מדפסות רב-תכליתיות MB2770‏, MX721‏, MX722‏, MX725‏, XM5365‏, XM5370

מידע בטיחותי

מוסכמות

הצהרות בנוגע למוצר

אודות המדפסת

איתור מידע אודות המדפסת

בחירת מיקום עבור המדפסת

תצורות המדפסת

חיבור כבלים

באמצעות לוח הבקרה

הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

שימוש במסך הבית

התאמה אישית של מסך הבית

הגדרת Card Copy (העתקת תעודה)

שימוש במרכז קיצורי הדרך

שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

הגדרת מרכז הסריקה

יצירת פרופיל Cloud Connector

הגדרת מכסות בהתקן

שימוש ביוצר קוד ה-QR

הגדרות מצב חיסכון

שימוש בתמיכה ללקוחות

ניהול סימניות

ניהול אנשי קשר

הגדרת תכונות הנגישות והשימוש בהן

הפעלת הדרכה קולית

ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים

הפעלת מצב ההגדלה

כוון קצב הדיבור של ההדרכה הקולית

שימוש במקלדת בתצוגה

הפעלת סיסמאות קוליות או מספרי זיהוי אישיים קוליים

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת הגודל והסוג של מדיה מיוחדת

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

טעינת מגשי הנייר ל-250 גיליונות או ל-550 גיליונות

טעינת מגש של 2,100 גיליונות

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור בין מגשים

תומך נייר

גודלי נייר נתמכים

סוגי נייר נתמכים

משקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסה ממחשב

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

הגדרת משימות חסויות

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

הדפסה מפרופיל Cloud Connector

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

הדפסת רשימת ספריות

העתקה

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

יצירת עותקים

העתקת תמונות

העתקה על נייר מכתבים

העתקה על שני צידי הנייר

הקטנה או הגדלה של עותקים

Collating copies (איסוף עותקים)

הוספת גיליונות הפרדה בין העתקים

העתקת מספר עמודים על גיליון יחיד

יצירת קיצור דרך להעתקה

שליחת דואר אלקטרוני

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

הגדרת פונקציית הדואר האלקטרוני

קביעת הגדרות דואר אלקטרוני

שליחת דוא"ל

יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני

שיגור וקבלת פקס

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

הגדרת המדפסת כפקס

שיגור פקס

תזמון פקס

יצירת קיצור דרך ליעד פקס

שינוי רזולוציית הפקס

כוונון כהות הפקס

הצגת יומן פקס

חסימת פקס "זבל"

החזקת פקסים

העברת פקס

סריקה

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

סריקה לשרת FTP

יצירת קיצור דרך ל-FTP

סריקה לכונן הבזק

סריקה לשרת FTP

שליחת מסמכים סרוקים למחשב

סריקה לפרופיל Cloud Connector

הבנת תפריטי המדפסת

Menu Map (מפת תפריטים)

Device (התקן)

Print (הדפס)

Paper (נייר)

Copy (העתקה)

Fax (פקס)

E-mail (דוא"ל)

FTP

USB Drive (כונן USB)

Network/Ports (רשת/יציאות)

Security (אבטחה)

Reports (דוחות)

עזרה

פתרון בעיות

הדפסת דף הגדרות התפריט

אבטחת המדפסת

איתור חריץ האבטחה

מחיקת זיכרון המדפסת

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

הצפנת הדיסק הקשיח של המדפסת

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

הצהרה על נדיפות

תחזוקת המדפסת

כוונון עוצמת הקול של הרמקול

עבודה ברשת

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

ניקוי חלקי המדפסת

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

החלפת חלקים או חומרים מתכלים

העברת המדפסת

חיסכון באנרגיה ובנייר

מיחזור

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

זיהוי מיקומי חסימות

חסימת נייר במגשים

חסימת נייר בדלת A

חסימת נייר בדלת C

חסימת נייר בסל הסטנדרטי

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

חסימת נייר במזין המסמכים האוטומטי

פתרון בעיות

בעיות חיבור לרשת

בעיות באפשרויות חומרה

בעיות חומרים מתכלים

בעיות הזנת נייר

בעיות הדפסה

בעיות שיגור פקס

בעיות סריקה

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

שדרוג והעברה

חומרה

תוכנה

קושחה

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעות לגבי רישיון

רמות פליטת רעש

השלכת מוצרים

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

מידע טמפרטורה

הודעה בנוגע ללייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה בדבר ציוד תקשורת קצה

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

הודעה לגבי רכיבים מודולריים

חשיפה לקרינת תדר רדיו

הודעה בדבר הפרעות רדיו