Nabídka Bezpečnost

Nabídka Upravit nastavení zabezpečení

Položka

Použití

Upravit záložní heslo

Vytváří záložní heslo.

Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí jen tehdy, když existuje záložní heslo.

Upravit stavební bloky

Upravuje interní účty, NTLM, různá nastavení, heslo a PIN kód.

Upravit šablony zabezpečení

Přidává nebo upravuje šablonu zabezpečení.

Upravit ovládací prvky přístupu

Řídí přístup k nabídkám tiskárny, aktualizacím firmwaru, pozdrženým úlohám a jiným přístupovým bodům.


Nabídka Různá nastavení zabezpečení

Položka

Použití

Omezení přihlášení

Počet neúspěšných přihlášení

Časový rámec pro neúspěšné pokusy

Doba uzamčení

Časový limit pro přihlášení z panelu

Časový limit pro vzdálené přihlášení

Omezuje počet a časový rámec neúspěšných pokusů o přihlášení z ovládacího panelu tiskárny, než dojde k uzamčení všech uživatelů.

Poznámky:

 • Počet neúspěšných přihlášení určuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení, než dojde k uzamčení všech uživatelů. Rozsah nastavení je 1–10 pokusů. Výchozí nastavení jsou 3 pokusy.
 • Časový rámec pro neúspěšné pokusy určuje časové období, během kterého lze uskutečňovat neúspěšné pokusy o přihlášení, než dojde k uzamčení všech uživatelů. Rozsah nastavení je 1–60 minut. Výchozí nastavení je 5 minut.
 • Doba uzamčení určuje, jak dlouho bude trvat uzamčení uživatelů po překročení limitu neúspěšných přihlášení. Rozsah nastavení je 1–60 minut. Výchozí nastavení je 5 minut. 1 znamená, že tiskárna nepoužívá dobu blokování.
 • Časový limit pro přihlášení pomocí panelu určuje, jak dlouho zůstane tiskárna nečinná na domovské obrazovce před automatickým odhlášením uživatele. Rozsah nastavení je 1–900 sekund. Výchozí nastavení je 30 sekund.
 • Hodnota Časový limit pro vzdálené přihlášení určuje, jak dlouho zůstává vzdálené rozhraní v nečinnosti, než dojde k automatickému odhlášení uživatele. Rozsah nastavení je 1–120 minut. Výchozí nastavení je 10 minut.
Bezpečnostní resetovací propojka

Řízení přístupu = Žádné zabezpečení

Bez účinku

Obnovit výchozí tovární zabezpečení

Nastavení zabezpečení

Poznámky:

 • Řízení přístupu = Hodnota Bez zabezpečení zachová všechny informace o zabezpečení definované uživatelem. Výchozí nastavení je Bez zabezpečení.
 • Hodnota Bez efektu znamená, že resetování nemá na konfiguraci zabezpečení tiskárny žádný vliv.
 • Hodnota Obnovit výchozí nastavení zabezpečení odstraní všechny informace o zabezpečení definované uživatelem a obnoví výchozí hodnoty všech nastavení v nabídce Různá nastavení zabezpečení.
Ověření LDAP certifikátu

Požadovat

Zkusit

Povolit

Nikdy

Povolit uživateli požadovat certifikát serveru.

Poznámky:

 • Hodnota Požadovat značí, že bude požadován certifikát serveru. Pokud byl poskytnut chybný certifikát nebo nebyl poskytnut žádný, relace bude okamžitě ukončena. Výchozí nastavení je Požadovat.
 • Hodnota Zkusit značí, že bude požadován certifikát serveru. Není-li poskytnut žádný certifikát, relace bude normálně pokračovat. Pokud byl poskytnut chybný certifikát, relace bude okamžitě ukončena.
 • Hodnota Povolit značí, že bude požadován certifikát serveru. Není-li poskytnut žádný certifikát, relace bude normálně pokračovat. Pokud byl poskytnut chybný certifikát, bude ignorován a relace bude normálně pokračovat.
 • Hodnota Nikdy značí, že nebude požadován certifikát serveru.
Minimální délka kódu PIN

1–16

Omezuje délku PIN (Personal Identification Number) kódu.

Poznámka: Výchozí nastavení je 4.


nabídka Důvěrný tisk

Položka

Použití

Max. počet neplatných PIN kódů

Vypnuto

2–10

Omezuje počet možných zadání neplatného PIN kódu.

Poznámky:

 • Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován naformátovaný pevný disk tiskárny, který je bez závad.
 • Po dosažení tohoto limitu se odstraní tiskové úlohy s tímto uživatelským jménem a PIN kódem.
Doba platnosti důvěrné úlohy

Vypnuto

1 hodina

4 hodiny

24 hodin

1 týden

Omezuje dobu, po kterou důvěrná tisková úloha zůstává v tiskárně, než bude odstraněna.

Poznámky:

 • Pokud se nastavení změní v době, kdy jsou v paměti RAM nebo na pevném disku tiskárny uloženy důvěrné tiskové úlohy, doba platnosti těchto tiskových úloh se na novou výchozí hodnotu nezmění.
 • Vypnutím tiskárny se odstraní všechny důvěrné úlohy uložené v paměti RAM tiskárny.
Opakovat dobu platnosti úlohy

Vypnuto

1 hodina

4 hodiny

24 hodin

1 týden

Nastavuje časový limit pro uložení tiskových úloh v tiskárně.

Ověřit dobu platnosti úlohy

Vypnuto

1 hodina

4 hodiny

24 hodin

1 týden

Nastavuje časový limit pro uložení tiskových úloh vyžadujících ověření v tiskárně.

Vyhradit dobu platnosti úlohy

Vypnuto

1 hodina

4 hodiny

24 hodin

1 týden

Nastavuje časový limit, po který tiskárna ukládá tiskové úlohy určené k pozdějšímu vytištění.


Nabídka Vymazat dočasné datové soubory

Příkaz Vymazat dočasné datové soubory vymaže z pevného disku tiskárny pouze data tiskových úloh, která nejsou aktuálně používána souborovým systémem. Na pevném disku skeneru budou zachována všechna trvalá data, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy.

Poznámka: Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován naformátovaný funkční pevný disk tiskárny.

Položka

Funkce

Režim mazání

Vypnuto

Automatický režim

Ručně

Zadejte režim pro vymazání dočasných datových souborů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky.

Automatická metoda

Jeden průchod

Vícenásobné spuštění

Zadejte způsob automatického mazání disku.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Jedno spuštění.
 • Mazání vysoce důvěrných informací by se mělo provádět pouze pomocí metody Vícenásobné spuštění.
Ruční metoda

Jeden průchod

Vícenásobné spuštění

Zadejte způsob ručního mazání disku.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Jedno spuštění.

Plánovaná metoda

Jeden průchod

Vícenásobné spuštění

Zadejte způsob plánovaného mazání disku.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Jedno spuštění.


Nabídka Deník bezpečnostního auditu

Položka

Použití

Exportovat deník

Umožňuje oprávněnému uživateli exportovat bezpečnostní deník.

Poznámky:

 • Chcete-li exportovat deník z ovládacího panelu tiskárny, připojte k tiskárně jednotku paměti flash.
 • Chcete-li exportovat deník z vestavěného webového serveru, stáhněte deník do počítače.
Odstranit deník

Ano

Ne

Určuje, zda se odstraňují deníky auditu.

Poznámka: Výchozí nastavení je Ano.

Konfigurovat deník

Zapnout audit

Ano

Ne

Zapnout vzdálený syslog

Ano

Ne

Vzdálený syslog server

[řetězec obsahující 256 znaků]

Vzdálený syslog port

1–65535

Vzdálená metoda syslogu

Normální UDP

Stunnel

Vzdálené zařízení pro syslog

0–23

Chování deník plný

Zabalení nejstarších záznamů

Odeslat deník e-mailem, poté odstranit všechny položky

E-mail. adresa správce

[řetězec obsahující 256 znaků]

Dig. podepsat exporty

Vypnuto

Zapnuto

Závažnost událostí k protokolování

0–7

Nezazn. události vzdál. syslogu

Ne

Ano

Upoz. na vymazání e-mail. deníku

Ne

Ano

Upoz. na přenesení e-mail. deníku

Ne

Ano

Upoz. na plný e-mail z %

Ne

Ano

Úrov. upoz.: z % plný

1–99

Upoz. na exportování e-mail. deníku

Ne

Ano

Upoz. na změnu nastavení e-mail. deníku

Ne

Ano

Ukonč. řádků deníku

LF (\n)

CR (\r)

CRLF (\r\n)

Určuje, zda a jak budou vytvářeny deníky auditu.

Poznámky:

 • Možnost Zapnout audit určuje, zda jsou události zaznamenávány v deníku bezpečnostního auditu a ve vzdáleném syslogu. Výchozí tovární nastavení je Ne.
 • Možnost Zapnout vzdálený syslog určuje, zda se deníky odesílají na vzdálený server. Výchozí tovární nastavení je Ne.
 • Možnost Vzdálený syslog server určuje hodnotu používanou pro odesílání deníků na vzdálený syslog server. Výchozí nastavení je 4.
 • Možnost Vzdálený syslog port určuje port, přes který tiskárna přenáší protokolované události na vzdálený server.
 • Možnost Vzdálená metoda syslogu určuje protokol, který tiskárna využívá k přenosu protokolovaných událostí na vzdálený server. Výchozí nastavení je Normální UDP.
 • Možnost Vzdálené zařízení pro syslog určuje hodnotu Zařízení, kterou tiskárna používá při odesílání událostí na vzdálený syslog server. Výchozí nastavení je 4.
 • Možnost Chování při plném deníku určuje, jak tiskárna reaguje, když deník zcela zaplní přidělenou paměť. Výchozím nastavením je hodnota Zabalení nejstarších záznamů.
 • Hodnotou nastavení E-mailová adresa správce může být jedna e-mailová adresa nebo seznam e-mailových adres oddělených čárkami.
 • Možnost Dig. podepsat exporty určuje, zda tiskárna automaticky podepisuje každý exportovaný bezpečnostní deník. Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Závažnost událostí k protokolování zaznamenává závažnost zaznamenané události. Výchozí nastavení je 4.
 • Možnost Nezazn. události vzdál. syslogu určuje, zda tiskárna odesílá události na vzdálený server, jehož úroveň závažnosti je vyšší než hodnota nastavení Závažnost událostí k protokolování. Výchozí tovární nastavení je Ne.
 • Možnost Upoz. na vymazání e-mail. deníku určuje, zda tiskárna odešle e-mail správci pokaždé, když dojde k odstranění deníku pomocí ovládacího panelu tiskárny nebo vestavěného webového serveru. Výchozí tovární nastavení je Ne.
 • Možnost Upoz. na přenesení e-mail. deníku určuje, zda tiskárna odešle e-mail správci, když dojde k zabalení záznamů deníku. Výchozí tovární nastavení je Ne.
 • Možnost Úrov. upoz.: z % plný určuje, zda prostor, který zabírá deník, je roven nebo je větší než hodnota úrovně upozornění na zaplnění paměti. Výchozí nastavení je 90.
 • Možnost Upozornění na naplnění e-mailu určuje, zda tiskárna odešle e-mail správci, pokud deník zaplní určitou část přidělené paměti. Výchozí tovární nastavení je Ne.
 • Možnost Upoz. na exportování e-mail. deníku určuje, zda tiskárna odešle e-mail správci, pokud dojde k exportování deníku. Výchozí tovární nastavení je Ne.
 • Možnost Upoz. na změnu nastavení e-mail. deníku určuje, zda tiskárna odešle e-mail správci, pokud dojde k přepnutí hodnoty nastavení Zapnout deník.

Nabídka Nastavit datum a čas

Položka

Použití

Aktuální datum a čas

Zobrazí aktuální nastavení data a času pro tiskárnu.

Ručně nastavit datum a čas

Zadejte datum a čas.

Poznámky:

 • Datum a čas jsou nastaveny na formát RRRR-MM-DD HH:MM:SS.
 • Ruční nastavení data a času změní hodnotu položky Povolit NTP na Ne.
Časové pásmo

Vyberte časové pásmo.

Poznámka: Výchozí nastavení je GMT.

Automaticky sledovat letní čas

Zapnuto

Vypnuto

Nastaví tiskárnu tak, aby používala odpovídající časy začátku a konce letního času (DST) podle nastavení časového pásma tiskárny.

Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Zapnuto a toto nastavení používá příslušný letní čas spojený nastavením časového pásma.

Vlastní nastavení časového pásma

Posunutí UTC

První týden letního času

První den letního času – vypnuto

První měsíc letního času

Začátek letního času

Poslední týden letního času

Poslední den letního času

Poslední měsíc letního času

Konec letního času

Posunutí letního času

Vyberte časové pásmo.

Povolit server NTP

Zapnuto

Vypnuto

Aktivuje či deaktivuje časový protokol sítě (NTP), který synchronizuje hodiny tiskáren připojených k síti.

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto.

Server NTP

Umožňuje zobrazit adresu serveru NTP.

Povolit ověření

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje změnit nastavení ověření na Zapnuto či Vypnuto.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Pokud je ověřování zapnuto, tiskárna vyzve uživatele k zadání přihlašovacích údajů, např. ID uživatele a hesla.