Nabídka Bezpečnost

Úpravy nabídky Nastavení zabezpečení

Položka nabídky

Popis

Upravit záložní heslo

Vytváří záložní heslo

Poznámka: Tato položka nabídky se objeví, jen když existuje záložní heslo.

Upravit stavební bloky

Upravuje interní účty, NTLM, různá nastavení, heslo a PIN

Upravit bezpečnostní šablony

Přidává nebo upravuje bezpečnostní šablonu

Upravit řízení přístupu

Řídí přístup k nabídkám tiskárny, aktualizacím firmwaru, pozdrženým úlohám a jeným přístupovým bodům


Nabídka Různá nastavení zabezpečení

Položka nabídky

Popis

Omezení přihlášení

Počet neúspěšných přihlášení

Časový rámec pro neúspěšné pokusy

Doba uzamčení

Časový limit pro přihlášení z panelu

Časový limit pro vzdálené přihlášení

Omezuje počet a časový rámec neúspěšných pokusů o přihlášení z ovládacího panelu tiskárny, než dojde k uzamčení všech uživatelů.

Poznámky:

 • Počet neúspěšných přihlášení určuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení, než dojde k uzamčení všech uživatelů. Výchozí nastavení je rozsah nastavení 1–10 pokusů.
 • Časový rámec pro neúspěšné pokusy určuje časové období, během kterého lze uskutečňovat neúspěšné pokusy o přihlášení, než dojde k uzamčení všech uživatelů. Rozsah nastavení je 1–60 minut. Výchozí nastavení je 5 minut.
 • Doba uzamčení určuje, jak dlouho bude trvat uzamčení uživatelů po překročení limitu neúspěšných přihlášení. Rozsah nastavení je 1–60 minut. Výchozí nastavení je 5 minut. 1 znamená, že tiskárna nepoužívá dobu blokování.
 • Časový limit pro přihlášení pomocí panelu určuje, jak dlouho zůstane tiskárna nečinná na domovské stránce před automatickým odhlášením uživatele. Rozsah nastavení je 1–900 sekund. Výchozí nastavení je 30 sekund.
 • Hodnota Časový limit pro vzdálené přihlášení určuje, jak dlouho zůstává vzdálené rozhraní v nečinnosti, než dojde k automatickému odhlášení uživatele. Rozsah nastavení je 1–120 sekund. Výchozí nastavení je 10 minut.
Bezpečnostní resetovací propojka

Řízení přístupu = Žádné zabezpečení

Bez účinku

Obnovit výchozí tovární zabezpečení

Změní hodnotu nastavení zabezpečení.

Poznámky:

 • Řízení přístupu = Hodnota Bez zabezpečení zachová všechny informace o zabezpečení definované uživatelem. Výchozí nastavení je Bez zabezpečení.
 • Hodnota Bez efektu znamená, že resetování nemá na konfiguraci zabezpečení zařízení žádný vliv.
 • Hodnota Obnovit výchozí nastavení zabezpečení odstraní všechny informace o zabezpečení definované uživatelem a přiřadí výchozí hodnoty všem nastavením v sekci Různá nastavení zabezpečení v panelu i na webové stránce.
Ověření LDAP certifikátu

Požadovat

Zkusit

Povolit

Nikdy

Povolit uživateli požadovat certifikát serveru

Poznámky:

 • Hodnota Požadovat značí, že bude požadován certifikát serveru. Pokud byl poskytnut chybný certifikát nebo nebyl poskytnut žádný, relace bude okamžitě ukončena. Výchozí nastavení je Požadovat.
 • Hodnota Zkusit značí, že bude požadován certifikát serveru. Není-li žádný certifikát poskytnut, relace bude normálně pokračovat. Pokud byl poskytnut chybný certifikát, relace bude okamžitě ukončena.
 • Hodnota Povolit značí, že bude požadován certifikát serveru. Není-li žádný certifikát poskytnut, relace bude normálně pokračovat. Pokud byl poskytnut chybný certifikát, bude ignorován a relace bude normálně pokračovat.
 • Hodnota Nikdy značí, že nebude požadován certifikát serveru.
Minimální délka kódu PIN

1–16

Omezí délku PIN kódu.

Poznámka: Výchozí nastavení je 4.


nabídka Důvěrný tisk

Položka nabídky

Popis

Max. počet neplatných kódů PIN

Vypnuto

2–10

Omezuje počet možných zadání neplatného kódu PIN

Poznámky:

 • Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován naformátovaný pevný disk tiskárny, který je bez závad.
 • Po dosažení tohoto limitu se odstraní tiskové úlohy s tímto uživatelským jménem a kódem PIN.
Doba platnosti důvěrné úlohy

Vypnuto

1 hodina

4 hodiny

24 hodin

1 týden

Omezuje dobu, po kterou důvěrná tisková úloha zůstává v tiskárně před odstraněním.

Poznámky:

 • Pokud se změní doba platnosti úloh, zatímco jsou v paměti RAM nebo na pevném disku tiskárny uloženy důvěrné tiskové úlohy, doba platnosti těchto tiskových úloh se na novou výchozí hodnotu nezmění.
 • Vypnutím tiskárny se odstraní všechny důvěrné úlohy uložené v paměti RAM tiskárny.
Doba platnosti opakované úlohy

Vypnuto

1 hodina

4 hodiny

24 hodin

1 týden

Nastavuje časový limit pro uložení tiskových úloh v tiskárně.

Doba platnosti ověřené úlohy

Vypnuto

1 hodina

4 hodiny

24 hodin

1 týden

Nastavuje časový limit pro uložení tiskových úloh vyžadujících ověření v tiskárně.

Doba platnosti vyhrazené úlohy

Vypnuto

1 hodina

4 hodiny

24 hodin

1 týden

Nastavuje časový limit, po který tiskárna ukládá tiskové úlohy určené k pozdějšímu vytištění.


Nabídka Vymazat dočasné datové soubory

Příkaz Vymazat dočasné datové soubory vymaže z pevného disku tiskárny pouze data tiskových úloh, která nejsou aktuálně používána souborovým systémem. Na pevném disku skeneru budou zachována všechna trvalá data, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy.

Poznámka: Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován naformátovaný funkční pevný disk tiskárny.

Položka

Funkce

Režim mazání

Vypnuto

Automatický režim

Ručně

Zadejte režim pro vymazání dočasných datových souborů.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky.

Automatická metoda

Jeden průchod

Vícenásobné spuštění

Zadejte způsob automatického mazání disku.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Jedno spuštění.
 • Mazání vysoce důvěrných informací by se mělo provádět pouze pomocí metody Vícenásobné spuštění.
Ruční metoda

Jeden průchod

Vícenásobné spuštění

Zadejte způsob ručního mazání disku.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Jedno spuštění.

Plánovaná metoda

Jeden průchod

Vícenásobné spuštění

Zadejte způsob plánovaného mazání disku.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Jedno spuštění.


Nabídka Deník bezpečnostního auditu

Položka nabídky

Popis

Exportovat deník

Umožňuje oprávněnému uživateli exportovat bezpečnostní deník

Poznámky:

 • Chcete-li exportovat deník z ovládacího panelu tiskárny, musí být k tiskárně připojená jednotka flash.
 • Deník lze stáhnout do počítače z vestavěného webového serveru.
Odstranit deník

Ano

Ne

Určuje, zda se odstraňují deníky auditu

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Ano.

Konfigurovat deník

Zapnout audit

Zapnout vzdálený syslog

Vzdálený syslog server

Vzdálený syslog port

Vzdálená metoda syslogu

Vzdálené zařízení pro syslog

Chování deník plný

E-mail. adresa správce

Dig. podepsat exporty

Závažnost událostí k protokolování

Nezazn. události vzdál. syslogu

Upoz. na vymazání e-mail. deníku

Upoz. na přenesení e-mail. deníku

Upoz. na plný e-mail z %

Úrov. upoz.: z % plný

Upoz. na exportování e-mail. deníku

Upoz. na změnu nastavení e-mail. deníku

Ukonč. řádků deníku

Určuje, zda a jak budou vytvářeny deníky auditu.

Poznámka: Výchozí nastavení výrobce aktivuje deník bezpečnostního auditu.


Nabídka Nastavit datum a čas

Položka nabídky

Popis

Aktuální datum a čas

Umožňuje zobrazit aktuální nastavení data a času pro tiskárnu.

Ručně nastavit datum a čas

Poznámka: Datum a čas jsou nastaveny na formát RRRR-MM-DD HH:MM:SS.

Časové pásmo

Poznámka: Výchozí nastavení je GMT.

Automaticky sledovat letní čas

Zapnuto

Vypnuto

Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Zapnuto a toto nastavení používá příslušný letní čas spojený nastavením časového pásma.

Vlastní nastavení časového pásma

První týden letního času

První den letního času – vypnuto

První měsíc letního času

Začátek letního času

Poslední týden letního času

Poslední den letního času

Poslední měsíc letního času

Konec letního času

Posunutí letního času

Umožňuje uživateli nastavit časové pásmo

Povolit server NTP

Zapnuto

Vypnuto

Aktivuje časový protokol sítě (NTP), který synchronizuje hodiny zařízení připojených k síti

Poznámka: Výchozí nastavení je Zapnuto.

Server NTP

Umožňuje zobrazit adresu serveru NTP.

Povolit ověření

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje změnit nastavení ověření na zapnuto či vypnuto

Poznámka: Výchozí nastavení je Vypnuto.