Hardver

Dostupne interne opcije

Instaliranje memorijske kartice

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 3. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite poklopac konektora sa zadnje strane štampača.

 4. Ako štampač ima poklopac filtera, uklonite poklopac.

 5. Uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.
 6. Uklonite štitnik table kontrolera.

 7. Otpakujte memorijsku karticu.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.
 8. Umetnite memorijsku karticu tako da klikne na mesto.

 9. Ponovo postavite štitnik, pa ponovo postavite pristupni poklopac.

 10. Ponovo postavite poklopac konektora.

 11. Ako ste uklonili poklopac filtera, ponovo postavite poklopac.

 12. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Instaliranje čvrstog diska štampača

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 3. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite poklopac konektora sa zadnje strane štampača.

 4. Ako štampač ima poklopac filtera, uklonite poklopac.

 5. Uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.
 6. Uklonite štitnik table kontrolera.

 7. Otpakujte čvrsti disk štampača.

 8. Postavite čvrsti disk, a zatim povežite kabl interfejsa čvrstog diska na tablu kontrolera.

 9. Ponovo postavite štitnik, pa ponovo postavite pristupni poklopac.

 10. Ponovo postavite poklopac konektora.

 11. Ako ste uklonili poklopac filtera, ponovo postavite poklopac.

 12. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Instaliranje opcione kartice

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 3. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite poklopac konektora sa zadnje strane štampača.

 4. Ako štampač ima poklopac filtera, uklonite poklopac.

 5. Uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.
 6. Uklonite štitnik table kontrolera.

 7. Otpakujte opcionu karticu.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.
 8. Gurnite karticu čvrsto na mesto.

  Napomena: Čitava dužina priključka na kartici mora da dodiruje tablu kontrolera i da bude poravnata sa njom.
  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Neispravna instalacija kartice može da uzrokuje oštećenje kartice i table kontrolera.
 9. Ponovo postavite štitnik, pa ponovo postavite pristupni poklopac.

 10. Ponovo postavite poklopac konektora.

 11. Ako ste uklonili poklopac filtera, ponovo postavite poklopac.

 12. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Instaliranje bežičnog servera za štampanje

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 3. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.
 4. Uklonite štitnik table kontrolera.

 5. Otvorite vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.

 6. Uklonite poklopac otvora za opcije.

  Napomena: Uklonite zavrtanj pomoću Philips odvijača. Podignite poklopac, a zatim ga potpuno izvucite.
 7. Raspakujte bežični mrežni adapter, a zatim ga provucite kroz otvor za opcije.

 8. Pričvrstite leptir matice.

 9. Povežite bežični mrežni adapter sa tablom kontrolera.

 10. Ponovo postavite štitnik, pa ponovo postavite pristupni poklopac.

 11. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Instaliranje fioke od 2 x 500 ili 2500 listova

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otpakujte fioku, pa uklonite svu ambalažu.

 4. Postavite stabilizujuće nožice na fioku, a zatim uklonite samolepljivi poklopac.

 5. Pomoću bočnih ručki poravnajte štampač sa fiokom, pa spustite štampač tako da legne na mesto.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.
 6. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite poklopac konektora sa zadnje strane štampača.

 7. Povežite konektor fioke na štampač.

 8. Otvorite fioke 2 i 3.

 9. Fiksirajte fioku na štampač pomoću štipaljki za fiksiranje i metalnog nosača.

  • Prednja strana

  • Zadnja strana

 10. Zatvorite fioke, a zatim ponovo postavite poklopac konektora.

 11. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
 12. Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

Prilikom instaliranja hardverskih opcija pratite redosled instalacije.

Instaliranje fioke od 3000 listova

Napomena: Fioka od 3000 listova podržana je samo ako je instalirana fioka od 2 x 500 ili 2500 listova.
ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otpakujte fioku.

 4. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A isključite kabl fioke od 2 x 500 ili 2500 listova sa zadnje strane štampača.

 5. Otvorite fioke 2 i 3.

 6. Uklonite metalne nosače i štipaljku za fiksiranje koji drže fioku od 2 x 500 ili 2500 listova na štampaču.

  • Prednja strana

  • Zadnja strana

 7. Zatvorite fioke.

 8. Pomoću bočnih ručki uklonite štampač sa fioke od 2 x 500 ili 2500 listova.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.
 9. Uklonite stabilizujuće nožice sa fioke.

 10. Uklonite samolepljive poklopce.

 11. Otvorite fioku, a zatim uklonite nosač za montiranje i poklopce šina.

 12. Postavite bočne nosače za montiranje na fioku, a zatim umetnite pločicu za vođenje u šinu.

 13. Postavite šinu, a zatim postavite nosač za montiranje i poklopce šina.

 14. Zatvorite fioku.

 15. Pomoću bočnih ručki poravnajte štampač sa fiokom, pa spustite štampač tako da legne na mesto.

 16. Poravnajte fioku od 3000 listova sa štampačem, pa postavite držač za montiranje.

 17. Fiksirajte kabl fioke pomoću štipaljke.

 18. Povežite kabl fioke na štampač.

 19. Postavite poklopac kabla fioke.

 20. Umetnite fioku tako da legne na mesto.

 21. Postavite stabilizujuće nožice na štampač.

 22. Povežite konektor fioke od 2 x 500 ili 2500 listova na štampač.

 23. Otvorite fioke 2 i 3, a zatim fiksirajte fioku od 2 x 500 ili 2500 listova na štampač pomoću štipaljki za fiksiranje i metalnog nosača.

  • Prednja strana

  • Zadnja strana

 24. Zatvorite fioke.

 25. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
 26. Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

Prilikom instaliranja hardverskih opcija pratite redosled instalacije.

Instaliranje finišera za heftanje

ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otpakujte finišer za heftanje.

  Napomena: Uklonite oznaku, ali sačuvajte zavrtanj za korišćenje sa korak 11.
 4. Uklonite standardnu policu.

 5. Uklonite samolepljivi poklopac, a zatim uklonite držač papira.

 6. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite poklopce za senzor vođice papira i kliznu šinu.

 7. Uklonite vođice papira.

 8. Postavite poklopac senzora.

 9. Umetnite finišer.

 10. Fiksirajte finišer na štampač.

  Napomena: Upotrebite zavrtanj koji ste dobili sa finišerom.
 11. Postavite poklopac klizne šine finišera.

  Napomena: Upotrebite zavrtnje koje ste dobili sa finišerom.
 12. Uklonite poklopac filtera.

  Napomena: Ovaj korak je primenljiv samo na neke modele štampača.
 13. Povežite kabl finišera na štampač.

 14. Ponovo postavite poklopac filtera.

  Napomena: Ovaj korak je primenljiv samo na neke modele štampača.
 15. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, modulima sa više utičnica, proširivačima sa više utičnica ili uređajima za neprekidno napajanje. Laserski štampač lako može da prekorači kapacitet tih dodataka, što može da dovede do rizika od požara, oštećenja imovine ili loših performansi štampača.
 16. Uključite štampač.

  Dodajte finišer u upravljačkom programu štampača da bi postao dostupan za zadatke štampe. Više informacija potražite na stranici Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

Instaliranje finišera za heftanje, bušenje rupa ili obradu brošura

ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Uklonite držač publikacija sa bočne ili zadnje strane štampača.

 4. Otpakujte finišer za heftanje, bušenje rupa ili obradu brošura.

 5. Uklonite standardnu policu, a zatim uklonite držač papira.

 6. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite vođice papira.

 7. Umetnite prenosnik papira.

  Napomena: Upotrebite zavrtnje koje ste dobili sa finišerom.
 8. Postavite finišer na štampač.

 9. Gurajte kertridž za heftanje u finišer dok ne legne na mesto.

 10. Uklonite poklopac filtera.

  Napomena: Ovaj korak je primenljiv samo na neke modele štampača.
 11. Povežite kabl finišera na štampač.

 12. Ponovo postavite poklopac filtera.

  Napomena: Ovaj korak je primenljiv samo na neke modele štampača.
 13. Fiksirajte kabl.

 14. Umetnite police.

  Napomene:

  • Upotrebite zavrtnje koje ste dobili sa finišerom.
  • Izbegavajte pomeranje nosača prilikom umetanja police 2.
  • Polica 3 je podržana samo u finišeru za brošure.
  Instaliranje polica
 15. Postavite držač publikacija, a zatim postavite štipaljku.

  Instaliranje držača publikacija i štipaljke
 16. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, modulima sa više utičnica, proširivačima sa više utičnica ili uređajima za neprekidno napajanje. Laserski štampač lako može da prekorači kapacitet tih dodataka, što može da dovede do rizika od požara, oštećenja imovine ili loših performansi štampača.
 17. Uključite štampač.

  Dodajte finišer u upravljačkom programu štampača da bi postao dostupan za zadatke štampe. Više informacija potražite na stranici Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.