การทำสำเนา

การสำเนาเอกสารต้นฉบับ

การกำหนดลักษณะงานทำสำเนา

ใช้เครื่อง All-In-One ของท่านทำสำเนาอย่างง่ายหรือตามที่ท่านต้องการ


การสำเนาเอกสารต้นฉบับ

ท่านสามารถทำสำเนาเอกสารโดยใช้แผงควบคุมหรือใช้ซอฟต์แวร์ All-In-One

การทำสำเนาโดยใช้แผงควบคุมและ ADF

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง All-In-One เปิดอยู่ และมีกระดาษเปล่าป้อนอยู่ในที่พักกระดาษ
 2. ป้อนเอกสารได้สูงสุด 30 แผ่น โดยคว่ำหน้าลงใน ADF

หมายเหตุ: เมื่อท่านป้อนกระดาษขนาดเล็ก ให้วางต้นฉบับตรงกลางถาดและปรับตัวนำกระดาษให้ชิดขอบกระดาษ

 1. กด Copy (ทำสำเนา) บนแผงควบคุม
 2. กำหนดลักษณะเอกสารของท่าน ดูตัวเลือกการตั้งค่าและเมนูในส่วน การกำหนดลักษณะงานทำสำเนา
 3. จากบริเวณ Start (เริ่มต้น) บนแผงควบคุม ให้กด Color (สี) เพื่อทำสำเนาสีของภาพสี หรือกด Black (ดำ) เพื่อทำสำเนาขาวดำ

การทำสำเนา ปรากฏขึ้นบนส่วนแสดงผล

การทำสำเนาโดยใช้ซอฟต์แวร์ All-In-One และ ADF

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของท่านและเครื่อง All-In-One เปิดอยู่ และมีกระดาษป้อนอยู่ในที่พักกระดาษ
 2. ป้อนเอกสารได้สูงสุด 30 แผ่น โดยคว่ำหน้าลงใน ADF

หมายเหตุ: เมื่อท่านป้อนกระดาษขนาดเล็ก ให้วางต้นฉบับตรงกลางถาดและปรับตัวนำกระดาษให้ชิดขอบกระดาษ

 1. จากเดสก์ทอป ให้ดับเบิลคลิกไอคอน Lexmark 4200 Series All-In-One Center

หน้า All-In-One Main Page (หน้าหลักของ All-In-One) จะปรากฏขึ้น

 1. เลือกคุณภาพของสำเนาและสีสำหรับสำเนาของท่าน
 2. คลิก See More Copy Settings (ดูการตั้งค่าสำเนาอื่นๆ) เพื่อเลือกคุณภาพของสำเนา
 3. เลือกจำนวนชุดสำเนาและสีสำหรับสำเนาของท่าน

หมายเหตุ: ในการเลือกขนาดกระดาษหรือกำหนดลักษณะงานทำสำเนาของท่านเพิ่มเติม ให้คลิก Display Advanced Copy Settings (แสดงการตั้งค่าสำเนาขั้นสูง)

 1. คลิก Copy Now (ทำสำเนาทันที)

การกำหนดลักษณะงานทำสำเนา

ท่านสามารถใช้แผงควบคุมหรือใช้ซอฟต์แวร์เพื่อกำหนดลักษณะสำเนาของท่าน ดูรายการตัวเลือกเมนูการทำสำเนาทั้งหมดของแผงควบคุมในส่วน การใช้แผงควบคุม

การขยายหรือย่อเอกสาร

การใช้แผงควบคุม

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระดาษป้อนอยู่ในที่พักกระดาษ
 2. วางเอกสารหรือภาพที่ท่านต้องการขยายหรือย่อโดยคว่ำหน้าลงใน ADF
 3. กดปุ่ม Copy (ทำสำเนา) บนแผงควบคุม
 4. กด Options (ตัวเลือก) ซ้ำๆ จนกระทั่งข้อความ Reduce/Enlarge (ย่อ/ขยาย) ปรากฏขึ้น
 5. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกด Select (เลือก)
 6. กด Color (สี) หรือ Black (ขาวดำ) เพื่อทำสำเนาของท่านตามขนาดใหม่ที่เลือก

การใช้ซอฟต์แวร์

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระดาษป้อนอยู่ในที่พักกระดาษ
 2. วางเอกสารหรือภาพที่ท่านต้องการขยายหรือย่อโดยคว่ำหน้าลงใน ADF
 3. จากเดสก์ทอป ให้ดับเบิลคลิกไอคอน Lexmark 4200 Series All-In-One Center

หน้า All-In-One Main Page (หน้าหลักของ All-In-One) จะปรากฏขึ้น

 1. คลิก Preview Now (ดูภาพก่อนทำขั้นต่อไป)
 2. จากหัวข้อ Productivity Tools (เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ) ให้เลือก Enlarge or reduce an image (ขยายหรือย่อภาพ)
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเลือกขนาดของภาพใหม่
 4. เมื่อท่านกำหนดลักษณะของภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Print Now (พิมพ์ทันที)

การพิมพ์สำเนาแบบเรียงหน้า

เมื่อเครื่อง All-In-One เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ท่านจะสามารถพิมพ์สำเนาขาวดำหรือสีแบบเรียงหน้าได้ วิธีพิมพ์สำเนาแบบเรียงหน้า:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระดาษป้อนอยู่ในที่พักกระดาษ
 2. คลิก Start Programs Lexmark 4200 Series Lexmark All-In-One Center

หน้า All-In-One Main Page (หน้าหลักของ All-In-One) จะปรากฏขึ้น

 1. คลิก See More Copy Settings (ดูการตั้งค่าสำเนาอื่นๆ)
 2. กาเครื่องหมายในกล่องตัวเลือก Collate Copies (สำเนาแบบเรียงหน้า)
 3. คลิก Copy Now (ทำสำเนาทันที)

เมื่อท่านใช้เครื่อง All-In-One โดยต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ท่านจะสามารถพิมพ์สำเนาขาวดำแบบเรียงหน้าได้:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระดาษป้อนอยู่ในที่พักกระดาษ
 2. กด Copy (ทำสำเนา) บนแผงควบคุม
 3. กด Options (ตัวเลือก) ซ้ำๆ จนกระทั่งข้อความ Collate (เรียงหน้า) ปรากฏขึ้น
 4. กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเลื่อนไปยัง Collate on (ใช้การเรียงหน้า)
 5. กด Select (เลือก)

การใช้แผงควบคุม

ท่านสามารถใช้แผงควบคุมเพื่อกำหนดลักษณะสำเนาของท่านได้ กด Copy (ทำสำเนา) เพื่อเข้าสู่โหมดทำสำเนา แล้วกดปุ่ม Options (ตัวเลือก) ซ้ำๆ เพื่อดูเมนูย่อยแต่ละเมนู

จากเมนูย่อยนี้:

ท่านสามารถ:

BLANK PAPER SIZE (ขนาดกระดาษเปล่า)

ระบุขนาดกระดาษที่ป้อนในที่พักกระดาษ

 • Letter (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • A4
 • Legal
 • A5
 • 3x5
 • 4x6

หมายเหตุ: สำหรับขนาดพิเศษอื่นๆ โปรดดูใน All-In-One Center

BLANK PAPER TYPE (ชนิดกระดาษเปล่า)

ระบุชนิดกระดาษที่ป้อนในที่พักกระดาษ

 • Plain (ธรรมดา)
 • Coated (กระดาษเคลือบ)
 • Photo (ภาพถ่าย)
 • Transparency (แผ่นใส)

หมายเหตุ: สำหรับกระดาษชนิดพิเศษอื่นๆ โปรดดูใน All-In-One Center

NUMBER OF COPIES (จำนวนสำเนา)

ระบุจำนวนสำเนา (1-99)

REDUCE/ENLARGE (ย่อ/ขยาย)

เปลี่ยนแปลงจากขนาดต้นฉบับ:

 • 100% (Same) (ขนาดเท่าต้นฉบับ)
 • 200% (Double) (ใหญ่เป็นสองเท่า)
 • Custom% (กำหนดเอง)
 • Fit to Page (พอดีกับหน้ากระดาษ)
 • 50% (Half) (เล็กลงครึ่งหนึ่ง)

ORIGINAL SIZE (ขนาดเท่าต้นฉบับ)

ระบุขนาดของเอกสารใน ADF:

 • Letter (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • A4
 • Legal
 • A5
 • 3x5
 • 4x6

COLOR (สี)

ปรับความเข้มของสีของสำเนา

CONTENT TYPE (ชนิดเนื้อหา)

ระบุชนิดของเอกสารใน ADF:

 • Text and graphic (ข้อความและภาพ) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Photo (ภาพถ่าย)
 • Text only (ข้อความเพียงอย่างเดียว)
 • Line drawing (ลายเส้น)

MULTI-UP (พิมพ์หลายภาพ)

ระบุจำนวนภาพที่จะพิมพ์ลงบนหน้าเดียว:

 • Multi-Up Off (พิมพ์ภาพเดียว) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • 2 Up (2 ภาพ)
 • 3 Up (3 ภาพ)
 • 4 Up (4 ภาพ)
 • 8 Up (8 ภาพ)

COLLATE (เรียงหน้า)

เรียงสำเนาขาวดำหลายชุด

หมายเหตุ: ท่านสามารถเรียงสำเนาสีได้จากซอฟต์แวร์ All-In-One

KEY PRESS TONE (เสียงกดปุ่ม)

เปิดหรือปิดเสียงเมื่อท่านกดปุ่มบนแผงควบคุม ตัวเลือกคือ:

 • Off (ปิด)
 • On (เปิด) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)

MAINTENANCE (การดูแลรักษา)

 • ตรวจสอบระดับหมึก
 • เปลี่ยนกลักหมึกพิมพ์
 • ปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์
 • ทำความสะอาดกลักหมึกพิมพ์
 • พิมพ์หน้าทดสอบ

CLEAR SETTINGS (ลบการตั้งค่า)

กำหนดเวลาที่จะให้เครื่อง All-In-One กลับสู่สถานะตามค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้เดิม:

 • After 2 min (หลังจากผ่านไป 2 นาที) (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)
 • Never (ไม่ใช้)

SET DEFAULTS (ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้)

ตั้งค่ามาตรฐานของเครื่องเป็น:

 • Use Current (ใช้ค่าปัจจุบัน)
 • Use Factory (ใช้ค่าที่กำหนดจากโรงงาน)

LANGUAGE (ภาษา)

เลือกภาษาที่ใช้สำหรับข้อความที่แสดงทั้งหมด

หมายเหตุ: ตัวเลือกที่ใช้ในปัจจุบันจะแสดงด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ในส่วนแสดงผล