Problemi sa potrošnim materijalom

Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača

Da biste rešili ovaj problem, kupite kertridž sa ispravnim regionom koji se podudara sa regionom štampača ili kupite globalni kertridž.

Regioni štampača i kertridža sa tonerom

Region

Numerički kôd

Globalni ili nedefinisan region

0

Severna Amerika (Sjedinjene Američke Države, Kanada)

1

Evropska ekonomska oblast, Zapadna Evropa, Nordijske zemlje, Švajcarska

2

Azija i Pacifik

3

Latinska Amerika

4

Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika

5

Australija, Novi Zeland

6

Nevažeći region

9


Napomena:  Da biste pronašli postavke regiona štampača i kertridža sa tonerom, odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili povezane komponente.

Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utiče na garanciju. Oštećenje uzrokovano upotrebom potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatili sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, pomoću dva prsta dodirnite i držite poruku o grešci na ekranu 15 sekundi Kada se pojavi dijalog za potvrdu, dodirnite Nastavi .

Ako ne želite da prihvatite ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark .

Ako štampač ne štampa nakon što uklonite poruku o grešci, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači .

  2. Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete, a zatim dodirnite Pokreni .

  3. Pročitajte poruku upozorenja, a zatim dodirnite Nastavi .

  4. Pomoću dva prsta dodirnite ekran na 15 sekundi da biste uklonili poruku.

  5. Napomena:  Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku potrošnog materijala na mesto kupovine.