Проблеми с подаването на хартия

Пликът се запечатва при отпечатване

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Използвайте плик, който е съхраняван в суха среда.

  Забележка: Отпечатването на пликове при силно овлажнено съдържание може да запечата предкрилката.

 2. Изпратете заданието за печат.


Пликът запечатва ли се по време на отпечатване?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Уверете се, че типът на хартията е настроен на Envelope (Плик).

  От контролния панел се придвижете до:

  Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията

 2. Изпратете заданието за печат.


Пликът запечатва ли се по време на отпечатване?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Отпечатването с колиране не работи

Действие

Yes (Да)

Не

Стъпка 1

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > Print (Отпечатване) > Layout (Оформление) > Collate (Колиране)

 2. Докоснете On [1,2,1,2,1,2] (Вкл. [1,2,1,2,1,2]).

 3. Отпечатайте документа.


Документът правилно ли е колиран?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

 1. От документа, който искате да отпечатате, отворете диалоговия прозорец за отпечатване и след това изберете Collate (Колиране).

 2. Отпечатайте документа.


Документът правилно ли е колиран?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

 1. Намалете броя на страниците за отпечатване.

 2. Отпечатайте документа.


Правилно ли са колирани страниците?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.


Свързването на тавите не работи

Действие

Yes (Да)

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали хартията в тавите е с еднакъв размер и от един и същи тип.

 2. Проверете дали водачите на хартията са позиционирани правилно.

 3. Отпечатайте документа.


Свързани ли са правилно тавите?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

 1. От контролния панел докоснете Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Tray Configuration (Конфигуриране на тава) > Paper Size/Type (Размер/вид на хартия)

 2. Задайте размера и типа хартия да съвпадат с хартията, заредена в свързаните тави.

 3. Отпечатайте документа.


Свързани ли са правилно тавите?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

 1. Уверете се, че Tray Linking (Тавата се свързва) е настроено на Automatic (Автоматично). За повече информация вижте Свързване на тави.

 2. Отпечатайте документа.


Свързани ли са правилно тавите?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.


Хартията често засяда

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Отстранете тавата.

 2. Проверете дали хартията е заредена правилно.

  Забележки:

  • Уверете се, че водачите на хартия са позиционирани правилно.
  • Уверете се, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.
  • Уверете се, че отпечатвате на препоръчаните тип и размер хартия.
 3. Поставете тавата.

 4. Отпечатайте документа.


Често ли засяда хартията?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията

 2. Задайте правилния размер и вид на хартията.

 3. Отпечатайте документа.


Често ли засяда хартията?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. Заредете хартия от нов пакет.

  Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате.

 2. Отпечатайте документа.


Често ли засяда хартията?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Заседналите страници не се отпечатват повторно

Действие

Да

Не

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Notifications (Известия) > Jam Content Recovery (Възстановяване на заседнало съдържание)

 2. В менюто Jam Recovery (Възстановяване при засядане) изберете On (Вкл.) или Auto (Автоматично).

 3. Отпечатайте документа.


Заседналите страници отпечатват ли се отново?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.