Problemen met de printer oplossen

Meertalige PDF's worden niet afgedrukt

De documenten bevatten lettertypen die niet beschikbaar zijn.

 1. Open het document dat u wilt afdrukken in Adobe Acrobat.

 2. Klik op het printerpictogram.

  Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.

 3. Selecteer Afdrukken als afbeelding.

 4. Klik op OK.

Er wordt een foutbericht over het lezen van het USB-station weergegeven

Controleer of het USB-station wordt ondersteund. Raadpleeg Afdrukken vanaf een flashstation voor meer informatie over geteste en goedgekeurde apparaten met USB-flashgeheugen.

Taken worden niet afgedrukt

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:

Controleer of de printer klaar is om af te drukken

Controleer of Gereed of Spaarstand op de display wordt weergegeven voordat u een afdruktaak naar de printer verzendt.


Controleer of de standaarduitvoerlade vol is

Verwijder de stapel papier uit de standaarduitvoerlade.


Controleer of de papierlade leeg is

Vul de lade met papier.


Controleer of de juiste printersoftware is geïnstalleerd


Controleer of de interne afdrukserver juist is geïnstalleerd en werkt.

De printersoftware is ook beschikbaar op de website van Lexmark op www.lexmark.com.


Gebruik alleen een van de aanbevolen USB- of Ethernet-kabels of seriële kabels.

Meer informatie vindt u op de website van Lexmark op www.lexmark.com.


Controleer of de printerkabels goed zijn bevestigd

Controleer of de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd.

Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.

Vertrouwelijke en andere taken in de wachtrij worden niet afgedrukt

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Gedeeltelijke taak, geen taak of lege pagina's worden afgedrukt

De afdruktaak bevat mogelijk een formatteringsfout of ongeldige gegevens.


Controleer of de printer over voldoende geheugen beschikt.

Maak extra printergeheugen vrij door de lijst met wachttaken te doorlopen en enkele ervan te verwijderen.

Het duurt heel lang voordat de taak is afgedrukt

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Verminder de complexiteit van de afdruktaak

Schakel het volgende uit: het aantal lettertypen en de grootte ervan, het aantal afbeeldingen en de complexiteit ervan en het aantal pagina's in de taak.


Schakel de functie Paginabeveiliging uit.

 1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht Gereed wordt weergegeven.

 2. Raak aan op het beginscherm.

 3. Raak Settings (Instellingen) aan.

 4. Raak General Settings (Algemene instellingen) aan.

 5. Raak de Pijl-omlaag herhaaldelijk aan tot Afdrukherstel wordt weergegeven.

 6. Raak Print Recovery (Afdrukherstel) aan.

 7. Raak de Pijl-rechts naast Paginabeveiliging herhaaldelijk aan tot Uit wordt weergegeven.

 8. Raak Submit (Indienen) aan.

 9. Raak aan.

Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier

Controleer de instelling voor papiersoort

Zorg dat de instelling voor de papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst:

 1. Controleer op het bedieningspaneel van de printer de instelling voor papiersoort in het menu Papier.

 2. Geef de juiste instelling voor soort op voor u de taak verzendt voor afdrukken:

  • Windows: geef de soort op die is ingesteld in Printereigenschappen.

  • Macintosh: geef de soort op die is ingesteld in het dialoogvenster Druk af.

Er worden verkeerde tekens afgedrukt

Zorg dat de printer zich niet in de modus Hex Trace bevindt.

Als Ready Hex (Gereed hex) op het display wordt weergegeven, dient u de modus Hex Trace te verlaten voordat u de taak kunt afdrukken. Schakel de printer uit en weer in om de werkstand Hex Trace uit te schakelen.

Laden koppelen lukt niet

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:

Plaats papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort


Gebruik dezelfde instellingen voor papierformaat en papiersoort

Grote afdruktaken worden niet gesorteerd

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende opties:

Controleer of Sorteren is ingeschakeld.

Schakel Sorteren in in het menu Afwerking of in Eigenschappen.

Opmerking: Als u Sorteren uitschakelt in de software, wordt de instelling in het menu Afwerking overschreven.

Verminder de complexiteit van de afdruktaak.

Maak de taak minder complex door het aantal verschillende lettertypen en lettergrootten te reduceren, het aantal afbeeldingen te beperken en eenvoudigere afbeeldingen te gebruiken of door minder pagina's tegelijk te laten afdrukken.


Controleer of de printer over voldoende geheugen beschikt.

Voeg extra geheugen toe of installeer een optionele vaste schijf.

Er komen onverwachte pagina-einden voor

Verhoog de waarde voor Afdruktime-out

 1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht Gereed wordt weergegeven.

 2. Raak aan op het beginscherm.

 3. Raak Settings (Instellingen) aan.

 4. Raak General Settings (Algemene instellingen) aan.

 5. Raak de Pijl-omlaag aan tot Time-outs wordt weergegeven.

 6. Raak Timeouts (Time-outs) aan.

 7. Raak de Pijl-rechts of Pijl-links naast Afdruktime-out herhaaldelijk aan tot de gewenste waarde wordt weergegeven.

 8. Raak Submit (Indienen) aan.

 9. Raak aan.