Nabídka Nastavení

Nabídka obecných nastavení

Položka nabídky

Popis

Jazyk výpisů

Angličtina

Francais

Deutsch

Italiano

Espanol

Řečtina

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Portugalština

Suomi

Ruština

Polski

Magyar

Turkce

Česky

Zjednodušená čínština

Tradiční čínština

Korejština

Japonština

Nastavení jazyka zobrazovaného textu na displeji.

Poznámka: Všechny jazyky nemusí být k dispozici u všech tiskáren.

Režim Eco-Mode

Vypnuto

Energie

Energie/papír

Papír

Minimalizuje spotřebu energie, papíru nebo speciálních médií.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. To zajistí obnovení výchozích továrních nastavení tiskárny.
 • Nastavení režimu Eco Mode na možnost Energie nebo Papír může mít vliv na výkon, nikoli však na kvalitu tisku.
Pípnutí při naplnění ADF

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda při založení papíru do podavače ADF zazní pípnutí.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Neaktivní.

Tichý režim

Vypnuto

Zapnuto

Minimalizuje hluk tiskárny.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. Toto nastavení podporuje specifikace výkonu pro danou tiskárnu.

Spustit první nastavení

Ano

Ne

Spustí Průvodce instalací.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Ano.
 • Po dokončení průvodce instalací a zvolení možnosti Hotovo na obrazovce výběru země bude výchozí nastavení Ne.
Klávesnice

Typ klávesnice

Angličtina

Francais

Francais Canadien

Deutsch

Italiano

Espanol

Řečtina

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Suomi

Portugalština

Ruština

Polski

Swiss German

Swiss French

Turkce

Korejština

Vlastní klávesa [x]

Karta Symboly / znaky s diakritikou

Zapnuto

Vypnuto

Karta Ruština/polština

Zapnuto

Vypnuto

Karta Korejština

Zapnuto

Vypnuto

Určuje jazyk a informace o vlastních klávesách pro klávesnici ovládacího panelu tiskárny. Další karty nabízejí přístup k diakritickým znaménkům a symbolům pomocí klávesnice ovládacího panelu tiskárny.

Formáty papíru

USA

Metrický

Určuje jednotky míry pro formáty papíru.

Poznámky:

 • Počáteční nastavení je určeno výběrem země nebo regionu v průvodci první instalací.
 • Změnou tohoto nastavení dojde také ke změně výchozích hodnot pro jednotlivé zdroje v nabídce Formát papíru/Typ papíru.
Rozsah portů funkce Skenovat do počítače

[rozsah portů]

Určuje platný rozsah portů pro tiskárny za bránou firewall blokující porty. Platné porty jsou specifikovány dvěma sadami čísel oddělených středníkem.

Poznámka: 9751:Výchozí tovární nastavení je 12000.

Zobrazené informace

Levá strana

Pravá strana

Vlastní text [x]

[zadaný text]

Určuje, co se zobrazí v levém a pravém horním rohu domovské stránky.

Pro nabídku Levá strana a Pravá strana jsou k dispozici následující možnosti:

Žádný

IP adresa

Název hostitele

Jméno kontaktu

Umístění

Datum/Cas

Název služby mDNS/DDNS

Název Nulové konfigurace

Množství ink. v kazetě

Vlastní text [x]

Poznámky:

 • Výchozím nastavením pro levou stranu je adresa IP.
 • Výchozím nastavením pro pravou stranu je Datum/čas.
Zobrazené informace (pokračování)

[x] Toner

[x] Fotoválec

Nádobka na odpadní toner

Zapékač

Přenosový modul

Umožňuje přizpůsobit zobrazené informace o spotřebním materiálu.

Můžete vybírat z těchto možností:

Kdy zobrazit

Nezobrazovat

Displej

Zobrazovaná zpráva

Výchozí nastavení

Alternativní

Výchozí nastavení

[zadaný text]

Alternativní

[zadaný text]

Poznámky:

 • Výchozí nastavení položky Kdy zobrazit je Nezobrazovat.
 • Výchozím nastavením pro Hlášení k zobrazení je Výchozí.
Zobrazené informace (pokračování)

Uvíznutí papíru

Založte papír

Servisní chyby

Určuje, jaké hlášení se zobrazí při událostech Uvíznutí papíru, Založte papír a Chyby vyžadující servisní zásah. Pro každé tlačítko jsou k dispozici následující možnosti:

Aktivovat

Ano

Ne

Typ zobrazovaného hlášení

Výchozí nastavení

Alternativní

Výchozí hlášení

[zadaný text]

Alternativní hlášení

[zadaný text]

Poznámky:

 • Pro možnost Aktivovat není k dispozici žádné výchozí nastavení.
 • Výchozím nastavením pro Typ hlášení je Výchozí.
Přizpůsobení domovské stránky

Změnit jazyk

Kopírovat

Zástupci kopírování

Faxovat

Zástupci faxu

E-mail

Zástupci e-mailu

FTP

Zástupci FTP

Hledat pozdržené úlohy

Pozdržené úlohy

Jednotka USB

Profily a řešení

Záložky

Úlohy podle uživatelů

Formuláře a oblíbené položky

Umožňuje přidat a odebrat ikony zobrazené na domovské obrazovce.

Dostupné volby pro každou ikonu jsou:

Displej

Nezobrazovat

Formát data

MM-DD-RRRR

DD-MM-RRRR

RRRR-MM-DD

Formátuje datum tiskárny.

Formát času

12hodinový dop./odp.

24hodinový čas

Formátuje čas tiskárny.

Jas obrazovky

20–100

Určuje jas obrazovky ovládacího panelu tiskárny.

Jedna kopie strany

Zapnuto

Vypnuto

Nastaví počet kopií ze skleněné plochy skeneru po jednotlivých stranách.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Osvětlení výstupu

LED standardního zásobníku

Normální/Pohotovostní režim

Jasné

Tlumené

Vypnuto

Spořič energie

Jasné

Tlumené

Vypnuto

Dioda výstupního zásobníku

Normální/Pohotovostní režim

Jasné

Tlumené

Vypnuto

Spořič energie

Jasné

Tlumené

Vypnuto

Určuje množství světla ve standardním nebo volitelném zásobníku.

Poznámky:

 • V režimu Normální/pohotovostní je výchozím nastavením výrobce hodnota Jasné.
 • V režimu šetření proudu je výchozí tovární nastavení Tlumené.
Zvuková odezva

Odezva tlačítek

Zapnuto

Vypnuto

Hlasitost

1–10

Nastavuje hlasitost zvuku tlačítek.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení pro položku Odezva tlačítek je Zapnuto.
 • Výchozí nastavení pro položku Hlasitost je 5.
Odezva dotykového displeje

Zapnuto

Vypnuto

Zajišťuje smyslovou zpětnou vazbu dotykové obrazovky.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Zobrazit záložky

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda se v oblasti Pozdržené úlohy zobrazí záložky.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto. Je-li vybrána možnost Ano, v oblasti Pozdržené úlohy se zobrazí záložky.

Povolit odstranění pozadí

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda je povoleno odstranění pozadí obrázku během úloh kopírování, faxování, zasílání e-mailů, přenosu prostřednictvím FTP nebo skenování do USB.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto. Pozadí obrázku bude odstraněno.

Povolit vlastní skenování úloh

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje skenování několika úloh do jednoho souboru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto. Je-li vybrána možnost Zapnuto, lze pro určité úlohy povolit nastavení Povolit vlastní skenování úloh.

Obnova po uvíznutí ve skeneru

Úroveň úlohy

Úroveň stránky

Určuje, jakým způsobem má být skenovaná úloha zopakována, pokud dojde k uvíznutí papíru v automatickém podavači papíru.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Úroveň úlohy.
 • Je-li vybrána možnost Úroveň úlohy, je nutno při uvíznutí jakékoliv strany zopakovat celé skenování.
 • Je-li vybrána možnost Úroveň strany, bude opakované skenování probíhat od uvíznuté strany dále.
Frekvence obnovy webové stránky

30–300

Určuje interval v sekundách mezi obnovami vestavěného webového serveru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 120 sekund.

Jméno kontaktu

Určuje kontaktní jméno pro tiskárnu.

Poznámka: Kontaktní název bude uložen na serveru Embedded Web Server.

Umístění

Určuje umístění tiskárny.

Poznámka: Umístění bude uloženo na serveru Embedded Web Server.

Alarmy

Řízení alarmů

Alarm kazety

Alarm sešívačky

Alarm děrovače

Nastaví upozornění, které zazní, když tiskárna vyžaduje zásah obsluhy.

Možnosti na výběr pro jednotlivé typy alarmů jsou následující:

Vypnuto

Jedno

Nepřetržitě

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení Řízení alarmu je Jednou. Při nastavení Jednou zazní tři rychlá pípnutí.
 • Výchozí tovární nastavení Alarmu kazety je Vypnuto. Při nastavení Vypnuto alarm nezazní.
 • Při nastavení Nepřetržitě zazní tři pípnutí každých 10 sekund.
Limity

Pohotovostní režim

Vypnuto

1–240

Určuje dobu nečinnosti v minutách, po které tiskárna přejde do úsporného režimu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 15 minut.

Limity

Režim spánku

2–240

Nastaví dobu, po kterou tiskárna po vytištění úlohy vyčká, než přejde do stavu šetření energií.

Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je 5 minuty.

Limity

Doba hibernace

Vypnuto

1–3 hodiny

6 hodin

1–3 dny

1–2 týdny

1 měsíc

Nastaví dobu, po kterou tiskárna čeká předtím, než přejde do režimu hibernace.

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce jsou 3 dny.

Limity

Doba hibernace pro připojení

Neuvádět do rež. hibernace

Hibernace

Nastaví tiskárnu do režimu hibernace i v případě, že je navázáno aktivní připojení k síti Ethernet.

Poznámka: Výchozí nastavení je Bez hibernace.

Limity

Časový limit obrazovky

15–300

Nastaví dobu v sekundách, jak dlouho tiskárna čeká předtím, než se displej přepne do režimu Připraveno.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 30 sekund.

Limity

Časový limit tisku

Vypnuto

1–255

Nastavení doby v sekundách, po kterou tiskárna čeká na obdržení zprávy o konci úlohy před tím, než zruší zbytek tiskové úlohy.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 90 sekund.
 • Jakmile tato doba vyprší, všechny částečně vytištěné stránky, které jsou stále v tiskárně, budou vytištěny a poté tiskárna zkontroluje, zda na zpracování čekají další nové tiskové úlohy.
 • Časový limit tisku je k dispozici pouze při použití emulace jazyka PCL. Toto nastavení nemá žádný vliv na tiskové úlohy s emulací jazyka PostScript.
Limity

Limit pro čekání

Vypnuto

15–65535

Nastaví dobu v sekundách, po kterou tiskárna čeká na další data před tím, než zruší tiskovou úlohu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 40 sekund.
 • Limit pro čekání je k dispozici pouze tehdy, pokud tiskárna používá emulaci PostScript. Toto nastavení nemá žádný vliv na tiskové úlohy s emulací jazyka PCL.
Limity

Limit čekání na pozdrženou úlohu

5–255

Určuje čas, po který tiskárna čeká na zásah uživatele před tím, než pozastaví úlohy vyžadující nedostupné zdroje, a pokračuje v tisku jiných úloh čekajících v tiskové frontě.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 30 sekund.
 • Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk tiskárny.
Obnovení tisku

Vypnuto

Automatické pokračování

5–255

Umožňuje tiskárně automaticky pokračovat v tisku po určitých situacích, kdy byla odpojena, pokud problém nebyl vyřešen v určeném časovém intervalu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Neaktivní.

Obnovení tisku

Napravit uvíznutí

Automatický režim

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda tiskárna znovu vytiskne zaseknuté stránky.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Automaticky. Tiskárna uvíznuté stránky nevytiskne znovu, pokud je paměť požadovaná pro uložení těchto stránek potřebná pro další tiskové úlohy.
 • Možnost Zapnuto nastaví tiskárnu tak, že uvíznuté stránky vždy znovu vytiskne.
 • Možnost Vypnuto nastaví tiskárnu tak, že uvíznuté stránky nikdy znovu nevytiskne.
Obnovení tisku

Ochrana stránky

Vypnuto

Zapnuto

Umožní tiskárně úspěšně vytisknout stránku, která by jinak nemohla být vytištěna.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. Možnost Vypnuto vytiskne částečnou stránku, pokud není dostatek paměti pro vytištění celé stránky.
 • Možnost Zapnuto nastaví tiskárnu, aby zpracovala celou stránku a byla tak vytištěna stránka celá.
Stisknutí tlačítka Spánek

Spánek

Hibernace

Žádná akce

Určuje, jak tiskárna reaguje v nečinném stavu na krátké stisknutí tlačítka Spánek.

Poznámka: Výchozí nastavení je Spánek.

Stisknutí a podržení tlačítka Spánek

Žádná akce

Spánek

Hibernace

Určuje, jak tiskárna reaguje v nečinném stavu na dlouhé stisknutí tlačítka Spánek.

Poznámka: Výchozí nastavení je Žádná akce.

Výchozí tovární nastavení

Neobnovovat

Obnovit nyní

Obnoví výchozí tovární nastavení tiskárny.

Poznámky:

 • Možnost Neobnovovat je výchozím továrním nastavením. Možnost Neobnovovat zachová nastavení definovaná uživatelem.
 • Možnost Obnovit nyní odstraní všechna stahování uložená v paměti RAM. Stažené soubory uložené v paměti flash zůstanou zachovány.

Nabídka Nastavení kopírování

Položka nabídky

Popis

Typ obsahu

Text/Fotografie

Text

Grafika

Fotografie

Určuje obsah předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Text/Fotografie.

Zdroj obsahu

Barevná laserová

Do inkoustových tiskáren

Časopis

Tisk

Černobílá laserová

Fotografie/Film

Noviny

Jiný

Určuje, jak byla vytvořena předloha.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barevná laserová.

Barevně

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zdali budou kopie tištěny barevně

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Umožnit barevné kopie

Zapnuto

Vypnuto

Pomocí této možnosti zapnete nebo vypnete barvy při kopírování.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.
 • Vypnutím funkce skryjete všechny nabídky týkající se barvy.
 • Toto nastavení potlačí nastavení Barevně.
Aut. detekce barev

Citlivost barev

1–9

Citlivost oblasti

1–9

Nastaví intenzitu barvy, kterou tiskárna může rozpoznat z originálního dokumentu.

Poznámka: Tato položka nabídky je k dispozici pouze tehdy, pokud je možnost Barva nastavena na hodnotu Automaticky.

Strany (oboustranný tisk)

Jednostranný na jednostranný

Jednostranný na dvoustranný

Dvoustranný na jednostranný

Dvoustranný na dvoustranný

Určuje, zda je předloha oboustranná nebo jednostranná a zda má být kopie oboustranná nebo jednostranná.

Poznámky:

 • Jednostranný na jednostranný – Předloha byla potištěna po jedné straně a kopie bude potištěna také po jedné straně.
 • Jednostranný na dvoustranný – Předloha byla potištěna po jedné straně, zatímco kopie bude potištěna po obou stranách.
 • Dvoustranný na jednostranný – Předloha byla potištěna po obou stranách a kopie bude potištěna jen po jedné.
 • Dvoustranný na dvoustranný – Předloha byla potištěna po obou stranách a kopie bude potištěna také po obou stranách.
Šetřič papíru

Vypnuto

Portrét 2 na 1

Na šířku 2 na 1

Portrét 4 na 1

Na šířku 4 na 1

Umožňuje kopírovat dvě nebo čtyři stránky dokumentu na jednu stranu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Tisknout okraje stránek,

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda se bude tisknout okraj.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Skládat kopie

Zapnuto [1,2,1,2,1,2]

Vypnuto [1,1,1,2,2,2]

Tato volba určuje, že při tisku více kopií má tiskárna skládat jednotlivé stránky tiskové úlohy na sebe.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Děrovat

Vypnuto

2 otvory

3 otvory

4 otvory

Určuje typ děrování u tiskové nebo kopírovací úlohy

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Sešívání

Vypnuto

Automatický režim

Zpět

Dvojitě

Duální dvojité

Vepředu

Pomocí této možnosti zapnete nebo vypnete sešívací finišer.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Tato nabídka se zobrazí jen v případě, že je nainstalován sešívací finišer.
Formát předlohy

Letter

Legal

Executive

Tabloid

Folio

Statement

Universal

4 x 6 palců

3 x 5 palců

Vizitky

Identifikační karta

Vlastní formát skenování [x]

A3

A4

A5

Oficio (Mexico)

A6

JIS B4

JIS B5

Předloha knihy

Automatická detekce formátu

Kombinované formáty

Určuje formát papíru předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA je Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Kopírovat do zdroje

Zásobník [x]

Automatické přizpůsobení rozměru

Ruční podavač

Určuje zdroj papíru pro úlohy kopírování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Oddělovací listy průsvitné fólie

Zapnuto

Vypnuto

Umisťuje mezi průsvitné fólie list papíru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Oddělovací listy

Vypnuto

Mezi kopiemi

Mezi úlohy

Mezi listy

Umisťuje mezi listy, kopie nebo úlohy list papíru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Zdroj oddělovacích listů

Zásobník [x]

Ruční podavač

Určuje zdroj papíru pro oddělovací listy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Tmavost

1–9

Určuje úroveň sytosti pro úlohu kopírování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 5.

Výstupní zásobník

Standardní zásobník

Zásobník [x]

Určuje zásobník, který bude použit pro úlohu kopírování.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Standardní zásobník.
 • Položka Zásobník [x] se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován alespoň jeden volitelný zásobník.
Počet kopií

1–999

Určuje počet kopií pro úlohu kopírování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 1.

Záhlaví/Zápatí

[Umístění]

Vypnuto

Datum/Cas

Číslo stránky

Vlastní text

Tisknout

Všechny stránky

Pouze první stránka

Všechny stránky kromě první

Vlastní text

Určuje informace v záhlaví/zápatí a jeho umístění na stránce.

Pro umístění vyberte z následujících možností:

 • Vlevo nahoře

 • Nahoře uprostřed

 • Vpravo nahoře

 • Vlevo dole

 • Dole uprostřed

 • Vpravo dole

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro umístění je Vypnuto.
 • Pro Vytisknout na je výchozí nastavení Všechny stránky.
Překrytí

Vypnuto

Důvěrná

Kopírovat

Koncept

Urgentní

Vlastní

Určuje text masky vytištěné na každé stránce dané úlohy kopírování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Vlastní maska

Určuje text vlastní masky.

Poznámka: Je povoleno maximálně 64 znaků.

Umožnit prioritu kopií

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje přerušit úlohu kopírování a zkopírovat stránku nebo dokument.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Skenování vlastní úlohy

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje kopírovat v jediné úloze kopírování dokument, který obsahuje různé formáty papírů.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční pevný disk.
Umožnit Uložit jako zástupce

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje uložit vlastní nastavení kopírování jako zástupce.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Odstranění pozadí

-4 až 4

Nastaví míru viditelného pozadí na kopii.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Automatické centrování

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje automaticky vystředit obsah na stránce.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Vyvážení barev

Azurová – červená

Purpurová – zelená

Žlutá – modrá

Zapíná vyvážení barev ve výstupu.

Zeslabení barvy

Zeslabení barvy

Žádný

Červená

Zelená

Modrá

Výchozí prahová hodnota červené

0–255

Výchozí prahová hodnota zelené

0–255

Výchozí prahová hodnota modré

0–255

Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.
 • Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.
Kontrast

Nejlepší pro obsah

0–5

Určuje úroveň kontrastu pro úlohu kopírování.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah

Zrcadlový obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Negativní obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří negativní obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Detail stínu

-4 až 4

Nastavuje míru viditelného stínu na kopii.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Skenování od okraje k okraji

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda se předloha skenuje od kraje ke kraji.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Ostrost

1–5

Upravuje ostrost kopie.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Teplota

-4 až 4

Určuje, zda budou výstupy teplé nebo studené. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota.

Vzorek kopie

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří vzorek kopie předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.


Nabídka Nastavení faxu

Nabídka režimu faxu (nastavení analogového faxu)

Režim Analogového nastavení faxu odešle faxovou úlohu po telefonní lince.

Obecná nastavení faxu

Položka nabídky

Popis

Obnovit výchozí výrobní nastavení

Obnovuje výchozí výrobní nastavení všech nastavení faxu.

Optimalizovat kompatibilitu

Optimalizuje kompatibilitu faxu s dalšími faxovými přístroji.

Název stanice

Určuje název faxu v tiskárně.

Číslo stanice

Určuje číslo přiřazené faxu

ID stanice

Název stanice

Číslo stanice

Určuje, jak je fax identifikován

Povolit ruční skenování

Vypnuto

Zapnuto

Nastaví tiskárnu na ruční faxování, což vyžaduje rozdělovač kanálů (splitter) a telefonní přístroj.

Poznámky:

 • K přijetí příchozí faxové úlohy a volbě čísla faxu použijte běžný telefonní přístroj.
 • Na toto nastavení přejdete přímo stisknutím tlačítka # 0 na číselné klávesnici.
Využitá paměť

Stejné

Většina pro odesílání

Všechny odeslané

Všechny přijaté

Většina pro příjem

Definuje přiřazení stálé paměti mezi odesláním a přijetím faxových úloh.

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Stejná.

Storno faxů

Povolit

Nepovolit

Určuje, zda je povoleno zrušit faxové úlohy.

Maskování faxového čísla

Vypnuto

Zleva

Zprava

Určuje směr, z něhož se budou maskovat číslice v čísle odchozího faxu.

Poznámka: Počet maskovaných znaků je určen nastavením položky „Maskované číslice“.

Maskované číslice

0–58

Určuje počet maskovaných číslic v odchozím čísle faxu.

Úvodní stránka faxu

Úvodní stránka faxu

Ve výchozím stavu vypnuto

Ve vých. stavu zapnuto

Nikdy nepoužít

Vždy použít

Zahrnout pole Do

Zapnuto

Vypnuto

Zahrnout pole Od

Vypnuto

Zapnuto

Část

Zahrnout pole Zpráva

Vypnuto

Zapnuto

Zpráva

Zahrnout logo

Vypnuto

Zapnuto

Zahrnout zápatí [x]

Zápatí [x]

Konfiguruje úvodní stránku faxu.

Poznámka: Vypnuto je výchozí nastavení pro všechny možnosti úvodní stránky faxu.


Nastavení odesílání faxů

Položka nabídky

Popis

Rozlišení

Standardní

Vysoké 200 dpi

Super vysoké 300 dpi

Ultra vysoké 600 dpi

Určuje kvalitu tisku v bodech na palec (dpi). Vyšší rozlišení zaručuje vyšší kvalitu tisku, ale prodlužuje dobu přenosu odchozích faxů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Standard (Standardní).

Formát předlohy

Kombinované formáty

Letter

Legal

Executive

Tabloid

Folio

Statement

Universal

4 x 6 palců

3 x 5 palců

Vizitky

Vlastní formát skenování [x]

A3

A4

A5

Oficio (Mexico)

A6

JIS B4

JIS B5

Předloha knihy

Automatická detekce formátu

Určuje velikost předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA je Kombinované formáty. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Strany (oboustranný tisk)

Vypnuto

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Určuje orientaci textu a grafiky na stránce.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Typ obsahu

Text

Grafika

Text/Fotografie

Fotografie

Určuje obsah předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Text.

Zdroj obsahu

Barevná laserová

Do inkoustových tiskáren

Fotografie/Film

Časopis

Noviny

Tisk

Jiný

Černobílá laserová

Určuje, jak byla vytvořena předloha.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barevná laserová.

Tmavost

1–9

Zesvětlí nebo ztmaví výstup

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 5.

Předvolba

Umožní vám zadat předčíslí, jako například 99. Je zde pole pro zadání číslic.

Pravidla pro předvolbu

Pravidlo pro předčíslí [x]

Nastaví pravidlo předčíslí.

Automatická opakovaná volba

0–9

Určuje, kolikrát se tiskárna pokouší odeslat fax na určené číslo

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 5.

Četnost opakovaného vytáčení

1–200

Určuje dubu v minutách mezi opakovanými volbami

Za ústřednou PABX

Ne

Ano

Povoluje nebo zakazuje slepou volbu ústředny bez oznamovacího tónu

Povolit ECM

Ano

Ne

Povoluje nebo zakazuje Režim opravy chyb pro faxové úlohy

Zapnout skenování faxů

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje faxovat soubory naskenované v tiskárně

Ovladač pro fax

Ano

Ne

Umožňuje tiskovému ovladači odesílat faxové úlohy.

Umožnit Uložit jako zástupce

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje vám v tiskárně uložit faxová čísla jako zkratky

Režim vytáčení

Tón

Pulsní

Umožňuje zadat zvuk předčíslí.

Max. rychlost

2400

4800

9600

14400

33600

Určuje maximální rychlost odesílání faxů v baudech

Skenování vlastní úlohy

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje naskenovat dokument, který obsahuje kombinované formáty papíru, do jediného souboru.

Náhled skenování

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda se na displeji bude zobrazovat náhled skenovaných úloh.

Odstranění pozadí

-4 až 4

Upraví rozsah pozadí viditelného na naskenovaném dokumentu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Vyvážení barev

Azurová – červená

Purpurová – zelená

Žlutá – modrá

Zapíná vyvážení barev v obrazu naskenovaného dokumentu.

Zeslabení barvy

Zeslabení barvy

Žádný

Červená

Zelená

Modrá

Výchozí prahová hodnota červené

0–255

Výchozí prahová hodnota zelené

0–255

Výchozí prahová hodnota modré

0–255

Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.
 • Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.
Kontrast

Nejlepší pro obsah

0–5

Určuje kontrast naskenovaného obrazu

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah

Zrcadlový obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Negativní obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří negativní obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Detail stínu

-4 až 4

Nastavuje míru viditelného stínu

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Skenování od okraje k okraji

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda se předloha před faxováním skenuje od kraje ke kraji.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Ostrost

0–5

Upraví ostrost faxu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Teplota

-4 až 4

Určuje, zda budou výstupy teplé nebo studené. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota.

Zapnout skenování barevných faxů

Ve výchozím stavu vypnuto

Ve vých. stavu zapnuto

Nikdy nepoužít

Vždy použít

Umožňuje barevné faxování.

Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je „Ve vých. stavu vypnuto“.

Automatický převod barevných faxů do jednobarevných

Zapnuto

Vypnuto

Převádí všechny odchozí faxy na černobílé.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.


Nastavení přijímání faxů

Položka nabídky

Popis

Zapnout příjem faxů

Zapnuto

Vypnuto

Povoluje příjem faxových úloh tiskárnou

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Povolit ID volajícího

Zapnuto

Vypnuto

Zobrazuje identifikační informace volajícího pro příchozí fax.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Čekání faxových úloh

Žádný

toner

Toner a spotřební materiál

Odebírá faxové úlohy z tiskové fronty, pokud vyžadují specifické a nedostupné zdroje

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Žádný.

Počet zvonění před přijetím

1–25

Určuje počet zvonění před přijetím příchozí faxové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Automatická redukce

Zapnuto

Vypnuto

Přizpůsobuje formát příchozí faxové úlohy formátu papíru založenému v určeném faxovém zdroji.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Zdroj papíru

Automatický režim

Zásobník [x]

Univerzální podavač

Určuje zdroj papíru vybraný pro podávání papíru do tiskárny za účelem tisku příchozího faxu

Strany (oboustranný tisk)

Vypnuto

Zapnuto

Aktivuje oboustranný tisk pro příchozí faxové úlohy.

Oddělovací listy

Vypnuto

Před úlohou

Po úloze

Umožní tiskárně vložit mezi příchozí faxy oddělovací listy

Zdroj oddělovacích listů

Zásobník [x]

Ruční podavač

Určuje, odkud tiskárna odebírá oddělovací listy.

Výstupní zásobník

Standardní zásobník

Zásobník [x]

Určuje výchozí výstupní zásobník

Poznámka: Zásobník 1 je k dispozici pouze tehdy, když je nainstalován finišer.

Zápatí stránky

Vypnuto

Zapnuto

Tiskne informace o přenosu na spodní okraj každé stránky přijatého faxu

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Časová značka zápatí faxu

Čas tisku

Čas přijetí

Tiskne čas přijetí faxu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Čas přijetí.

Max. rychlost

2400

4800

9600

14400

33600

Určuje maximální rychlost přijímaných faxů v baudech.

Přeposílání faxů

Tisk

Vytisknout a přeposlat

Přeposlat

Aktivuje předávání přijatých faxů dalšímu příjemci.

Předat

Faxovat

E-mail

FTP

LDSS

eSF

Určuje typ příjemce, kterému budou faxy přeposlány.

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze z vestavěného webového serveru.

Zkratka pro funkci Předat

Umožňuje vám zadat zkrácené číslo, které bude ve shodě s typem příjemce (Fax, E-mail, FTP, LDSS, nebo eSF)

Blokovat fax bez názvu

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje blokování příchozích faxů odeslaných ze zařízení bez specifikované identifikace stanice.

Seznam blokovaných faxů

Aktivuje seznam blokovaných faxových čísel uložených v tiskárně.

Pozdržení faxů

Režim pozdrženého faxu

Vypnuto

Vždy zapnuto

Ručně

Naplánováno

Rozvrh pozdržení faxů

Aktivuje konstantní nebo plánované pozdržení faxů

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Děrovat

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda mají být výtisky děrovány.

Sešívání

Vypnuto

1 svorka

2 svorky

4 svorky

Určuje, zda mají být výtisky sešity.

Zapnout příjem barevných faxů

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje přijímat barevné faxy.


Nastavení faxových protokolů

Položka nabídky

Popis

Protokol přenosu

Tisk protokolu

Netisknout protokol

Tisknout jen kvůli chybě

Umožňuje tisk protokolu přenosu po každé faxové úloze.

Protokol chyb příjmu

Nikdy netisknout

Tisknout při chybě

Umožňuje tisk protokolu chyb příjmu.

Automatický tisk protokolů

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje automatický tisk protokolů faxu.

Poznámka: Tisk protokolů po každé 200. úloze.

Zdroj papíru pro protokol

Zásobník [x]

Ruční podavač

Určuje zdroj papíru používaný pro tisk protokolů

Zobrazení protokolů

Název vzdáleného faxu nebo Název vzdálené stanice

Vytočené číslo

Určuje, zda se ve vytištěných protokolech zobrazuje volené číslo nebo název stanice.

Umožnit protokolování úloh

Zapnuto

Vypnuto

Povoluje přístup k protokolu faxových úloh

Povolit záznam volání

Zapnuto

Vypnuto

Povoluje přístup k protokolu faxových volání

Protokol výstupního zásobníku

Standardní zásobník

Zásobník [x]

Určuje výstupní zásobník pro vytištěné protokoly faxu.


Nastavení reproduktoru

Položka nabídky

Popis

Režim reproduktoru

Zapnuto do připojení

Vždy zapnuto

Vždy vypnuto

Určuje režim reproduktoru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto do připojení. Reproduktor reprodukuje hluk, dokud se nenaváže faxové spojení.

Hlasitost reproduktoru

Vysoký

Nízký

Řídí nastavení hlasitosti

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vysoká.

Hlasitost zvonění

Zapnuto

Vypnuto

Řídí hlasitost vyzvánění faxu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.


Přijmout po

Položka nabídky

Popis

Všechna zvonění

Pouze jedno zazv.

Pouze dvě zazv.

Pouze tři zazv.

Pouze po jednom nebo dvou zazvoněních

Pouze po jednom nebo třech zazvoněních

Pouze dvě nebo tři zazv.

Určuje typ zvonění, po kterém zařízení přijímá volání.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Všechna zvonění.


Nabídka režimu faxu (nastavení faxového serveru)

Režim Faxový server odešle faxovou úlohu na faxový server k přenosu.

Položka nabídky

Popis

Na formát

Umožňuje vám zadat informace pomocí virtuální klávesnice na dotykové obrazovce tiskárny.

Adresa pro odpověď
Předmět
Zpráva
Nastavení SMTP

Určuje informace o serveru SMTP.

Primární brána SMTP

Určuje informace o portu serveru SMTP.

Sekundární brána SMTP
Formát obrazu

PDF (.pdf)

XPS (.xps)

TIFF (.tif)

Určuje typ obrazu ke skenování za účelem odeslání faxu.

Typ obsahu

Text

Text/Fotografie

Grafika

Fotografie

Určuje obsah předlohy

Poznámka: Text je výchozí tovární nastavení.

Zdroj obsahu

Barevná laserová

Inkoustová tiskárna

Fotografie/Film

Časopis

Noviny

Stiskněte tlačítko

Jiná

Určuje, jak byla vytvořena předloha

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barevná laserová.

Rozlišení faxu

Standardní

Vysoké 200 dpi

Super vysoké 300 dpi

Ultra vysoké 600 dpi

Určuje úroveň rozlišení pro skenování za účelem odeslání faxu.

Tmavost

1–9

Zesvětlí nebo ztmaví výstup.

Poznámka: Výchozí nastavení je 5.

Orientace

Na výšku

Na šířku

Určuje orientaci naskenovaného obrazu.

Původní velikost

Letter

Legal

Executive

Tabloid

Folio

Statement

Univerzální

4 x 6 palců

3 x 5 palců

Vizitka

Vlastní formát naskenovaného dokumentu [x]

A3

A4

A5

Oficio (Mexiko)

JIS B4

JIS B5

Originální kniha

Automatické rozpoznání formátu

Kombinované formáty

Určuje formát papíru skenovaného dokumentu.

Poznámka: V USA je výchozí tovární nastavení Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Použít vícestránkový formát TIFF

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje výběr mezi jednostránkovými a vícestránkovými soubory TIFF. U skenování více stránek pro úlohu faxování se vytvoří buď jeden soubor TIFF obsahující všechny stránky, nebo více souborů TIFF s jedním souborem na každé stránce.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Tato položka nabídky se týká všech funkcí skenování.
Aktivovat analogový příjem

Vypnuto

Zapnuto

Aktivuje analogové přijetí faxu.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.


Nabídka Nastavení e-mailu

Položka nabídky

Popis

Nastavení e-mailového serveru

Předmět

Zpráva

Název souboru

Určuje informace o e-mailovém serveru.

Nastavení e-mailového serveru

Odeslat kopii sobě

Nikdy se nezobrazuje

Ve vých. stavu zapnuto

Ve výchozím stavu vypnuto

Vždy zapnuto

Odešle kopii e-mailu odesílateli.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nikdy se nezobrazuje.

Nastavení e-mailového serveru

Maximální velikost e-mailu

0–65535 kB

Určuje max. velikost e-mailu v kB.

Poznámka: E-mail, který svou velikostí překračuje určené maximum, nebude odeslán.

Nastavení e-mailového serveru

Zpráva o chybě velikosti

Odešle zprávu, je-li e-mail větší než nastavené maximum.

Nastavení e-mailového serveru

Omezená místa určení

Určuje název domény, např. firemní, a omezí cíle e-mailů pouze na tuto doménu.

Poznámky:

 • E-maily lze odeslat jen do určené domény.
 • Limit je jedna doména.
Nastavení e-mailového serveru

Nastavení internetového odkazu

Server

Přihlašovací jméno

Heslo

Cesta

Název souboru

Internetový odkaz

Definuje cestu k e-mailovému serveru, např.: /adresář/cesta.

Poznámka: Znaky * : ? < > | nelze v cestě použít.

Formát

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Určuje formát skenovaného souboru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je PDF (.pdf).

Nastavení PDF

Verze ve formátu PDF

1,2–1,7

A–1a

A–1b

Komprese PDF

Normální

Vysoký

Zabezpečené PDF

Vypnuto

Zapnuto

Prohledávatelné PDF

Vypnuto

Zapnuto

Nakonfiguruje nastavení formátu PDF.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro položku Verze PDF je 1.5.
 • Výchozí tovární nastavení pro položku Komprese PDF je Normální. Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk.
 • Výchozí tovární nastavení pro položky Zabezpečené PDF a Prohledávatelné PDF je Vypnuto. Pro zabezpečené PDF je nutné dvakrát zadat heslo.
Typ obsahu

Text/Fotografie

Fotografie

Text

Grafika

Určuje obsah předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Text/Fotografie.

Zdroj obsahu

Barevná laserová

Do inkoustových tiskáren

Fotografie/Film

Časopis

Noviny

Tisk

Jiný

Černobílá laserová

Určuje, jak byla vytvořena předloha.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barevná laserová.

Barevně

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zdali budou kopie tištěny barevně

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Rozlišení

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

75 dpi

Určuje rozlišení naskenovaného dokumentu v dpi (dots per inch).

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je 150 dpi.

Tmavost

1–9

Zesvětlí nebo ztmaví výstup

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 5.

Orientace

Na výšku

Na šířku

Určuje orientaci skenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Na výšku.

Formát předlohy

Letter

Legal

Executive

Tabloid

Folio

Statement

Universal

4 x 6 palců

3 x 5 palců

Vizitky

Vlastní formát skenování [x]

A3

A4

A5

Oficio (Mexico)

A6

JIS B4

JIS B5

Předloha knihy

Automatická detekce formátu

Kombinované formáty

Určuje velikost předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA je Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Strany (oboustranný tisk)

Vypnuto

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Určuje orientaci textu a grafiky na stránce

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Kvalita JPEG

Nejlepší pro obsah

5–90

Nastaví kvalitu fotografického obrazu JPEG ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah
 • Hodnota 5 zmenší velikost souboru a kvalitu obrazu.
 • Hodnota 90 zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, ale soubor je hodně velký.
 • Tato nabídka se týká všech funkcí skenování.
Text – výchozí

5–90

Nastaví kvalitu textového dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 75.

Text/fotografie – výchozí

5–90

Nastaví kvalitu smíšeného textového nebo fotografického dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 75.

Fotografie – výchozí

5–90

Nastaví kvalitu fotografického obrazu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 50.

E-mail. obr. poslány jako

Příloha

Internetový odkaz

Určuje, jakým způsobem budou obrazy odeslány.

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Příloha.

Použít vícestránkový TIFF

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje výběr mezi jednostránkovými a vícestránkovými soubory TIFF. U skenování více stránek pro odeslání e-mailem se vytvoří buď jeden soubor TIFF obsahující všechny stránky, nebo více souborů TIFF s jedním souborem na každé stránce.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.
 • Tato nabídka se týká všech funkcí skenování.
Komprese TIFF

LZW

JPEG

Určuje formát použitý při kompresi souborů TIFF.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je LZW.

Protokol přenosu

Tisk protokolu

Netisknout protokol

Tisknout jen kvůli chybě

Určuje, zda se bude tisknout protokol přenosů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Tisk protokolu.

Zdroj papíru pro protokol

Zásobník [x]

Ruční podavač

Určuje zdroj papíru pro tisk protokolů e-mailů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Bitová hloubka e-mailu

8 bit

1 bit

Umožňuje vytvářet menší soubory v režimu Text/foto díky použití jednobitových obrazů při nastavení barvy na Vypnuto.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 8 bitů.

Skenování vlastní úlohy

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje kopírovat v jediné úloze kopírování dokument, který obsahuje různé formáty papírů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Náhled skenování

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda se na displeji bude zobrazovat náhled skenovaných úloh.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Umožnit Uložit jako zástupce

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje uložit e-mailové adresy jako zástupce.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.
 • Při nastavení na Vypnuto se tlačítko Uložit jako zkratku na obrazovce Místo určení e-mailu nezobrazuje.
Odstranění pozadí

-4 až 4

Upraví rozsah pozadí viditelného na naskenovaném dokumentu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Vyvážení barev

Azurová – červená

Purpurová – zelená

Žlutá – modrá

Zapíná vyvážení barev ve výstupu.

Zeslabení barvy

Zeslabení barvy

Žádný

Červená

Zelená

Modrá

Výchozí prahová hodnota červené

0–255

Výchozí prahová hodnota zelené

0–255

Výchozí prahová hodnota modré

0–255

Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.
 • Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.
Kontrast

Nejlepší pro obsah

0–5

Určuje kontrast výstupu

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah

Zrcadlový obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Negativní obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří negativní obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Detail stínu

-4 až 4

Upraví množství detailů stínování viditelných na skenovaném obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Skenování od okraje k okraji

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda se předloha skenuje od okraje k okraji.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Ostrost

1–5

Upraví intenzitu ostrosti skenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Teplota

-4 až 4

Určuje, zda budou výstupy teplé nebo studené. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota.

Použít pole kopie:/slepá kopie:

Vypnuto

Zapnuto

Aktivuje použití polí Kopie a Skrytá.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.


Nabídka Nastavení FTP

Položka nabídky

Popis

Formát

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Určuje formát souboru FTP.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je PDF (.pdf).

Nastavení PDF

Verze ve formátu PDF

1,2–1,7

A–1a

A–1b

Komprese PDF

Normální

Vysoký

Zabezpečené PDF

Vypnuto

Zapnuto

Prohledávatelné PDF

Vypnuto

Zapnuto

Nakonfiguruje nastavení formátu PDF.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro položku Verze PDF je 1.5.
 • Výchozí tovární nastavení pro položku Komprese PDF je Normální. Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk.
 • Výchozí tovární nastavení pro položky Zabezpečené PDF a Prohledávatelné PDF je Vypnuto. Pro zabezpečené PDF je nutné dvakrát zadat heslo.
Typ obsahu

Text/Fotografie

Fotografie

Text

Grafika

Určuje obsah předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Text/Fotografie.

Zdroj obsahu

Barevná laserová

Do inkoustových tiskáren

Fotografie/Film

Časopis

Noviny

Tisk

Jiný

Černobílá laserová

Určuje, jak byla vytvořena předloha.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barevná laserová.

Barevně

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zdali budou kopie tištěny barevně

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Rozlišení

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

75 dpi

Určuje kvalitu naskenovaného dokumentu v dpi (dots per inch).

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je 150 dpi.

Tmavost

1–9

Zesvětlí nebo ztmaví výstup

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 5.

Orientace

Na výšku

Na šířku

Určuje orientaci skenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Na výšku.

Formát předlohy

Letter

Legal

Executive

Tabloid

Folio

Statement

Universal

4 x 6 palců

3 x 5 palců

Vizitky

Vlastní formát skenování [x]

A3

A4

A5

Oficio (Mexico)

A6

JIS B4

JIS B5

Předloha knihy

Automatická detekce formátu

Kombinované formáty

Určuje velikost předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA je Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Strany (oboustranný tisk)

Vypnuto

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Určuje orientaci textu a grafiky na stránce

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Kvalita JPEG

Nejlepší pro obsah

5–90

Nastaví kvalitu fotografického obrazu JPEG ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah
 • Hodnota 5 zmenšuje soubor, ale zhoršuje kvalitu obrazu.
 • Hodnota 90 zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, ale soubor je hodně velký.
 • Tato nabídka se týká všech funkcí skenování.
Text – výchozí

5–90

Nastaví kvalitu textového dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 75.

Text/fotografie – výchozí

5–90

Nastaví kvalitu smíšeného textového nebo fotografického dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 75.

Fotografie – výchozí

5–90

Nastaví kvalitu fotografického obrazu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 50.

Použít vícestránkový TIFF

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje výběr mezi jednostránkovými a vícestránkovými soubory TIFF. U skenování více stránek pro FTP se vytvoří buď jeden soubor TIFF obsahující všechny stránky, nebo více souborů TIFF s jedním souborem na každé stránce.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.
 • Tato nabídka se týká všech funkcí skenování.
Komprese TIFF

LZW

JPEG

Určuje formát použitý při kompresi souborů TIFF.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je LZW.

Protokol přenosu

Tisk protokolu

Netisknout protokol

Tisknout jen kvůli chybě

Určuje, zda se bude tisknout protokol přenosů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Tisk protokolu.

Zdroj papíru pro protokol

Zásobník [x]

Ruční podavač

Určuje zdroj papíru pro tisk protokolů FTP

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Protokol výstupního zásobníku

Standardní zásobník

Zásobník [x]

Určuje výstupní zásobník pro protokoly FTP.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Standardní zásobník.
 • Položka Zásobník [x] se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován alespoň jeden volitelný zásobník.
Bitová hloubka FTP

8 bit

1 bit

Umožňuje vytvářet menší soubory v režimu Text/Fotografie díky použití jednobitových obrazů při nastavení barvy na Vypnuto.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 8 bitů.

Název souboru

Umožňuje zadat základní název souboru.

Poznámka: Omezení je 53 znaků.

Skenování vlastní úlohy

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje zkopírovat dokument, který obsahuje smíšené formáty papíru, do jediné skenovací úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Náhled skenování

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda se na displeji bude zobrazovat náhled skenovaných úloh.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Umožnit Uložit jako zástupce

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje vytváření zkratek adres FTP.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Odstranění pozadí

-4 až 4

Nastaví míru viditelného pozadí na kopii.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Vyvážení barev

Azurová – červená

Purpurová – zelená

Žlutá – modrá

Zapíná vyvážení barev ve výstupu.

Zeslabení barvy

Zeslabení barvy

Žádný

Červená

Zelená

Modrá

Výchozí prahová hodnota červené

0–255

Výchozí prahová hodnota zelené

0–255

Výchozí prahová hodnota modré

0–255

Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.
 • Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.
Kontrast

0–5

Nejlepší pro obsah

Určuje kontrast výstupu

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah

Zrcadlový obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Negativní obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří negativní obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Detail stínu

-4 až 4

Upraví množství detailů stínování viditelných na skenovaném obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Skenování od okraje k okraji

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda se předloha skenuje od okraje k okraji.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Ostrost

1–5

Upraví intenzitu ostrosti naskenovaného dokumentu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Teplota

-4 až 4

Určuje, zda budou výstupy teplé nebo studené. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota.


nabídka Jednotka flash

Nastavení skenování

Položka nabídky

Popis

Formát

PDF (.pdf)

Zabezpečené PDF

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

Určuje formát souboru zasílaného prostřednictvím serveru FTP.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je PDF (.pdf).

Nastavení PDF

Verze ve formátu PDF

1,2–1,7

A–1a

Komprese PDF

Normální

Vysoký

Zabezpečené PDF

Vypnuto

Zapnuto

Prohledávatelné PDF

Vypnuto

Zapnuto

Nakonfiguruje nastavení formátu PDF.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro položku Verze PDF je 1.5.
 • Výchozí tovární nastavení pro položku Komprese PDF je Normální.
 • Výchozí tovární nastavení pro položky Zabezpečené PDF a Prohledávatelné PDF je Vypnuto. Pro zabezpečené PDF je nutné dvakrát zadat heslo.
Typ obsahu

Text/Fotografie

Fotografie

Text

Grafika

Určuje obsah předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Text/Fotografie.

Zdroj obsahu

Barevná laserová

Do inkoustových tiskáren

Fotografie/Film

Časopis

Noviny

Tisk

Jiný

Černobílá laserová

Určuje, jak byla vytvořena předloha.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barevná laserová.

Barevně

Zapnuto

Vypnuto

Určuje, zda tisk bude barevný.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Rozlišení

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

75 dpi

Určuje rozlišení naskenovaného dokumentu v dpi (dots per inch).

Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je 150 dpi.

Tmavost

1–9

Zesvětlí nebo ztmaví výstup

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 5.

Orientace

Na výšku

Na šířku

Určuje orientaci skenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Na výšku.

Formát předlohy

Letter

Legal

Executive

Tabloid

Folio

Statement

Universal

4 x 6 palců

3 x 5 palců

Vizitky

Vlastní formát skenování [x]

A3

A4

A5

Oficio (Mexico)

A6

JIS B4

JIS B5

Předloha knihy

Automatická detekce formátu

Kombinované formáty

Určuje formát papíru předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA je Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Strany (oboustranný tisk)

Vypnuto

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Určuje orientaci textu a grafiky na stránce.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Kvalita JPEG

Nejlepší pro obsah

5–90

Nastaví kvalitu fotografického obrazu JPEG ve vztahu k velikosti a kvalitě souboru.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah
 • Hodnota 5 zmenšuje soubor, ale zhoršuje kvalitu obrazu.
 • Hodnota 90 zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, ale soubor je hodně velký.
 • Tato nabídka se týká všech funkcí skenování.
Text – výchozí

5–90

Nastaví kvalitu textového dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 75.

Text/fotografie – výchozí

5–90

Nastaví kvalitu textu nebo fotografického obrazu ve vztahu k velikosti a kvalitě souboru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 75.

Fotografie – výchozí

5–90

Nastaví kvalitu fotografického obrazu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 50.

Použít vícestránkový TIFF

Zapnuto

Vypnuto

Umožňuje výběr mezi jednostránkovými a vícestránkovými soubory TIFF. U skenování více stránek na server FTP se vytvoří buď jeden soubor TIFF obsahující všechny stránky, nebo více souborů TIFF s jedním souborem na každé stránce.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.
 • Tato nabídka se týká všech funkcí skenování.
Komprese TIFF

LZW

JPEG

Určuje formát použitý při kompresi souborů TIFF.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je LZW.

Bitová hloubka skenu

8 bit

1 bit

Umožňuje vytvářet menší soubory v režimu Text/Fotografie díky použití jednobitových obrazů při nastavení barvy na Vypnuto.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 8 bitů.

Název souboru

Umožňuje zadat základní název souboru.

Poznámka: Je povoleno maximálně 53 znaků.

Skenování vlastní úlohy

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje kopírovat v jediné úloze kopírování dokument, který obsahuje různé formáty papírů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Náhled skenování

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda se na displeji bude zobrazovat náhled skenovaných úloh.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Odstranění pozadí

-4 až 4

Nastaví míru viditelného pozadí na kopii.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Vyvážení barev

Azurová – červená

Purpurová – zelená

Žlutá – modrá

Zapíná vyvážení barev v obrazu naskenovaného dokumentu.

Zeslabení barvy

Zeslabení barvy

Žádný

Červená

Zelená

Modrá

Výchozí prahová hodnota červené

0–255

Výchozí prahová hodnota zelené

0–255

Výchozí prahová hodnota modré

0–255

Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.
 • Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.
Kontrast

Nejlepší pro obsah

0–5

Určuje kontrast naskenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah

Zrcadlový obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Negativní obraz

Vypnuto

Zapnuto

Vytvoří negativní obraz předlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Detail stínu

-4 až 4

Upraví množství detailů stínování viditelných na skenovaném obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Skenování od okraje k okraji

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda se předloha skenuje od okraje k okraji.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Ostrost

1–5

Upraví intenzitu ostrosti skenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Teplota

-4 až 4

Umožňuje uživateli zadat, zda má být výstup „teplý“ nebo „chladný“. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota.


Nastavení tisku

Položka nabídky

Popis

Počet kopií

1–999

Určuje výchozí počet kopií pro každou tiskovou úlohu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 1.

Zdroj papíru

Zásobník [x]

Univerzální podavač

Ruční výběr

Ručně obálky

Slouží k nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Barevně

Barevně

Pouze černá

Určuje, zdali budou kopie tištěny barevně

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barva.

Skládat kopie

Zap. (1,2,1,2,1,2)

Vyp. (1,1,1,2,2,2)

Tato volba určuje, že při tisku více kopií má tiskárna klást jednotlivé stránky na sebe.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Strany (oboustranný tisk)

Jednostranné

Dvoustranný

Určuje, zda tiskárna tiskne na jednu stranu nebo na obě strany papíru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je jednostranný tisk.

Sešívání

Vypnuto

Automatický režim

Zpět

Dvojitě

Duální dvojité

Vepředu

Určuje, zda mají být výtisky sešity.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalována sešívačka.
Děrování

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda jsou výtisky děrovány.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován děrovač.
Režim děrování

2 otvory

3 otvory

4 otvory

Určuje typ děrování, které se použije na výtiscích.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení v případě nainstalovaného děrovače na 3 otvory je hodnota „3 otvory“.
 • Výchozí tovární nastavení v případě nainstalovaného děrovače na 2 nebo na 4 otvory je hodnota „4 otvory“.
 • Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován děrovač.
Oboustranné přeložení

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Určuje způsob, jakým se oboustranně vytisknuté stránky svážou a jak je orientován tisk na zadní straně listu vzhledem k tisku na přední straně.

Poznámky:

 • U možnosti Dlouhý okraj budou stránky svázány podél dlouhého okraje stránky (levý okraj u orientace na výšku, horní okraj u orientace na šířku).
 • U možnosti Krátký okraj budou stránky svázány podél krátkého okraje stránky (horní okraj u orientace na výšku, levý okraj u orientace na šířku).
Orientace papíru ve spořiči papíru

Automatický režim

Na šířku

Na výšku

Určuje orientaci vícestránkového dokumentu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky. Tiskárna volí mezi orientací na výšku a na šířku.

Šetřič papíru

Vypnuto

2 na list

3 na list

4 na list

6 na list

9 na list

12 na list

16 na list

Určuje tisk obrazů více stránek na jednu stranu listu papíru.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Vybrané číslo je počet obrazů stránek, které se budou tisknout na jednu stranu.
Hranice spořiče papíru

Žádný

Plné

Tiskne rámeček okolo každého obrazu stránky.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Žádný.

Pořadí ve spořiči papíru

Horizontálně

Opačné horizontální

Opačné vertikální

Vertikálně

Určuje umístění více obrazů stránek.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Horizontální.
 • Umístění závisí na počtu stránek a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku).
Oddělovací listy

Vypnuto

Mezi kopiemi

Mezi úlohy

Mezi listy

Určuje, zda se budou mezi výtisky vloženy prázdné oddělovací listy.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy prázdný list, pokud je zapnutá funkce Skládat kopie. Je-li funkce Skládání vypnuta, mezi každou sadu vytištěných stránek se vloží prázdná stránka, například po všech prvních stránkách, po všech druhých stránkách atd.
 • Při použití možnosti Mezi úlohy se vkládají prázdné listy mezi jednotlivé tiskové úlohy.
 • Při použití hodnoty stránky se vloží prázdný list za každou stránku tiskové úlohy. Toto nastavení je užitečné při tisku na průhledné folie nebo v případě, že chcete do dokumentu vkládat prázdné listy.
Zdroj oddělovacích listů

Zásobník [x]

Ruční podavač

Určuje zdroj papíru pro oddělovací listy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.

Prázdné strany

Netisknout

Tisk

Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Netisknout.


Nabídka Nastavení OCR

Položka

Funkce

Aut. otočit

Zapnuto

Vypnuto

Automaticky otáčí naskenované dokumenty do správné orientace.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Odstranit skvrny

Vypnuto

Zapnuto

Odstraňuje skvrny z naskenovaného obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Inverzní detekce

Zapnuto

Vypnuto

Rozpoznává bílý text na černém pozadí a umožňuje jej upravovat.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Aut. zlepšení kontrastu

Vypnuto

Zapnuto

Automaticky upravuje kontrast, aby se zlepšila kvalita optického rozpoznávání znaků (OCR).

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Rozpoznávané jazyky

Angličtina

Francouzština

Němčina

Španělština

Italština

Portugalština

Dánština

Holandština

Norština

Švédština

Finština

Maďarština

Polština

Umožňuje nastavit jazyk nebo jazyky, které dokáže optické rozpoznávání znaků (OCR) rozpoznat.

Pro každý jazyk vyberte některou z následujících možností:

Vypnuto

Zapnuto

Poznámka: Jazyk je ve výchozím nastavení zapnutý. Pokud je nastavena hodnota, která není uvedena v seznamu rozpoznaných jazyků, zapne se ve výchozím nastavení angličtina.


Nastavení tisku

Nabídka Nastavení

Položka nabídky

Popis

Jazyk tiskárny

Emulace PS

Emulace PCL

Nastaví výchozí jazyk tiskárny.

Poznámky:

 • Výchozí tovární jazyk tiskárny je emulace PS.
 • Nastavení výchozího jazyka tiskárny nezabrání softwarovému programu odesílat tiskové úlohy, které používají jiný jazyk tiskárny.
Čekání úloh

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, že tiskové úlohy budou odebrány z tiskové fronty, pokud vyžadují nedostupné možnosti nebo vlastní nastavení. Budou uloženy do samostatné tiskové fronty, aby se jiné úlohy mohly normálně tisknout. Po získání chybějících informací nebo možností se uložené úlohy vytisknou.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk tiskárny, který není pouze pro čtení. Cílem tohoto požadavku je zajistit, aby nedošlo k odstranění uložených úloh v případě výpadku napájení tiskárny.
Oblast tisku

Normální

Celá stránka

Nastavení logické a fyzické oblasti tisku.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Normální. Jakmile se pokoušíte vytisknout data v oblasti, která není podle nastavení Normální určena k tisku, tiskárna daný obraz na hranici ořízne.
 • Nastavení Celá stránka umožňuje přesunout obrázek do netisknutelné oblasti definované nastavením Normální, tiskárna však ořízne obrázky u okraje definovaného nastavením Normální. Nastavení Celá stránka se vztahuje pouze na stránky tištěné s využitím překladače jazyka PCL 5e. Toto nastavení nemá vliv na stránky tištěné s využitím překladače jazyka PCL XL nebo PostScript.
Použ. tiskárny

Max. rychlost

Max. výtěžnost

Slouží k nastavení využití barevného toneru při tisku.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení tiskárny je Max. rychlost.
 • Ovladač tiskárny dokáže toto nastavení přepsat.
Režim Pouze černá

Vypnuto

Zapnuto

Nastaví tiskárnu na tisk textu a grafiky pouze s použitím černé tiskové kazety.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Stahovat do

RAM

Flash

Disk

Nastaví, kam se mají uložit stažené soubory.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je RAM. Ukládání stažených souborů v paměti RAM je dočasné.
 • Při stahování souborů do paměti flash nebo na pevný disk tiskárny budou soubory umístěny do trvalého úložiště. Stažené soubory zůstanou v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny i po vypnutí tiskárny.
 • Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, když je nainstalována volitelná paměť flash nebo disk.
Šetření zdroji

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, jak tiskárna nakládá s dočasnými staženými soubory, například písmy a makry uloženými v paměti RAM, přijme-li tiskárna úlohu, která vyžaduje více paměti, než je k dispozici.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto. Vypnuto nastaví tiskárnu tak, aby zachovala stažené soubory pouze do té chvíle, než je paměť třeba. Stažené soubory jsou smazány, aby bylo možné zpracovat tiskové úlohy.
 • Při nastavení Zapnuto bude tiskárna uchovávat stažené zdroje během změn jazyka tiskárny a resetování tiskárny. Pokud v tiskárně dojde paměť, zobrazí se hlášení 38 Plná paměť a stažené soubory se neodstraní.
Pořadí při tisku Vytisknout vše

Abecedně

Od nejstarších

Od nejnovějších

Určuje pořadí, v němž jsou tištěny pozdržené a důvěrné úlohy, pokud je zvolena možnost Vytisknout vše.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Abecedně. Tiskové úlohy se na ovládacím panelu tiskárny vždy objevují v abecedním pořadí.


nabídka Evidence úloh

Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován naformátovaný pevný disk tiskárny, který neobsahuje vady. Pevný disk tiskárny nesmí být chráněn proti čtení či zápisu nebo proti zápisu.

Položka nabídky

Popis

Protokol evidence úloh

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda tiskárna vytváří protkol přijatých tiskových úloh.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Nástroje evidence úloh

Umožňuje tisknout a odstraňovat soubory protokolu nebo je exportovat na jednotku flash.

Četnost evidence úloh

Každý měsíc

Každý týden

Určuje, jak často se soubor protokolu vytváří.

Poznámka: Výchozí nastavení je Každý měsíc.

Akce protokolu na konci četnosti

Žádný

Odeslat e-mailem aktuální protokol

Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit ho

Vystavit aktuální protokol

Vystavit a odstranit aktuální protokol

Určuje, jak tiskárna reaguje při vypršení prahu četnosti.

Poznámka: Výchozí nastavení je Žádná.

Disk je téměř plný.

1–99

Vypnuto

Specifikuje maximální velikost souboru protokolu předtím, než tiskárna spustí Akci při téměř plném disku.

Poznámka: Výchozí nastavení je 5MB.

Akce při téměř pném disku

Žádný

Odeslat e-mailem aktuální protokol

Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit ho

Odeslat e-mailem nejstarší protokol a odstranit ho

Vystavit aktuální protokol

Vystavit a odstranit aktuální protokol

Vystavit a odstranit nejstarší protokol

Odstranit aktuální protokol

Odstranit nejstarší protokol

Odstranit všechny protokoly

Odstranit všechny protokoly kromě aktuálního

Určuje, jak tiskárna reaguje, když je téměř plný pevný disk.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Žádná.
 • Hodnota definovaná v položce Disk je téměř plný určuje, kdy bude akce spuštěna.
Akce při pném disku

Žádný

Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit ho

Odeslat e-mailem nejstarší protokol a odstranit ho

Vystavit a odstranit aktuální protokol

Vystavit a odstranit nejstarší protokol

Odstranit aktuální protokol

Odstranit nejstarší protokol

Odstranit všechny protokoly

Odstranit všechny protokoly kromě aktuálního

Určuje, jak tiskárna reaguje, když využití disku dosáhne maximální mezní hodnoty (100 MB).

Poznámka: Výchozí nastavení je Žádná.

Adresa URL pro vystavení protokolů

Určuje, kam tiskárna vystaví protokoly evidence úloh.

E-mailová adresa pro zasílání protokolů

Určuje e-mailovou adresu, na kterou bude zařízení zasílat protokoly evidence úloh.

Předpona souboru protokolu

Poznámka: Jako výchozí předpona souboru protokolu se používá aktuální název hostitele definovaný v nabídce TCP/IP.


Nabídka Dokončování

Položka nabídky

Popis

Strany (oboustranný tisk)

Jednostranný

Dvoustranný

Určuje, zda je oboustranný tisk nastaven jako výchozí nastavení pro všechny tiskové úlohy

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je jednostranný tisk.
 • Oboustranný tisk lze nastavit prostřednictvím softwarového programu. V systému Windows klepněte na položku Soubor > Tisk a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení. V případě, že jste uživatel systému Macintosh, klepněte na položku Soubor > Tisk a potom upravte nastavení v dialogovém okně Tisk a místních nabídkách.
Oboustranné přeložení

Dlouhý okraj

Krátký okraj

Určuje způsob, jakým se oboustranně vytisknuté stránky svážou a jak je orientován tisk na zadní straně listu (strany se sudými čísly) vzhledem k tisku na přední straně (strany s lichými čísly)

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Delší strana. U možnosti Dlouhý okraj budou stránky svázány podél dlouhého okraje stránky (levý okraj u orientace na výšku, horní okraj u orientace na šířku).
 • U možnosti Krátký okraj budou stránky svázány podél krátkého okraje stránky (horní okraj u orientace na výšku, levý okraj u orientace na šířku).
Počet kopií

1–999

Určuje výchozí počet kopií pro každou tiskovou úlohu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 1.

Prázdné strany

Netisknout

Tisk

Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Netisknout.

Skládání kopií

Zap. (1,2,1,2,1,2)

Vyp. (1,1,1,2,2,2)

Tato volba určuje, že při tisku více kopií má tiskárna klást jednotlivé stránky na sebe.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.
 • Při nastavení Zapnuto budou tiskové úlohy skládány postupně.
Oddělovací listy

Vypnuto

Mezi kopie

Mezi úlohy

Mezi listy

Určuje, zda se budou mezi výtisky vloženy prázdné oddělovací listy.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy prázdný list, pokud je zapnutá funkce Skládání. Je-li funkce Skládání vypnuta, mezi každou sadu vytištěných stránek se vloží prázdná stránka, například po všech prvních stránkách, po všech druhých stránkách atd.
 • Při použití hodnoty Mezi úlohy se vkládají prázdné listy mezi jednotlivé tiskové úlohy.
 • Při použití hodnoty Mezi listy se vloží prázdný list za každou stránku tiskové úlohy. Toto nastavení je užitečné při tisku na průhledné folie nebo chcete-li do dokumentu vkládat prázdné listy.
Zdroj oddělovacích listů

Zásobník [x]

Ruční podavač

Určuje zdroj papíru pro oddělovací listy.

Poznámky:

 • Výchozím nastavením výrobce je Zásobník 1 (standardní zásobník).
 • V nabídce Papír musí být nastavena Konfigurace univerzálního podavače na volbu Kazeta, aby se v nastaveních nabídky zobrazil Univerzální podavač.
Šetřič papíru

Vypnuto

2-up

3-up

4-up

6-up

9-up

12-up

16-up

Určuje tisk obrazů více stránek na jednu stranu listu papíru.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Vybrané číslo je počet obrazů stránek, které se budou tisknout na jednu stranu.
Pořadí ve spořiči papíru

Horizontální

Opačné horizontální

Opačné vertikální

Vertikálně

Určuje umístění obrazů stránek, pokud se používá Spořič papíru.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Horizontální.
 • Umístění závisí na počtu stránek a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku).
Orientace papíru ve spořiči papíru

Automaticky

Na šířku

Na výšku

Určuje orientaci vícestránkového dokumentu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky. Tiskárna volí mezi orientací na výšku a na šířku.

Hranice spořiče papíru

Žádná

Plné

Tiskne rámeček okolo každého obrazu stránky.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Žádný.

Sešít výtisk

Vypnuto

Automaticky

Zpět

Dvojité

Duální dvojité

Přední strana

Určuje, zda mají být výtisky sešity.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalována sešívačka.
Děrování

Vypnuto

Zapnuto

Určuje, zda jsou výtisky děrovány.

Poznámka: Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován děrovač.

Režim děrování

2 otvory

3 otvory

4 otvory

Určuje typ děrování tištěného výstupu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je „2 otvory“, nezávisle na hardwaru.
 • Možnosti „3 otvory“ a „4 otvory“ se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován příslušný děrovací hardware.
Posunout listy

Žádná

Mezi kopie

Mezi úlohy

Posouvá stránky o určitý počet.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Žádný.
 • Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy prázdný list, pokud je zapnutá funkce Skládání. Je-li funkce Skládání vypnuta, mezi každou sadu vytištěných stránek se vloží prázdná stránka, například po všech prvních stránkách, po všech druhých stránkách atd.
 • Při nastavení hodnoty Mezi úlohy se posune celá tisková úloha stejně bez ohledu na počet vytištěných kopií.
 • Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalována sešívačka.

Nabídka Kvalita

Položka

Funkce

Režim tisku

Barevně

Pouze černá

Určuje, zda budou obrázky vytištěny barevně.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Barva.

Korekce barev

Automatický režim

Vypnuto

Ručně

Umožňuje upravit barevný výstup na tištěné stránce.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky.

Rozlišení tisku

1200 dpi

2400 Image Q

Určuje rozlišení výstupu v dpi (dots per inch) nebo kvalitě obrazu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 2400 Image Q.

Tmavost toneru

1–5

Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 3.

Zvýraznit tenké čáry

Zapnuto

Vypnuto

Zapnutí režimu tisku, který je vhodnější pro soubory jako jsou stavební výkresy, mapy, schémata elektrických obvodů a vývojové diagramy.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Šetřič barev

Zapnuto

Vypnuto

Sníží množství toneru používaného pro grafiku a obrázky.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
 • Možnost Zapnuto přepíše nastavení Sytost toneru.
Jas RGB

-6 až 6

Upravuje jas výstupu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Kontrast RGB

0–5

Určuje kontrast výstupu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Sytost RGB

0–5

Upraví sytost v barevných výstupech.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Vyvážení barev

Azurová

-5 až 5

Purpurová

-5 až 5

Žlutá

-5 až 5

Černobílá

-5 až 5

Obnovit výchozí nastavení

Zapíná vyvážení barev ve výstupu.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

Ukázka barev

sRGB – displej

sRGB – živě

Displej – plná čerň

Živě

Vypnuto – RGB

CMYK – USA

CMYK – Evropa

CMYK – živě

CMYK – vypnuto

Vytiskne ukázky barev pro každou z tabulek pro konverzi barev RGB a CMYK použitou v tiskárně.

Ručně vytvořená barva

Obrázek RGB

Text RGB

Grafika RGB

Umožňuje přizpůsobit konverze barev RGB.

Můžete vybírat z těchto možností:

Živě

sRGB – displej

Displej – plná čerň

sRGB – živě

Vypnuto

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení pro položku Obrázek RGB je sRGB – displej.
 • Výchozí tovární nastavení pro položky Text RGB a Grafika RGB je sRGB – živě.
Ruční barva (pokračování)

Obrázek CMYK

Text CMYK

Grafika CMYK

Umožňuje přizpůsobit konverze barev CMYK.

Můžete vybírat z těchto možností:

CMYK – USA

CMYK – Evropa

CMYK – živě

Vypnuto

Poznámka: Nastavení hodnot US CMYK V ostatních státech je výchozí nastavení Euro CMYK.

Náhrada přímých barev

Umožňuje přiřadit hodnoty CMYK příslušným přímým barvám.

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze ve vestavěném webovém serveru.

Nahrazení RGB

Upravuje barvy výstupu, aby se shodovaly s barvami originálního dokumentu.

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze ve vestavěném webovém serveru.


Nabídka Nástroje

Položka nabídky

Popis

Odstr.pozdržené úlohy

Důvěrná

Pozdržená

Neobnovená

Vše

Odstraní důvěrné a pozdržené úlohy z pevného disku tiskárny.

Poznámky:

 • Výběr nastavení ovlivňuje pouze tiskové úlohy, které se nacházejí v tiskárně. Záložky, tiskové úlohy na jednotkách flash a další typy pozdržených úloh nejsou ovlivněny.
 • Výběrem hodnoty Neobnovená odeberete všechny tiskové a pozdržené úlohy, které nebyly obnoveny z pevného disku tiskárny nebo z paměti.
Formát Flash

Ano

Ne

Provede formátování flash paměti.

Výstraha—nebezpečí poškození: Během formátování flash paměti tiskárnu nevypínejte.

Poznámky:

 • Volbou Ano vymažete všechna data uložená v paměti flash.
 • Volba Ne zruší požadavek na formátování.
 • Pojem paměť flash označuje paměť, kterou do tiskárny přidáte nainstalováním volitelné paměťové karty.
 • Má-li být tato položka nabídky dostupná, volitelná paměťová karta flash musí být v tiskárně nainstalována a musí správně fungovat.
 • Volitelná paměťová karta flash nesmí být chráněna proti čtení/zápisu nebo zápisu.
Odstranit položky stažené na disk

Ihned odstranit

Neodstraňovat

Odstraní z pevného disku tiskárny stažené položky, včetně všech pozdržených úloh, úloh v paměti a zaparkovaných úloh.

Poznámky:

 • Položka Ihned odstranit nakonfiguruje ovládací panel tiskárny tak, aby se po dokončení procesu odstraňování vrátil na původní obrazovku.
 • Hodnota Neodstraňovat vrátí ovládací panel tiskárny do hlavní nabídky Nástroje.
Aktivovat hexadecimální trasování

Pomáhá nalézt zdroj problému s tiskovou úlohou.

Poznámky:

 • Je-li aktivováno, veškerá data zasílaná na tiskárnu jsou vytištěna v hexadecimálním a znakovém vyjádření a nejsou spouštěny řídicí kódy.
 • Hexadecimální trasování ukončíte nebo deaktivujete vypnutím nebo resetováním tiskárny.
Odhad pokrytí

Vypnuto

Zapnuto

Nabízí odhad procentuálního pokrytí stránky tonerem. Odhad je vytištěn na samostatné stránce na konci každé tiskové úlohy.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.


Nabídka XPS

Položka nabídky

Popis

Str. s chybami tisku

Vypnuto

Zapnuto

Tiskne stránku s informacemi o chybách, včetně chyb s označením XML

Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto.


Nabídka PDF

Položka nabídky

Popis

Na celou stránku

Ne

Ano

Přizpůsobení obsahu stránky formátu vybraného papíru

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ne.

Anotace

Netisknout

Tisk

Tisk anotací v PDF

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Netisknout.


Nabídka PostScript

Položka nabídky

Popis

Tisk PS chyb

Vypnuto

Zapnuto

Vytiskne stránku obsahující chybu PostScriptu.

Poznámka: Výchozím nastavením z výroby je Vypnuto.

Režim spuštění se zamknutým PS

Vypnuto

Zapnuto

Uživatelé mohou vypnout soubor SysStart.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Priorita písem

Rezidentní

Paměť flash/Disk

Určuje pořadí hledání písma.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Rezidentní.
 • Aby byla tato položka nabídky dostupná, musí být v tiskárně nainstalována a správně fungovat zformátovaná paměťová karta flash nebo pevný disk.
 • Paměťová karta flash nebo pevný disk tiskárny nesmí být chráněn proti čtená a zápisu, proti zápisu a nesmí být chráněn ani heslem.
 • Vyrovnávací paměť úloh nesmí být nastavena na 100 %.
Vyhlazování obrázků

Vypnuto

Zapnuto

Vylepší kontrast a ostrost obrázků s nízkým rozlišením a vyhladí jejich barevné přechody.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Vyhlazování obrázků nemá vliv na obrázky, které mají rozlišení 300 dpi nebo vyšší.

Nabídka Emulace PCL

Položka nabídky

Popis

Zdroj písem

Rezidentní

Disk

Stahování

Flash

Vše

Určuje sady písem použitých v položce nabídky Název písma.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Rezidentní. Zobrazí výchozí sadu písem staženou do paměti RAM.
 • Nastavení Flash a Disk zobrazí všechna písma rezidentní v dané možnosti. Volitelná paměť flash musí být správně naformátována a nesmí být chráněna proti čtení/zápisu, nebo chráněna heslem.
 • Stahování zobrazuje všechna písma stažená do paměti RAM.
 • Při použití možnosti Vše se zobrazí všechna písma dostupná pro jakýkoli doplněk.
Název písma

RO Courier

Označuje konkrétní písmo a doplněk, ve kterém je uloženo.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je RO Courier. Formát RO Courier zobrazí název písma, ID písma a místo uložení v tiskárně. Zkratky zdrojů písem jsou R pro rezidentní, F pro paměť flash, K pro disk a D pro stažení.

Sada symbolů

10U PC-8

12U PC-850

Specifikujte sadu symbolů pro každé písmo s určitým názvem.

Poznámky:

 • 10U PC-8 je americkým výchozím továrním nastavením. 12U PC-850 je mezinárodním výchozím továrním nastavením.
 • Sada symbolů je sada písmen a číselných znaků, interpunkčních znamének a speciálních symbolů. Sady symbolů podporují různé jazyky nebo specifické programy, například matematické symboly pro vědecké texty. Jsou zobrazeny pouze podporované sady symbolů.
Nastavení emulace PCL

Bodová velikost

1.00–1008.00

Slouží ke změně bodové velikosti u škálovatelných typografických písem.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je 12.
 • Bodová velikost označuje výšku znaků v písmu. Jeden bod se rovná přibližně 0,35 mm.
 • Bodové velikosti lze měnit po 0,25 bodu.
Nastavení emulace PCL

Rozteč

0.08–100

Určuje rozteč písma pro škálovatelná písma s konstantní roztečí.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je 10.
 • Velikost rozteče se odvíjí od počtu znaků s pevnou mezerou na jeden palec (cpi).
 • Rozteč může být navyšována po 0,01 cpi.
 • Pro neškálovatelné fonty s konstantní roztečí se rozteč zobrazí, ale nelze ji změnit.
Nastavení emulace PCL

Orientace

Na výšku

Na šířku

Určuje orientaci textu a grafiky na stránce.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Na výšku.
 • Při orientaci na výšku se text a grafika tiskne rovnoběžně s kratším okrajem stránky.
 • Při orientaci na šířku se text a grafika tiskne rovnoběžně s delším okrajem stránky.
Nastavení emulace PCL

Počet řádků na stránku

1–255

Určuje počet řádků, které se vytisknou na každé stránce.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení v USA je 60. Mezinárodní výchozí nastavení je 64.
 • Tiskárna nastavuje velikost prostoru mezi řádky na základě nastavení počtu řádků na stránku, formátu papíru a orientace. Před změnou nastavení počtu řádků na stránku zvolte správný formát papíru a správnou orientaci.
Nastavení emulace PCL

Šířka formátu A4

198 mm

203 mm

Nastaví tiskárnu na tisk na papír formátu A4.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 198 mm.
 • Nastavení 203 mm nastaví šířku stránky tak, aby to umožňovalo tisk osmdesáti znaků s roztečí 10.
Nastavení emulace PCL

Vkládat CR za LF

Vypnuto

Zapnuto

Nastavení automatického vložení znaku konce řádku (CR) po posunu na další řádek (LF).

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Nastavení emulace PCL

Vkládat LF za CR

Vypnuto

Zapnuto

Nastavení automatického vložení posunu na další řádek (LF) po vložení znaku konce řádku (CR).

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Přečíslování zásobníků

Přiřadit univ. podavač

Vypnuto

Žádný

0–199

Přiřadit zásobník [x]

Vypnuto

Žádný

0–199

Přiřadit ruč. pod. pap.

Vypnuto

Žádný

0–199

Přiřadit ruč. podavač obálek

Vypnuto

Žádný

0–199

Konfigurace tiskárny pro spolupráci se softwarem tiskárny nebo programů, které používají jiné označení zdrojů pro zásobníky a podavače.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Nastavení Žádný ignoruje příkaz Vybrat podávání papíru. Tato volba se zobrazí pouze když je vybrána překladačem PCL 5e.
 • Položka 0–199 umožňuje přiřazení vlastního nastavení.
Přečíslování zásobníků

Zobrazit výchozí nastavení

MPF Výchozí = 8

T1 Výchozí = 1

T2 Výchozí = 4

T3 Výchozí = 5

T4 Výchozí = 20

T5 Výchozí = 21

Výchozí obálka = 6

Ruční pod. výchozí = 2

Ručně ob. vých. = 3

Zobrazení výchozí hodnoty od výrobce přiřazené ke každému zásobníku nebo podavači.

Přečíslování zásobníků

Obnovit výchozí

Ano

Ne

Vrácení přiřazení všech zásobníků a podavačů na výchozí nastavení od výrobce.


Nabídka HTML

Položka nabídky

Popis

Název písma

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Graph

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

StempelGaramond

Taffy

Times

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

NewSansMTCS

NewSansMTCT

New SansMTJA

NewSansMTKO

Nastaví výchozí písmo pro dokumenty HTML.

Poznámka: V dokumentech HTML bez specifikovaného písma se použije písmo Times.


Položka nabídky

Popis

Velikost písma

1–255 bodů

Nastaví výchozí velikost písma pro dokumenty HTML.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 12 bodů.
 • Velikost písma lze zvětšovat v přírůstcích po 1 bodu.
Přizpůsobit

1–400%

Přizpůsobí výchozí písmo pro dokumenty HTML.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je 100%.
 • Přizpůsobení písma lze zvětšovat v 1% přírůstcích.
Orientace

Na výšku

Na šířku

Nastaví orientaci stránky pro dokumenty HTML.

Poznámka: Výchozí nastavení je Na výšku.

Velikost okraje

8–255 mm

Nastaví okraj stránky pro dokumenty HTML.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 19 mm.
 • Velikost okraje lze zvětšovat v přírůstcích po 1 mm.
Pozadí

Tisk

Netisknout

Určuje, zda se u dokumentů HTML má tisknout pozadí.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Tisk.


Nabídka Obrázek

Položka nabídky

Popis

Automatické přizpůsobení

Zapnuto

Vypnuto

Vybere optimální velikost papíru , měřítko a orientaci.

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto. Zapnutím tohoto nastavení potlačíte nastavení měřítka a orientace u některých obrázků.

Invertovat

Vypnuto

Zapnuto

Invertuje dvoubarevné monochromatické obrázky

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Toto nastavení se nevztahuje na obrázky GIF a JPEG.
Měřítko

Nejlepší

Ukotvit ve středu

Přizpůsobit výšku/šířku

Přizpůsobit výšku

Přizpůsobit šířku

Ukotvit vlevo nahoře

Přizpůsobí obrázek vybranému formátu papíru

Poznámky:

 • Nejlepší je výchozí tovární nastavení.
 • Když je zapnuto Automatické přizpůsobení, je měřítko automaticky nastaveno na přizpůsobení výšky/šířky.
Orientace

Na výšku

Na šířku

Opačně na výšku

Opačně na šířku

Nastavuje orientaci obrázku

Poznámka: Výchozí nastavení je Na výšku.


Nabídka Úpravy knihy

Nabídka Úpravy knihy je k dispozici pouze v případě, že je nainstalovaná dokončovací schránka. Z této nabídky si můžete zvolit různá nastavení, pokud tisknete knihy.

Nabídka „Úpravy knihy“ se vyvolává takto:

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Při zapínání tiskárny stiskněte a podržte tlačítka number two button a number six button.

 3. Jakmile se zobrazí obrazovka s ukazatelem průběhu, pusťte tlačítka.

  Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a pak se zobrazí nabídka Konfigurace.

 4. Dotýkejte se šipek, dokud se nezobrazí možnost Úpravy knihy.

 5. Dotkněte se možnosti Úpravy knihy.

Položka nabídky

Popis

Formát papíru

JIS B4

Letter

A4

Legal

11 x 17

12 x 18

A3

SRA3

Oficio

Folio

Určuje formát papíru.

Poznámka: Výchozí hodnota tohoto nastavení odpovídá formátu papíru v Zásobníku 1.

Celkový počet listů

1–2 listy

3 listy

4 listy

5–7 listů

8–15 listů

Určuje celkový počet listů v knize.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 1-2 listy.

Úprava přesahu složení

Horní přesah

Spodní přesah

Volba horního nebo dolního přesahu podle výtisků

Úprava zkosení při vytváření knihy

Zkosení ve směru hodinových ručiček

Zkosení proti směru hodinových ručiček

Volba směru zkosení podle výtisků