Minimalizace dopadu tiskárny na životní prostředí

Společnost Lexmark se zavázala k podpoře environmentální udržitelnosti a své tiskárny neustále zlepšuje, aby tak snížila jejich dopad na životní prostředí. Naše produkty navrhujeme tak, abychom co možná nejvíce vyšli vstříc životnímu prostředí, balení našich produktů navrhujeme tak, abychom omezovali množství použitých materiálů, a poskytujeme sběrné a recyklační programy. Další informace viz:

Dopad své tiskárny na životní prostředí můžete též znatelně snížit výběrem určitých nastavení či příkazů. Tato kapitola pojednává o nastaveních a příkazech, které se mohou zasloužit o značný environmentální přínos.

Úspora papíru a toneru

Studie ukazují, že více než 80 % uhlíkové stopy tiskárny souvisí s používáním papíru. Používáním recyklovaného papíru a různých možností tisku, jako je například tisk na obě strany papíru a tisk více stran na jeden list papíru, můžete značně omezit vlastní uhlíkovou stopu.

Informace o rychlých způsobech úspory papíru a energie pomocí nastavení tiskárny naleznete v části Použití úsporného režimu.

Použití recyklovaného papíru

Jako společnost, které záleží na životním prostředí, Lexmark podporuje používání recyklovaného kancelářského papíru vyrobeného zvláště pro využití v laserových/LED tiskárnách. Více informací o recyklovaných papírech, které se hodí do vaší tiskárny, naleznete v části Použití recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů.

Úspora spotřebního materiálu

Tisk na obě strany papíru

Pokud vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk, můžete určit, zda se bude tisknout na obě strany papíru.

Poznámky:

Umístění více stránek na jeden list papíru

Můžete vytisknout až 16 sousledných stran vícestranného dokumentu na jediný list papíru volbou nastavení v Vícestránkový tisk (N-Up) pro danou tiskovou úlohu.

Zkontrolujte správnost svého prvního návrhu

Před tiskem nebo tvorbou mnoha kopií dokumentu:

Předejděte uvíznutí papíru

Nastavte správně typ a formát papíru. Tím předejdete uvíznutí papíru. Další informace najdete v části Prevence uvíznutí.

Úspora energie

Použití úsporného režimu

 1. Zadejte do pole adresy ve webovém prohlížeči adresu IP tiskárny.

  Pokud adresu IP tiskárny neznáte, můžete:

  • Adresu IP zobrazit na ovládacím panelu tiskárny v sekci TCP/IP pod nabídkou Sítě/porty.

  • Vytiskněte stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledejte adresu IP tiskárny v sekci TCP/IP.

 2. Klepněte na položky Nastavení > Obecná nastavení > Eko režim > vyberte nastavení > Odeslat.

Vyberte složku

Možnost

Vypnuto

Použijte výchozí nastavení pro všechna nastavení související s úsporným režimem. Toto nastavení podporuje specifikace výkonu pro danou tiskárnu.

Energie

Snížená spotřeba energie, obzvlášť v době nečinnosti.

 • Motor tiskárny se nespustí, dokud tiskárna nebude připravena k tisku. Můžete si povšimnout krátké prodlevy před tiskem první strany.

 • Tiskárna po jedné minutě nečinnosti přejde do režimu spánku.

 • V době, kdy je tiskárna v režimu spánku, je vypnutý displej ovládacího panelu tiskárny a nesvítí osvětlení standardního výstupního odkladače.

 • Je-li podporováno skenování, lampy skeneru se rozsvítí až když začne skenovací úloha.

Energie/papír

Použijte všechna nastavení související s režimem Energie a Papír.

Papír

 • Povolte funkci automatického oboustranného tisku.

 • Vypněte funkce spojené se zaznamenáváním tisku.


Snížení hlučnosti tiskárny

Zvolení Tichého režimu pomocí vestavěného webového serveru:

 1. Zadejte do pole adresy ve webovém prohlížeči adresu IP tiskárny.

  Pokud adresu IP tiskárny neznáte, můžete:

  • Adresu IP zobrazit na ovládacím panelu tiskárny v sekci TCP/IP pod nabídkou Sítě/porty.

  • Vytiskněte stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledejte adresu IP tiskárny v sekci TCP/IP.

 2. Klepněte na položky Nastavení > Obecná nastavení > Tichý režim > vyberte nastavení > Odeslat.

Zvolte

Použití

Vypnuto

Poznámka: Volba možnosti Fotografie z ovladače může deaktivovat Tichý režim a zajistit lepší kvalitu tisku plnou rychlostí.

Použijte výchozí nastavení. Toto nastavení podporuje specifikace výkonu pro danou tiskárnu.

Zapnuto

Snížení hlučnosti tiskárny.

 • Zpracování tiskových úloh bude provádění sníženou rychlostí.

 • Motor tiskárny se nespustí, dokud tiskárna nebude připravena k tisku. Před tiskem první strany dojde k menší časové prodlevě.

 • Pokud vaše tiskárna zastává i funkci faxu, jsou zvuky faxu ztišeny nebo zcela potlačeny (včetně těch, které vydává reproduktor faxu a vyzvánění). Fax se nachází v pohotovostním režimu.

 • Je vypnuté řízení alarmů včetně zvuků alarmu kazety.

 • Tiskárna bude ignorovat příkaz rozšířeného spuštění.


Nastavení režimu spánku

 1. Na domovské obrazovce přejděte na:

  ikona Menu > Nastavení > Obecná nastavení > Časové limity > Režim spánku

 2. V poli Režim spánku zvolte počet minut, kdy bude tiskárna nečinná před vstupem tiskárny do režimu spánku.

 3. Použijte změny.

Použití režimu hibernace

Hibernace je režim s ultranízkou spotřebou energie. Při hibernaci jsou bezpečně vypnuty všechny ostatní systémy a zařízení.

Pomocí vestavěného webového serveru
 1. Zadejte do pole adresy ve webovém prohlížeči adresu IP tiskárny.

  Pokud adresu IP tiskárny neznáte, můžete:

  • Adresu IP zobrazit na ovládacím panelu tiskárny v sekci TCP/IP pod nabídkou Sítě/porty.

  • Vytiskněte stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledejte adresu IP tiskárny v sekci TCP/IP.

 2. Klepněte na položku Nastavení > Obecná nastavení > Nastavení tlačítka Spánek.

 3. V rozbalovací nabídce Stisknutí tlačítka Spánek nebo Stisknutí a podržení tlačítka Spánek vyberte položku Hibernace.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny
 1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  The menu icon > Nastavení > Obecná nastavení > Stisknutí tlačítka Spánek nebo Stisknutí a podržení tlačítka Spánek > Hibernace

 2. Dotkněte se znaménka the check icon.

Úprava jasu displeje tiskárny

Chcete-li ušetřit energii nebo máte-li problém se čtením svého displeje, můžete upravit jas displeje.

Použití serveru Embedded Web Server
 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Adresa IP je umístěna v horní části domovské obrazovky. Zobrazí se jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Vyberte položku Nastavení > Obecná nastavení.

 3. Do pole Jas obrazovky napište požadovaný jas v procentech.

 4. Použijte změny.

Použití ovládacího panelu
 1. Na domovské obrazovce přejděte na:

  ikona Menu > Nastavení > Obecná nastavení

 2. Do pole Jas obrazovky napište požadovaný jas v procentech.

 3. Použijte změny.

Recyklace

Recyklace produktů společnosti Lexmark

Vrácení produktů společnosti Lexmark kvůli recyklaci:

 1. Přejděte na stránku www.lexmark.com/recycle.

 2. Zjistěte si typ produktu, který chcete recyklovat, a pak vyberte ze seznamu svou zemi nebo oblast.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Poznámka: Spotřební materiál a hardware, které nejsou uvedeny ve sběrném programu společnosti Lexmark, lze recyklovat prostřednictvím místního recyklačního střediska. Zjistěte si u svého místního recyklačního střediska, jaké položky přijímá k recyklaci.

Recyklace obalových materiálů společnosti Lexmark

Společnost Lexmark trvale usiluje o minimalizaci obalového materiálu. Menší množství obalového materiálu pomáhá zajistit nejefektivnější přepravu tiskáren společnosti Lexmark způsobem šetrným k životnímu prostředí a zároveň je zde méně obalového materiálu k likvidaci. Tato efektivita má za následek méně skleníkových emisí, úspory energie a přírodních zdrojů.

Kartony společnosti Lexmark jsou 100 % recyklovatelné v příslušných recyklačních zařízeních. Taková zařízení nemusí být ve vaší oblasti.

Pěna používaná k balení produktů společnosti Lexmark je recyklovatelná v příslušných recyklačních zařízeních. Taková zařízení nemusí být ve vaší oblasti.

Při vracení kazety společnosti Lexmark můžete znovu použít krabici, v níž byla kazeta dodána. Společnost Lexmark krabici recykluje.

Vrácení kazet Lexmark za účelem opětovného použití nebo recyklace

Sběrný program kazet Lexmark zabraňuje tomu, aby se miliony kazet ročně ocitly na skládkách. Společnost Lexmark svým zákazníkům totiž umožňuje snadné a bezplatné vrácení použitých kazet pro další použití a recyklaci. Sto procent prázdných kazet vrácených společnosti Lexmark je buď znovu použito, nebo vráceno do výroby pro recyklaci. Krabičky sloužící k vrácení kazet jsou taktéž recyklovány.

Chcete-li vrátit kazety společnosti Lexmark pro opětovné použití nebo recyklaci, postupujte podle pokynů dodaných s tiskárnou a použijte připravenou obálku. Můžete se rovněž provést následující:

 1. Přejděte na stránku www.lexmark.com/recycle.

 2. V sekci Tonerové kazety vyberte ze seznamu svou zemi nebo region.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.