Проблеми с консумативите

Заменете касетата, несъответствие с региона на принтера

За да разрешите този проблем, купувайте касети за правилния регион, отговарящ на региона на принтера, или касети, които могат да се използват в целия свят.

Региони на касета с тонер и принтер

Регион

Цифров код

За целия свят или за неопределен регион

0

Северна Америка (САЩ, Канада)

1

Европейско икономическо пространство, Западна Европа, Северни държави, Швейцария

2

Азиатско-тихоокеански регион

3

Латинска Америка

4

Останалата част от Европа, Близкия изток, Африка

5

Австралия, Нова Зеландия

6

Невалиден регион

9


Забележка: За да откриете регионалните настройки на принтера и касетата с тонер, отпечатайте тестовите страници за качество на печат. От контролния панел се придвижете до: Settings (Настройки) > Troubleshooting (Отстраняване на неизправности) > Print Quality Test Pages (Отпечатване на тестови страници за качество).

Консумативи, които не са на Lexmark

Принтерът установи поставен консуматив или част, която не е от Lexmark.

Вашият принтер Lexmark е разработен за най-добра работа с оригинални консумативи и части от Lexmark. Използването на консумативи и части от трети страни може да повлияе на качеството на работа, надеждността или живота на принтера и неговите компоненти.

Всички показатели за срока на експлоатация са проектирани за работа с консумативи и части от Lexmark и може да предоставят неочаквани резултати, ако се използват консумативи или части от трети страни. Използването на модула за изображения извън предназначения срок на експлоатация може да повреди Вашия принтер Lexmark или свързаните с него компоненти.

Предупреждение – потенциални щети: Използването на консумативи или части от трети страни може да повлияе на гаранционния обхват. Щети, причинени от използването на консумативи или части от трети страни, може да не се покриват от гаранцията.

За да приемете някои или всички от тези рискове и да използвате неоригинални консумативи или части за Вашия принтер, натиснете и задръжте едновременно за 15 секунди X и # на контролния панел на принтера.

Ако не желаете да приемате тези рискове, отстранете консумативите или частите от трети страни и след това поставете в принтера си оригинални консумативи или части на Lexmark. За повече информация вижте Употреба на оригинални части и консумативи Lexmark.

Ако принтерът не печата след едновременно натискане и задържане на X и # за 15 секунди, нулирайте брояча за използването на консумативи.

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Configuration Menu (Меню Конфигур.) > Supply Usage And Counters (Използване на консумативи и броячи)

  2. Изберете частта или консуматива, който искате да нулирате, след което изберете Start (Старт).

  3. Прочетете предупредителното съобщение и след това изберете Continue (Продължаване).

  4. Натиснете и задръжте едновременно X и # за 15 секунди, за да изчистите съобщението.

  5. Забележка: Ако не можете да нулирате броячите за използването на консумативи, върнете продукта там, откъдето сте го закупили.