Menu Bezpieczeństwo

Menu Różne

Element menu

Opis

Liczba prób logowania na panelu

Liczba niepowodzeń logowania

Ramy czasowe niepowodzeń

Czas blokowania

Limit czasu logowania z panelu

Limit czasu zdalnego logowania

Ogranicza liczbę i ramy czasowe nieudanych prób logowania z panelu sterowania drukarki przed zablokowaniem wszystkich użytkowników

Uwagi:

 • Ustawienie „Liczba niepowodzeń logowania” określa liczbę nieudanych prób logowania przed zablokowaniem użytkowników. Ustawienie może przyjmować wartości z zakresu 1–50. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest liczba 3 prób.
 • Ustawienie „Ramy czasowe niepowodzeń” określa ramy czasowe, w których można podejmować nieudane próby logowania, zanim użytkownicy nie zostaną zablokowani. Ustawienie może przyjmować wartości z zakresu 1–60. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 5 minut.
 • Ustawienie „Czas blokowania” określa, na jak długo użytkownicy są blokowani po przekroczeniu limitu niepowodzeń logowania. Ustawienie może przyjmować wartości z zakresu 0–60 minut. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 5 minut. Wartość 0 wskazuje, że drukarka nie narzuca czasu blokowania.
 • Ustawienie „Limit czasu logowania z panelu” określa jak długo drukarka na ekranie głównym pozostaje bezczynna, zanim użytkownik zostanie automatycznie wylogowany. Ustawienie może przyjmować wartości z zakresu 1–900 sekund. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 300 sekund.
Liczba prób zdalnego logowania

Liczba niepowodzeń logowania

Ramy czasowe niepowodzeń

Czas blokowania

Limit czasu logowania

Ogranicza liczbę i ramy czasowe nieudanych prób logowania z komputera przed zablokowaniem wszystkich zdalnych użytkowników

Uwagi:

 • Ustawienie „Liczba niepowodzeń logowania” określa liczbę nieudanych prób logowania przed zablokowaniem użytkowników. Ustawienie może przyjmować wartości z zakresu 1–50. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest liczba 3 prób.
 • Ustawienie „Ramy czasowe niepowodzeń” określa ramy czasowe, w których można podejmować nieudane próby logowania, zanim użytkownicy nie zostaną zablokowani. Ustawienie może przyjmować wartości z zakresu 1–60. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 5 minut.
 • Ustawienie „Czas blokowania” określa, na jak długo użytkownik jest blokowany po przekroczeniu limitu niepowodzeń logowania. Ustawienie może przyjmować wartości z zakresu 0–60 minut. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 5 minut. Wartość 0 wskazuje, że drukarka nie narzuca czasu blokowania.
 • Ustawienie „Limit czasu logowania” określa, na jak długo zdalny interfejs pozostaje bezczynny, zanim użytkownik zostanie automatycznie wylogowany. Ustawienie może przyjmować wartości z zakresu 1–900 sekund. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 300 sekund.

Menu Wydruk poufny

Element menu

Opis

Maksymalna liczba błędnych numerów PIN

Wyłącz

2–10

Oznacza ograniczenie, ile razy można wprowadzić nieprawidłowy numer PIN.

Uwagi:

 • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.
 • Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny dysk twardy.
 • Po osiągnięciu limitu prób zadania dla tej nazwy użytkownika i numeru PIN są usuwane.
Wygaśnięcie ważności zadania

Wyłącz

1 godzina

4 godziny

24 godziny

1 tydzień

Ogranicza czas, przez który zadanie poufne pozostaje w drukarce zanim zostanie usunięte.

Uwagi:

 • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.
 • Jeśli ustawienie Wygaśnięcie ważności zadania zostanie zmienione, gdy zadania poufne znajdują się w pamięci RAM drukarki lub jej na dysku twardym, czas wygaśnięcia tych zadań drukowania nie zostanie zaktualizowany nową wartością domyślną.
 • Jeśli drukarka zostanie wyłączona, wszystkie zadania poufne przechowywane w pamięci RAM drukarki zostaną usunięte.

Wymazywanie dysku, menu

Element menu

Opis

Tryb wymazywania

Ustawiany jest tryb wymazywania: Auto, Ręcznie lub Wyłącz.

Metoda automatyczna

Przejście jednokrotne

Przejście wielokrotne

Funkcja wymazywania dysku powoduje skasowanie tylko tych danych zadań drukowania, które nie są w danej chwili używane przez system plików na dysku twardym drukarki. Zachowane zostają wszystkie stałe dane znajdujące się na dysku twardym drukarki, takie jak pobrane czcionki, makra i zadania wstrzymane.

Uwagi:

 • Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest sformatowany, sprawny dysk twardy drukarki.
 • Ustawieniem domyślnym jest Przejście jednokrotne.
 • Wysoce poufne informacje należy wymazywać wyłącznie przy użyciu metody przejścia wielokrotnego.
Metoda ręczna

Przejście jednokrotne

Przejście wielokrotne

Funkcja wymazywania dysku powoduje skasowanie tylko tych danych zadań drukowania, które nie są w danej chwili używane przez system plików na dysku twardym drukarki. Zachowane zostają wszystkie stałe dane znajdujące się na dysku twardym drukarki, takie jak pobrane czcionki, makra i zadania wstrzymane.

Zarówno wymazywanie ręczne, jak i planowe umożliwia ponowne wykorzystanie oznaczonego miejsca na dysku przez system plików bez uprzedniego jego wymazania.

Uwagi:

 • Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest sformatowany, sprawny dysk twardy drukarki.
 • Ustawieniem domyślnym jest Przejście jednokrotne.
 • Wysoce poufne informacje należy wymazywać wyłącznie przy użyciu metody Przejście wielokrotne.
Metoda planowa

Przejście jednokrotne

Przejście wielokrotne

Funkcja wymazywania dysku powoduje skasowanie tylko tych danych zadań drukowania, które nie są w danej chwili używane przez system plików na dysku twardym drukarki. Zachowane zostają wszystkie stałe dane znajdujące się na dysku twardym drukarki, takie jak pobrane czcionki, makra i zadania wstrzymane.

Zarówno wymazywanie ręczne, jak i planowe umożliwia ponowne wykorzystanie oznaczonego miejsca na dysku przez system plików bez uprzedniego jego wymazania.

Uwagi:

 • Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest sformatowany, sprawny dysk twardy drukarki.
 • Ustawieniem domyślnym jest Przejście jednokrotne.
 • Wysoce poufne informacje należy wymazywać wyłącznie przy użyciu metody Przejście wielokrotne.
 • Procesy wymazywania planowego są inicjowane bez wyświetlania użytkownikowi ostrzeżenia lub komunikatu umożliwiającego zatwierdzenie procesu.

Dziennik audytu bezpieczeństwa, menu

Element menu

Opis

Eksportuj dziennik

Umożliwia uprawnionemu użytkownikowi eksportowanie dziennika bezpieczeństwa

Uwagi:

 • Aby wyeksportować dziennik z poziomu panelu sterowania drukarki, należy podłączyć dysk flash do drukarki.
 • Dziennik można pobrać z wbudowanego serwera WWW do komputera.
Usuń dziennik

Tak

Nie

Określa, czy dzienniki audytu są usuwane

Uwaga: Opcja Usuń teraz jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

Konfiguruj dziennik

Włącz audyt

Włącz zdalną funkcję Syslog

Zdalny serwer Syslog

Zdalny port Syslog

Zdalna metoda Syslog

Zdalna funkcja Syslog

Określa, czy i w jaki sposób są tworzone dzienniki audytu


Menu Ustaw datę i godzinę

Element menu

Opis

Aktualna data i godzina

Umożliwia wyświetlenie bieżących ustawień daty i godziny dla drukarki.

Ustaw datę i godzinę ręcznie

<wprowadzana data/godzina>

Uwaga: Datę i godzinę ustawia się w formacie rr-MM-dd GG:mm.

Strefa czasowa

<lista stref czasowych>

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest GMT.

Automatycznie przestrzegaj czasu letniego

Włącz

Wyłącz

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz, co oznacza, że stosowany jest czas letni odpowiedni dla danego ustawienia strefy czasowej.

Niestandardowa konfiguracja strefy czasowej

Skonfiguruj strefę czasową.

Włącz NTP

Włącz

Wyłącz

Umożliwia korzystanie z protokołu NTP (Network Time Protocol), synchronizującego zegary urządzeń w sieci.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.