Активиране на режим "Увеличение"

  1. От контролния панел натиснете и задръжте клавиша 5, докато чуете гласово съобщение.

  2. Изберете Режим "Увеличение".

  3. Изберете OK.

За повече информация относно навигирането в увеличен екран вижте Навигиране на екрана с помощта на жестове.