Štampanje sa Cloud Connector profila

  1. Na početnom ekranu dodirnite Cloud Connector.

  2. Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka, a zatim izaberite profil.

    Napomena: Više informacija o kreiranju Cloud Connector profila potražite u odeljku Kreiranje Cloud Connector profila.
  3. Dodirnite Odštampaj, a zatim izaberite datoteku.

    Ako je potrebno, promenite postavke.

    Napomena: Uverite se da ste izabrali podržanu datoteku.
  4. Odštampajte dokument.