MS310 Series

מידע בטיחותי

מוסכמות

אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת

בחירת מיקום למדפסת

תצורות מדפסת

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

הבנת רצף נוריות לוח הבקרה

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

שימוש בכלי השירות להגדרות מדפסת מקומית

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות חומרה

הגדרת תוכנת המדפסת

עבודה ברשת

הדפסת דף הגדרות תפריט ודף הגדרות רשת

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת גודל וסוג הנייר

קביעת תצורה של הגדרות נייר Universal

שימוש בסל הסטנדרטי ובמעצור הנייר

טעינת מגשים

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הנחיות בדבר הנייר

שימוש במדיה מיוחדת

אחסון נייר

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסת מסמכים

הדפסה מהתקן נייד

ביטול משימת הדפסה

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט Paper (נייר)

תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט Settings (הגדרות)

תפריט Security (אבטחה)

חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

חיסכון נייר וטונר

חיסכון באנרגיה

מיחזור

אבטחת המדפסת

שימוש בתכונה נעילת אבטחה

הצהרה על נדיפות

מחיקת זיכרון נדיף

מחיקת זיכרון לא נדיף

חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

תחזוקת המדפסת

ניקוי המדפסת

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

הערכת מספר העמודים שנותרו

הזמנת חומרים מתכלים

אחסון חומרים מתכלים

החלפת חומרים מתכלים

העברת המדפסת

ניהול המדפסת

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

הצגת דוחות

הגדרות הודעות לגבי חומרים מתכלים מתוך שרת האינטרנט המובנה

העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

זיהוי מיקומי חסימות

חסימת נייר בדלת הקדמית

חסימת נייר בדלת האחורית

חסימת נייר בסל הסטנדרטי

חסימת נייר ביחידת הדופלקס

חסימת נייר במגשים

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

פתרון בעיות

הבנת הודעות המדפסת

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות הדפסה

שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעות לגבי רישיון

רמות פליטת רעש

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

India E-Waste notice

השלכת מוצרים

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

מידע טמפרטורה

הודעה בנוגע ללייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

Patent acknowledgment