התקנה ועדכון של תוכנות, מנהלי התקן וקושחות

התקנת תוכנת המדפסת

הערות:

 1. השג העתק של חבילת התקנת התוכנה.

 2. הפעל את חבילת התקנת התוכנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

הוספת מדפסות למחשב

לפני שתתחיל בצע אחת מהפעולות הבאות:

למשתמשי Windows
 1. ממחשב, התקן את מנהל התקן המדפסת.

  הערה: לקבלת מידע נוסף ראה התקנת תוכנת המדפסת.
 2. פתח את Printers & scanners (מדפסות וסורקים), ולאחר מכן לחץ על Add a printer or scanner (הוספת מדפסת או סורק).

 3. בהתאם לחיבור המדפסת שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר מדפסת מהרשימה ולאחר מכן לחץ על Add device (הוסף התקן).

  • לחץ על Show Wi-Fi Direct printers (הצג מדפסות Wi-Fi Direct), בחר מדפסת, ולאחר מכן לחץ על Add device (הוסף התקן).

  • לחץ על The printer that I want isn’t listed (המדפסת הרצויה אינה ברשימה) ולאחר מכן, בחלון Add Printer (הוספת מדפסת), בצע את הפעולות הבאות:

   1. בחר Add a printer using a TCP/IP address or hostname (בחר מדפסת באמצעות כתובת TCP/IP או שם מארח), ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

   2. בשדה "Hostname or IP address (שם מארח או כתובת IP)", הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת, ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

    הערות:

    • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
    • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
   3. בחר מנהל התקן מדפסת, ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

   4. בחר Use the print driver that is currently installed (recommended) (השתמש במנהל התקן המדפסת המותקן כעת (מומלץ)), ולחץ על Next (הבא).

   5. הקלד שם מדפסת ולחץ על Next (הבא).

   6. בחר אפשרות שיתוף מדפסת ולחץ על Next (הבא).

   7. לחץ על Finish (סיום).

למשתמשי Macintosh
 1. במחשב, פתח את Printers & Scanners (מדפסות וסורקים).

 2. לחץ על סמל ההוספה, ובחר מדפסת.

 3. בתפריט Use (הוספה), בחר מנהל התקן מדפסת.

  הערות:

  • כדי להשתצמש במנהל התקן ההדפסה של Macintosh, בחר AirPrint או Secure AirPrint.
  • אם אתה מעוניין בתכונות הדפסה מותאמות אישית, בחר את מנהל התקן ההדפסה של Lexmark. כדי להתקין את מנהל ההתקן ראה התקנת תוכנת המדפסת.
 4. הוסף את המדפסת.

עדכון קושחה

כדי לשפר את ביצועי המדפסת ולפתור בעיות, עדכן את קושחת המדפסת באופן קבוע.

לקבלת מידע נוסף על עדכון הקושחה, פנה לנציג Lexmark.

לקבלת הקושחה העדכנית ביותר עבור אל www.lexmark.com/downloads, ולאחר מכן חפש את דגם המדפסת שברשותך.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Update Firmware (עדכון קושחה).

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על Check for updates (בדיקה אם קיימים עדכונים) > I agree, start update (אני מסכים, התחל בעדכון).

  • העלה את קובץ ה-flash.

   1. עיין לאיתור קובץ ה-flash.

    הערה: הקפד לחלץ את קובץ ה-zip של הקושחה.
   2. לחץ על Upload (העלאה) > Start (התחל).

ייצוא או ייבוא קובץ תצורה

ניתן לייצא את הגדרות התצורה של המדפסת לקובץ טקסט ואחר מכן לייבא אותן כדי ליישם את ההגדרות למדפסות אחרות.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על Export Configuration (ייצוא תצורה) או על Import Configuration (ייבוא תצורה).

 3. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

 4. אם המדפסת תומכת ביישומים, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על Apps (יישומים) > select the application (בחר את היישום) > Configure (הגדר).

  2. לחץ על Export (ייצוא) או Import (ייבוא).

הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

למשתמשי Windows

 1. פתח את תיקיית המדפסות.

 2. בחר את המדפסת שברצונך לעדכן ולאחר מכן בצע את אחת הפעולות הבאות:

  • ב- Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר Printer properties (מאפייני מדפסת).

  • בגרסאות מוקדמות יותר, בחר Properties (מאפיינים).

 3. נווט אל הלשונית Configuration (הגדרת תצורה) ולאחר מכן לחץ על Update Now - Ask Printer (הדפס כעת - בקש מדפסת).

 4. החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

 1. מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך ולאחר מכן בחר Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים.

 2. נווט את רשימת אפשרויות החומרה ולאחר מכן הוסף את האפשרויות המותקנות.

 3. החל את השינויים