Tlačiareň C4150

Bezpečnostné informácie

Zaužívané označenie

Vyhlásenia o produkte

Oboznámenie sa s tlačiarňou

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Výber miesta pre tlačiareň

Konfigurácie tlačiarne

Pripájanie káblov

Používanie ovládacieho panela

Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora

Používanie domovskej obrazovky

Mapa ponúk

Tlač strany nastavení ponuky

Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Používanie funkcie Prispôsobenie displeja

Nastavenie formulárov a obľúbených položiek

Konfigurácia úsporných nastavení

Používanie aplikácie Podpora pre zákazníkov

Používanie Tvorby kódov QR

Nastavenie kvót zariadenia

Používanie služby Disk Google

Správa kontaktov

Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania

Zapnutie režimu zväčšenia

Aktivácia hlasových pokynov

Úprava rýchlosti reči hlasových pokynov

Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel

Navigácia na obrazovke pomocou gest

Používanie klávesnice na displeji

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií

Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera

Vkladanie do zásobníkov

Vkladanie do viacúčelového podávača

Prepojenie zásobníkov

Tlač

Tlač z počítača

Tlač formulárov

Tlač z mobilného zariadenia

Tlač z pamäťovej jednotky flash

Podporované pamäťové jednotky flash a typy súborov

Konfigurácia dôverných úloh

Tlač podržaných úloh

Tlač zoznamu vzorky písiem

Zrušenie tlačovej úlohy

Zabezpečenie tlačiarne

Vymazanie pamäte tlačiarne

Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne

Konfigurácia šifrovania pevného disku tlačiarne

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Prehlásenie o nestálosti

Údržba tlačiarne

Úprava hlasitosti reproduktora

Pripojenie k sieti

Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows)

Čistenie tlačiarne

Objednávanie spotrebného materiálu

Výmena súčastí a spotrebného materiálu

Premiestnenie tlačiarne

Úspora energie a papiera

Recyklácia

Odstránenie zaseknutého papiera

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Identifikácia miest zaseknutia

Zaseknutie papiera v zásobníkoch

Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači

Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke

Zaseknutie papiera v dvierkach A

Riešenie problémov

Problémy so sieťovým pripojením

Problémy možností hardvéru

Problémy so spotrebným materiálom

Problémy s podávaním papiera

Problémy s tlačou

Problémy s kvalitou farieb

Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Inovácia a migrácia

Hardvér

Softvér

Firmvér

Oznámenia

Informácie o produkte

Poznámky k vydaniu

Ochranné známky

Informácie o licencovaní

Hladiny emisií hluku

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Likvidácia produktu

Upozornenie o statickej citlivosti

ENERGY STAR

Informácie o teplotách

Vyhlásenie o laserovom zariadení

Spotreba energie

Informácie platné pre viaceré modely

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Informácie platné len pre konkrétny model

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Upozornenie o rádiovej interferencii