מדפסות CS921‏, CS923‏, CS927

מידע בטיחותי

מוסכמות

הצהרות בנוגע למוצר

אודות המדפסת

איתור מידע אודות המדפסת

בחירת מיקום עבור המדפסת

תצורות המדפסת

חיבור כבלים

באמצעות לוח הבקרה

הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי

שימוש במסך הבית

הדפסת דף הגדרות התפריט

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

התאמה אישית של מסך הבית

שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

הגדרות מצב חיסכון

ניהול סימניות

ניהול אנשי קשר

הגדרת תכונות הנגישות והשימוש בהן

הפעלת מצב ההגדלה

הפעלת הדרכה קולית

כוון קצב הדיבור של ההדרכה הקולית

כוונון עוצמת הקול שתיקבע כברירת מחדל לרמקול הפנימי

כוונון עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל לאוזניות

הפעלת סיסמאות קוליות או מספרי זיהוי אישיים קוליים

ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים

שימוש במקלדת בתצוגה

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת הגודל והסוג של מדיה מיוחדת

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

טעינת מגשים

טעינת מגש של 2500 גיליונות

טעינת מגש של 3000 גיליונות

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור בין מגשים

תומך נייר

הדפסה

הדפסה ממחשב

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

הגדרת משימות חסויות

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

הדפסת רשימת ספריות

ביטול משימת הדפסה

הבנת תפריטי המדפסת

Menu Map (מפת תפריטים)

Device (התקן)

הדפסה

נייר

USB Drive (כונן USB)

Network/Ports (רשת/יציאות)

Security (אבטחה)

Reports (דוחות)

עזרה

פתרון בעיות

אבטחת המדפסת

איתור חריץ האבטחה

מחיקת זיכרון המדפסת

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

הצפנת הדיסק הקשיח של המדפסת

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

הצהרה על נדיפות

תחזוקת המדפסת

עבודה ברשת

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

ניקוי חלקי המדפסת

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

החלפת חלקים או חומרים מתכלים

העברת המדפסת

חיסכון באנרגיה ובנייר

מיחזור

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

זיהוי מיקומי חסימות

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

חסימת נייר בדלת C

חסימת נייר בדלת B

חסימת נייר במגש ל-3000 גיליונות

חסימת נייר ביחידת גימור החוברות

חסימת נייר ביחידת גימור הסיכות

חסימת מהדק סיכות ביחידת גימור הסיכות

חסימת מהדק סיכות ביחידת גימור הסיכות והמחורר

חסימת מהדק סיכות ביחידת גימור החוברות

פתרון בעיות

בעיות חיבור לרשת

בעיות באפשרויות חומרה

בעיות חומרים מתכלים

בעיות הזנת נייר

בעיות הדפסה

בעיות באיכות צבע

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

שדרוג והעברה

חומרה

תוכנה

קושחה

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעות לגבי רישיון

רמות פליטת רעש

השלכת מוצרים

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

מידע טמפרטורה

הודעה בנוגע ללייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

הודעה בדבר הפרעות רדיו