X746x, X748x

Informace o bezpečnosti

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Výběr umístění tiskárny

Konfigurace tiskárny

Popis podavače ADF a skleněné plochy skeneru

Použití ovládacího panelu tiskárny

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky

Použití tlačítek na dotykovém displeji

Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky

Použití vestavěného webového serveru

Zobrazení nebo skrytí ikon na domovské obrazovce

Aktivace aplikací na domovské obrazovce

Nastavení vzdáleného ovládacího panelu

Import a export konfigurace

Dodatečná příprava tiskárny

Instalace interních součástí

Instalace hardwarových součástí

Připojování kabelů

Nastavení softwaru tiskárny

Práce v síti

Ověření nastavení tiskárny

Založení papíru a speciálních médií

Nastavení formátu a typu papíru

Nastavení pro Univerzální formát papíru

Zakládání do standardního nebo doplňkového zásobníku na 550 listů

Vkládání do přídavného zásobníku na 550 listů pro speciální média

Plnění vysokokapacitního podavače na 2000 listů

Vkládání do univerzálního podavače

Propojování a rozpojování zásobníků

Pravidla pro papír a speciální média

Pokyny ohledně použitého papíru

Podporované formáty, typy a gramáže papíru

Tisk

Tisk formulářů a dokumentu

Tisk z jednotky flash

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Tisk informačních stránek

Tisk na speciální média

Rušení tiskové úlohy

Kopírování

Kopírování

Kopírování fotografií z filmu

Kopírování na speciální média

Přizpůsobení nastavení kopírování

Umístění informace na kopie

Zrušení úlohy kopírování

Popis obrazovek kopírování a možností

Zasílání e-mailem

Příprava na e-mail

Vytvoření zástupce e-mailu

Zaslání dokumentu e-mailem

Úprava nastavení e-mailu

Zrušení e-mailu

Popis možností e-mailu

Faxování

Příprava tiskárny na faxování

Vytváření zástupců

Odeslání faxu

Přizpůsobení nastavení faxování

Zrušení odesílaného faxu

Popis možností faxování

Pozdržení a odesílání faxů

Skenování

Použití aplikace Scan to Network

Skenování na adresu FTP

Skenování na jednotku flash

Porozumění nabídkám tiskárny

Seznam nabídek

nabídka Spotřební materiál

Nabídka Papír

Nabídka Zprávy

Nabídka Síť/Porty

Nabídka Bezpečnost

Nabídka Nastavení

Nabídka Nápověda

Úspora peněz a ochrana životního prostředí

Úspora papíru a toneru

Úspora energie

Recyklace

Zabezpečení tiskárny

Zamknutí systémové desky

Prohlášení o nestálosti

Vymazání dočasné paměti

Vymazání trvalé paměti

Vymazání paměti pevného disku tiskárny

Konfigurace šifrování pevného disku tiskárny

Vyhledání informací o zabezpečení tiskárny

Údržba tiskárny

Čištění částí tiskárny

Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu

Objednání částí a spotřebního materiálu

Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark

Skladování spotřebního materiálu

Výměna částí a spotřebního materiálu

Nulování počítadla údržby

Přemisťování tiskárny

Správa tiskárny

Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci

Prohlížení virtuálního displeje

Zobrazení zpráv

Nastavení e-mailových upozornění

Odstraňování uvíznutí

Prevence uvíznutí

Vysvětlení čísel a umístění uvíznutí

200–201 Uvíznutí papíru

202–203 Uvíznutí papíru

24x uvíznutí papíru

250 Uvíznutí papíru

29y.xx Uvíznutí papíru

Řešení problémů

Řešení základních problémů s tiskárnou

Vysvětlení zpráv tiskárny

Řešení problémů s tiskem

Řešení problémů s kopírováním

Řešení problémů se skenerem

Řešení problémů s faxem

Řešení potíží s aplikacemi spouštěnými z domovské obrazovky

Řešení problémů s příslušenstvím

Řešení problémů s podáváním papíru

Řešení problémů s kvalitou tisku

Řešení problémů s barvami

Vestavěný webový server se nespustil

Kontaktování zákaznické podpory

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

Ochranné známky

Poznámky k licenci

Poznámka k modulárním komponentám

Úrovně hluku

Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

India E-Waste notice

Likvidace produktu

Poznámka k bateriím

Informace o teplotě

Upozornění týkající se součástí citlivých na působení statické elektřiny

ENERGY STAR

Prohlášení o obsahu rtuti

Upozornění ohledně laseru

Štítek s upozorněním na laser

Spotřeba energie

Poznámky k regulačním nařízením pro koncová zařízení pro telekomunikace

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Vystavení záření rádiových vln

Patent acknowledgment