การแฟกซ์

การรับแฟกซ์

การส่งแฟกซ์

การกำหนดลักษณะงานแฟกซ์

ท่านสามารถใช้เครื่อง All-In-One เพื่อส่งแฟกซ์สีหรือแฟกซ์ขาว-ดำ ท่านสามารถส่งและรับเอกสารในขนาด A4, legal และ letter

หากท่านต้องการจะ...

ทำได้ดังนี้...

ดูหัวข้อนี้...

รับแฟกซ์

ให้เครื่อง All-In-One รับสายทุกสาย

รับอัตโนมัติ

ท่านรับสายด้วยตนเองทุกสายและเลือกเองว่าจะรับแฟกซ์หรือไม่

รับด้วยตนเอง

ให้เครื่องตอบรับอัตโนมัติรับสาย หรือเครื่อง All-In-One ตรวจพบสัญญาณแฟกซ์และรับแฟกซ์

เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

ส่งแฟกซ์

การใช้แผงควบคุม

การใช้แผงควบคุม

การใช้ All-In-One Center

การใช้ All-In-One Center

การใช้แฟกซ์ไดรเวอร์

การส่งแฟกซ์จากไฟล์

กำหนดลักษณะแฟกซ์

การใช้ Fax Setup Utility (ยูทิลิตี้ตั้งค่าแฟกซ์)

การใช้ Fax Setup Utility (ยูทิลิตี้ตั้งค่าแฟกซ์)

การใช้แผงควบคุม

การใช้แผงควบคุม


การรับแฟกซ์

ท่านสามารถเลือกรับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ, รับด้วยตนเอง หรือผ่านเครื่องตอบรับอัตโนมัติก็ได้

หมายเหตุ: ในการใช้เครื่อง All-In-One ของท่านรับหรือส่งแฟกซ์สี อุปกรณ์ที่ท่านใช้รับแฟกซ์จะต้องสนับสนุนแฟกซ์สีด้วย

รับอัตโนมัติ

แนะนำให้ใช้งานเมื่อมีสายแฟกซ์โดยเฉพาะ

เครื่อง All-In-One ของท่านมีการตั้งค่าให้รับแฟกซ์ที่ส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติโดยใช้โหมดตอบรับอัตโนมัติ โหมดนี้จะสังเกตได้จากไฟสัญญาณ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เมื่อไฟสัญญาณ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) สว่าง เครื่อง All-In-One จะรับแฟกซ์หลังมีสัญญาณเรียกเข้าตามจำนวนครั้งที่กำหนดในเมนู Options (ตัวเลือก)

หากท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและต้องการเปลี่ยนค่ากลับเป็นโหมดตอบรับอัตโนมัติ

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. กด Options (ตัวเลือก) จนกระทั่งข้อความ Number of rings (จำนวนครั้งของสัญญาณเรียกเข้า) ปรากฏขึ้น
 3. กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเลือก After 2 rings (หลังสัญญาณเรียกเข้า 2 ครั้ง), After 3 rings (หลังสัญญาณเรียกเข้า 3 ครั้ง) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในเครื่อง) หรือ After 5 rings (หลังสัญญาณเรียกเข้า 5 ครั้ง)
 4. กด Select (เลือก)
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสัญญาณ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) บนเครื่อง All-In-One สว่างขึ้น

เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้าตามจำนวนที่ท่านกำหนด เครื่อง All-In-One จะรับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ

รับด้วยตนเอง

แนะนำให้ใช้งานเมื่อใช้สายร่วมกันทั้งโทรศัพท์และแฟกซ์

ท่านสามารถเลือกว่าจะรับแฟกซ์หรือไม่ โดยการตั้งค่าเครื่อง All-In-One ให้อยู่ในโหมดรับด้วยตนเอง

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสัญญาณ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) บนเครื่อง All-In-One ดับลง
 3. หากเครื่อง All-In-One ของท่านมีชุดหูฟังโทรศัพท์: เมื่อเครื่อง All-In-One มีสัญญาณเรียกเข้า ให้ยกชุดหูฟังโทรศัพท์ แล้วคอยฟังสัญญาณแฟกซ์

หากเครื่อง All-In-One ของท่านไม่มีชุดหูฟังโทรศัพท์: เมื่อโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องมีสัญญาณเรียกเข้า ให้ยกชุดหูฟังโทรศัพท์ แล้วคอยฟังสัญญาณแฟกซ์

หมายเหตุ: ท่านจะต้องเชื่อมต่อเครื่อง All-In-One เข้ากับโทรศัพท์เพื่อรับแฟกซ์ด้วยตนเอง ดูคำแนะนำในส่วน การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

 1. หากเครื่อง All-In-One ของท่านมีชุดหูฟังโทรศัพท์:
 1. กด Black (ขาวดำ) หรือ Color (สี)
 2. วางชุดหูฟังโทรศัพท์

เครื่อง All-In-One จะรับแฟกซ์

หากเครื่อง All-In-One ของท่านไม่มีชุดหูฟังโทรศัพท์:

 1. กด *9* บนโทรศัพท์
 2. วางสายโทรศัพท์

เครื่อง All-In-One จะรับแฟกซ์

เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

แนะนำให้ใช้งานเมื่อใช้สายร่วมกันทั้งโทรศัพท์และแฟกซ์

วิธีรับแฟกซ์กรณีที่เครื่อง All-In-One เชื่อมต่อกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ:

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. ตั้งค่าเครื่องตอบรับอัตโนมัติเพื่อให้รับสายเรียกเข้าก่อนที่เครื่อง All-In-One จะรับสาย ตัวอย่างเช่น หากท่านตั้งค่าให้เครื่องตอบรับอัตโนมัติรับสายเรียกเข้าหลังสัญญาณเรียกเข้า 3 ครั้ง ให้ตั้งค่าให้เครื่อง All-In-One รับสายหลังสัญญาณเรียกเข้า 5 ครั้ง การเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่อง All-In-One:
 1. กด Options (ตัวเลือก) จนกระทั่งข้อความ Number of rings (จำนวนครั้งของสัญญาณเรียกเข้า) ปรากฏขึ้น
 2. กดปุ่มลูกศรขวาจนกระทั่งข้อความ After 5 rings (หลังสัญญาณเรียกเข้า 5 ครั้ง) ปรากฏขึ้น
 3. กด Select (เลือก)
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสัญญาณ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) บนเครื่อง All-In-One สว่างขึ้น

เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้า เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะรับสาย

หมายเหตุ: ท่านต้องติดตั้งอุปกรณ์ตามที่แสดงในส่วน การเชื่อมต่อกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง


การส่งแฟกซ์

ท่านสามารถส่งแฟกซ์ได้โดยใช้แผงควบคุม, All-In-One Center หรือแฟกซ์ไดรเวอร์

การใช้แผงควบคุม

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง All-In-One เปิดอยู่
 2. ป้อนเอกสารต้นฉบับได้สูงสุด 30 แผ่น โดยคว่ำหน้าลงใน ADF

หมายเหตุ: เมื่อท่านป้อนกระดาษขนาดเล็ก ให้วางต้นฉบับตรงกลางถาดและปรับตัวนำกระดาษให้ชิดขอบกระดาษ

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. ใช้แผงปุ่มเพื่อ:

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีรายการโทรด่วน แต่ต้องการสร้างรายการนี้ขึ้นมา ให้ดูในส่วน การใช้คอมพิวเตอร์ (ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์)

เครื่อง All-In-One จะสแกนเอกสารของท่านและส่งแฟกซ์ไปยังหมายเลขที่ท่านป้อน

การใช้ All-In-One Center

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง All-In-One เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
 2. ป้อนเอกสารต้นฉบับได้สูงสุด 30 แผ่น โดยคว่ำหน้าลงใน ADF

หมายเหตุ: เมื่อท่านป้อนกระดาษขนาดเล็ก ให้วางต้นฉบับตรงกลางถาดและปรับตัวนำกระดาษให้ชิดขอบกระดาษ

 1. จากเดสก์ทอป ให้ดับเบิลคลิกไอคอน Lexmark 4200 Series All-In-One Center

หน้า All-In-One Main Page (หน้าหลักของ All-In-One) จะปรากฏขึ้น

 1. ในส่วน Productivity Tools (เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ) ให้คลิก Fax an image or document (แฟกซ์ภาพหรือเอกสาร)
 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

การส่งแฟกซ์จากไฟล์

ท่านสามารถสร้างเอกสารในคอมพิวเตอร์ และส่งแฟกซ์ขาว-ดำไปให้ผู้อื่น

หมายเหตุ: ท่านสามารถส่งแฟกซ์จากไฟล์ได้ แต่ไม่สามารถรับแฟกซ์ที่เป็นไฟล์ได้ แฟกซ์ทั้งหมดที่ได้รับจะพิมพ์ออกมาจากเครื่อง All-In-One

ในการส่งแฟกซ์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ใช้แฟกซ์โมเด็มในเครื่อง All-In-One:

 1. เมื่อเปิดเอกสารของท่านแล้ว ให้คลิก File (ไฟล์) Print (พิมพ์)
 2. ในรายการเครื่องพิมพ์ ให้เลือก Fax Lexmark 4200 Series
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในโปรแกรม

หมายเหตุ: แฟกซ์ทั้งหมดที่ส่งโดยใช้คุณสมบัติไฟล์จะมีความละเอียดแบบ Fine (ชัดเจน)


การกำหนดลักษณะงานแฟกซ์

ในเครื่อง All-In-One จะมีคุณสมบัติแฟกซ์มากมาย ซึ่งทำให้การส่งแฟกซ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่านสามารถใช้แผงควบคุมหรือซอฟต์แวร์เพื่อใช้คุณสมบัติแฟกซ์และกำหนดลักษณะของแฟกซ์ ดูรายการตัวเลือกเมนูแฟกซ์ทั้งหมดของแผงควบคุมในส่วน การใช้แผงควบคุม

การตั้งค่า Speed Dial (โทรด่วน)

การใช้คอมพิวเตอร์ (ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์)

 1. คลิก Start Programs Lexmark 4200 Series All-In-One Fax Setup Utility
 2. คลิกแถบ Speed Dial (โทรด่วน)
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏในแถบ Speed Dial (โทรด่วน) เพื่อเพิ่มหมายเลขใหม่ในรายการโทรด่วน
 4. กด Save Settings (บันทึกค่า) หลังเสร็จสิ้นการปรับปรุงข้อมูล เครื่องจะไม่บันทึกข้อมูลจนกว่าท่านจะกดปุ่มนี้

การใช้แผงควบคุม

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. กด Options (ตัวเลือก) จนกระทั่งข้อความ Edit Speed Dial (แก้ไขรายการโทรด่วน) ปรากฏขึ้นบนส่วนแสดงผล
 3. กด Select (เลือก)
 4. ป้อนหมายเลขโทรด่วนสองหลัก แล้วกด Select (เลือก)
 5. ป้อนหมายเลขแฟกซ์
 6. ป้อนชื่อโดยใช้แผงปุ่ม กดปุ่มหลายครั้งเพื่อเลื่อนไปตามตัวอักษร
 7. กด Select (เลือก) เมื่อท่านเสร็จสิ้น

ข้อความ Saved (บันทึกไว้แล้ว) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

การใช้คุณสมบัติโทรด่วน

เพื่อให้การส่งแฟกซ์ง่ายขึ้น ท่านสามารถป้อนหมายเลขโทรด่วนได้มากถึง 99 หมายเลข ท่านสามารถป้อนหมายเลขเดี่ยว 79 หมายเลข และป้อนกลุ่ม 20 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถบรรจุหมายเลขได้ห้าหมายเลข

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. กด Speed Dial (โทรด่วน)

หมายเลขโทรด่วนหมายเลขแรกในรายการจะปรากฏขึ้น

 1. เลื่อนดูตามรายการโดยใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและลูกศรขวา หรือใช้แผงปุ่มเพื่อป้อนหมายเลขโทรด่วนสองหลัก
 2. กด Black (ขาว-ดำ) หรือ Color (สี) เพื่อส่งแฟกซ์

ปุ่มโทรด่วน

ท่านสามารถใช้หมายเลขโทรด่วนลำดับที่ 1-5 โดยใช้ปุ่มโทรด่วน ปุ่มเหล่านี้จะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อท่านป้อนหมายเลขโทรด่วนห้าลำดับแรก วิธีส่งแฟกซ์โดยใช้ปุ่มโทรด่วน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง All-In-One เปิดอยู่
 2. ป้อนเอกสารต้นฉบับได้สูงสุด 30 แผ่น โดยคว่ำหน้าลงใน ADF
 3. กดปุ่มโทรด่วนตามต้องการ
 4. กด Black (ขาวดำ) หรือ Color (สี)

การส่งแฟกซ์หลายหน้าไปยังกลุ่ม

หากเครื่อง All-In-One ของท่านเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถส่งแฟกซ์ได้สูงสุดถึง 20 หน้าไปยังผู้รับห้าคนในคราวเดียวกัน

วิธีส่งแฟกซ์ไปยังผู้รับหลายคนในทันที

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. ป้อนหมายเลขแฟกซ์หรือกด Speed Dial (โทรด่วน) เพื่อเลือกหมายเลขจากรายการโทรด่วน
 3. กด Black (ขาว-ดำ) หรือ Color (สี) เพื่อส่งแฟกซ์ทันที หรือกด Select (เลือก) เพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์เพิ่มเติม
 4. กด Black (ขาว-ดำ) หรือ Color (สี) เพื่อส่งแฟกซ์ไปยังหมายเลขทั้งสอง หรือกด Select (เลือก) เพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์เพิ่มเติม ทำซ้ำในขั้นตอนนี้จนกระทั่งป้อนหมายเลขแฟกซ์ครบทั้งหมด (สูงสุดห้าหมายเลข)

วิธีส่งแฟกซ์ไปยังผู้รับหลายคนในภายหลัง

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. เมื่อหน้าจอปรากฏค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในเครื่องขึ้นมา ให้กด Options (ตัวเลือก) จนกระทั่ง ข้อความ Delay Until (เลื่อนการส่ง) ปรากฏขึ้น
 3. กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเลื่อนไปยัง Set Delay (ตั้งค่าการเลื่อนเวลา)
 4. กด Select (เลือก)
 5. ป้อนเวลาที่ท่านต้องการส่งแฟกซ์
 6. กด Select (เลือก)
 7. หากเครื่อง All-In-One อยู่ในโหมดเวลาแบบ 24 ชั่วโมง หน้าจอจะกลับมาแสดงผลตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในเครื่อง หากเครื่องอยู่ในโหมดเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ให้กด 1 สำหรับ AM หรือกด 2 สำหรับ PM
 8. ใช้แผงปุ่มป้อนหมายเลขแฟกซ์
 9. กด Black (ขาว-ดำ) หรือ Color (สี) เพื่อส่งแฟกซ์ไปยังหมายเลขนี้ หรือกด Select (เลือก) เพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์เพิ่มเติม (ท่านสามารถป้อนได้ห้าหมายเลข และแฟกซ์ที่เลื่อนการส่งนี้จะได้รับการส่งไปยังทุกหมายเลขที่ท่านป้อน)

หมายเหตุ: เมื่อถึงเวลาที่กำหนด เครื่องจะโทรออกตามหมายเลขแฟกซ์ และส่งแฟกซ์ไปยังทุกหมายเลขที่ป้อนไว้ หากการส่งแฟกซ์ไปยังหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งไม่สำเร็จ เครื่องจะพยายามส่งแฟกซ์ไปยังหมายเลขที่ส่งไม่สำเร็จอีกครั้ง เมื่อสิ้นสุดรายการ

การใช้รายการโทรด่วน:

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. กด Options (ตัวเลือก) จนกระทั่งข้อความ ข้อความ Delay Until (เลื่อนการส่ง) ปรากฏขึ้น
 3. กดปุ่มลูกศรซ้ายและลูกศรขวาเพื่อเลื่อนไปยัง Set Delay (ตั้งค่าการเลื่อนเวลา) แล้วกด Select (เลือก)
 4. ป้อนเวลาที่ท่านต้องการส่งแฟกซ์
 5. กด Select (เลือก) อีกครั้ง แล้วกด 1 สำหรับ AM หรือกด 2 สำหรับ PM
 6. กด Speed Dial (โทรด่วน) และ:
 1. กด Color (สี) หรือ Black (ขาว-ดำ)

หน้าจอจะปรากฏตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในเครื่อง

หมายเหตุ: ท่านสามารถทำกระบวนการนี้ซ้ำ เพื่อป้อนหมายเลขเพิ่มเติมที่ท่านต้องการเลื่อนเวลาการส่งแฟกซ์

On Hook Dial (โทรแบบไม่ยกหู)

คุณสมบัติ On Hook Dial (โทรแบบไม่ยกหู) ให้ท่านใช้สายโทรศัพท์ก่อนจะส่งแฟกซ์ ใช้คุณสมบัตินี้สำหรับกรณีพิเศษต่างๆ เช่น เมื่อใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติ หรือเพื่อป้อนหมายเลขบัตรโทรศัพท์ก่อนการส่งแฟกซ์

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. กด Options (ตัวเลือก) ซ้ำๆ จนกระทั่งข้อความ On Hook Dial (โทรแบบไม่ยกหู) ปรากฏขึ้น
 3. กดปุ่ม Select (เลือก) เพื่อให้เครื่อง All-In-One ยกหู

ขณะนี้ท่านจะได้ยินสัญญาณพร้อมโทรออกจากสายโทรศัพท์

 1. ป้อนหมายเลขที่ท่านต้องการส่งแฟกซ์
 2. กดตัวเลขบนแผงปุ่มเพื่อใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติ
 3. กด Black (ขาว-ดำ) หรือ Color (สี) เมื่อท่านได้ยินสัญญาณแฟกซ์

Redial/Pause (โทรซ้ำ/หยุดชั่วคราว)

ใช้คุณสมบัติ Redial/Pause (โทรซ้ำ/หยุดชั่วคราว) เพื่อโทรซ้ำหมายเลขแฟกซ์ หรือป้อนการหยุดชั่วคราวในหมายเลขแฟกซ์

หมายเหตุ: หากท่านกดปุ่มนี้ทันทีหลังจากส่งแฟกซ์ เครื่องจะใช้การตั้งค่าแฟกซ์จากการส่งครั้งก่อนหน้า

การโทรออกเมื่ออยู่ในระบบ PBX

หากเครื่อง All-In-One ของท่านเชื่อมต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์ PBX ท่านอาจต้องกำหนดวิธีโทรออกเป็นแบบ Behind a PBX (ใช้กับระบบโทรศัพท์ที่ใช้ PBX) โดยทั่วไป เมื่อจะโทรออกตามหมายเลขแฟกซ์ เครื่อง All-In-One จะคอยสัญญาณพร้อมโทรออก แล้วจึงโทรออกตามหมายเลข อย่างไรก็ตาม วิธีโทรออกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ หากระบบโทรศัพท์ PBX ของท่านมีสัญญาณโทรออกซึ่งใช้กับเครื่องแฟกซ์ส่วนใหญ่ไม่ได้ การใช้คุณสมบัติการโทรออกเมื่ออยู่ในระบบ PBX นี้ ทำให้เครื่อง All-In-One สามารถโทรออกตามหมายเลขแฟกซ์ได้โดยไม่ต้องคอยสัญญาณโทรออก

วิธีตั้งค่าเครื่อง All-In-One เพื่อโทรออกเมื่ออยู่ในระบบ PBX :

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. กด Options (ตัวเลือก) ซ้ำๆ จนกระทั่งข้อความ Advanced Fax (การใช้แฟกซ์ขั้นสูง) ปรากฏขึ้น แล้วกด Select (เลือก)
 3. กด Options (ตัวเลือก) ซ้ำๆ จนกระทั่งข้อความ Dialing Method (วิธีโทร) ปรากฏขึ้น แล้วกด Select (เลือก)
 4. กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเลื่อนไปยัง Behind a PBX (การใช้กับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ PBX) แล้วกด Select (เลือก)

เมื่อท่านส่งแฟกซ์ เครื่อง All-in-One จะใช้คุณสมบัติการโทรออกสำหรับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ PBX นี้

รูปแบบสัญญาณสายเรียกเข้า

สัญญาณสายเรียกเข้าเป็นบริการจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์บางรายซึ่งกำหนดหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขให้กับสายโทรศัพท์หนึ่งสาย หากท่านใช้บริการนี้ ท่านสามารถตั้งค่าเครื่อง All-In-One ให้มีรูปแบบสัญญาณสายเรียกเข้าและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับแฟกซ์

ในการใช้สัญญาณสายเรียกเข้าสำหรับแฟกซ์:

 1. ขอรับบริการสัญญาณสายเรียกเข้าจากบริษัทโทรศัพท์ของท่าน
 2. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 3. กด Options (ตัวเลือก) ซ้ำๆ จนกระทั่งข้อความ Advanced Fax (การใช้แฟกซ์ขั้นสูง) ปรากฏขึ้น แล้วกด Select (เลือก)
 4. กด Options (ตัวเลือก) ซ้ำๆ จนกระทั่งข้อความ Distinctive ring (กำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะ) ปรากฏขึ้น
 5. กำหนดสัญญาณสายเรียกเข้า:
 1. โทรออกไปยังหมายเลขแฟกซ์ปลายทางภายในเวลาสามนาที

Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

กดปุ่ม Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เพื่อเปิดใช้หรือระงับใช้คุณสมบัติตอบรับอัตโนมัติ เมื่อไฟสัญญาณ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) สว่างขึ้น คุณสมบัติตอบรับอัตโนมัติจะทำงาน

หากท่านเลือกใช้คุณสมบัติ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ท่านสามารถกำหนดจำนวนครั้งของสัญญาณเรียกเข้าก่อนที่เครื่องจะรับแฟกซ์ ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในเครื่องคือ After 3 rings (หลังสัญญาณเรียกเข้า 3 ครั้ง) วิธีเปลี่ยนแปลงค่า:

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. กด Options (ตัวเลือก) จนกระทั่งข้อความ Number of rings (จำนวนครั้งของสัญญาณเรียกเข้า) ปรากฏขึ้น
 3. กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเลือก After 2 rings (หลังสัญญาณเรียกเข้า 2 ครั้ง) , After 3 rings (หลังสัญญาณเรียกเข้า 3 ครั้ง) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในเครื่อง) หรือ After 5 rings (หลังสัญญาณเรียกเข้า 5 ครั้ง)
 4. กด Select (เลือก)
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสัญญาณ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) สว่างอยู่

เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้าตามจำนวนที่ท่านกำหนด เครื่อง All-In-One จะรับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ

หากท่านต้องการรับแฟกซ์ด้วยตนเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสัญญาณ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ดับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับแฟกซ์ด้วยตนเอง ในส่วน รับด้วยตนเอง

การส่งต่อแฟกซ์

ท่านอาจต้องการส่งต่อแฟกซ์เมื่อต้องเดินทางไปที่อื่น และต้องการรับแฟกซ์ขณะที่ท่านไม่อยู่ด้วยเช่นกัน มีการตั้งค่าการส่งต่อแฟกซ์สามแบบ:

วิธีตั้งค่าการส่งต่อแฟกซ์:

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. กด Options (ตัวเลือก) จนกระทั่งข้อความ Fax Forward (ส่งต่อแฟกซ์) ปรากฏขึ้น แล้วกด Select (เลือก)
 3. กดปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกที่ท่านต้องการ ( Fax Forward (ส่งต่อแฟกซ์) หรือ Print and Forward (พิมพ์และส่งต่อ) ) ปรากฏขึ้น แล้วกด Select (เลือก)
 4. ป้อนหมายเลขที่ท่านต้องการส่งแฟกซ์ไป แล้วกด Select (เลือก)

ข้อความ Fwd จะปรากฏขึ้นบนส่วนล่างด้านซ้ายของส่วนแสดงผล

การใช้ Caller ID

Caller ID เป็นบริการจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์บางรายซึ่งให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ (และบางกรณีก็ให้ชื่อ) ของผู้ที่กำลังโทรเข้า หากท่านใช้บริการนี้ ก็จะสามารถใช้งานได้กับเครื่อง All-In-One เมื่อท่านรับแฟกซ์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ส่งแฟกซ์มาจะปรากฏบนส่วนแสดงผล

หมายเหตุ: Caller ID จะเปิดให้บริการในบางประเทศและบางพื้นที่เท่านั้น

การใช้คุณสมบัติ Junk Fax Blocking (ไม่รับแฟกซ์จากหมายเลขที่ไม่ต้องการ)

คุณสมบัติ Junk Fax Blocking (ไม่รับแฟกซ์จากหมายเลขที่ไม่ต้องการ) ช่วยให้ท่านกำหนดได้ว่าจะรับแฟกซ์จากใครบ้าง ท่านสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้ในสองลักษณะ:

วิธีเลือกตัวเลือกที่ท่านต้องการ:

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. กด Options (ตัวเลือก) จนกระทั่งข้อความ Advanced Fax (การใช้แฟกซ์ขั้นสูง) ปรากฏขึ้นบนส่วนแสดงผล
 3. กด Options (ตัวเลือก) จนกระทั่งข้อความ Junk Fax Blocking (ปิดกั้นแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ) ปรากฏขึ้นบนส่วนแสดงผล
 4. กดปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนไปยัง Block Calls From (ไม่รับแฟกซ์จากหมายเลขที่ไม่ต้องการ) หรือ Only Accept Calls From (รับเฉพาะสายจาก) แล้วกด Select (เลือก)

สร้างรายการแฟกซ์ที่ไม่ต้องการรับ:

 1. กด Fax (แฟกซ์) บนแผงควบคุม
 2. กด Options (ตัวเลือก) จนกระทั่งข้อความ Advanced Fax (การใช้แฟกซ์ขั้นสูง) ปรากฏขึ้น
 3. กด Options (ตัวเลือก) จนกระทั่งข้อความ Edit Junk Fax List (แก้ไขรายการแฟกซ์ที่ไม่ต้องการรับ) ปรากฏขึ้น
 4. กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเลื่อนไปยัง Add (เพิ่ม) แล้วกด Select (เลือก)
 5. ป้อนหมายเลขสองหลัก แล้วกด Select (เลือก)
 6. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วกด Select (เลือก)
 7. หากท่านต้องการป้อนหมายเลขโทรศัพท์เข้าในรายการเพิ่มเติม ให้กด 1 หรือหากเสร็จสิ้นการป้อนแล้ว ให้กด 2

วิธีกำหนดการตั้งค่าของท่าน

การใช้ Fax Setup Utility (ยูทิลิตี้ตั้งค่าแฟกซ์)

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแฟกซ์ได้ใน Fax Setup Utility (ยูทิลิตี้ตั้งค่าแฟกซ์) การตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลต่อแฟกซ์ที่ท่านส่งและรับ

 1. คลิก Start Programs Lexmark 4200 Series Fax Setup Utility
 2. คลิกแถบแต่ละแถบและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามต้องการ
 3. คลิก Close (ปิด)

หมายเหตุ: ท่านสามารถใช้ Fax Setup Utility (ยูทิลิตี้ตั้งค่าแฟกซ์) เพื่อปรับการตั้งค่าแฟกซ์ของเครื่อง All-In-One บางค่าได้เช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน การใช้ Fax Setup Utility (ยูทิลิตี้ตั้งค่าแฟกซ์)

การใช้แผงควบคุม

ท่านสามารถใช้แผงควบคุมเพื่อกำหนดลักษณะงานแฟกซ์ของท่าน กด Fax (แฟกซ์) เพื่อเข้าสู่โหมดแฟกซ์ แล้วกดปุ่ม Options (ตัวเลือก) ซ้ำๆ จนกระทั่งพบเมนูย่อยที่ต้องการ

จากเมนูย่อยนี้:

ท่านสามารถ:

PENDING FAXES (แฟกซ์ที่ค้างอยู่)

ยกเลิกแฟกซ์ที่ยังไม่ได้ส่ง

PRINT REPORTS (พิมพ์รายงาน)

พิมพ์:

 • รายงานการใช้งาน (แฟกซ์ที่ส่งและรับ 40 รายการสุดท้าย)
 • รายงานแฟกซ์ที่ส่ง
 • รายงานแฟกซ์ที่รับ
 • รายการการตั้งค่า (แสดงการตั้งค่า เช่น ระดับความดังของสัญญาณเรียกเข้า)

NUMBER OF RINGS (จำนวนครั้งของสัญญาณเรียกเข้า)

กำหนดจำนวนครั้งของสัญญาณเรียกเข้าก่อนที่เครื่อง All-In-One จะรับแฟกซ์ หากโหมด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ทำงาน:

 • After 2 rings (หลังสัญญาณเรียกเข้า 2 ครั้ง)
 • After 3 rings (หลังสัญญาณเรียกเข้า 3 ครั้ง) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • After 5 rings (หลังสัญญาณเรียกเข้า 5 ครั้ง)

DELAY UNTIL (เลื่อนการส่ง)

ป้อนเวลาที่จะส่งแฟกซ์ ดูคำแนะนำในส่วน วิธีส่งแฟกซ์ไปยังผู้รับหลายคนในภายหลัง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนวันที่และเวลาอย่างถูกต้อง ก่อนที่ท่านจะกำหนดเวลาส่งแฟกซ์

ON HOOK DIAL (โทรแบบไม่ยกหู)

กด Select (เลือก) เพื่อใช้คุณสมบัติ On Hook Dial (โทรแบบไม่ยกหู) และโทรหมายเลขที่ต้องการเมื่อได้ยินสัญญาณโทรออก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน On Hook Dial (โทรแบบไม่ยกหู)

RINGER TONE (เสียงสัญญาณเรียกเข้า)

เลือกเสียงสำหรับสัญญาณเรียกเข้า:

 • Off (ปิด)
 • Low (เบา) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • High (ดัง)

KEY PRESS TONE (เสียงกดปุ่ม)

เปิดหรือปิดเสียงเมื่อท่านกดปุ่มบนแผงควบคุม ตัวเลือกคือ:

 • Off (ปิด)
 • On (เปิด) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)

SPEAKER VOLUME (เสียงลำโพง)

ปรับระดับเสียงลำโพงของเครื่อง All-In-One (มีผลต่อเสียงแฟกซ์ของเครื่อง All-In-One) เป็น:

 • Off (ปิด)
 • Low (เบา) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • High (ดัง)

EDIT SPEED DIAL (แก้ไขรายการโทรด่วน)

แก้ไขรายการโทรด่วน:

 • เพิ่มหมายเลขเข้าในรายการ
 • ลบหมายเลขออกจากรายการ
 • แก้ไขรายการ
 • พิมพ์รายการ

หมายเหตุ: ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน การตั้งค่า Speed Dial (โทรด่วน)

EDIT DATE/TIME (แก้ไขวันที่/เวลา)

แก้ไขวันที่และเวลา

หมายเหตุ: ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านป้อนหมายเลขเข้าในช่องว่างทุกช่อง เช่น ป้อน 01:00 หากต้องการ 1:00

PERSONALIZE FAX (ตั้งค่าแฟกซ์)

ป้อนชื่อของท่านหรือชื่อบริษัท และหมายเลขของท่าน ข้อมูลนี้จะปรากฏที่ส่วนหัวเพื่อแจ้งข้อมูลตัวท่านและเครื่องโทรสารให้กับผู้รับ

BLANK PAPER SIZE (ขนาดกระดาษเปล่า)

เลือก:

 • Letter (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • A4
 • Legal

หมายเหตุ: หากไม่มีเครื่องหมายดอกจัน ( *) ปรากฏอยู่ แสดงว่าขนาดกระดาษที่เลือกเพื่อทำสำเนานั้นไม่สามารถใช้กับเครื่องแฟกซ์ได้

BLANK PAPER TYPE (ชนิดกระดาษเปล่า)

ระบุชนิดกระดาษที่ป้อนในที่พักกระดาษ

 • Plain (ธรรมดา) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Coated (กระดาษเคลือบ)
 • Photo (ภาพถ่าย)
 • Transparency (แผ่นใส)

FAX FORWARD (ส่งต่อแฟกซ์)

 • ระงับใช้คุณสมบัตินี้ (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในเครื่อง)
 • ป้อนหมายเลขที่จะส่งต่อแฟกซ์
 • ส่งต่อแฟกซ์และพิมพ์แฟกซ์

ADVANCED FAX (การใช้งานแฟกซ์ขั้นสูง)

กด Select (เลือก) เพื่อดูเมนูตัวเลือกการใช้งานแฟกซ์ขั้นสูง (ดูในส่วน ตัวเลือกการใช้งานแฟกซ์ขั้นสูง)

MAINTENANCE (การดูแลรักษา)

 • ตรวจสอบระดับหมึก
 • เปลี่ยนกลักหมึกพิมพ์
 • ปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์
 • ทำความสะอาดกลักหมึกพิมพ์
 • พิมพ์หน้าทดสอบ

หมายเหตุ: การต่อเชื่อมบางประเภทไม่สามารถทำได้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่

CLEAR SETTINGS (ลบการตั้งค่า)

กำหนดเวลาที่จะให้เครื่อง All-In-One กลับสู่สถานะตามค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้เดิม:

 • After 2 min (หลังจากผ่านไป 2 นาที) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Never (ไม่ใช้)

SET DEFAULTS (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)

ตั้งค่ามาตรฐานของเครื่องเป็น:

 • Use Current (ใช้ค่าปัจจุบัน)
 • Use Factory (ใช้ค่าที่กำหนดจากโรงงาน)

หมายเหตุ: หากท่านเลือก Use Factory (ใช้ค่าที่กำหนดจากโรงงาน) ท่านจะได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนภาษา, ประเทศ, วันที่ และเวลา

LANGUAGE (ภาษา)

เลือกภาษาของท่าน

ตัวเลือกการใช้งานแฟกซ์ขั้นสูง

จากตัวเลือกการใช้งานแฟกซ์ขั้นสูงนี้:

ท่านสามารถเลือก:

REDIAL ATTEMPTS (จำนวนครั้งของการโทรซ้ำ)

จำนวนครั้งที่ท่านต้องการให้เครื่องโทรซ้ำ หากส่งแฟกซ์ไม่สำเร็จ

 • 0 times (0 ครั้ง)
 • 1 time (1 ครั้ง)
 • 2 times (2 ครั้ง) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • 3 times (3 ครั้ง)
 • 4 times (4 ครั้ง)
 • 5 times (5 ครั้ง)

REDIAL INTERVAL (ช่วงห่างในการโทรซ้ำ)

ระยะเวลาที่เครื่องจะคอยก่อนการพยายามส่งแฟกซ์อีกครั้ง:

 • 1 min (1 นาที)
 • 2 min (2 นาที)
 • 3 min (3 นาที) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • 4 min (4 นาที)
 • 5 min (5 นาที)
 • 6 min (6 นาที)
 • 7 min (7 นาที)
 • 8 min (8 นาที)

FAX CONFIRMATION (การยืนยันแฟกซ์)

 • Off (ปิด) (ไม่พิมพ์หน้าสถานะ)
 • Print for all (พิมพ์ทั้งหมด) (พิมพ์รายงานสถานะหลังส่งแฟกซ์แต่ละครั้ง รวมทั้งงานที่มีข้อผิดพลาดด้วย)
 • Print for errors (พิมพ์เมื่อมีข้อผิดพลาด) (พิมพ์รายงานสถานะเฉพาะที่มีข้อผิดพลาด) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)

ACTIVITY REPORT (รายงานการใช้งาน)

 • On request (พิมพ์เมื่อต้องการ) (ท่านสามารถสั่งพิมพ์รายงานเมื่อต้องการ) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • After 40 faxes (หลังใช้งานแฟกซ์ ครบ 40 รายการ) (สร้างรายงานหลังใช้งานแฟกซ์ครบ 40 รายการ)
 • At specific time (พิมพ์ตามเวลาที่กำหนด) (สร้างรายงานตามเวลาที่ท่านกำหนด)

FIT FAX TO PAGE (ปรับแฟกซ์ให้พอดีกับกระดาษ)

 • Try to fit (ปรับให้พอดี) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Two pages (สองหน้า)

FAX FOOTER (ส่วนท้ายแฟกซ์)

 • On (เปิด) (หากท่านต้องการให้เครื่องแทรกเวลา, วันที่, หมายเลขหน้า และหมายเลขผู้โทรเข้า (caller ID) ไว้ที่ส่วนล่างของแฟกซ์ที่ได้รับแต่ละหน้า) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Off (ปิด)

DIALING METHOD (วิธีโทรออก)

 • Touch Tone (แบบมีเสียงปุ่มกด) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Pulse (แบบพัลส์)
 • Behind a PBX (การใช้กับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ PBX) (ไม่ตรวจสอบสัญญาณโทรออก) - ส่งแฟกซ์โดยไม่คอยสัญญาณโทรออก

DISTINCTIVE RING

 • Off (ปิด) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Distinctive Ring 1 (กำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะ 1) (สองครั้ง)
 • Distinctive Ring 2 (กำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะ 2) (สามครั้ง)

หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือก distinctive rings (กำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะ) ได้ หากบริการโทรศัพท์ท้องถิ่นของท่านเปิดให้บริการนี้

DIAL PREFIX (หมายเลขนำหน้าการโทรออก)

 • None (ไม่มี) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Create (สร้าง) - ท่านสามารถสร้างหมายเลขนำหน้าได้ยาวถึงแปดตัว เพื่อนำหน้าหมายเลขแต่ละหมายเลขที่โทรออก

ANSWER PREFIX (หมายเลขนำหน้าการรับแฟกซ์)

 • None (ไม่มี) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Create (สร้าง) - ท่านสามารถสร้างหมายเลขนำหน้าได้ยาวถึงแปดตัว เพื่อส่งหมายเลขนี้ก่อนจะตอบรับสัญญาณแฟกซ์ ซึ่งเป็นการทำให้เครื่องตอบรับอัตโนมัติหยุดทำงาน หรือเปิดใช้คุณสมบัติการโทรพิเศษจากผู้ให้บริการโทรศัพท์

SCAN BEFORE DIAL (สแกนก่อนโทรออก)

 • Yes (ใช้) - ใช้คุณสมบัติความชัดเจนระดับมาตรฐานและเป็นสีขาวดำ (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • No (ไม่ใช้)

MAX SEND SPEED (ความเร็วสูงสุดในการส่ง)

หน่วยความเร็วเป็น bps:

 • 33,600 (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • 31,200
 • 28,800
 • 26,400
 • 24,000
 • 21,600
 • 19,200
 • 16,800
 • 14,400
 • 12,000
 • 9,600
 • 7,200
 • 4,800
 • 2,400

ERROR CORRECTION (การแก้ไขข้อผิดพลาด)

 • On (เปิด) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Off (ปิด)

หมายเหตุ: ตามปกติ ควรเปิดใช้คุณสมบัติการแก้ไขข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม หากท่านพบปัญหาการส่งแฟกซ์ไปต่างประเทศ ให้ปิดการทำงานของคุณสมบัตินี้

LANGUAGE (ภาษา)

ภาษาของท่าน

COUNTRY CODE (รหัสประเทศ)

รหัสประเทศของท่าน

CALL DIAGNOSTICS (ตรวจสอบสาย)

 • Off (ปิด) - ปิดลำโพงระหว่างการส่งแฟกซ์
 • Audio on (เปิดเสียง) - เปิดลำโพงระหว่างการส่งแฟกซ์
 • Print T30 signals report (พิมพ์รายงานสัญญาณ T30)
 • Both audio and report (เปิดเสียงและพิมพ์รายงาน)

JUNK FAX BLOCKING (ไม่รับแฟกซ์จากหมายเลขที่ไม่ต้องการ)

 • Block calls from (ไม่รับแฟกซ์จากหมายเลขที่ไม่ต้องการ) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Only accept calls from (รับเฉพาะสายจาก)

BLOCK "NO ID" CALLS (ไม่รับแฟกซ์จากหมายเลขที่ไม่ต้องการ)

 • No (ไม่ใช้) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Yes (ใช้)

EDIT JUNK FAX LIST (แก้ไขรายการแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ)

 • Add (เพิ่ม)
 • Remove (ลบ)
 • Modify (แก้ไข)
 • Print (พิมพ์)

จากตัวเลือกการใช้งานแฟกซ์ขั้นสูงนี้:

ท่านสามารถเลือก:

COUNTRY CODE (รหัสประเทศ)

 • Argentina (อาร์เจนตินา)
 • Australia (ออสเตรเลีย)
 • Austria (ออสเตรีย)
 • Bangladesh (บังคลาเทศ)
 • Barbados (บาร์บาดอส)
 • Belarus (เบลารุส)
 • Belgium (เบลเยี่ยม)
 • Bolivia (โบลิเวีย)
 • Brazil (บราซิล)
 • Bulgaria (บัลแกเรีย)
 • Canada (แคนาดา)
 • Chile (ชิลี)
 • Columbia (โคลัมเบีย)
 • Costa Rica (คอสตาริกา)
 • Croatia (โครเอเชีย)
 • Cyprus (ไซปรัส)
 • Czech Republic (สาธารณรัฐเชก)
 • Denmark (เดนมาร์ก)
 • Ecuador (เอกวาดอร์)
 • Egypt (อียิปต์)
 • Estonia (เอสโทเนีย)
 • Europe (ยุโรป)
 • Finland (ฟินแลนด์)
 • France (ฝรั่งเศส)
 • Germany (เยอรมัน)
 • Greece (กรีซ)
 • Guam (กวม)
 • Guatemala (กัวเตมาลา)
 • Hong Kong (ฮ่องกง)
 • Hungary (ฮังการี)
 • Iceland (ไอซ์แลนด์)
 • India (อินเดีย)
 • Indonesia (อินโดนีเซีย)
 • Ireland (ไอร์แลนด์)
 • Israel (อิสราเอล)
 • Italy (อิตาลี)
 • Japan (ญี่ปุ่น)
 • Korea (เกาหลี)
 • Kuwait (คูเวต)
 • Latvia (ลัทเวีย)
 • Lebanon (เลบานอน)
 • Liechtenstein (ลิกเทนสไตน์)
 • Lithuania (ลิธัวเนีย)
 • Luxembourg (ลักเซมเบิร์ก)
 • Malaysia (มาเลเซีย)
 • Malta (มอลทา)
 • Mexico (เม็กซิโก)
 • Morocco (โมรอกโก)
 • Netherlands (เนเธอร์แลนด์)
 • New Zealand (นิวซีแลนด์)
 • Nicaragua (นิคารากัว)
 • Norway (นอร์เวย์)
 • Oman (โอมาน)
 • Pakistan (ปากีสถาน)
 • Panama (ปานามา)
 • Paraguay (ปารากวัย)
 • Peoples Republic of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • Peru (เปรู)
 • Philippines (ฟิลิปปินส์)
 • Poland (โปแลนด์)
 • Portugal (โปรตุเกส)
 • Puerto Rico (เปอร์โตริโก)
 • Romania (โรมาเนีย)
 • Russia (รัสเซีย)
 • Saudi Arabia (ซาอุดิอาระเบีย)
 • Singapore (สิงคโปร์)
 • Slovakia (สโลวาเกีย)
 • Slovenia (สโลเวเนีย)
 • South Africa (แอฟริกาใต้)
 • Spain (สเปน)
 • Sri Lanka (ศรีลังกา)
 • Sweden (สวีเดน)
 • Switzerland (สวิสเซอร์แลนด์)
 • Taiwan (ไต้หวัน)

COUNTRY CODE (รหัสประเทศ)

 • Thailand (ไทย)
 • Turkey (ตุรกี)
 • UAE (สาธารณรัฐอาหรับอีมิเรตส์)
 • UK (สหราชอาณาจักร)
 • Ukraine (ยูเครน)
 • Uruguay (อุรุกวัย)
 • USA/North American (สหรัฐอเมริกา/อเมริกาเหนือ)
 • Venezuela (เวเนซุเอลา)
 • Vietnam (เวียดนาม)
 • Virgin Islands (หมู่เกาะเวอร์จิน)

หมายเหตุ: ตัวเลือกที่ใช้ในปัจจุบันจะแสดงด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ในส่วนแสดงผล