Хардуер

Налични вътрешни опции

Достъп до контролерната платка

икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.
 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. С помощта на права отвертка отворете капака за достъп до контролерната платка.

  Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.
 4. Затворете капака за достъп.

 5. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.
 6. Включете принтера.

Инсталиране на карта с памет

икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.
 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. Отворете капака за достъп до контролерната платка.

  Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.
 4. Извадете картата с памет.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвате точките на свързване по страните на картата.
 5. Вкарвайте картата с памет, докато не щракне на място.

 6. Затворете капака за достъп до контролерната платка.

 7. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.
 8. Включете принтера.

Инсталиране на допълнителна карта

икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.
 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. Отворете капака за достъп до контролерната платка.

  Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е електронни компоненти или конектори.
 4. Освободете допълнителната карта.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвате точките на свързване по страните на картата.
 5. Избутайте добре картата до мястото й.

  Забележка: Конекторът на картата трябва да докосва по цялата си дължина и да бъдат поставен с лице срещу контролерната платка.
  Предупреждение – потенциални щети: Неправилната инсталация на картата може да повреди картата и контролерната платка.
 6. Затворете капака за достъп.

 7. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.
 8. Включете принтера.

Инсталиране на твърд диск на принтера

икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.
 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. Отворете капака за достъп до контролерната платка.

  Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.
 4. Извадете твърдия диск.

 5. Прикачете интерфейсния кабел на твърдия диск към контролерната платка.

 6. Прикачете твърдия диск към контролерната платка.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте или натискайте твърдия диск в центъра.
 7. Затворете капака за достъп.

 8. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.
 9. Включете принтера.

Инсталиране на вътрешен порт за решения

икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.
 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. Разопаковайте комплекта вътрешни портове за решения (ISP).

  Забележка: Отстранете предварително инсталирания интерфейсен кабел от ISP.

  1

  ISP

  2

  Монтажна скоба

  3

  Винтове с крилчата глава

  4

  База

  5

  Интерфейсен кабел


 4. Инсталирайте ISP в базата му.

 5. Фиксирайте ISP на място и прикачете удължения кабел на ISP.

 6. Отворете и след това отстранете капака за достъп до контролерната платка.

  Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е електронни компоненти или конектори на платката на контролера.
 7. Свържете ISP комплекта към принтера.

  Ако принтерът е с инсталиран твърд диск, отстранете твърдия диск, преди да инсталирате ISP.

  1. Разкачете интерфейсния кабел на твърдия диск от контролерната платка.

  2. Свържете удължения ISP кабел с конектора за ISP.

  3. Инсталирайте твърдия диск.

 8. Затворете капака за достъп.

 9. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.
 10. Включете принтера.

Инсталиране на допълнителни тави

икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.
 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. Извадете допълнителната тава и след това отстранете опаковъчния материал.

 4. Изравнете принтера с допълнителната тава и след това спуснете принтера, докато щракне на място.

  стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако принтерът тежи повече от 20 кг (44 фунта), тогава за безопасното му пренасяне могат да са необходими двама или повече човека.
 5. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.
 6. Включете принтера.

Добавете тавата в драйвера на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте Добавяне на налични опции в драйвера за принтера.