בעיות חומרים מתכלים

החלף מכל, אי התאמת אזור במדפסת

כדי לתקן את הבעיה קנה מחסנית עם אזור נכון, אשר תואם לאזור המדפסת, או קנה מחסנית גלובלית.

אזורי מדפסות ומחסניות טונר

אזור

קוד מספרי

גלובלי או אזור בלתי מוגדר

0

צפון אמריקה (ארצות הברית, קנדה)

1

האזור הכלכלי האירופי, מערב אירופה, ארצות סקנדינביה, שווייץ

2

מזרח אסיה

3

אמריקה הלטינית

4

שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון, אפריקה

5

אוסטרליה, ניו-זילנד

6

אזור לא חוקי

9


הערה: כדי לאתר את הגדרות האזור של המדפסת ושל מחסנית הטונר, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות ההדפסה).

חומר מתכלה שאינו של Lexmark

המדפסת זיהתה חומר מתכלה או חלק המותקן במדפסת שאינו מתוצרת Lexmark.

מדפסת Lexmark שברשותך מתוכננת לפעול באופן מיטבי עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של  Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה.

כל מחווני החיים מיועדים לעבוד עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark ועשויים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה מעבר לאורך החיים המתוכנן עשוי להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או ברכיבים משויכים.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על כיסוי האחריות. נזק שנוצר כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי או עשוי שלא להיות מכוסה במסגרת האחריות.

כדי לאשר את כל הסיכונים הללו ולהתקדם בשימוש בחומרים מתכלים או חלקים לא מקוריים במדפסת, לחץ בו-זמנית על הלחצנים X ו-# לחיצה ממושכת בת 15 שניות.

אם אינך רוצה לקחת סיכונים אלה, הסר את החומר המתכלה או החלק מתוצרת צד שלישי מהמדפסת שברשותך והתקן חומר מתכלה או חלק מקוריים של Lexmark. לקבלת מידע נוסף ראה שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark.

אם המדפסת אינה מדפיסה אחרי שלחצת לחיצה בת 15 שניות על X ו-# בו-זמנית, אפס את מונה השימוש בחומרים מתכלים.

  1. בלוח הבקרה, נווט אל:

    Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance (תחזוקה) > Configuration Menu (תפריט תצורה) > Supply Usage And Counters (שימוש בחומרים מתכלים ומונים)

  2. בחר את החלק או החומר המתכלה שברצונך לאפס ולאחר מכן בחר באפשרות Start (התחל).

  3. קרא את הודעת האזהרה ולאחר מכן בחר באפשרות Continue (המשך).

  4. לחץ על X ו-# בו-זמנית לחיצה ממושכת בת 15 שניות כדי לנקות את ההודעה.

  5. הערה: אם אינך מצליח לאפס את מוני השימוש בחומרים מתכלים, החזר את הפריט למקום הרכישה.