איתור מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?

באפשרותך למצוא זאת כאן

הוראות הגדרה ראשונית:

עיין בתיעוד ההגדרה הנלווה למדפסת.

 • תוכנת המדפסת

 • מנהל התקן ההדפסה או הפקס

 • קושחת המדפסת

 • כלי שירות

עבור אל www.lexmark.com/downloads, חפש את דגם המדפסת שלך, ולאחר מכן, בתפריט הסוג, בחר את מנהל ההתקן, הקושחה או כלי השירות שאתה צריך.

 • בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסונם

 • טעינת נייר

 • שינוי הגדרות התצורה של המדפסת

 • הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים

 • הגדרת תצורת המדפסת ברשת

 • טיפול ותחזוקה של המדפסת

 • פתרון בעיות

מרכז המידע — בקר בכתובת https://infoserve.lexmark.com.

סרטוני הדרכה מעשית — בקר בכתובת https://infoserve.lexmark.com/idv/.

מדריך מסך מגע—בקר בכתובת http://support.lexmark.com.

התקנת והגדרת תצורת מאפייני הנגישות של המדפסת

מדריך הנגישות של Lexmark—בקר בכתובת http://support.lexmark.com.

עזרה בנושא שימוש בתוכנת המדפסת.

עזרה עבור מערכות ההפעלה Microsoft Windows או Macintosh—פתח תוכנית או יישום של המדפסת ולחץ על Help (עזרה).

לחץ על סמל עזרה כדי להציג מידע תלוי-הקשר.

הערות:

 • העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת.
 • בתלות במערכת ההפעלה, תוכנת המדפסת נמצאת בתיקיית התוכניות של המדפסת או בשולחן העבודה.
 • תיעוד

 • תמיכה בצ'אט חי

 • תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני

 • תמיכה קולית

בקר בכתובת http://support.lexmark.com.

הערה: בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים.

פרטי יצירת הקשר עם התמיכה בארצך או באזור שלך מופיעים באתר האינטרנט של התמיכה או בתעודת האחריות המודפסת המצורפת למדפסת.

כשאתה פונה לשירות התמיכה בלקוחות, אנא ודא שברשותך הפרטים הבאים:

 • מידע בטיחותי

 • מידע בנושא תקינה

 • מידע בנושא אחריות

 • מידע על סביבה

מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור:

 • בארה"ב—עיין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או בקר באתר http://support.lexmark.com.

 • במדינות ובאזורים אחרים—עיין בתעודת האחריות המצורפת למדפסת.

מדריך מידע המוצר—עיין בתיעוד המצורף למדפסת או בקר בכתובת http://support.lexmark.com.

מידע על הדרכון הדיגיטלי של Lexmark

בקר בכתובת https://csr.lexmark.com/digital-passport.php.