Instaliranje hardverskih opcija

Dostupne interne opcije

Napomene:

Instaliranje opcionih fioka

ikona opreza za opasnost od udarca   OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otpakujte opcionu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.

  Napomena:  Ako su opcione fioke već instalirane, otključajte ih sa štampača pre nego što ga podignete. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i fioke u isto vreme.
 4. Instalirajte štampač na opcionu fioku, tako da klikne na mesto.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.
  Štampač je postavljen na opcionu fioku.
 5. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
 6. Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje .

Instaliranje inteligentne jedinice za skladištenje

ikona opreza za opasnost od udarca   OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Pomoću ravnog odvijača uklonite štitnik ploče kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.
  Zavrtnji sa zadnje strane štampača su uklonjeni, a štitnik ploče kontrolera je povučen.
 3. Raspakujte inteligentnu jedinicu za skladištenje (ISD).

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.
 4. Pronađite ISD konektor.

  ISD konektor se nalazi na desnoj strani ploče kontrolera.
 5. Umetnite karticu u ISD konektor.

  ISD je postavljen na mesto na ploči kontrolera.
 6. Postavite štitnik ploče kontrolera.

  Štitnik ploče kontrolera je postavljen i zavrtnji su pričvršćeni.
 7. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Instaliranje Trusted Platform Module

ikona opreza za opasnost od udarca   OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Pomoću ravnog odvijača uklonite štitnik ploče kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.
  Zavrtnji sa zadnje strane štampača su uklonjeni, a štitnik ploče kontrolera je povučen.
 3. Otpakujte Trusted Platform Module.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.
 4. Pronađite TPM konektor.

  TPM konektor se nalazi na desnoj strani ploče kontrolera.
 5. Priključite modul na TPM konektor.

  TPM je postavljen na mesto na ploči kontrolera.
 6. Postavite štitnik ploče kontrolera.

  Štitnik ploče kontrolera je postavljen i zavrtnji su pričvršćeni.
 7. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Instaliranje porta za interna rešenja

ikona opreza za opasnost od udarca   OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Pomoću ravnog odvijača uklonite štitnik ploče kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete elektronske komponente ili priključke table kontrolera.
  Zavrtnji sa zadnje strane štampača su uklonjeni, a štitnik ploče kontrolera je povučen.
 3. Otpakujte komplet porta za interna rešenja (ISP).

  Stavke koje su uključene u komplet porta za interna rešenja, sa oznakama.

  1

  ISP

  2

  Držač za montažu

  3

  Leptir matice

  4

  Kućište

  5

  ISP produžni kabl


 4. Instalirajte ISP u kućište.

  Kabl porta za interna rešenja je isključen, nosač je umetnut, a port za interna rešenja je gurnut nadole.
 5. Pričvrstite kućište na štitnik ploče kontrolera.

  Kućište je postavljeno na štitnik ploče kontrolera pomoću zavrtanja.
 6. Povežite ISP produžni kabl u ISP priključak na tabli kontrolera.

  Kabl je povezan na konektor za port za interna rešenja na ploči kontrolera, a štitnik je zatvoren.
 7. Postavite štitnik ploče kontrolera.

  Štitnik ploče kontrolera je postavljen i zavrtnji su pričvršćeni.
 8. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Menjanje postavki porta štampača nakon instaliranja porta za unutrašnja rešenja

Napomene:

Za korisnike Windows-a
 1. Otvorite fasciklu sa štampačima.

 2. Iz prečice menija štampača sa novim ISP-om otvorite svojstva štampača.

 3. Konfigurišite port sa liste.

 4. Ažurirajte IP adresu.

 5. Primenite promene.

Za korisnike Macintosh-a
 1. U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do liste štampača, a zatim izaberite + > IP .

 2. Unesite IP adresu u polje za adresu.

 3. Primenite promene.

Instaliranje čvrstog diska štampača

ikona opreza za opasnost od udarca   OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Pomoću ravnog odvijača uklonite štitnik ploče kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete elektronske komponente ili priključke table kontrolera.
  Zavrtnji sa zadnje strane štampača su uklonjeni, a štitnik ploče kontrolera je povučen.
 3. Otpakujte čvrsti disk.

 4. Povežite čvrsti disk za tablu kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete ili pritiskate sredinu čvrstog diska.
  Čvrsti disk je instaliran i njegov kabl je povezan na ploču kontrolera.
 5. Postavite štitnik ploče kontrolera.

  Štitnik ploče kontrolera je postavljen i zavrtnji su pričvršćeni.
 6. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Instaliranje bežičnih modula

Instalacija bežičnog servera za štampanje MarkNet N8370

ikona opreza za opasnost od udarca   OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Pomoću ravnog odvijača uklonite štitnik ploče kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete elektronske komponente ili priključke table kontrolera.
  Zavrtnji sa zadnje strane štampača su uklonjeni, a štitnik ploče kontrolera je povučen.
 3. Instalirajte bežični modul u kućište.

  Kabl bežičnog modula je isključen, nosač je umetnut, a bežični modul je gurnut nadole.
 4. Postavite bežični modul na štitnik ploče kontrolera.

  Kućište je postavljeno na štitnik ploče kontrolera pomoću zavrtanja.
 5. Povežite bežični sklop na ISP konektor na ploči kontrolera.

  Bežični sklop je instaliran na ploču kontrolera.
 6. Postavite štitnik ploče kontrolera.

  Štitnik ploče kontrolera sa bežičnim modulom je postavljen i zavrtnji su pričvršćeni.
 7. Postavite NFC karticu.

  NFC kartica je postavljena na štampač.
 8. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Instalacija bežičnog servera za štampanje MarkNet N8372

 1. Isključite štampač.

 2. Nanesite izopropil alkohol na vlažnu, mekanu krpu koja se ne linja, pa obrišite površinu oko USB porta.

 3. Instalirajte bežični modul.

  Bežični modul je povezan na USB port.

  Napomene:

  • Čvrsto pritisnite da biste bili sigurni da se traka zalepila na površinu štampača.
  • Uverite se da je površina štampača suva i bez kondenzovane vlage.
  • Modul je najbolje povezan sa štampačem nakon 72 sata.
 4. Proverite razmak između modula i štampača, a zatim po potrebi postavite modul odstojnika.

  Odstojnik je postavljen na modul ako postoji razmak.
 5. Postavite NFC karticu.

  NFC kartica je postavljena na štampač.
 6. Uključite štampač.

Instalacija bežičnog servera za štampanje MarkNet N8450

Napomena:  Proverite da li je štampač ažuriran pomoću najnovijeg firmvera.
 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Zavisno od modela vašeg štampača, pronađite gde se nalazi port za bežični server za štampanje.

  Fotografija na kojoj je prikazano kako da pronađite gde se nalazi port za bežični server za štampanje.
 3. Umetnite bežični server za štampanje dok ne legne na mesto.

  Fotografija na kojoj je prikazano kako da umetnete bežični server za štampanje.
 4. Zavisno od modela vašeg štampača, zatvorite vratanca, pričvrstite poklopac porta, ili uradite oba ova koraka.

  Fotografija na kojoj je prikazano kako da pričvrstite poklopac porta i zatvorite vratanca.
 5. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.