Menu Sieć/Porty

aktywnej karta sieciowa, menu

Element menu

Opis

Aktywna karta sieciowa

Automatycznie

<lista dostępnych kart sieciowych>

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Automatycznie.
 • Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta sieciowa.

Menu Sieć standardowa lub Sieć <x>

Uwaga: W tym menu wyświetlane są tylko aktywne porty. Wszystkie nieaktywne porty są pomijane.

Element menu

Opis

PCL SmartSwitch

Włącz

Wyłącz

Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka stosuje emulację PostScript, jeśli opcja PS SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień.
PS SmartSwitch

Włącz

Wyłącz

Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka stosuje emulację PCL, jeśli opcja PCL SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień.
Tryb NPA

Automatycznie

Wyłącz

Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.
Bufor sieciowy

Automatycznie

od 3K do <maksymalny dozwolony rozmiar>

Konfiguruje rozmiar buforu wejściowego portu sieciowego.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto.
 • Wartość można zmieniać z przyrostem 1 K.
 • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobu wybrano opcję Włącz czy Wyłącz.
 • Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora sieciowego, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor USB lub zmniejszyć ich rozmiary.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.
Buforowanie zadań

Wyłącz

Włącz

Automatycznie

Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich drukowaniem. To menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano sformatowany dysk.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Wartość Włącz sprawia, że zadania są buforowane na dysku twardym. Ta opcja menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano sformatowany i prawidłowo działający dysk.
 • Ustawienie Automatycznie sprawia, że zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.
Binary PS (Mac)

Automatycznie

Włącz

Wyłącz

Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto.
 • Ustawienie Wyłącz sprawia, że drukarka filtruje zadania drukowania za pomocą standardowego protokołu.
 • Ustawienie Włącz sprawia, że drukarka przetwarza binarne zadania wydruku w języku PostScript.
Konfiguracja sieci standardowa

Karta sieciowa

TCP/IP

IPv6

AppleTalk

NetWare

LexLink

Konfiguracja sieci <x>

Raporty lub raporty sieciowe

Karta sieciowa

TCP/IP

IPv6

Bezprzewodowy

AppleTalk

NetWare

LexLink

Wprowadza ustawienia drukarki w zadaniach przesyłanych za pośrednictwem portu sieciowego

Uwaga: Menu Bezprzewodowy wyświetlane jest tylko w drukarkach podłączonych do sieci bezprzewodowej.


Standardowy port USB, menu

Element menu

Opis

PCL SmartSwitch

Włącz

Wyłącz

Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz i włączona jest opcja PS SmartSwitch, w drukarce stosowana jest emulacja PostScript. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień.
PS SmartSwitch

Włącz

Wyłącz

Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz i włączona jest opcja PCL SmartSwitch, w drukarce stosowana jest emulacja PCL. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień.
Tryb NPA

Automatycznie

Wyłącz

Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.
Bufor USB

Automatycznie

Wyłączone

od 3K do <maksymalny dozwolony rozmiar>

Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego portu USB.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto.
 • Ustawienie Wyłączone powoduje wyłączenie buforowania zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie zadań.
 • Wartość rozmiaru bufora USB można zmieniać z przyrostem 1 K.
 • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobu wybrano opcję Włącz czy Wyłącz.
 • Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar buforu USB, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.
Buforowanie zadań

Wyłącz

Włącz

Automatycznie

Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich wydrukowaniem.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ustawienie Włącz sprawia, że zadania są buforowane na dysku twardym.
 • Ustawienie Automatycznie sprawia, że zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.
Binary PS (Mac)

Automatycznie

Wyłącz

Włącz

Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto.
 • Ustawienie Wyłącz sprawia, że drukarka filtruje zadania drukowania za pomocą standardowego protokołu.
 • Ustawienie Włącz sprawia, że drukarka przetwarza binarne zadania wydruku w języku PostScript.
USB z ENA

Adres ENA

Maska sieci ENA

Brama ENA

Służy do konfigurowania adresu sieciowego, maski sieci lub bramy zewnętrznego serwera druku podłączonego do drukarki kablem USB.

Uwaga: Ten element menu jest dostępny tylko, jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.


Menu Raporty sieciowe

To menu jest dostępne z menu Sieć/Porty.

Sieć/Porty >Sieć standardowa lub Sieć <x> >Konfiguracja sieci standardowej lub Konfiguracja sieci <x> >Raporty lub Raporty sieciowe

Element menu

Opis

Drukuj stronę konfiguracji sieci
Drukuj stronę konfiguracji sieci NetWare

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat aktualnej konfiguracji sieci

Uwagi:

 • Strona konfiguracji zawiera informacje na temat ustawień drukarki sieciowej, takich jak adres TCP/IP.
 • Element menu Strona ustawień systemu NetWare jest wyświetlany tylko w modelach obsługujących system NetWare i zawiera informacje na temat ustawień systemu NetWare.

Menu karty sieciowej

To menu jest dostępne z menu Sieć/Porty:

Sieć/Porty >Sieć standardowa lub Sieć <x> >Konfiguracja sieci standardowej lub Konfiguracja sieci <x> >Karta sieciowa

Element menu

Opis

Wyświetl stan karty

Podłączona

Odłączona

Umożliwia wyświetlenie stanu połączenia karty sieciowej

Wyświetl szybkość karty

Przedstawia szybkość aktualnie włączonej karty sieciowej

Adres sieciowy

UAA

LAA

Umożliwia wyświetlenie adresów sieciowych

Oczek. na zadan.

0–225 sekund

Określa czas (liczony w sekundach) drukowania zadania sieciowego przed jego anulowaniem.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 90 sekund.
 • Jeśli wartość zostanie ustawiona na 0, czas oczekiwania zostanie wyłączony.
 • Jeśli zostanie wybrana wartość 1–9, ustawienie zostanie zapisane jako 10.
Strona tytułowa

Wyłącz

Włącz

Umożliwia wydrukowanie strony tytułowej

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.


Menu TCP/IP

Za pomocą poniższych opcji menu można przeglądać lub zmieniać ustawienia TCP/IP.

Uwaga: To menu wyświetlane jest tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.

To menu jest dostępne w menu Sieć/Porty:

Sieć/Porty >Sieć standardowa lub Sieć <x> >Konfiguracja sieci standardowej lub Konfiguracja sieci <x> >TCP/IP

Element menu

Opis

Włącz

Włącz

Wyłącz

Włącza obsługę protokołów TCP/IP

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Pokaż nazwę hosta

Umożliwia wyświetlenie aktualnej nazwy hosta TCP/IP

Uwaga: To ustawienie można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.

Adres IP

Umożliwia wyświetlanie i zmianę aktualnego adresu TCP/IP

Uwaga: Ręczne ustawienie adresu IP powoduje wyłączenie ustawień Włącz DHCP i Włącz Auto IP. Ustawienia Włącz BOOTP i Włącz RARP są również wyłączane w systemach obsługujących protokoły BOOTP oraz RARP.

Maska sieci

Umożliwia wyświetlenie i zmianę aktualnej maski sieci TCP/IP

Brama

Umożliwia wyświetlenie i zmianę aktualnej bramy TCP/IP

Włącz DHCP

Włącz

Wyłącz

Określa adres i ustawienia przypisania parametrów DHCP

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Włącz RARP

Włącz

Wyłącz

Określa ustawienia przypisania adresu RARP

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Włącz BOOTP

Włącz

Wyłącz

Określa ustawienia przypisania adresu BOOTP

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Włącz opcję AutoIP

Tak

Nie

Określa ustawienie zerowej konfiguracji

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tak.

Włącz FTP/TFTP

Tak

Nie

Powoduje włączenie wbudowanego serwera FTP umożliwiającego wysyłanie plików do drukarki za pomocą protokołu FTP.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tak.

Włącz serwer HTTP

Tak

Nie

Powoduje włączenie wbudowanego serwera WWW. Włączenie go umożliwia monitorowanie drukarki i zarządzanie nią za pomocą przeglądarki internetowej.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tak.

Adres serwera DNS

Umożliwia wyświetlanie i zmianę aktualnego adresu serwera DNS

Włącz DDNS/MDNS

Umożliwia wyświetlanie i zmianę aktualnego adresu serwera DDNS/MDNS

Adres serwera WINS

Umożliwia wyświetlanie i zmianę aktualnego adresu serwera WINS


menu IPv6

Za pomocą poniższych elementów menu można przeglądać lub zmieniać informacje protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

Uwaga: To menu wyświetlane jest tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.

To menu jest dostępne w menu Sieć/Porty:

Sieć/Porty >Sieć standardowa lub Sieć <x> >Konfiguracja sieci standardowej lub Ustawienia sieci <x> >IPv6

Element menu

Opis

Włącz IPv6

Włącz

Wyłącz

Włącza obsługę protokołu IPv6 w drukarce.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Automat. konfiguracja

Włącz

Wyłącz

Określa możliwość zaakceptowania przez kartę sieciową drukarki automatycznych wpisów konfiguracji adresu IPv6 dostarczonych przez router.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Pokaż nazwę hosta
Wyświetl adres
Pokaż adres routera

Umożliwia wyświetlanie aktualnego ustawienia.

Uwaga: Te ustawienia można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.

Włącz protokół DHCPv6

Włącz

Wyłącz

Włącza obsługę protokołu DHCPv6 w drukarce.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.


Bezprzewodowy, menu

Za pomocą poniższych opcji menu można przeglądać lub konfigurować ustawienia bezprzewodowego wewnętrznego serwera druku.

Uwaga: To menu jest dostępne tylko w modelach podłączonych do sieci bezprzewodowej.

To menu jest dostępne z menu Sieć/Porty:

Sieć/Porty >Sieć <x> >Konfiguracja sieci <x> >Bezprzewodowy

Element menu

Opis

Tryb sieci

Infrastruktura

Ad hoc

Określa tryb sieci

Uwagi:

 • Tryb Infrastruktura umożliwia dostęp drukarki do sieci przez punkt dostępu.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Ad hoc. Tryb Ad hoc umożliwia konfigurację bezpośredniego połączenia drukarki z komputerem w sieci bezprzewodowej.
Zgodność

Standard 802.11n

802.11b/g

802.11b/g/n

Określa standard sieci bezprzewodowej

Wybierz sieć

<lista dostępnych sieci>

Umożliwia wybór sieci dostępnej dla drukarki.

Wyświetl jakość sygnału

Umożliwia wyświetlenie jakości połączenia bezprzewodowego

Wyświetl tryb bezpieczeństwa

Umożliwia wyświetlenie metody szyfrowania dla połączenia bezprzewodowego. Ustawienie „Wyłączone” wskazuje, że sieć bezprzewodowa nie jest szyfrowana.


AppleTalk, menu

To menu jest dostępne w menu Sieć/Porty:

Sieć/Porty >Sieć standardowa lub Sieć <x> >Konfiguracja sieci standardowej lub Konfiguracja sieci <x> >AppleTalk

Element menu

Opis

Włącz

Tak

Nie

Włącza lub wyłącza obsługę sieci AppleTalk

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tak.

Wyświetl nazwę

Wyświetla przypisaną nazwę AppleTalk.

Uwaga: Nazwę można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.

Wyświetl adres

Wyświetla przypisany adres AppleTalk.

Uwaga: Adres można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.

Ustaw strefę

<lista stref dostępnych w sieci>

Wyświetla listę stref AppleTalk dostępnych w sieci.

Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest strefa domyślna dla danej sieci. Jeśli nie istnieje strefa domyślna, ustawieniem domyślnym jest strefa *.


Menu NetWare

To menu jest dostępne z menu Sieć/Porty:

Sieć/Porty >Sieć standardowa lub Sieć <x> >Konfiguracja sieci standardowej lub Konfiguracja sieci <x> >NetWare

Element menu

Opis

Włącz

Tak

Nie

Włącza lub wyłącza obsługę systemu NetWare

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie.

Wyświetl nazwę logowania

Umożliwia wyświetlenie przypisanej nazwy logowania NetWare

Uwaga: To ustawienie można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.

Tryb druku

Umożliwia wyświetlenie przypisanego trybu drukowania NetWare

Uwaga: To ustawienie można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.

Numer sieciowy

Umożliwia wyświetlenie przypisanego numeru sieci NetWare

Uwaga: To ustawienie można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.

Wybierz ramki SAP

Ethernet 802.2

Ethernet 802.3

Ethernet typ II

Ethernet SNAP

Włącza ustawienie typu ramki Ethernet

Uwaga: Fabrycznym ustawieniem domyślnym dla wszystkich elementów menu jest ustawienie Włącz.

Grupowa transmisja pakietów

Tak

Nie

Zmniejsza ruch w sieci przez umożliwienie przesyłu i potwierdzania wielu pakietów danych do i z serwera NetWare.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tak.

Tryb NSQ/GSQ

Tak

Nie

Określa ustawienie trybu NSQ/GSQ

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tak.


LexLink, menu

To menu jest dostępne z menu Sieć/Porty:

Sieć/Porty >Sieć standardowa lub Sieć <x> >Konfiguracja sieci standardowej lub Konfiguracja sieci <x> >Menu LexLink

Element menu

Opis

Włącz

Włącz

Wyłącz

Włącza lub wyłącza obsługę funkcji LexLink

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Wyświetl pseudonim

Umożliwia wyświetlenie przypisanego pseudonimu LexLink

Uwaga: Pseudonim LexLink można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.


Menu Ustawienia SMTP

Za pomocą tego menu można skonfigurować serwer SMTP.

Element menu

Opis

Podstawowa brama SMTP
Port podstawowej bramy SMTP
Dodatkowa brama SMTP
Port dodatkowej bramy SMTP

Określa porty serwera SMTP

Uwaga: Domyślnym portem bramy SMTP jest 25.

Limit czasu oczekiwania SMTP

5–30

Określa czas w sekundach, po którym serwer przestaje próbować wysłać wiadomość e-mail

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 sekund.

Adres zwrotny
Zastosuj protokół SSL

Wyłączone

Negocjuj

Wymagane

Określa dane dotyczące serwera. Ten element jest wymagany.

Uwagi:

 • Tekst w tym polu może mieć najwyżej 512 znaków.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zastosuj protokół SSL.
Uwierzytelnianie serwera SMTP

Nie wymaga uwierzytelnienia

Login/Zwykły

CRAM-MD5

Digest-MD5

NTLM

Kerberos 5

Określa rodzaj uwierzytelniania wymaganego do skanowania do wiadomości e-mail

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Nie wymaga uwierzytelniania”

Urządzenie-zainicjowany adres e-mail

Brak

Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia

Użytkownik-zainicjowany adres e-mail

Brak

Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia

Użyj identyfikatora i hasła użytkownika sesji

Użyj adresu e-mail i hasła sesji

Monituj użytkownika

Nazwa użytkownika urządzenia
Hasło urządzenia
Obszar Kerberos 5
Domena NTLM

Określa dane dotyczące serwera.

Uwagi:

 • Tekst w tych polach może mieć najwyżej 512 znaków.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla pola Urządzenie– zainicjowany adres e-mail i Użytkownik- zainicjowany adres e-mail to Brak.