בעיות הדפסה

מסמכים חסויים ומסמכים מוחזקים אחרים אינם מודפסים

פעולה

כן

לא

שלב 1

 1. בלוח הבקרה, בדוק אם המסמכים מופיעים ברשימת המשימות המוחזקות.

  הערה: אם המסמכים אינם מופיעים ברשימה, הדפס את המסמכים בעזרת אפשרויות ה-Print (הדפסה) וה-Hold (השהיה).

 2. הדפס את המסמכים.


האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

ייתכן שמשימת ההדפסה מכילה שגיאת עיצוב או נתונים לא חוקיים.

 • מחק את משימת ההדפסה ולאחר מכן שלח אותה שוב.

 • עבור קובצי PDF, צור קובץ חדש ואז הדפס את המסמכים.


האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

אם אתה מדפיס מהאינטרנט, המדפסת עשויה לקרוא את כותרות המשימות השונות ככפילויות.

למשתמשי Windows
 1. פתח את תיבת הדו-שיח Printing Preferences (העדפות הדפסה).

 2. במקטע Print and Hold (הדפס והשהה), בחר Keep duplicate documents (שמור מסמכים כפולים).

 3. הזן קוד PIN.

 4. שלח מחדש את משימת ההדפסה.

למשתמשי Macintosh
 1. שמור את המשימות ותן לכל אחת מהן שם שונה.

 2. של את המשימה בנפרד.


האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 4.

שלב 4

 1. מחק חלק מהמשימות המוחזקות כדי לפנות זיכרון במדפסת.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 5.

שלב 5

 1. הוסף זיכרון למדפסת.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


הדפסה אטית

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. ודא שהמדפסת אינה עובדת במצב חיסכון ובמצב שקט.

 2. הדפס את המסמך.


האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרה תואמת לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. הדפס את המסמך.


האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הפחת את מספר העמודים להדפסה.

 2. הדפס את המסמך.


האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. הסר משימות מופסקות

 2. הדפס את המסמך.


האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 5.

הבעיה נפתרה.

שלב 5

 1. חבר את כבל המדפסת היטב למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר.

 2. הדפס את המסמך.


האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 6.

הבעיה נפתרה.

שלב 6

 1. בתפריט Quality (איכו) שבלוח הבקרה, הגדר את רזולוציית ההדפסה כ-4800CQ.

 2. הדפס את המסמך.


האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 7.

הבעיה נפתרה.

שלב 7

 1. ודא שהמדפסת אינה מתחממת יתר על המידה.

  הערות:

  • לאחר משימת הדפסה ארוכה - הנח למדפסת להתקרר.
  • בדוק את טמפרטורת הסביבה המומלצת למדפסת. לקבלת מידע נוסף ראה בחירת מיקום עבור המדפסת.
 2. הדפס את המסמך.


האם הדפסת מדפיסה לאט?

עבור לשלב 8.

הבעיה נפתרה.

שלב 8

 1. הוסף עוד זיכרון למדפסת.

 2. הדפס את המסמך.


האם הדפסת מדפיסה לאט?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


עבודות הדפסה אינן מודפסות

פעולה

כן

לא

שלב 1

 1. מתוך המסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ובדוק אם בחרת את המדפסת הנכונה.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם המסמך הודפס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. בדוק אם המדפסת דולקת.

 2. תן פתרון לכל הודעות השגיאה שמופיעות בתצוגה.

 3. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם המסמך הודפס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. בדוק אם היציאות עובדות ואם הכבלים מחוברים היטב למחשב ולמדפסת.

  לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם המסמך הודפס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 4.

שלב 4

 1. כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הדלק אותה שוב.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם המסמך הודפס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 5.

שלב 5

 1. הסר ולאחר מכן התקן מחדש את תוכנת המדפסת.

  הערה: תוכנת המדפסת זמינה בכתובת http://support.lexmark.com.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם המסמך הודפס?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


איכות הדפסה ירודה

דפים ריקים או לבנים

הערה: לפני שתפתור את הבעיה, הדפס את דפי דגימת האיכות כדי לגלות איזה צבע חסר. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Basic Print Quality Pages (דפי איכות הדפסה בסיסיים).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

 2. הדפס מסמך.


האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. החזר את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה למקומן.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

 2. הדפס מסמך.


האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


הדפסה כהה

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, בחר Color Adjust (כוונון צבע).

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם עדיין ההדפסה כהה מדי?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הפחת את כהות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם עדיין ההדפסה כהה מדי?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם עדיין ההדפסה כהה מדי?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

ודא שלנייר אין מרקם או גימור מחוספס.


האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?

שנה את הגדרות המרקם כך שיתאימו לנייר שעליו אתה מדפיס.

עבור לשלב 5.

שלב 5

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם עדיין ההדפסה כהה מדי?

עבור לשלב 6.

הבעיה נפתרה.

שלב 6

החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה.


האם עדיין ההדפסה כהה מדי?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


תמונות מוצללות

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. טען במגש נייר מהסוג והמשקל הנכונים.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, בחר Color Adjust (כוונון צבע).

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


רקע אפור

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Print (הדפסה) > Quality (איכות).

 2. התאם את כהות הטונר.

 3. הדפס את המסמך.


האם הרקע האפור עדיין מופיע בהדפסות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Print (הדפסה) > Quality (איכות) > Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) > Color Balance (איזון צבע).

 2. התחל בתהליך.

 3. הדפס את המסמך.


האם הרקע האפור עדיין מופיע בהדפסות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

 2. הדפס את המסמך.


האם הרקע האפור עדיין מופיע בהדפסות?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


קווים כהים אופקיים

הערה: אם ממשיכים להופיע קווים כהים אופקיים על ההדפסות, עיין בנושא Repeating defects (פגמים חוזרים).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את פרטי המגש או המזין ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 5.

הבעיה נפתרה.

שלב 5

החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה.


האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


קווים לבנים אופקיים

עמוד עם חללים ריקים אופקיים
הערה: אם ממשיכים להופיע קווים כהים אופקיים על ההדפסות, עיין בנושא Repeating defects (פגמים חוזרים).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. טען את סוג הנייר המומלץ במגש הנייר או במזין הנייר שצוינו.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה.


האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


שוליים שגויים

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. לחץ והחלק את מובילי הרוחב אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר שנטען.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם השוליים תקינים?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה, בדוק אם המדפסת מזהה את גודל הנייר הנכון.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם השוליים תקינים?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם השוליים תקינים?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


תווים משוננים או לא אחידים

העמוד מכיל טקסט מטושטש

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

 1. בדוק אם המדפסת תומכת בגופנים שמותקנים במדפסת.

  1. בלוח הבקרה גע בL

   Settings (הגדרות) > Reports (דוחות) > Print >(הדפסה) Print Fonts (גופני הדפסה)

  2. בחר PCL Fonts (גופני PCL) או PS Fonts (גופני PS).

 2. אם הגופן אינו נתמך, התקן גופן נתמך. לקבלת מידע נוסף פנה למנהל המערכת.

 3. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם ההדפסות כוללות תווים משוננים או בלתי אחידים?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


הדפסה בהירה

עמוד עם תווים מודפסים בהירים מדי

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, בחר Color Adjust (כוונון צבע).

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הגבר את כהות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

ודא שלנייר אין מרקם או גימור מחוספס.


האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?

שנה את הגדרות המרקם כך שיתאימו לנייר שעליו אתה מדפיס.

עבור אל שלב 5.

שלב 5

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?

עבור לשלב 6.

הבעיה נפתרה.

שלב 6

Replace the imaging unit or imaging kit, and then resend the print job.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.


האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


כתמים ונקודות על ההדפסות

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

בדוק אם המדפסת התלכלכה כתוצאה מדליפות טונר.


האם המדפסת נקייה מדליפות טונר?

עבור לשלב 2.

פנה אל תמיכת לקוחות.

שלב 2

 1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Preferences (העדפות).

 2. בדוק אם הגדרות סוג הנייר וגודלו תואמות לסוג ולגודל הנייר שבמגש.


האם ההגדרות תואמות?

עבור אל שלב 4.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. שנה את גודל וסוג הנייר בתפריט הנייר או התאם את הגדרות הגודל במגש.

 2. הדפס את המסמך.


האם עדיין מופיעים כתמים על ההדפסה?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. החלף את הנייר המחוספס או בעל המרקם הארוג שבמגש בנייר רגיל.

 2. הדפס את המסמך.


האם עדיין מופיעים כתמים על ההדפסה?

עבור לשלב 5.

הבעיה נפתרה.

שלב 5

 1. החזר את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה למקומן.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

 2. הדפס את המסמך.


האם עדיין מופיעים כתמים על ההדפסה?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


הדפסה מעוותת או מוטה הצידה

הדפסה עם תווים עקומים

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. הסר את המגש.

 2. הסר את הנייר ואז טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו.

 3. לחץ והחלק את מובילי הרוחב אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר שנטען.

 4. הכנס את המגש.

 5. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם ההדפסה עדיין מעוותת או מוטה?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בדוק אם אתה מדפיס על נייר שאינו נתמך.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם ההדפסה עדיין מעוותת או מוטה?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


פגמים חוזרים

הערה: לפני שתפתור את הבעיה, הדפס את Maintenance Defect Ruler (סרגל הפגמים לתחזוקה) דרך המקטע Troubleshooting (פתרון בעיות) שבתפריט Settings (הגדרות).

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. הדפס את דפי דגימת האיכות.

  במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Basic Print Quality Samples (דגימות איכות הדפסה בסיסיות).

 2. החלט כמה מהצבעים כוללים פגמים.


האם הושפע רק צבע אחד?

עבור לשלב 2.

עבור אל שלב 3.

שלב 2

 1. באמצעות Maintenance Defect Ruler (סרגל הפגמים לתחזוקה), מדוד את המרחק בין הפגמים החוזרים בדף של הצבע המושפע.

 2. החלף את המוצר המתכלה המתאים למדידה שבדף הצבע שהושפע.

  יחידת פוטוקונדוקטור
  • 125.70 מ"מ (4.95 אינץ')

  • 35.40 מ"מ (1.39 אינץ')

  יחידת מפתח

  42 מ"מ (1.65 אינץ')

 3. הדפס את דפי דגימת האיכות.


האם הפגמים עדיין מופיעים?

רשום את המרחק ולאחר מכן התקשר אל תמיכת לקוחות או אל נציג השירות.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. באמצעות Maintenance Defect Ruler (סרגל הפגמים לתחזוקה), מדוד את המרחק בין הפגמים החוזרים בדף של הצבע המושפע.

 2. החלף את המוצר המתכלה המתאים למדידה שבדף הצבע שהושפע.

  גלגלת העברה

  78.50 מ"מ (3.09 אינץ')

  מודול העברה
  • 47.10 מ"מ (1.86 אינץ')

  • 90 מ"מ (3.54 אינץ')

  Fuser
  • 96.60 מ"מ (3.80 אינץ')

  • 127.60 מ"מ (5.02 אינץ')

 3. הדפס את דפי דגימת האיכות.


האם הפגמים עדיין מופיעים?

רשום את המרחק ולאחר מכן התקשר אל תמיכת לקוחות או אל נציג השירות.

הבעיה נפתרה.


תמונות בצבע אחיד או שחור

הדפס שרובו שחור

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם המדפסת עדיין מדפיסה תמונות בצבע אחיד או שחור?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה.


האם המדפסת עדיין מדפיסה תמונות בצבע אחיד או שחור?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


חיתוך טקסט או תמונות.

עמוד חתוך ועמוד עם תמונה חתוכה

פעולה

כן

לא

שלב 1

 1. העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע To avoid damage, do not touch the underside of the imaging unit or imaging kit.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


הטונר יורד בקלות מהנייר

פעולה

כן

לא

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות את הנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות הגדרות אלה בלוח הבקרה של המדפסת.
 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.

האם הטונר עדיין יורד?

פנה אל התמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.


צפיפות הדפסה לא אחידה

הדפס בעל צפיפות לא אחידה

פעולה

כן

לא

החלף את יחידת ההדמיה או את ערכת ההדמיה, ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה מחדש.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או של ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: כדי למנוע נזקים, אל תגע בצד התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.


האם צפיפות ההדפסה אינה אחידה?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


קווים או פסים כהים אנכיים

עמוד עם קווים אופקיים

פעולה

כן

לא

שלב 1

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם הקווים או הפסים הכהים עדיין מופיעים על התדפיסים?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם הקווים או הפסים הכהים עדיין מופיעים על התדפיסים?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם הקווים או הפסים הכהים עדיין מופיעים על התדפיסים?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה.


האם הקווים או הפסים הכהים עדיין מופיעים על התדפיסים?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


קווים לבנים אנכיים

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם קווים לבנים אנכיים עדיין מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

בדוק אם אתה משתמש בסוג הנייר המומלץ.

 1. טען את סוג הנייר המומלץ במגש הנייר או במזין הנייר שצוינו.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם קווים לבנים אנכיים עדיין מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם קווים לבנים אנכיים עדיין מופיעים בהדפסות?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה.


האם קווים לבנים אנכיים עדיין מופיעים בהדפסות?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


המדפסת אינה מגיבה

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.

סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.


האם המדפסת מגיבה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

בדוק אם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת.


האם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת?

הפעל את המפסק או אפס את מפסק הפחת.

עבור לשלב 3.

שלב 3

בדוק אם המדפסת מופעלת.


האם המדפסת מופעלת?

עבור לשלב 4.

הפעל את המדפסת.

שלב 4

בדוק את המדפסת נמצאת במצב שינה או במצב מנוחה.


האם המדפסת במצב שינה או במצב מנוחה?

לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת.

עבור לשלב 5.

שלב 5

בדוק אם כבלים המחברים את המדפסת ואת המחשב מחוברים ליציאות הנכונות.


האם הכבלים מחוברים ליציאות הנכונות?

עבור לשלב 6.

הקפד להתאים את הדברים הבאים:

 • כבל ה-USB עם יציאת ה-USB במדפסת

 • כבל הEthernet עם יציאת ה-Ethernet במדפסת

שלב 6

כבה את המדפסת, התקן מחדש את אפשרויות החומרה וז הדלק אותה שוב.

לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה לאפשרות.


האם המדפסת מגיבה?

הבעיה נפתרה

עבור לשלב 7.

שלב 7

התקן את מנהל התקן המדפסת הנכון.


האם המדפסת מגיבה?

הבעיה נפתרה

עבור לשלב 8.

שלב 8

כבה את המדפסת, לאחר מכן המתן כ-10 שניות ואז הפעל אותה שוב.


האם המדפסת מגיבה?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

פעולה

כן

לא

שלב 1

 1. בדוק אם אתה מדפיס על נייר שאינו נתמך.

 2. הדפס את המסמך.


האם המסמך מודפס מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרות בלוח הבקרה של המדפסת.
 2. הדפס את המסמך.


האם המסמך מודפס מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. בדוק אם המגשים אינם מקושרים.

 2. הדפס את המסמך.


האם המסמך מודפס מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.