Работа с факс

  Получаване на факс

  Изпращане на факс

  Промяна на настройките за факс

Можете да използвате устройството All-In-One (Всичко в едно), за да изпращате цветни или черно-бели документи по факса. Можете да изпращате и получавате документи формат A4, legal и letter.

Ако искате...

Чрез...

Вижте тази тема...

да получите факс

Устройството All-In-One (Всичко в едно) винаги отговаря на повикването.

Автоматично

Винаги вие приемате повикването и решавате дали да приемете факса.

Ръчно

Телефонният секретар отговаря на повикването или устройството All-In-One (Всичко в едно) установява тонове за факс и приема факс.

Телефонен секретар

Изпращане на факс

Използване на контролния панел

Използване на контролния панел

Използване на Центъра All-In-One

Използване на Центъра All-In-One

Използване на драйвера за факс

Изпращане на факс под формата на файл

да персонализирате факс

Използване на програма за настройка на факс (Fax Setup Utility)

Използване на програма за настройка на факс (Fax Setup Utility)

Използване на контролния панел

Използване на контролния панел


Получаване на факс

Можете да изберете автоматично получаване на факс, ръчно или чрез телефонен секретар.

Забележка: За да може устройството All-In-One (Всичко в едно) да изпрати или получи цветен факс, апаратът, от който получавате, трябва също да поддържа изпращане на цветни факсове.

Автоматично

Препоръчва се за определена за това факс линия.

Вашето устройство All-In-One (Всичко в едно) е настроено да получава факсове автоматично, използвайки режима за автоматичен отговор. Този режим се означава от светлинния индикатор за автоматичен отговор. Когато индикаторната лампа за автоматичен отговор свети, устройството All-In-One (Всичко в едно) получава факс след определен брой позвънявания, зададени в менюто Options (Опции).

Ако смените вашите настройки и искате да се върнете към режим на автоматичен отговор:

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Натискайте Options (Опции), докато на дисплея се появи Number of rings (Брой позвънявания) .
 3. Натиснете дясната стрелка, за да изберете After 2 rings (След 2 позвънявания), After 3 rings (След 3 позвънявания) (по подразбиране) или After 5 rings (След 5 позвънявания).
 4. Натиснете Select (Избор).
 5. Уверете се, че индикаторната лампа за автоматичен отговор (Auto Answer) на устройството All-In-One (Всичко в едно) свети.

Когато се достигне броят позвънявания, който сте задали, устройството All-In-One (Всичко в едно) автоматично приема факса.

Ръчно

Препоръчва се за обща факсова и телефонна линия.

Можете да изберете кои входящи факсове да приемете, като зададете на устройството All-In-One (Всичко в едно) ръчен режим за отговор.

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Уверете се, че индикаторната лампа за автоматичен отговор на устройството All-In-One (Всичко в едно) не свети.
 3. Ако вашето устройство All-In-One (Всичко в едно) има слушалка: Когато устройството All-In-One (Всичко в едно) позвъни, вдигнете слушалката, за да чуете дали има тонове за факс.

Ако вашето устройство All-In-One (Всичко в едно) няма слушалка: Когато свързаният телефон позвъни, вдигнете слушалката, за да чуете дали има тонове за факс.

Забележка: За да получавате факсове ръчно, вашето устройство All-In-One (Всичко в едно) трябва да е свързано с телефон. За помощ вижте Свързване с телефон.

 1. Ако вашето устройство All-In-One (Всичко в едно) има слушалка:
 1. Натиснете Black (Черно-бяло) или Color (Цветно).
 2. Затворете слушалката.

Устройството All-In-One (Всичко в едно) получава факса.

Ако вашето устройство All-In-One (Всичко в едно) няма слушалка:

 1. Натиснете *9* на телефона.
 2. Затворете телефона.

Устройството All-In-One (Всичко в едно) получава факса.

Телефонен секретар

Препоръчва се за обща факсова и телефонна линия.

За да получите факс, когато вашето устройство All-In-One (Всичко в едно) е свързано с телефонен секретар:

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Настройте телефонния секретар да приема входящи повиквания преди устройството All-In-One (Всичко в едно). Например ако настроите телефонния секретар да приема повикване след 3 позвънявания, настройте устройството All-In-One (Всичко в едно) да приема повиквания след 5 позвънявания. За да промените тази настройка на устройството All-In-One (Всичко в едно), направете следното:
 1. Натискайте Options (Опции), докато на дисплея се появи Number of rings (Брой позвънявания) .
 2. Натискайте дясната стрелка, докато на дисплея се появи After 5 rings (След 5 позвънявания) .
 3. Натиснете Select (Избор).
 1. Уверете се, че индикаторната лампа за автоматичен отговор (Auto Answer) на устройството All-In-One (Всичко в едно) свети.

Когато се долови позвъняване, телефонният секретар приема повикването.

Забележка: Трябва да свържете оборудването, както е показано в Свързване с телефонен секретар, за да работи секретаря правилно.


Изпращане на факс

Можете да изпращате факс, като използвате контролния панел, Центъра All-In-One или драйвера за факс.

Използване на контролния панел

 1. Уверете се, че устройството All-In-One (Всичко в едно) е включено.
 2. Заредете до 30 листа от вашия оригинален документ в ADF с лицевата страна надолу.

Забележка: Когато зареждате малки размери хартия, поставете оригинала в средата на тавата и регулирайте водачите, така че да опират в ръбовете на хартията.

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Използвайте клавиатурата, за да:

Забележка: Ако нямате списък за бързо набиране, но искате да създадете такъв, вижте Използване на компютъра (препоръчително).

Устройството All-In-One (Всичко в едно) сканира документа и изпраща факса на номера, който сте въвели.

Използване на Центъра All-In-One

 1. Уверете се, че устройството All-In-One (Всичко в едно) е свързано с компютър.
 2. Заредете до 30 листа от вашия оригинален документ в ADF с лицевата страна надолу.

Забележка: Когато зареждате малки размери хартия, поставете оригинала в средата на тавата и регулирайте водачите, така че да опират в ръбовете на хартията.

 1. От десктопа кликнете двукратно върху иконата Lexmark 4200 Series All-In-One Center (Център “Всичко в едно” на Lexmark 4200 Series).

Появява се All-In-One Main Page (Основната страница на "Всичко в едно").

 1. В Productivity Tools (Работни инструменти) кликнете върху Fax an image or document (Изпратете по факс изображение или документ).
 2. За да завършите задачата, следвайте инструкциите от екрана.

Изпращане на факс под формата на файл

Можете да създадете копие от вашия документ под формата на файл в компютъра и да изпратите черно-бял факс.

Забележка: Не можете да получавате факсове под формата на файл, можете само да изпращате. Всички входящи факсове ще се отпечатат от устройството All-In-One (Всичко в едно).

Изпращане на факс от вашата компютърна програма, използвайки факс модема в устройството All-In-One (Всичко в едно):

 1. При отворен документ кликнете върху File (Файл) Print (Печат).
 2. В списъка с принтери изберете Fax Lexmark 4200 Series.
 3. Следвайте инструкциите на програмата, която се стартира.

Забележка: Всички факсове, които се изпращат с функцията за изпращане под формата на файл, се виждат във Fine resolution (Фина разделителна способност).


Промяна на настройките за факс

Устройството All-In-One (Всичко в едно) има няколко функции за факс, които правят изпращането на факсове по-ефикасно. Можете да използвате контролния панел или софтуера, за да използвате функциите за факс и да персонализирате факсовете. За пълен списък на опциите на менюто Fax (Факс) от контролния панел вижте Използване на контролния панел.

Настройка на бързото набиране

Използване на компютъра (препоръчително)

 1. Кликнете върху Start (Старт) Programs (Програми) Lexmark 4200 Series  All-In-One Fax Setup Utility (Програма за настройка на факс на “Всичко в едно”).
 2. Кликнете върху полето Speed Dial (Бързо набиране).
 3. Следвайте инструкциите на полето Speed Dial (Бързо набиране), за да добавите нов номер към списъка за бързо набиране.
 4. След като приключите с актуализацията, натиснете Save Settings (Запамети настройки). Нищо не се съхранява, докато не натиснете този бутон.

Използване на контролния панел

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Натискайте Options (Опции), докато на дисплея се появи Edit Speed Dial (Промяна на бързо набиране) .
 3. Натиснете Select (Избор).
 4. Въведете двуцифрен номер за бърз набор и след това натиснете Select (Избор).
 5. Въведете номера на факса.
 6. Въведете името с клавиатурата. Натиснете клавиша повече от веднъж, за да превъртите през буквите.
 7. Когато приключите, натиснете Select (Избор).

На екрана се появява Saved (Запаметено) .

Използване на Speed Dial (Бързо набиране)

За да улесните изпращането на факсове, можете да въведете до 99 номера за бързо набиране. Можете да въведете 79 индивидуални факсови номера и 20 групи, които могат да съдържат до пет телефонни номера всяка.

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Натиснете Speed Dial (Бързо набиране).

Показва се първият номер за бързо набиране в списъка.

 1. Превъртете през списъка, използвайки бутоните с лява и дясна стрелка, или използвайте клавиатурата, за да въведете двуцифрения номер за бързо набиране.
 2. Натиснете Black (Черно) или Color (Цветно), за да изпратите вашия факс.

Бутони за бързо набиране

Можете да осъществите достъп до номерата за бърз набор 1-5 с бутоните за бърз набор. Тези бутони се програмират автоматично, след като програмирате първите пет номера за бърз набор. Изпращане на факс, използвайки бутон за бърз набор:

 1. Уверете се, че устройството All-In-One (Всичко в едно) е включено.
 2. Заредете до 30 листа от вашия оригинален документ в устройството за автоматично подаване (ADF) с лице надолу.
 3. Натиснете бутона за бърз набор по ваш избор.
 4. Натиснете Black (Черно-бяло) или Color (Цветно).

Изпращане на факс от много страници до група

Ако вашето устройство All-In-One (Всичко в едно) е свързано с компютър, можете да изпратите факс до 20 страници на пет лица наведнъж.

За да изпратите факс до множество получатели веднага

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Въведете номер на факс или натиснете Speed Dial (Бързо набиране), за да изберете номера от списъка за бързо набиране.
 3. Натиснете Black (Черно-бяло) или Color (Цветно), за да изпратите факс веднага, или натиснете Select (Избор), за да въведете друг номер на факс.
 4. Натиснете Black (Черно-бяло) или Color (Цветно), за да изпратите факс до двата номера, или натиснете Select (Избор), за да въведете друг номер на факс. Продължете тази процедура, докато въведете всички номера на факс (до пет номера).

Изпращане на факс до множество получатели със изчакване

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Когато се появи основният екран, натиснете Options (Опции), докато се появи Delay Until (Изчакване до) .
 3. Използвайте бутона с дясна стрелка, за да превъртите до Set Delay (Задаване на изчакване).
 4. Натиснете Select (Избор).
 5. Въведете часа, в който искате да се изпрати факса.
 6. Натиснете Select (Избор).
 7. Ако устройството All-In-One (Всичко в едно) е в 24 часов режим, екранът ще се върне в основния дисплей. Ако апаратът е настроен на 12 часов режим, натиснете 1 за AM (преди обяд) или 2 за PM (след обяд).
 8. Въведете номера на факса, като използвате клавиатурата.
 9. Натиснете Black (Черно-бяло) или Color (Цветно), за да изпратите факса на този номер, или натиснете Select (Избор), за да въведете друг номер на факс (можете да направите това до пет пъти и факсът с изчакване ще се изпрати до толкова номера, колкото въведете).

Забележка: Когато настъпи определеният час, избраните факсови номера се набират и факсовете се изпращат до всички определени номера. Ако изпращането на факс е неуспешно до някой от номерата в списъка, неуспешният номер се набира повторно накрая на списъка.

Използване на списъка за бързо набиране:

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Натискайте Options (Опции), докато на дисплея се появи Delay Until (Изчакване до) .
 3. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да превъртите до Set Delay (Задаване на изчакване)и след това натиснете Select (Избор).
 4. Въведете информацията за това кога искате да се изпрати факса.
 5. Натиснете отново Select (Избор), а след това натиснете 1 за AM (преди обяд) или 2 за PM (след обяд).
 6. Натиснете Speed Dial (Бързо набиране) и след това:
 1. Натиснете Color (Цветно) или Black (Черно-бяло).

Основният екран се появява отново.

Забележка: Можете да повторите тази процедура, за да въведете повече номера, на които искате да изпратите факс с изчакване.

Набиране на номер при затворена слушалка (On Hook Dial)

Набиране със затворена слушалка (On Hook Dial) е опция, която ви позволява достъп до телефонната линия, преди да изпратите факс. Използвайте тази опция за специални случаи, например, за да управлявате телефонен секретар или да въведете номер на карта за повиквания, преди да изпратите факс.

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Натиснете Options (Опции) неколкократно, докато на дисплея се появи On Hook Dial (Набиране на номер при затворена слушалка) .
 3. Натиснете Select (Избор), за да превключите устройството All-In-One (Всичко в едно) към набиране със слушалка.

Сега можете да чуете тона при набиране от телефонната линия.

 1. Въведете телефонния номер, на който искате да изпратите факс.
 2. Натиснете цифровите клавиши, за да направлявате автоматичния телефонен секретар.
 3. Натиснете Black (Черно-бяло) или Color (Цветно), когато чуете тонове за факс.

Redial/Pause (Повторно набиране/Пауза)

Използвайте Redial/Pause (Повторно набиране/Пауза), за да наберете повторно номер на факс или да въведете интервал в номер на факс.

Забележка: Ако натиснете този бутон, веднага след като изпратите факс, се използват настройките от предишния факс.

Набиране без телефонна централа

Ако вашето устройство All-In-One (Всичко в едно) е свързано към телефонна централа, може да се наложи да настроите начина на набиране на “Behind a PBX” (Без телефонна централа). Обикновено, когато набира номер на факс, устройството All-In-One (Всичко в едно) чака да разпознае тона за набиране и след това набира номера на факса. Въпреки това, този метод на набиране може да не работи, ако вашата телефонна централа има тон на набиране, който не се разпознава от повечето факсови апарати. Набирането без телефонна централа позволява на устройството All-In-One (Всичко в едно) да набира номер на факс без да чака да разпознае тона за набиране.

За да настроите устройството All-In-One (Всичко в едно) да набира без телефонна централа:

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Натиснете Options (Опции) неколкократно, докато на дисплея се появи Advanced Fax (Допълнителни настройки за факс) и след това натиснете Select (Избор).
 3. Натиснете Options (Опции) неколкократно, докато на дисплея се появи Dialing method (Начин на набиране) и след това натиснете Select (Избор).
 4. Използвайте бутона с дясна стрелка, за да превъртите до Behind a PBX (Без телефонна централа)и след това натиснете Select (Избор).

Когато изпращате факс, устройството All-In-One (Всичко в едно) набира без телефонната централа.

Видове отличително звънене

Отличително звънене (Distinctive ring) е услуга, предоставяна от някои телефонни компании, която задава няколко телефонни номера само на една телефонна линия. Ако се абонирате за тази услуга, можете да програмирате устройството All-In-One (Всичко в едно) да има отличително звънене и телефонен номер за входящи факсове.

За да използвате отличително звънене за факсове:

 1. поръчайте услугата за отличително звънене от вашата телефонна компания.
 2. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 3. Натиснете Options (Опции) неколкократно, докато на дисплея се появи Advanced Fax (Допълнителни настройки за факс) и след това натиснете Select (Избор).
 4. Натиснете Options (Опции) неколкократно, докато на дисплея се появи Distinctive ring (Отличително звънене) .
 5. Изберете отличително звънене:
 1. Наберете номера на линията за факс в рамките на три минути.

Автоматичен отговор

Натиснете бутона Auto Answer (Автоматичен отговор), за да включите или изключите функцията за автоматичен отговор. Когато индикаторната лампа Auto Answer (Автоматичен отговор) свети, функцията за автоматичен отговор е включена.

Ако решите да използвате автоматичния отговор, можете да настроите броя позвънявания, преди да се получи факса. Фабричната настройка е след 3 позвънявания. За да промените тази настройка:

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Натискайте Options (Опции), докато на дисплея се появи Number of rings (Брой позвънявания) .
 3. Натиснете дясната стрелка, за да изберете After 2 rings (След 2 позвънявания), After 3 rings (След 3 позвънявания) (по подразбиране) или After 5 rings (След 5 позвънявания).
 4. Натиснете Select (Избор).
 5. Уверете се, че индикаторната лампа за автоматичен отговор (Auto Answer) свети.

Когато се достигне броят позвънявания, който сте задали, устройството All-In-One (Всичко в едно) автоматично приема факса.

Ако искате ръчно да получавате факсове, се уверете, че индикаторната лампа за автоматичен отговор не свети. За повече информация относно ръчно получаване на факс вижте Ръчно.

Препращане на факс

Може да искате да настроите препращане на факс, ако отивате в командировка, но въпреки това искате да получавате вашите факсове, докато отсъствате. Има три настройки за препращане на факс:

За да настроите препращане на факс:

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Натискайте Options (Опции), докато на дисплея се появи Fax Forward (Препращане на факс) и след това натиснете Select (Избор).
 3. Използвайте бутоните със стрелки, за да превъртите, докато предпочитаната от вас опция (Fax Forward (Препращане на факс) или Print and Forward (Отпечатване и препращане)) и след това натиснете Select (Избор).
 4. Въведете номера, на който искате да препратите факса, и след това натиснете Select (Избор).

Fwd (Препращане) се появява в долния ляв ъгъл на дисплея.

Използване на идентификация на повикващия

Идентификация на повикващия (Caller ID) е услуга, предоставяна от някои телефонни компании, която идентифицира телефонния номер (и евентуално името) на лицето, което ви се обажда. Ако се абонирате за услугата, тя работи с устройството All-In-One (Всичко в едно). Когато получите факс, телефонният номер на лицето, което ви е изпратило факса, се появява на дисплея.

Забележка: Идентификацията за повиквания е налична само в някои страни и райони.

Използване на блокирането на нежелани факсове

Блокирането на нежелани факсове (Junk Fax Blocking) ви помага да определяте от кого да получавате факсове. Можете да използвате тази функция по два различни начина:

За да изберете желаната опция:

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Натискайте Options (Опции), докато на дисплея се появи Advanced Fax (Допълнителни настройки за факс) .
 3. Натискайте Options (Опции), докато на дисплея се появи Junk Fax Blocking (Блокиране на нежелани факсове) .
 4. Използвайте бутоните със стрелки, за да превъртите до Block Calls From (Блокиране на повиквания от) или Only Accept Calls From (Приемане на повиквания само от)и след това натиснете Select (Избор).

Създайте списък с нежелани факсове:

 1. От контролния панел натиснете Fax (Факс).
 2. Натискайте Options (Опции), докато на дисплея се появи Advanced Fax (Допълнителни настройки за факс) .
 3. Натискайте Options (Опции), докато на дисплея се появи Edit Junk Fax List (Промени списък с нежелани факсове) .
 4. Използвайте бутона с дясна стрелка, за да превъртите до Add (Добави)и след това натиснете Select (Избор).
 5. Въведете двуцифрен номер и след това натиснете Select (Избор).
 6. Въведете телефонен номер и след това натиснете Select (Избор).
 7. Ако искате да добавите друг телефонен номер към списъка, натиснете 1. Или, ако сте приключили, натиснете 2.

Промяна на настройките

Използване на програма за настройка на факс (Fax Setup Utility)

Можете да зададете настройките за факс в Fax Setup Utility (Програма за настройка на факс). Тези настройки се отнасят до факсовете, които изпращате или получавате.

 1. Кликнете върху Start (Старт) Programs (Програми) Lexmark 4200 Series  Fax Setup Utility (Програма за настройка на факс).
 2. Кликнете върху всеки бутон (поле) и променете настройката по желание.
 3. Кликнете върху Close (Затваряне).

Забележка: Можете да използвате Fax Setup Utility (Програмата за настройка на факс) и за да зададете някои от настройките на устройството All-In-One (Всичко в едно). За повече информация вижте Използване на Fax Setup Utility (Програма за настройка на факс).

Използване на контролния панел

Можете да използвате контролния панел, за да персонализирате настройките за факс. Натиснете Fax (Факс), за да превключите във факсов режим (Fax mode), и след това натиснете неколкократно Options (Опции), за да видите всяко подменю.

От това подменю:

Можете:

PENDING FAXES (НЕИЗПРАТЕНИ ФАКСОВЕ)

да отмените всички факсове, които не са изпратени;

PRINT REPORTS (ОТПЕЧАТВАНЕ НА СПРАВКИ)

да отпечатате:

 • справка за събитията (последните 40 изпратени и получени факсове)
 • дневник на изпратените
 • дневник на получените
 • списък настройки (изброява настройки като сила на звука на звънене)

NUMBER OF RINGS (БРОЙ ПОЗВЪНЯВАНИЯ)

да зададете броя позвънявания, след които устройството All-In-One (Всичко в едно) получава факсове, ако е включен режим Auto Answer (Автоматичен отговор):

 • After 2 rings (След 2 позвънявания)
 • After 3 rings (След 3 позвънявания) (по подразбиране)
 • After 5 rings (След 5 позвънявания)

DELAY UNTIL (ИЗЧАКВАНЕ ДО)

да въведете време за изпращане на факс. За помощ вижте Изпращане на факс до множество получатели със изчакване.

Забележка:  Уверете се, че датата и часът са въведени правилно, преди да зададете определен час за изпращането на факс.

ON HOOK DIAL (НАБИРАНЕ ПРИ ЗАТВОРЕНА СЛУШАЛКА)

да натиснете Select (Избор), за да използвате On Hook Dial (Набиране със затворена слушалка) и наберете номера, когато чуете свободен сигнал.

За повече информация вижте Набиране при затворена слушалка.

RINGER TONE (ТОН НА ЗВЪНЕНЕ)

да изберете тон за входящи позвънявания:

 • Off (Изключено)
 • Low (Тихо) (по подразбиране)
 • High (Силно)

KEY PRESS TONE (ЗВУК ПРИ НАТИСКАНЕ НА КЛАВИШ)

да включите или изключите звука, издаван при натискане на клавишите на контролния панел. Опциите са:

 • Off (Изключено)
 • On (Включено) (по подразбиране)

SPEAKER VOLUME (СИЛА НА ЗВУКА НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ)

да зададете следните настройки за силата на звука на високоговорителя на устройството All-In-One (важи и за звуците за факс на устройството All-In-One):

 • Off (Изключено)
 • Low (Тихо) (по подразбиране)
 • High (Силно)

EDIT SPEED DIAL (ПРОМЯНА НА БЪРЗОТО НАБИРАНЕ)

да направите следното със списъка за бързо набиране:

 • да добавите към него (Add to it)
 • да изтриете номер от него (Remove a number from it)
 • да го промените (Modify it)
 • да го отпечатате (Print it)

Забележка:  За повече информация вижте Настройка на бързото набиране.

EDIT DATE/TIME (ПРОМЯНА НА ДАТА/ЧАС)

да промените датата и часа.

Забележка:  Уверете се, че сте въвели цифра във всяко налично поле. Например, 01:00 за 1:00.

PERSONALIZE FAX (ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ФАКСА)

да въведете вашето име или името на фирмата ви, и вашия номер. Тази информация се появява като заглавие на факса, за да идентифицира вас и факса ви пред получателя.

BLANK PAPER SIZE (СТАНДАРТЕН РАЗМЕР НА ХАРТИЯТА)

Изберете:

 • Letter (по подразбиране)
 • A4
 • Legal

Забележка:  Ако няма звездичка (*) от менюто за копиране е избран формат хартия, който не се поддържа от факса.

BLANK PAPER TYPE (СТАНДАРТEН ТИП ХАРТИЯ)

да определите типа на хартията, заредена в поставката за хартия.

 • Plain (Обикновена) (по подразбиране)
 • Coated (С покритие)
 • Photo (Фотографска)
 • Transparency (Фолио)

FAX FORWARD (ПРЕПРАЩАНЕ НА ФАКС)

 • да изключите тази функция (по подразбиране);
 • да въведете номер, на който да се препрати факсът;
 • да препратите факса и да го отпечатате.

ADVANCED FAX (ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ ЗА ФАКС)

Натиснете Select (Избор), за да видите меню на допълнителни опции за факса (вижте Допълнителни опции за факс).

MAINTENANCE (ПОДДРЪЖКА)

 • да проверите нивото на мастилото (Check ink levels);
 • да смените касетите (Change cartridges);
 • да настроите касетите (Align cartridges);
 • да почистите касетите (Clean cartridges);
 • да отпечатате тестова страница (Print a test page).

Забележка:  Някои връзки няма да работят при изпълнение на текуща задача.

CLEAR SETTINGS (ИЗЧИСТИ НАСТРОЙКИТЕ)

да изберете кога искате устройството All-In-One (Всичко в едно) да възстанови настройките по подразбиране:

 • After 2 min (След 2 мин) (по подразбиране)
 • Never (Никога)

SET DEFAULTS (ЗАДАВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ)

да зададете вашите настройки по подразбиране, както следва:

 • Use Current (Използване на текущите)
 • Use Factory (Използване на фабричните настройки)

Забележка:  Ако изберете Use Factory (Използване на фабричните настройки), ще бъдете помолени да зададете език, държава, дата и час.

LANGUAGE (ЕЗИК)

да изберете вашия език.

Допълнителни опции на факса

От тази допълнителна опция на факса:

Можете да изберете:

REDIAL ATTEMPTS (ОПИТИ ЗА ПОВТОРНО НАБИРАНЕ)

броя на опитите за изпращане, които искате да направи апаратът, ако факсът не се изпрати веднага:

 • 0 times (0 пъти)
 • 1 time (1 път)
 • 2 times (2 пъти) (по подразбиране)
 • 3 times (3 пъти)
 • 4 times (4 пъти)
 • 5 times (5 пъти)

REDIAL INTERVAL (ИНТЕРВАЛ ПРЕДИ ПОВТОРНО НАБИРАНЕ)

времето, което апаратът изчаква, преди да направи нов опит за набиране:

 • 1 min
 • 2 min
 • 3 min (по подразбиране)
 • 4 min
 • 5 min
 • 6 min
 • 7 min
 • 8 min

FAX CONFIRMATION (ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ФАКС)

 • Off (Изключено) (не се отпечатва страница за състоянието)
 • Print for all (Отпечатване за всички) (отпечатва справка за състоянието след всеки изпратен факс, включително тези които имат грешка).
 • Print for errors (Отпечатване на грешки) (отпечатва справка само за тези, които не са изпратени). (по подразбиране)

ACTIVITY REPORT (СПРАВКА ЗА СЪБИТИЯТА)

 • On request (При поискване) (можете да поискате отпечатване на справка). (по подразбиране)
 • After 40 faxes (След 40 факса) (справката се изважда автоматично след 40 факса).
 • At specific time (В определено време) (справката се изважда в определеното от вас време).

FIT FAX TO PAGE (МАЩАБИРАНЕ НА ФАКСА СПОРЕД СТРАНИЦАТА)

 • Try to fit (Опитване за мащабиране) (по подразбиране)
 • Two pages (Две страници)

FAX FOOTER (НАДПИС В ДОЛНАТА ЧАСТ НА ФАКСА)

 • On (Включено) (ако искате апаратът да изписва часа, датата, номера на страницата и идентификация на повикващия в долната част на всеки входящ факс). (по подразбиране)
 • Off (Изключено)

DIALING METHOD (НАЧИН ЗА НАБИРАНЕ)

 • Touch Tone (Тонално) (по подразбиране)
 • Pulse (Импулсно)
 • Behind a PBX (Без телефонна централа) (Dial tone detect off) (Разпознаване на тон за набиране изключено) – изпращане на факс без да изчаквате тон за набиране

DISTINCTIVE RING (ОТЛИЧИТЕЛНО ЗВЪНЕНЕ)

 • Off (Изключено) (по подразбиране)
 • Distinctive Ring 1 (Отличително звънене 1) (двойно)
 • Distinctive Ring 2 (Отличително звънене 2) (тройно)

Забележка:  Можете да избирате отличителни сигнали на звънене, ако се предлагат от местния доставчик на телефонни услуги.

DIAL PREFIX (КОД ЗА НАБИРАНЕ)

 • None (без код) (по подразбиране)
 • Create (Създаване) - можете да създадете код до осем цифри, който да се добавя преди всеки набиран номер.

ANSWER PREFIX (КОД ЗА ОТГОВОР)

 • None (без код) (по подразбиране)
 • Create (Създаване) - можете да създадете код до осем цифри, който да се изпраща, преди да се отговаря на тонове за факс. Това ще позволи на телефонния секретар да активира или деактивира специални функции за повикване, доставени от телефонните услуги.

SCAN BEFORE DIAL (СКАНИРАНЕ, ПРЕДИ НАБИРАНЕ)

 • Yes (Да) - важи за стандартни и ясни черно-бели факсове. (по подразбиране)
 • No (Не)

MAX SEND SPEED (МАКСИМАЛНА СКОРОСТ НА ИЗПРАЩАНЕ)

A bps speed (Скорост байта в секунда):

 • 33,600 (по подразбиране)
 • 31,200
 • 28,800
 • 26,400
 • 24,000
 • 21,600
 • 19,200
 • 16,800
 • 14,400
 • 12,000
 • 9,600
 • 7,200
 • 4,800
 • 2,400

ERROR CORRECTION (КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКИ)

 • On (Включено) (по подразбиране)
 • Off (Изключено)

Забележка:  Принципно коригирането на грешки трябва да е включено. Но имайте предвид, че ако имате например проблеми с изпращането на факс до друга държава, трябва да изключите коригирането на грешки.

LANGUAGE (ЕЗИК)

вашия език

COUNTRY CODE (КОД НА СТРАНАТА)

вашият код на страната

CALL DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА НА ПОВИКВАНИЯТА)

 • Off (Изключено)- държи високоговорителя изключен, докато се изпраща факс.
 • Audio on (високоговорител включен)- държи високоговорителя включен, докато се изпраща факс.
 • Print T30 signals report (Отпечатай доклад за сигнали Т30)
 • Both audio and report (Високоговорител и справка)

JUNK FAX BLOCKING (БЛОКИРАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ФАКСОВЕ)

 • Block calls from (Блокиране на повиквания от) (по подразбиране)
 • Only accept calls from (Приемане на повиквания само от)

BLOCK "NO ID" CALLS (БЛОКИРАНЕ НА ПОВИКВАНИЯ БЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИЯ)

 • No (Не) (по подразбиране)
 • Yes (Да)

EDIT JUNK FAX LIST (ПРОМЕНИ СПИСЪК С НЕЖЕЛАНИ ФАКСОВЕ)

 • Add (Добавяне)
 • Remove (Изтриване)
 • Modify (Промяна)
 • Print (Отпечатване)

От тази допълнителна опция на факса:

Можете да изберете:

COUNTRY CODE (КОД НА СТРАНАТА)

 • Argentina (Аржентина)
 • Australia (Австралия)
 • Austria (Австрия)
 • Bangladesh (Бангладеш)
 • Barbados (Барбадос)
 • Belarus (Беларус)
 • Belgium (Белгия)
 • Bolivia (Боливия)
 • Brazil (Бразилия)
 • Bulgaria (България)
 • Canada (Канада)
 • Chile (Чили)
 • Columbia (Колумбия)
 • Costa Rica (Коста Рика)
 • Croatia (Хърватия)
 • Cyprus (Кипър)
 • Czech Republic (Чешка република)
 • Denmark (Дания)
 • Ecuador (Еквадор)
 • Egypt (Египет)
 • Estonia (Естония)
 • Europe (Европа)
 • Finland (Финландия)
 • France (Франция)
 • Germany (Германия)
 • Greece (Гърция)
 • Guam (Гуам)
 • Guatemala (Гватемала)
 • Hong Kong (Хонконг)
 • Hungary (Унгария)
 • Iceland (Исландия)
 • India (Индия)
 • Indonesia (Индонезия)
 • Ireland (Ирландия)
 • Israel (Израел)
 • Italy (Италия)
 • Japan (Япония)
 • Korea (Корея)
 • Kuwait (Кувейт)
 • Latvia (Латвия)
 • Lebanon (Ливан)
 • Liechtenstein (Лихтенщайн)
 • Lithuania (Литва)
 • Luxembourg (Люксембург)
 • Malaysia (Малайзия)
 • Malta (Малта)
 • Mexico (Мексико)
 • Morocco (Мароко)
 • Netherlands (Холандия)
 • New Zealand (Нова Зеландия)
 • Nicaragua (Никарагуа)
 • Norway (Норвегия)
 • Oman (Оман)
 • Pakistan (Пакистан)
 • Panama (Панама)
 • Paraguay (Парагвай)
 • Peoples Republic of China (Китайска Народна Република)
 • Peru (Перу)
 • Philippines (Филипини)
 • Poland (Полша)
 • Portugal (Португалия)
 • Puerto Rico (Пуерто Рико)
 • Romania (Румъния)
 • Russia (Русия)
 • Saudi Arabia (Саудитска Арабия)
 • Singapore (Сингапур)
 • Slovakia (Словакия)
 • Slovenia (Словения)
 • South Africa (Южна Африка)
 • Spain (Испания)
 • Sri Lanka (Шриланка)
 • Sweden (Швеция)
 • Switzerland (Швейцария)
 • Taiwan (Тайван)

COUNTRY CODE (КОД НА СТРАНАТА)

 • Thailand (Тайланд)
 • Turkey (Турция)
 • UAE (Обединени Арабски Емирства)
 • UK (Великобритания)
 • Ukraine (Украйна)
 • Uruguay (Уругвай)
 • USA/North American (САЩ/Северна Америка)
 • Venezuela (Венецуела)
 • Vietnam (Виетнам)
 • Virgin Islands (Вирджински острови)

Забележка: Текущо избраната опция се обозначава на дисплея със звездичка (*).