Instaliranje opcionih fioka

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
  1. Isključite štampač.

  2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

  3. Otpakujte opcionu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.

  4. Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da legne na mesto.

    ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.
  5. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

    ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
  6. Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.