu lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.

Nastavit zónu

[seznam zón dostupných v síti]

Zobrazí seznam zón protokolu AppleTalk dostupných v síti.

Poznámka: Výchozí nastavení je výchozí zóna pro síť. Pokud žádná výchozí zóna neexistuje, výchozím nastavením je zóna označená hvězdičkou (*).


Nabídka Standardní USB

Položka

Použití

PCL SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PS SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PostScriptu. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.
PS SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PCL SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PCL. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PCL SmartSwitch nastavený na Vypnuto.
Režim NPA

Zapnuto

Vypnuto

Automaticky

Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecných zásad definovaných protokolem NPA.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky. Pokud je použita hodnota Automaticky, tiskárna zkontroluje data, určí formát a potom je zpracuje příslušným způsobem.
 • Při změně nastavení pomocí ovládacího panelu tiskárny se tiskárna automaticky restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť pro USB

Vypnuto

Automaticky

3 kB až [maximální povolená velikost]

Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti USB.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Vypne ukládání úloh do vyrovnávací paměti. Všechny úlohy, které již byly uloženy na pevném disku tiskárny, jsou vytištěny před pokračováním normálního zpracování.
 • Velikost vyrovnávací paměti pro USB je možné měnit v krocích po 1 kB.
 • Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.
 • Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti USB rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť paralelního, sériového a síťového rozhraní.
 • Při změně nastavení pomocí ovládacího panelu tiskárny se tiskárna automaticky restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť úloh

Vypnuto

Zapnuto

Automaticky

Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Hodnota Zapnuto ukládá úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.
 • Nastavení Automaticky znamená, že se tiskové úlohy do vyrovnávací paměti ukládají pouze tehdy, pokud je tiskárna zaneprázdněna zpracováváním dat z jiného vstupního portu.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
MAC Binary PS

Zapnuto

Vypnuto

Automaticky

Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.
 • Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.
Adresa ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o síťové adrese pro externí tiskový server.

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze tehdy, když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

Síťová maska ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o síťové masce pro externí tiskový server.

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze tehdy, když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

Brána ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o bráně pro externí tiskový server.

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze tehdy, když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.


Nabídka Paralelní rozhraní [x]

Poznámka: Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud je nainstalována doplňková paralelní karta.

Položka

Použití

PCL SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PS SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PostScriptu. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.
PS SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PCL SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PCL. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Vypnuto.
Režim NPA

Zapnuto

Vypnuto

Automaticky

Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť paralelního rozhraní

Vypnuto

Automaticky

3 kB až [maximální povolená velikost]

Nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti paralelního rozhraní

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Vypne ukládání úloh do vyrovnávací paměti. Všechny tiskové úlohy, které již byly uloženy na pevném disku tiskárny, jsou vytištěny před pokračováním normálního zpracování.
 • Velikost vyrovnávací paměti pro paralelní rozhraní je možné změnit v krocích 1 kB.
 • Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.
 • Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti paralelního rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť USB, sériového a síťového rozhraní.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť úloh

Vypnuto

Zapnuto

Automaticky

Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Hodnota Zapnuto ukládá tiskové úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.
 • Nastavení Automaticky znamená, že se tiskové úlohy do vyrovnávací paměti ukládají pouze tehdy, pokud je tiskárna zaneprázdněna zpracováváním dat z jiného vstupního portu.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Rozšířený režim

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje obousměrnou komunikaci přes paralelní port.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Hodnota Vypnuto vypíná komunikaci přes paralelní port.
Protokol

Standardní

Fastbytes

Specifikuje protokol paralelního portu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Fastbytes. Nabízí kompatibilitu s nejoblíbenějšími paralelními porty a je doporučeným nastavením.
 • Standardní nastavení se pokouší vyřešit problém komunikace paralelního portu.
Akceptovat inic

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda tiskárna akceptuje požadavky na inicializaci hardwaru tiskárny z počítače.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Počítač požaduje inicializaci aktivací signálu Init z paralelního portu. Mnoho osobních počítačů aktivuje signál Init při každém zapnutí počítače.
Paralelní režim 2

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda jsou data paralelního portu vzorkována na začátku nebo na konci vzorkovacího impulsu.

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto.

MAC Binary PS

Zapnuto

Vypnuto

Automaticky

Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.
 • Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.
Adresa ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o síťové adrese pro externí tiskový server.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

Síťová maska ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o síťové masce pro externí tiskový server.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

Brána ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o bráně pro externí tiskový server.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.


Nabídka Sériové rozhraní [x]

Poznámka: Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud je nainstalována doplňková sériová karta.

Položka

Použití

PCL SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PS SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PostScriptu. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.
PS SmartSwitch

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PCL SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PCL. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Vypnuto.
Režim NPA

Zapnuto

Vypnuto

Automaticky

Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecných zásad definovaných protokolem NPA.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky. Pokud je použita hodnota Automaticky, tiskárna zkontroluje data, určí formát a potom je zpracuje příslušným způsobem.
 • Pokud je nastavena možnost Zapnuto, provádí tiskárna zpracování NPA. Nejsou-li data ve formátu NPA, jsou odmítnuta jako špatná data.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezpracuje data pomocí NPA.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť sér. rozhraní

Vypnuto

Automaticky

3 kB až [maximální povolená velikost]

Nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti pro sériový port

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Vypne ukládání úloh do vyrovnávací paměti. Všechny úlohy, které již byly uloženy na disku, jsou vytištěny před pokračováním normálního zpracování.
 • Velikost vyrovnávací paměti pro sériové rozhraní je možné změnit v krocích po 1 kB.
 • Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.
 • Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti sériového rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť paralelního, USB a síťového rozhraní.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť úloh

Vypnuto

Zapnuto

Automaticky

Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto. Tiskárna neukládá tiskové úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.
 • Hodnota Zapnuto ukládá tiskové úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.
 • Nastavení Automaticky znamená, že se tiskové úlohy do vyrovnávací paměti ukládají pouze tehdy, pokud je tiskárna zaneprázdněna zpracováváním dat z jiného vstupního portu.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Protokol

DTR

DTR/DSR

XON/XOFF

XON/XOFF/DTR

XONXOFF/DTRDSR

Slouží k výběru hardwarových a softwarových nastavení připojování pro sériový port.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je DTR.
 • Hardwarové nastavení připojování je DTR/DSR.
 • Softwarové nastavení připojování je XON/XOFF.
 • Kombinované hardwarové a softwarové nastavení připojování je XON/XOFF/DTR a XON/XOFF/DTR/DSR.
Robustní XON

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda tiskárna hlásí svou dostupnost počítači.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Tato položka nabídky platí pro sériový port v pouze případě, že je položka Sériový protokol nastavena na hodnotu XON/XOFF.
Přenosová rychlost v baudech

1200

2400

4800

9600

19200

38400

57600

115200

138200

172800

230400

345600

Specifikuje rychlost přijímání dat prostřednictvím sériového portu.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je 9600.
 • Přenosové rychlosti 138200, 172800, 230400 a 345600 baudů se zobrazují jen ve standardní nabídce sériového rozhraní. Tato nastavení se neobjevují v nabídkách sériových doplňků 1 až 3.
Datové bity

7

8

Určuje počet datových bitů, které jsou odesílány v každém přenosovém rámci.

Poznámka: Výchozí nastavení je 8.

Parita

Sudá

Lichá

Žádný

Ignorovat

Nastavení parity pro datové rámce sériového vstupu a výstupu

Poznámka: Výchozí nastavení je Žádná.

Akceptovat DSR

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda tiskárna používá signál DSR.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • DSR je signál připojování, který používá většina sériových kabelů. Sériový port používá signál DSR k odlišení dat odesílaných počítačem od dat vzniklých na základě elektrického šumu v sériovém kabelu. Elektrický šum by mohl způsobit tisk zbloudilých znaků. Zvolte možnost Zapnuto, abyste zabránili tisku zbloudilých znaků.

Nabídka Nastavení SMTP

Položka

Použití

Primární brána SMTP

Určuje informace o portu a bráně serveru SMTP.

Poznámka: Výchozí port brány SMTP je 25.

Port primární brány SMTP
Sekundární brána SMTP
Port sekundární brány SMTP
Časový limit SMTP

5–30

Určuje dobu v sekundách, která musí uplynout, než se server přestane pokoušet odeslat e-mail.

Poznámka: Výchozí nastavení je 30.

Adresa pro odpověď

Určuje adresu pro odpověď o délce až 128 znaků v e-mailu odeslaném tiskárnou.

Použít SSL

Vypnuto

Projednat

Požadováno

Nastavuje tiskárnu pro používání protokolu SSL zaručujícího zvýšenou bezpečnost při připojování k serveru SMTP.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Při nastavení Projednat rozhoduje o použití protokolu SSL server SMTP.
Ověření serveru SMTP

Žádné ověření není nutné.

Přihlášení / obyčejné

CRAM-MD5

Digest-MD5

NTLM

Kerberos 5

Určuje typ ověření uživatele požadovaného ke zjišťování oprávnění pro skenování do e-mailu.

Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je „Žádné ověření není nutné“.

E-mail započatý zařízením

Žádný

Použít přihlašovací údaje SMTP zařízení

Určuje, jaké přihlašovací údaje se použijí při komunikaci se serverem SMTP. Některé servery SMTP vyžadují pro odeslání e-mailu přihlašovací údaje.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro e-mail započatý zařízením a e-mail započatý uživatelem je Žádný.
 • Uživatelské jméno a heslo zařízení se použijí k přihlášení k serveru SMTP, je-li zvolena možnost Použít přihlašovací údaje SMTP zařízení.
E-mail započatý uživatelem

Žádný

Použít přihlašovací údaje SMTP zařízení

Použít uživ. jméno a heslo relace

Použít e-mailovou adresu a heslo relace

Vyzvat uživatele

Uživ. jméno zařízení
Heslo zařízení
Oblast Kerberos 5
Doména NTLM