X950 Series

מידע בטיחותי

אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת

בחירת מיקום למדפסת

תצורות המדפסת

פונקציות בסיסיות של הסורק

הבנת ה- ADF ומשטח הזכוכית של הסורק

הבנת לוח הבקרה של המדפסת

הבנת מסך הבית

הבנת מסך הבית

שימוש בלחצני מסך המגע

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

גישה אל שרת האינטרנט המוטמע

הצגת או הסתרת סמלים במסך הבית

הפעלת יישומי מסך הבית

הגדרת Remote Operator Panel (לוח מפעיל מרחוק)

ייצוא ויבוא הגדרת תצורה

הגדרות נוספות של המדפסת

הפעלת המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

התקנת אפשרויות חומרה

חיבור כבלים

אימות הגדרות המדפסת

הגדרת תוכנת המדפסת

עבודה ברשת

מזעור השפעת המדפסת על הסביבה

חיסכון נייר וטונר

חיסכון באנרגיה

מיחזור

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת גודל וסוג הנייר

קביעת תצורה של הגדרות נייר Universal

טעינת מגש רגיל או מגש אופציונלי ל- 520 גיליונות

טעינת מגשים אופציונליים של 850 ושל 1,150 גיליונות

טעינת מזין נייר בקיבולת גבוהה של 2000 גיליונות

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הנחיות בדבר הנייר

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסת מסמך

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

הדפסה על מדיה מיוחדת

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

הדפסת דפי מידע

ביטול משימת הדפסה

העתקה

יצירת עותקים

העתקת תצלומים מסרט

העתקה על מדיה מיוחדת

התאמה אישית של הגדרות העתקה

הוספת מידע על העתקים

ביטול משימת העתקה

הבנת מסכי ואפשרויות העתקה

שליחת דואר אלקטרוני

הכנה לשליחת דואר אלקטרוני

יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני

שליחת מסמך בדואר אלקטרוני

התאמה אישית של הגדרות דואר אלקטרוני

ביטול דואר אלקטרוני

הבנת אפשרויות הדוא"ל

שיגור וקבלת פקס

הכנת המדפסת לשיגור פקס

יצירת קיצורי דרך

שיגור פקס

התאמה אישית של הגדרות פקס

ביטול פקס יוצא

הבנת אפשרויות הפקס

הפסקת והעברת פקסים

סריקה

סריקה לכתובת FTP

סריקה למחשב או לכונן הבזק

הבנת אפשרויות ה-FTP

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט חומרים מתכלים

תפריט Paper (נייר)

תפריט Reports (דוחות)

תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט Security (אבטחה)

תפריט Settings (הגדרות)

תפריט Help (עזרה)

אבטחת הדיסק הקשיח וזיכרון מותקן אחר

הצהרה על נדיפות

מחיקת זיכרון נדיף

מחיקת זיכרון לא נדיף

מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

תחזוקת המדפסת

ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

ניקוי משטח הזכוכית של הסורק

ניקוי עדשות ראש ההדפסה

מרוקן את קופסת המחורר

אחסון חומרים מתכלים

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

החלפת חלקים או חומרים מתכלים

העברת המדפסת

תמיכה מנהלתית

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

בדיקת מצב המדפסת

בדיקת התצוגה הווירטואלית

הגדרת התראות דוא"ל

הצגת דוחות

שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

הבנת מספרי ומיקומי חסימות

201-202 חסימות נייר

203 חסימת נייר

230 חסימת נייר

231 חסימת נייר

24x חסימת נייר

250 חסימת נייר

281 חסימת נייר

4yy.xx חסימות נייר

455 חסימת מהדק

28y.xx paper jams (חסימות נייר)

פתרון בעיות

הבנת הודעות המדפסת

פתרון בעיות מדפסת בסיסיות

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות העתקה

פתרון בעיות סורק

פתרון בעיות פקס

פתרון בעיות יישומי מסך הבית

פתרון בעיות ברכיבים אופציונליים

פתרון בעיות בהזנת נייר

פתרון בעיות איכות הדפסה

פתרון בעיות איכות צבע

שרת האינטרנט המובנה אינו נפתח

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעה לגבי רכיב מודולרי

הודעות לגבי רישיון

רמות פליטת רעש

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

India E-Waste notice

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

מידע על טמפרטורה

צריכת חשמל

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

חשיפה לקרינת תדר רדיו

Patent acknowledgment