התקנת אפשרויות חומרה

התקנת מגש המעטפות

 1. הסר את מגש 1.

  הערה: אל תזרוק את המגש הסטנדרטי.
  מגש 1 נמשך החוצה ומוסר מהבסיס בתנועה קלה כלפי מעלה.
 2. הוצא את מגש המעטפות מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

 3. הכנס את מגש המעטפות.

  כיסוי המחבר מוסר על ידי דחיפה של הקצה העליון.

כדי להפוך את מגש המעטפות זמין לעבודות דפוס, ממסך הבית, הקש על Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance (תחזוקה) > Configuration Menu (תפריט תצורה) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Envelope Tray Setup (הגדרת מגש מעטפות) > On (מופעל).

התקנת המפריד האופציונלי

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

  כבל החשמל מנותק משקע החשמל והתושבת מוסרת מהקצה השני כדי להסיר את הכבל מהמדפסת.
 3. הוצא את המפריד האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

 4. נעל את הגלגלים כדי למנוע תנועה של המפריד האופציונלי.

  ידיות הנעילה של הגלגלים הקדמיים לחוצות כלפי מטה.
 5. הסר את כיסוי ההתקנה האופציונלי שמתחת לצד שמאל של המדפסת.

  כיסוי ההתקנה האופציונלי בצד השמאלי התחתון של המדפסת נלחץ לפתיחת הנעילה ואז מוסר.
 6. משוך את ידית ההרמה בצד שמאל של המדפסת.

  ידית ההרמה נמשכת מתחת לצד השמאלי האמצעי של המדפסת.
 7. ישר את המדפסת עם המפריד, ולאחר מכן הורד את המדפסת למקומה.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג (44 ליברות), כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.
  המדפסת מותאמת ומונחת על הגלגלים, עם ידית בצד השמאלי.
 8. הסר את מגש 2.

  מגש 2 נמשך החוצה ומוסר מהבסיס בתנועה קלה כלפי מעלה.
 9. הדק את המפריד למדפסת באמצעות ברגים.

  בתוך בסיס המגש הסטנדרטי, הברגים מושחלים ומסובבים בכיוון השעון.
 10. הכנס את מגש 2.

 11. הסר את מכסה המחבר מהחלק האחורי של המדפסת.

  כיסוי המחבר מוסר על ידי דחיפה של הקצה העליון.
 12. הדק את תושבת הנעילה למדפסת ואז חבר את הכיסוי.

  תושבת הנעילה מחוברת היטב ואז מכוסה.
 13. התאם את יחידות היישור כדי לוודא שכל חלקי המדפסת נמצאים בגובה זהה.

  היחידות המיישרות בחזית, בצדדים ומאחורי המדפסת מסובבות.
 14. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
 15. הפעל את המדפסת.

התקנת המגש האופציונלי של ‏ x‏ 520 גיליונות.

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

  כבל החשמל מנותק משקע החשמל והתושבת מוסרת מהקצה השני כדי להסיר את הכבל מהמדפסת.
 3. הוצא את המגש האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

 4. אחסן את הגיליון שהגיע עם המגש האופציונלי בתא שבמגש 1.

  הערה: גיליון זה כולל מידע קריטי שטכנאי השירות זקוק לו בעת התיקון או ההחלפה של המגש האופציונלי.
  הגיליון ממוקם בתוך התא במגש 1.
 5. נעל את הגלגלים כדי למנוע מהמגש האופציונלי לזוז.

  הידיות של נעילת הגלגלים הקדמיים נלחצות כלפי מטה.
 6. הסר את כיסוי ההתקנה האופציונלי שמתחת לצד שמאל של המדפסת.

  כיסוי ההתקנה האופציונלי בצד השמאלי התחתון של המדפסת נלחץ לפתיחת הנעילה ואז מוסר.
 7. משוך את ידית ההרמה בצד שמאל של המדפסת.

  ידית ההרמה נמשכת מתחת לצד השמאלי האמצעוי של המדפסת.
 8. ישר את המדפסת עם המגש האופציונלי, והורד את המדפסת למקומה.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג (44 ליברות), כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.
  המדפסת מיושרת ומונחת על המגש האופציונלי.
 9. הסר את מגש 2.

  המגש נמשך החוצה ומוסר מהבסיס בתנועה קלה כלפי מעלה.
 10. הדק את המגש האופציונלי למדפסק באמצעות ברגים.

  בתוך בסיס המגש הסטנדרטי, הברגים מושחלים ומסובבים בכיוון השעון.
 11. הכנס את מגש 2.

 12. הסר את מכסה המחבר מהחלק האחורי של המדפסת.

  כיסוי המחבר מוסר על ידי דחיפה של הקצה העליון.
 13. חבר את מחבר המגש למדפסת ואז חבר את הכיסוי.

  כבל המחבר מוכנס אל היציאה ומכוסה.
 14. התאם את יחידות היישור כדי לוודא שכל חלקי המדפסת נמצאים בגובה זהה.

  יחידות היישות בחלק האחורי של המדפסת מסובבות.
 15. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
 16. הפעל את המדפסת.

הוסף את המגש במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

התקנת מגש עוקב אופציונלי של 2,000 גיליונות

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

  כבל החשמל מנותק משקע החשמל והתושבת מוסרת מהקצה השני כדי להסיר את הכבל מהמדפסת.
 3. הוצא את המגש האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

 4. אחסן את הגיליון שהגיע עם המגש האופציונלי בתא שבמגש 1.

  הערה: גיליון זה כולל מידע קריטי שטכנאי השירות זקוק לו בעת התיקון או ההחלפה של המגש האופציונלי.
  הגיליון ממוקם בתוך התא במגש 1.
 5. נעל את הגלגלים כדי למנוע מהמגש האופציונלי לזוז.

  הידיות של נעילת הגלגלים הקדמיים נלחצות כלפי מטה.
 6. פתח דלת B.

  ידית הכיסוי של מחבר המגש מורמת קלות למעלה ואז הכיסוי נפתח כלפי מטה.
 7. הסר את כיסוי ההתקנה האופציונלי שמתחת לצד שמאל של המדפסת.

  כיסוי ההתקנה האופציונלי בצד השמאלי התחתון של המדפסת נלחץ לפתיחת הנעילה ואז מוסר.
 8. משוך את ידית ההרמה בצד שמאל של המדפסת.

  ידית ההרמה נמשכת מתחת לצד השמאלי האמצעי של המדפסת.
 9. ישר את המדפסת עם המגש האופציונלי, והורד את המדפסת למקומה.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג (44 ליברות), כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.
  המדפסת מיושרת ומונחת על המגש האופציונלי.
 10. סגור דלת B.

 11. הסר את מגש 2.

  המגש נמשך החוצה ומוסר מהבסיס בתנועה קלה כלפי מעלה.
 12. הדק את המגש האופציונלי למדפסת באמצעות ברגים.

  בתוך בסיס המגש הסטנדרטי, הברגים מושחלים ומסובבים בכיוון השעון.
 13. הכנס את מגש 2.

 14. הסר את מכסה המחבר מהחלק האחורי של המדפסת.

  כיסוי המחבר מוסר על ידי דחיפה של הקצה העליון.
 15. חבר את מחבר המגש למדפסת ואז חבר את הכיסוי.

  כבל המחבר מוכנס אל היציאה ומכוסה.
 16. התאם את יחידות היישור כדי לוודא שכל חלקי המדפסת נמצאים בגובה זהה.

  יחידות היישור בחלק האחורי של המדפסת מסובבות.
 17. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
 18. הפעל את המדפסת.

הוסף את המגש במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

התקנת המגש האופציונלי של 2000 גיליונות.

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

  כבל החשמל מנותק משקע החשמל והתושבת מוסרת מהקצה השני כדי להסיר את הכבל מהמדפסת.
 3. הוצא את המגש האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

 4. הסר את בורג היישור מצד שמאל של המדפסת.

  הערה: אל תזרוק את הבורג.
  תחילה מוסרת הכדורית בראש הבורג, ולאחר מכן התושבת ואז בורג היישור.
 5. חבר את תושבת העגינה למדפסת.

  הערה: השתמש בתושבת העגינה שהגיעה עם המגש האופציונלי.
  תושבת העגינה מוברגת לצד שמאל של המדפסת.
 6. התקן את המגש האופציונלי.

  המגש מותאם ומותקן בתושבת ההתקנה בצד המדפסת.
 7. חבר את מחבר המגש למדפסת.

  כבל החיבור מחובר ליציאת האפשרויות בצד המדפסת.
 8. התאם את ברגי היישור כדי לוודא שהמגש נמצא בגובה זהה למדפסת.

  בורג הכנף מוסר לפני שברגי היישור מסתובבים בכיוון השעון.
 9. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
 10. הפעל את המדפסת.

הוסף את המגש במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

התקנת הארונית

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

  כבל החשמל מנותק משקע החשמל והתושבת מוסרת מהקצה השני כדי להסיר את הכבל מהמדפסת.
 3. פרוק את הארונית.

 4. נעל את הגלגלים כדי למנוע מהארונית לזוז.

  הידיות של נעילת הגלגלים הקדמיים נלחצות כלפי מטה.
 5. הסר את כיסוי ההתקנה האופציונלי שמתחת לצד שמאל של המדפסת.

  כיסוי ההתקנה האופציונלי בצד השמאלי התחתון של המדפסת נלחץ לפתיחת הנעילה ואז מוסר.
 6. משוך את ידית ההרמה בצד שמאל של המדפסת.

  ידית ההרמה נמשכת מתחת לצד השמאלי האמצעי של המדפסת.
 7. ישר את המדפסת עם המגש, והורד את המדפסת למקומה.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג (44 ליברות), כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.
  המדפסת מיושרת ומונחת על הארונית האופציונלית.
 8. הסר את מגש 2.

  המגש נמשך החוצה ומוסר מהבסיס בתנועה קלה כלפי מעלה.
 9. הדק את הארונית האופציונלית למדפסת באמצעות ברגים.

  בתוך בסיס המגש הסטנדרטי, הברגים מושחלים ומסובבים בכיוון השעון.
 10. הכנס את מגש 2.

 11. הסר את כיסוי המחבר מהחלק האחורי של המדפסת.

  כיסוי המחבר מוסר על ידי דחיפה של הקצה העליון.
 12. חבר את הארונית למדפסת ואז חבר את כיסוי המחבר.

  כבל המחבר מוכנס אל היציאה ומכוסה.
 13. התאם את יחידות היישור כדי לוודא שכל חלקי המדפסת נמצאים בגובה זהה.

  יחידות היישור בחלק האחורי של המדפסת מסובבות.
 14. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
 15. הפעל את המדפסת.

התקנת מגש הכרזות

 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

  כבל החשמל מנותק משקע החשמל והתושבת מוסרת מהקצה השני כדי להסיר את הכבל מהמדפסת.
 3. פתח את המזין הרב תכליתי והרחב את מכווני הצד.

  המזין הרב-תכליתי נלחץ כלפי מטי ולשוניות ההכוונה מחליקות לצידי המזין.
 4. הוצא את מגש הכרזות מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

 5. חבר את מגש הכרזות למזין הרב תכליתי.

  מגש הכרזות מותאם למזין הרב תכליתי ואז מחובר אליו.
 6. דחוף את מחזיק גלגלת הכרזות לכיוון המדפסת.

  המכוון הקדמי של מגש הכרזות נדחף לעבר המדפסת.
 7. טען את נייר הכרזות במגש, כאשר הקצה המוביל נכנס מתחת למחזיק גלגלת הכרזות.

  נייר הכרזות נטען במגש הכרזות, נכנס מתחת למכוון הקדמי ואל המזין.
 8. מקם את הקצה העוקב של נייר הכרזות במחזיק גלגלת הכרזות, ולאחר מכן כוון את מכווני הצד.

  הקצה העוקב של נייר הכרזות מונח על המכוון הקדמי, ומכווני הצד של המזין הרב תכליתי מותאמים לרוחב הנייר.
 9. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
 10. הפעל את המדפסת.

התקנת מיכל האיסוף הכפול

 1. הוצא את מיכל האיסוף הכפול מהאריזה.

 2. חבר את מיכל האיסוף הכפול למדפסת.

  מיכל האיסוף הכפול מותאם ומותקן למדפסת.

כדי שהמיכל יהיה זמין לעבודות הדפסה, גע ב-Settings (הגדרות) במסך הבית > ‏Device (התקן) > ‏Maintenance (תחזוקה) > תפריט Configuration (תצורה) > תצורת יחידת הגימור > הגדרת מגש פלט 2 > On (פועל).

התקנת יחידת גימור סיכות

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

  כבל החשמל מנותק משקע החשמל והתושבת מוסרת מהקצה השני כדי להסיר את הכבל מהמדפסת.
 3. הוצא את הסל הסטנדרטי.

  הערה: אל תזרוק את הסל.
  סל הפלט העליון, מצמד הנייר וסלי הפלט התחתונים מוסרים.
 4. פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן הסר את הידית הכחולה.

  הערה: אל תזרוק את הידית.
  הדלת הקדמית פתוחה, ואז הכחולה בצד שמאל של מחסניות הטונר מוסרת.
 5. הוצא את כיסוי הצד של הסל הסטנדרטי.

  הערה: אל תזרוק את הכיסוי.
  הקצה הימני של הכיסוי נדחפת כלפי מטה כדי להסיר אותה מהסל.
 6. הוצא את יחידת גימור הסיכות מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

 7. הכנס את יחידת הגימור.

  יחידת הגימור מותקנת לסל הסטנדרטי.
 8. סגור את הדלת הקדמית.

 9. אבטח את יחידת הגימור למדפסת.

  הערה: השתמש בברגים שהגיעו עם יחידת הגימור.
  הברגים מוברגים אל צידה הימני של המדפסת.
 10. חבר את כבל יחידת הגימור למדפסת באופן מאובטח.

  הערה: השתמש במהדקים שהגיעו עם יחידת הגימור.
  הכבל מהודק בצד הימני והאחורי התחתון של המדפסת.
 11. חבר את כבל יחידת הגימור למדפסת.

  מכסה המחבר מוסר והכבל מוכנס ליציאת המחבר.
 12. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
 13. הפעל את המדפסת.

הוסף את יחידת הגימור למנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

התקנת יחידת הגימור סיכות ומחורר

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

  כבל החשמל מנותק משקע החשמל והתושבת מוסרת מהקצה השני כדי להסיר את הכבל מהמדפסת.
 3. הוצא את יחידת הגימור של סיכות ומחורר מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

 4. הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות ליחידת הגימור.

  דלת יחידת הגימור פתוחה, הבורג מוכנס ואז מחסנית הסיכות מוכנסת.
 5. הצמד את התושבות ליחידת הגימור.

  התושבות מחוברות לצד השמאלי התחתון של יחידת הגימור.
 6. הכנס את הסל ליחידת הגימור.

  סל הפלט של יחידת הגימור מחובר ואז מוכנס למדפסת.
 7. הוצא את הסל הסטנדרטי.

  הערה: אל תזרות את הסל הסטנדרטי.
  סל הפלט העליון, מצמד הנייר וסלי הפלט התחתונים מוסרים.
 8. פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן הסר את הידית הכחולה.

  הערה: אל תזרוק את הידית הכחולה.
  הדלת הקדמית פתוחה, ואז הכחולה בצד שמאל של מחסניות הטונר מוסרת.
 9. הוצא את כיסוי הצד של הסל הסטנדרטי.

  הערה: אל תזרוק את כיסוי הצד של הסל הסטנדרטי.
  הקצה הימני של הכיסוי נדחפת כלפי מטה כדי להסיר אותה מהסל.
 10. סגור את הדלת הקדמית.

 11. הכנס את העברת הנייר ואז השתמש בברגים כדי להדק אותה.

  הערה: השתמש בברגים שהגיעו עם יחידת הגימור.
  העברת הנייר מוכנסת לסל הסטנדרטי של המדפסת ואז הברגים מוכנסים לצד הימני של הסל.
 12. חבר את יחידת הגימור למדפסת.

  יחידת הגימור מחוברת לצד הימני של המדפסת.
 13. התאם את ברגי היישור כדי לוודא שכל חלקי התקן הגימור נמצאים בגובה זהה למדפסת.

  ברגי היישור מסובבים בכיוון השעון להתאמת גובה.
 14. פתח את דלת מתקן הגימור והתקן את הבורג בצד השמאלי של יחידת הגימור.

  דל הגימור פתוחה והבורג מוכנס חזרה לצד השמאלי של האזור הפנימי.
 15. סגור את דלת התקן הגימור.

 16. חבר את כבל העברת הנייר לחלק האחורי של יחידת הגימור.

  סל המחבר מוסר, הכבל מוכנס ומהודק ואז הכיסוי מחובר.
 17. חבר את כבל יחידת הגימור לחלק האחורי של המדפסת.

  סל המחבר מוסר, הכבל מוכנס ואז הכיסוי מחובר.
 18. הדק את הכבל לאורך החלק האחורי של המדפסת.

  יתרת הכבל של יחידת הגימור נכנסת לחריץ בחלק האחורי של המדפסת.
 19. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
 20. הפעל את המדפסת.

כדי להפוך את יחידת הגימור לזמינה לעבודות דפוס, ממסך הבית הקש על הגדרות > מכשיר > תחזוקה > תפריט תצורה > תצורת יחידת הגימור > תצורת מחורר > בחר תצורה.

התקנת יחידת גימור של חוברות

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.

  לוחצים על לחצן הפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה, ופותחים את הדלת הקדמית כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

  כבל החשמל מנותק מהשקע החשמל ואז התושבת מוסרת מהקצה השני כדי להסיר את הכבל מהמדפסת.
 3. הוצא את יחידת הגימור של חוברות מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

 4. פתח את דלת יחידת גימור החוברות.

  דלת יחידת גימור החוברות פתוחה.
 5. הסר את חומר האריזה שבתוך יחידת הגימור של חוברות.

  תושבות האריזה של מכלול החוברות מוסרות.
 6. הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות.

  מחזיק מחסנית הסיכות מוכנס ליחידת הגימור של חוברות.
 7. התקן שוב את קופסת המחורר.

  קופסת המחורר אל מוכנסת אל יחידת הגימור של חוברות.
 8. סגור את דלת יחידת הגימור לשני קיפולים (Trifold).

 9. הכנס את הסלים.

  הסלים מוכנסים ליחידת הגימור של חוברות.
 10. הכנס את כבל יחידת הגימור של חוברות.

  הכבל של יחידת הגימור מוכנס לשקע מתחת לסל התחתון של יחידת הגימור של חוברות.
 11. הוצא את הסל הסטנדרטי.

  הסלים הסטנדרטיים מוסרים.
  הערה: אל תזרוק את הסל הסטנדרטי.
 12. פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן הסר את הידית הכחולה.

  הערה: אל תזרוק את הידית.
  הידית הכחולה בצד שמאל של מחסניות הטונר מוסרת.
 13. הוצא את כיסוי הצד של הסל הסטנדרטי.

  הערה: אל תזרוק את כיסוי הצד של הסל.
  הסוגר של הסל הסטנדרטי נלחץ ואז מוסר.
 14. סגור את הדלת הקדמית.

 15. חבר את תושבת ההתקנה של יחידת הגימור.

  תושבת ההתקנה מחוברת לצד הימני של המדפסת באמצעות ברגים.
 16. הכנס את העברת הנייר ואז השתמש בברגים כדי להדק אותה.

  הערה: השתמש בברגים שהגיעו עם יחידת הגימור.
  העברת הנייר מוכנסת למדפסת.
 17. הסר את כיסוי היציאות האחוריות.

  הסוגר בחלקו העליון של הכיסוי נדחף כלפי מטה והכיסוי מוסר.
 18. חזק את החיבורים.

  הכבל של יחידת הגימור של חוברות מחובר היטב.
 19. חבר את כיסוי היציאות האחוריות.

  כיסוי היציאות האחוריות מחובר למדפסת.
 20. חבר את התושבות בתחתית יחידת הגימור.

  התושבות מחוברות באמצעות ברגים בתחתית יחידת הגימור של חוברות.
 21. פתח את דלת יחידת גימור החוברות.

 22. באמצעות בורג שטוח, הסר את הבורג ולאחר מכן סגור את דלת יחידת הגימור.

  הבורג מוסר ודלת יחידת הגימור סגורה.
 23. חבר את יחידת הגימור למדפסת.

  יחידת הגימור של חוברות מיושרת ולאחר מכן מחוברת למדפסת.
 24. פתח את הדלת של יחידת הגימור, השתמש בבורג כדי להדק את התקן הגימור למדפסת ולאחר מכן סגור את הדלת.

  דלת יחידת הגימור של חוברות פתוחה, בורג הנעילה מוכנס ודלת התקן הגימור סגורה.
 25. סובב את גלגלי הצד של יחידת הגימור בכיוון השעון כדי לוודא שכל צדדי יחידת הגימור יהיו באותו גובה.

  גלגלי הצד של יחידת הגימור מכווננים.
 26. חבר את הכבלים ליציאות המדפסת וליציאות יחידת הגימור.

  ארבעת הכבלים מחוברים ליציאות המדפסת ויציאות יחידת הגימור.
 27. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
 28. הפעל את המדפסת.

הוסף את יחידת הגימור למנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

התקנת יחידת גימור של שני קיפולים/קיפול Z

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
הערה: כדי להתקין את יחידת הגימור של שני קיפולים/קיפול Z, עליך להתקין יחידת גימור של חוברות.
 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

  כבל החשמל מנותק משקע החשמל והתושבת מוסרת מהקצה השני כדי להסיר את הכבל מהמדפסת.
 3. נתק את כבלי יחידת הגימור של חוברות מהמדפסת.

  כבלי יחידת הגימור של החוברות מנותקים מהמדפסת.
 4. פתח את הדלת של יחידת הגימור של חוברות. השתמש במברג עם ראש שטוח כדי להסיר את הבורג ואת תושבת המתכת, וסגור את הדלת.

  דלת יחידת הגימור של חוברות פתוחה, ואז הבורג ותושבת המתכת של יחידת הגימור מוסרים. הדלת של יחידת הגימור סגורה.
 5. הסר את יחידת הגימור של חוברות.

  יחידת הגימור של חוברות מוסרת מהמדפסת.
 6. הוצא את יחידת הגימור לשני קיפולים/קיפול Z ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

 7. פתח את דלת מתקן הגימור.

  הדלת של יחידת הגימור לשני קיפולים פתוחה.
 8. הסר את הסל של שני הקיפולים, חבר את הברגים לסל ואז הכנס את הסל.

  הסל של שני הקיפולים מוסר, ואז הברגים מחוברים אליו. הסל של שני הקיפולים נכנס ליחידת הגימור.
 9. באמצעות מברג עם ראש שטוח, חבר את תושבת ההתקנה של התקן הגימור לשני קיפולים/קיפול Z, הסר את הבורג ולאחר מכן סגור את דלת התקן הגימור.

  תושבת ההתקנה מחוברת לצד הימני של המדפסת באמצעות ברגים. הדלת של יחידת הגימור סגורה.
 10. חבר את התקן הגימור לשני קיפולים/קיפול Z למדפסת.

  התקן הגימור לשני קיפולים/קיפול Z מיושר ולאחר מכן מחובר למדפסת.
 11. פתח את הדלת של התקן גימור לשני קיפולים/קיפול Z, השתמש בבורג כדי להדק את התקן הגימור למדפסת ולאחר מכן סגור את דלת התקן הגימור.

  דלת התקן גימור לשני קיפולים/קיפול Z נפתחת, בורג הנעילה מוכנס ודלת התקן הגימור נסגרת.
 12. הסר את מפתח הברגים ולאחר מכן התאם את ברגי היישור כדי לוודא שהחלק הקדמי של התקן הגימור נמצא בגובה זהה למדפסת.

  סל שני הקיפולים נפתח ומפתח הברגים מוסר. ברגי היישור מסובבים כדי להתאים לגובה של חלקו הקדמי של התקן הגימור.
 13. התאם את ברגי היישור כדי לוודא שהחלק האחורי של התקן הגימור נמצא בגובה זהה למדפסת.

  הכיסוי האחורי של התקן הגימור מוסר. ברגי היישור מסובבים כדי להתאים לגובה של חלקו האחורי של התקן הגימור. הכיסוי האחורי של התקן הגימור מחובר.
 14. חבר את מפתח הברגים להתקן הגימור לשני קיפולים/קיפול Z.

  מפתח הברגים מחובר להתקן הגימור באמצעות בורג. סל שני הקיפולים נסגר.
 15. חבר את יחידת הגימור של חוברות להתקן הגימור לשני קיפולים/קיפול Z.

  יחידת הגימור של חוברות מיושרת ומחוברת להתקן הגימור לשני קיפולים/קיפול Z.
 16. פתח את הדלת של יחידת גימור החוברות, השתמש בבורג כדי להדק את יחידת הגימור של חוברות להתקן הגימור לשני קיפולים/קיפול Z ולאחר מכן סגור את דלת התקן הגימור.

  דלת יחידת הגימור של חוברות נפתחת, בורג הנעילה מוכנס ודלת התקן הגימור נסגרת.
 17. התאם את ברגי היישור כדי לוודא שכל חלקי התקן הגימור נמצאים בגובה זהה.

  ברגי היישור מסובבים כדי להתאים לגובה של יחידת הגימור של חוברות.
 18. חבר את הכבלים ליציאות המדפסת וליציאות יחידת הגימור.

  חמישה כבלים מחוברים ליציאות המדפסת ויציאות יחידת הגימור.
 19. חבר את כבלי החשמל של המדפסת ויחידת הגימור למדפסת וליחידת הגימור, ולאחר מכן לשקע החשמל.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
  כבלי החשמל של המדפסת ויחידת הגימור מחוברות למדפסת וליחידת הגימור, ולאחר מכן לשקע החשמל.
  הערה: אם השקע הוא של 120 או 220 וולט, אפשר לחבר את שני כבלי החשמל לאותו שקע. אם השקע הוא של 100 או 100 וולט, עליך לחבר את כבלי החשמל לשקעים נפרדים.
 20. הפעל את המדפסת.

הוסף את יחידת הגימור למנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

התקנת כונן קשיח במדפסת

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.

  לחצן ההפעלה (Power) בצידו של לוח הבקרה נלחץ, והדלת הקדמית נפתחת כדי לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
 2. הסר את כיסוי היציאות האחוריות.

  הכיסוי של היציאות האחוריות מוסר.
 3. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

  כבל החשמל מנותק משקע החשמל והתושבת מוסרת מהקצה השני כדי להסיר את הכבל מהמדפסת.
 4. באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.
  הברגים בגב המדפסת מוסרים ומכסה הגישה לוח הבקרים נשלף.
 5. הוצא את הכונן הקשיח מאריזתו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע במרכז הכונן הקשיח ואל תלחץ עליו.
 6. חיבור הכונן הקשיח ללוח המערכת.

  הדיסק הקשיח מותקן בחריץ שלו בלוח המערכת.
 7. חבר את כבל הממשק של הכונן הקשיח ללוח המערכת.

  הכבל מחובר לחריץ שלו בלוח המערכת.
 8. חבר את מכסה הגישה של לוח המערכת.

  מכסה הגישה מחובר והברגים מהודקים.
 9. חבר את כיסוי היציאות האחוריות.

  כיסוי היציאות האחוריות מחובר למדפסת.
 10. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

התקנת כונן האחסון החכם

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.
  הברגים בגב המדפסת מוסרים ומכסה הגישה לוח הבקרים נשלף.
 3. הוצא את כונן האחסון החכם (ISD) מהאריזה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.
 4. אתר את מחבר ISD.

  מחבר ISD נמצא בצד ימין של לוח הבקרים.
 5. הכנס את הכרטס למחבר ה-ISD.

  ה-ISD מוכנס למיקום שלו בלוח הבקרים.
 6. חבר את מכסה הגישה של לוח המערכת.

  הכיסוי של לוח בקרת הגישה מתחבר והברגים מהודקים.
 7. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

התקנת שרת הדפסה אלחוטית

התקנת שרת ההדפסה האלחוטית MarkNet N8372

 1. כבה את המדפסת.

 2. הספג מטלית לחה, רכה ונטולת סיבים באלכוהול, ונגב את המשטח מסביב ליציאת ה-USB.

 3. התקן את המודול האלחוטי.

  המודול האלחוטי מותקן ביציאת ה-USB.

  הערות:

  • הפעל לחץ כדי לוודא שהסרט נדבק למשטח המדפסת.
  • ודא שמשטח המדפסת יבש ונטול לחות דחוסה.
  • המודול מתחבר למדפסת בצורה הטובה ביותר לאחר 72 שעות.
 4. בדוק אם יש מרווח בין המודול למדפסת, וחבר את מודול שמירת המרחק במידת הצורך.

  שומר המרחק מחובר למודול אם יש מרווח.
 5. Attach the NFC card.

  כרטיס ה-NFC מחובר למדפסת.
 6. הפעל את המדפסת.

התקנת יציאת פתרונות פנימיים

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. הסר את כיסוי היציאות האחוריות.

  הכיסוי של היציאות האחוריות מוסר.
 3. באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.
  הברגים בגב המדפסת מוסרים ומגן לוח הבקרים נמשך.
 4. הסר את כיסוי יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP).

  כיסוי ה-ISP הוסר.
 5. הוצא את ערכת ISP מאריזתה.

  פריטים הכלולים בערכת ISD עם הסברים.

  1

  ISP

  2

  תושבת הרכבה

  3

  בורגי כנף

  4

  מארז

  הערה: לא ישים עבור דגם המדפסת הזה.

  5

  כבל מאריך של יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP)


 6. חבר את תושבת ההרכבה ללוח המערכת.

  תושבת ההרכבה מותאמת ומחוברת ללוח המערכת עד להשמעת צליל נקישה.
 7. הצמד את ה-ISP לתושבת ההרכבה.

  יציאת הפתרונות הפנימיים מותאמת לתושבת ההרכבה ואז מהודקת באמצעות בורג.
 8. חבר את הכבל המאריך של יציאת הפתרונות הפנימיים למחבר יציאת הפתרונות הפנימיים בלוח המערכת.

  הכבל מחובר למחבר ה-ISP בלוח הבקרים והמגן נסגר.
 9. הדק את ה-ISP למדפסת.

  יציאת הפתרונות הפנימיים מהודקת באמצעות ברגי כנפיים.
 10. חבר את מכסה הגישה של לוח המערכת.

  החלק התחתון של מכסה הגישה של לוח המערכת מותאם לחריצים ואז המכסה מותקן ומהודק עם הברגים.
 11. חבר את כיסוי היציאות האחוריות.

  כיסוי היציאות האחוריות מחובר למדפסת.
 12. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

שינוי הגדרות היציאה של המדפסת אחרי התקנת יציאת פתרונות פנימיים חדשה

הערות:

למשתמשי Windows
 1. פתח את תיקיית המדפסות.

 2. בתפריט קיצור הדרך של המדפסת עם ה-ISP החדשה, פתוח את מאפייני המדפסת.

 3. הגדר את היציאה מהרשימה.

 4. עדכן את כתובת IP.

 5. החל את השינויים

למשתמשי Macintosh
 1. מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל רשימת המדפסות ולאחר מכן בחר + > IP.

 2. הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת.

 3. החל את השינויים