בעיות באפשרויות חומרה

לא ניתן לאתר אפשרות פנימית

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

כבה את המדפסת, לאחר מכן המתן כ-10 שניות ואז הפעל אותה שוב.


האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם האפשרות הפנימית מופיעה ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים).


האם האפשרות הפנימית מופיעה בדף הגדרות התפריט?

עבור אל שלב 4.

עבור לשלב 3.

שלב 3

בדוק אם האפשרות הפנימית מותקנת נכונה בלוח הבקרה.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. ודא שהאפשרות הפנימית מותקנת בחיבור הנכון בלוח הבקרה.

 3. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.


האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 4.

שלב 4

 1. בדוק אם האפשרות הפנימית זמינה במנהל ההתקן של המדפסת.

  הערה: במקרה הצורך, הוסף את האפשרות הפנימית באופן ידני במנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


יציאת הפתרונות הפנימיים אינה פועלת כשורה

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP) מופיעה ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים).


האם ISP מופיע ברשימת Installed Features (מאפיינים מותקנים)?

עבור אל שלב 3.

עבור לשלב 2.

שלב 2

הסר את ה-ISP ואז התקן מחדש. לקבלת מידע נוסף ראה התקנת יציאת פתרונות פנימיים.

הערה: השתמש ב-ISP נתמכת.


האם ה-ISP פועלת כהלכה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

בדוק את הכבל ואת חיבור ISP.

 1. השתמש בכבל הנכון ולאחר מכן ודא שהוא מחובר היטב ל-ISP.

 2. בדוק אם כבל ממשק הפתרון של ISP מחובר היטב לשקע שבלוח המערכת.


האם ה-ISP פועלת כהלכה?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


כרטיס ממשק טורי או מקבילי לא פועל כהלכה

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים).


האם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים)?

עבור אל שלב 3.

עבור לשלב 2.

שלב 2

הסר את כרטיס הממשק הטורי או המקבילי ואז התקן אותו.

לקבלת מידע נוסף ראה התקנת יציאת פתרונות פנימיים.


האם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי פועל כהלכה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

בדוק את החיבור בין הכבל וכרטיס הממשק הטורי או המקבילי.


האם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי פועל כהלכה?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


זוהה זיכרון הבזק פגום

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות: